časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (90)

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ
 

Úvod

V minulém čísle časopisu Elektro byly uvedeny informace jednak o vymezení oblasti působnosti základních elektrotechnických norem, jež tvoří pravidla pro elektrotechniku (dříve předpisové normy), jednak o rozsahu působnosti TNK 22 Elektrotechnické předpisy, který vymezuje elektrotechnické normy v oblasti elektrotechnických předpisových norem. Rozsah působnosti TNK 22 se odvíjí od mezinárodní spolupráce v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice).
 
Základní předpisové normy (nyní pravidla pro elektrotechniku) pro elektrická zařízení a elektrické instalace, které tvoří jádro elektrotechnických předpisů, jsou vytvářeny v rámci technické komise IEC/TC 64 a do evropské normalizace jsou zaváděny technickou komisí CLC/TC 64, CLC/SC 64A a CLC/SC 64B. Jde o soubor norem, který v IEC má označení IEC 60364 (dříve IEC 364), v rámci CENELEC HD 60364 (dříve HD 384) a do soustavy ČSN se zavádí jako soubor ČSN 33 2000. Soubor norem IEC 364 a HD 384 je rozdělen shodně na stejné části, kapitoly a oddíly. Stejné rozdělení přejímá i soubor ČSN 33 2000.
 

Soubor norem ČS N 33 2000 je rozdělen do sedmi částí:

 • Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
 • Část 2: Definice.
 • Část 3: Stanovení (hodnocení) základních charakteristik.
 • Část 4: Bezpečnost.
 • Část 5: Výběr (volba) a stavba elektrických zařízení.
 • Část 6: Revize.
 • Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.
Předmětem tohoto článku je část 1 a část 5 tohoto souboru, ve kterých byly vydány HD 60364-1 (ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009) a HD 60364-5-534 (ČSN 33 2000-5-534:2009).
 

Část 1

V části 1 souboru ČSN 33 2000 byla dosud vydána pouze jedna norma, která je však základní normou celého tohoto souboru:
 • ČS N 33 2000-1:2003 Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska.
  Pozn.: V současné době byla tato norma revidována, viz Nové normy a změny norem (ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009).

Část 5

V části 5 souboru ČSN 33 2000 byly dosud vydány tyto normy:
 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006 Elektrická instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy;
 • ČSN 33 2000-5-52:1998 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení;
 • ČSN 33 2000-5-53:1993 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje;
 • ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007;
  Pozn.:
  K této normě byla v prosinci 2008 vydána TNI 33 2000-5-54 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování – Komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed. 2.
 • ČSN 33 2000-5-54:1996 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče (platnost končí 1. června 2009 do té doby souběžná platnost s ČSN 33 2000-5-54 ed. 2);
 • ČSN 33 2000-5-56:1996 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze;
 • ČSN 33 2000-5-523 ed. 2:2003 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech;
  Pozn.:
  V současné době se vydává ČSN 33 2000-5-534:2009, viz Nové normy a změny norem.
 • ČSN 33 2000-5-537:2001 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání;
 • ČSN 33 2000-5-551:1999 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 55: Ostatní zařízení – Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení;
 • ČSN 33 2000-5-559:2006 Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace.

Připravované harmonizační dokumenty

V CENELEC se v současné době připravují následující harmonizační dokumenty v části 5:
 • HD 60364-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy;
 • HD 60364-5-52 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Výběr soustav a stavba vedení;
 • HD 60364-5-56 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení sloužící v případě nouze.
Pozn.:
Po schválení v CENELEC budou tyto harmonizační dokumenty zavedeny do národní normalizační soustavy (předpokládané vydání odpovídajících ČSN – začátek roku 2010).
 

Nové normy a změny norem

 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (vydání – květen 2009)
 
Tato norma je českou verzí evropského harmonizačního dokumentu HD 60364-1:2008, který je modifikovaným převzetím IEC 60364-1:2005. Nová norma s účinností od 1. května 2011 nahrazuje ČSN 33 2000-1:2003 a ČSN 33 2000-3:1995, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
 

Hlavní změny s ohledem na předchozí vydání (ČS N 33 2000-1:2005):

 • byl doplněn rozsah novými ustanoveními pro elektrická zařízení, jako jsou venkovní osvětlení a podobné instalace,
 • byly doplněny prostory pro lékařské využití, mobilní nebo transportovatelné buňky, fotovoltaické články a požadavky na nízkonapěťové zdroje,
 • v kapitole 131 (Zajištění bezpečnosti) byl dopracován seznam rizik, která mohou vzniknout v elektroinstalacích, a dále byl doplněn nový článek o ochraně před účinky podpětí, přepětí a elektromagnetických vlivů a nový článek o ochraně před přerušením napájení,
 • v kapitole 132 (Navrhování) je přidán nový článek Dokumentace elektrického zařízení,
 • v kapitole 134 (Zřizování elektrických rozvodů zařízení a jejich revize) je přidán nový článek Pravidelné revize,
 • dřívější kapitola 312 (Druhy rozvodných sítí) je přejmenována na Uspořádání vodičů a způsob uzemnění (v několika nových článcích jsou uvedeny různé nové obrázky pro lepší porozumění rozdílům mezi obvody a sítěmi AC a DC, jejich uzemněním, jak jsou používány v současné době v zemích, které jsou členy IEC),
 • v článku 33.1 (Vzájemná slučitelnost charakteristik) je doplněna nová položka pro nadměrné proudy ochranným vodičem PE v bezporuchovém stavu,
 • je doplněn nový článek 36 Zajištění napájení,
 • příloha B je shodná s šestým vydáním IEC 60050-826:2004.
Pozn.:
Text: „Elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny (odpovídající i nadále předpisům, podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí, jinak je nutné zařízení upravit podle nových předpisů a norem…“, uvedený v předmluvě ČSN 33 2000-1:2003 je v předmluvě nové ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 rovněž uveden.
 
Norma ČSN 33 2000-1 ed. 2 určuje základní pravidla pro návrh, stavbu a revize elektrického zařízení nízkého napětí, která zajišťují bezpečnost osob, užitných zvířat a věcí před úrazem a nebezpečím poškození, jež může vzniknout při normálním použití tohoto elektrického zařízení. Norma též obsahuje opatření pro řádné fungování těchto zařízení.
 
Tato norma je základní normou souboru norem ČSN 33 2000 a platí pro obytné budovy, budovy pro obchodní účely, veřejné budovy, průmyslové budovy, zemědělská a zahradnická zařízení, montované budovy, karavany, parkovací místa pro karavany, kempinky a podobná místa, staveniště, výstavy, trhy a další instalace pro dočasné účely, mariny, venkovní osvětlení a podobné instalace, prostory pro lékařské účely, mobilní nebo transportovatelné buňky, fotovoltaické systémy, zdroje nízkého napětí (pozn.: použité výrazy prostor nebo budova zahrnují i další související objekty).
 
Pozn.:
Je třeba připomenout, že tato norma se vztahuje na elektrické prvky a předměty pouze z hlediska jejich výběru a použití pro daný elektrický obvod. To platí i pro sestavy celků odpovídajících příslušným normám.
 
Vlastní norma je rozdělena do následujících kapitol:
 • Všeobecně
 • Citované normativní dokumenty
 • Základní ustanovení
 • Termíny a definice
 • Stanovení základních charakteristik
 • Účel, napájení a stavba
 • Třídění vnějších vlivů
 • Vzájemná slučitelnost
 • Údržba
 • Bezpečnostní opatření pro případ nouze
 • Jistota napájení
Dále obsahuje následující přílohy:
A (Termíny a definice – aplikační návod k vybraným termínům z IEC 60050-826 (ČSN IEC 60050-826),
ZA (Národní odchylky) a bibliografii.
 
ČSN 33 2000-5-534 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Kapitola 534: Zařízení pro ochranu před přepětím (vydání – květen 2009)
 
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-5-534:2008, který je převzetím změny A1 IEC 60364-5-53 s modifikacemi. Stanovuje základní požadavky na ochranná opatření, která je třeba v elektrických instalacích o napětí do 1 000 V učinit, aby byla před přepětími zajištěna jak ochrana elektrických a elektronických zařízení, tak i ochrana osob a majetku.
 
Nová norma obsahuje opatření týkající se omezení napětí, aby se tak dosáhlo koordinace izolace v případech popsaných v HD 60364-4-443 (ČSN 33 2000-4-443), EN 60664-1 (ČSN EN 60664-1 ed. 2), EN 62305-4 (ČSN EN 62305-4) a CLC/TS 61643-12 (dosud nezavedena). Pro ochranu před přepětími mohou být použita přepěťová ochranná zařízení (SPD – nazývaná někdy též jako přepěťové ochrany), určité izolační transformátory, filtry nebo kombinace těchto prvků.
 
Tato norma uvádí požadavky na volbu a umístění:
 • SPD v elektrických instalacích budov tak, aby se omezila přechodová přepětí atmosférického původu přenášená napájecí distribuční sítí a aby se omezila spínací přepětí,
 • SPD určených pro ochranu před přechodovými přepětími způsobenými přímými údery blesku do budov chráněných systémem ochrany před bleskem nebo údery blesku v blízkosti takových budov.
Daná norma je podkladem, který v souvislosti s konkrétními podmínkami uvádění do provozu a provozování elektrických instalací určuje způsob plnění příslušných právních předpisů, jako jsou např. stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) a vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, předepisující požadavky na bezpečnost vnitřních silnoproudých rozvodů. Norma platí pro ochranu před přepětím v elektrických instalacích, tj. v rámci sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, které mají koordinované charakteristiky, sloužící k plnění jednoho nebo několika určených úkolů, a navazuje na soubor EN 62305 (Ochrana před bleskem), a to zejména na část 4, která platí pro ochranu elektrických a elektronických systémů ve stavbách před bleskem (ČSN EN 62305-4).
 
Do této normy byla doplněna příloha NA (informativní) s přehledem zkratek a termínů použitých v této normě i ekvivalentních názvů používaných v technické praxi i v jiných technických normách. Vedle zkratek je v této příloze uveden původ každé zkratky (výrazy, z jejichž prvních písmen zkratka vznikla) a český význam každé zkratky.
 
Vlastní norma je rozdělena do následujících kapitol:
 • Předmluva
 • Citované normativní dokumenty
 • Přepěťová ochranná zařízení
 • Všeobecně
 • Volba a montáž přepěťových ochranných zařízení v instalacích budov
Dále obsahuje následující přílohy:
A (Instalace přepěťových ochranných zařízení v síti TN),
B (Instalace přepěťových ochranných zařízení v síti TT),
C (Instalace přepěťových ochranných zařízení v síti IT),
D (Instalace přepěťových ochranných zařízení typů 1, 2 a 3, např. v sítích TN-C-S),
ZA (Informace o klasifikaci SPD),
ZB (Zvláštní národní podmínky),
NA (Vysvětlení zkratek a termínů použitých v této normě) – národní příloha.
 

Změny norem:

 • ČSN 33 2000-1:2003/Změna Z1 Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska (vydání – květen 2009).
  Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-1:2003 a ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 do 1. května 2011.
 • ČSN 33 2000-3:1995/Změna Z3 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 3: Stanovení základních charakteristik (vydání – květen 2009).
  Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-3:1995 a ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 do 1. května 2011.
(pokračování)