Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2016 vyšlo tiskem
7. 11. 2016. V elektronické verzi na webu od 1. 12. 2016. 

Téma: Rozváděče a rozváděčová technika; Točivé stroje a výkonová elektronika

Hlavní článek
Lithiové trakční akumulátory pro elektromobilitu

Aktuality

Fakulta elektrotechnická je na špici excelentního výzkumu na ČVUT Expertní panely Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace (RVVI) vybraly ve II. pilíři…

Švýcaři v referendu odmítli uzavřít jaderné elektrárny dříve V referendu hlasovalo 45 procent obyvatel, z toho 54,2 procent voličů řeklo návrhu na…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. 11. 2016 den otevřených dveří Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá 25. listopadu od 8.30 hodin Den otevřených…

Calliope mini – multifunkční deska Calliope mini poskytuje kreativní možnosti pro každého. A nezáleží na tom, zda jde o…

Ocenění v soutěži České hlavičky získal za elektromagnetický urychlovač student FEL ČVUT Student programu Elektronika a komunikace Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Vojtěch…

Češi v domácnostech více svítí a experimentují se světlem, doma mají přes 48 milionů svítidel Češi začali v domácnostech více svítit a snaží se vytvořit lepší světelné podmínky:…

Více aktualit

Nové normy ČSN (9)

Elektro 12/2001

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Nové normy ČSN (9)

Úvod
Mezi technické normativní prvky českých technických norem patří i „termíny a definice„. Podle metodických pokynů pro normalizaci MPN 1:1999 „Stavba, členění a úprava českých technických norem“ je tento prvek nepovinný a uvádí se, je-li to potřebné k používání normy. Termíny a definice tvoří v ČSN samostatnou kapitolu a uvádějí se obvykle textem: „Pro účely této normy jsou použity tyto termíny a definice:“ nebo „V této normě jsou použity termíny podle ČSN…“ nebo „V této normě jsou použity termíny podle ČSN… a dále tyto termíny a definice:“.

V MPN 1:1999 je dále uvedeno: „Používá-li se určitého termínu ve více ČSN, má se přednostně definovat ve všeobecné ČSN nebo samostatné terminologické ČSN.“

V oblasti elektrotechniky převážná část terminologických ČSN přejímá jednotlivé kapitoly mezinárodního elektrotechnického slovníku IEC 50 (IEC 60050) identicky (ČSN IEC 60050-a číslo příslušné kapitoly) anebo s modifikacemi (ČSN 33 0050-a číslo příslušné kapitoly), je-li zapotřebí do ČSN doplnit další termíny a jejich definice (jsou používány v ČR, ale nejsou obsaženy v IEC). Třídicí znak v uvedených případech je 33 0050.

Terminologické normy v oblasti elektrotechnických předpisových norem mají zvláštní význam, neboť uvádění stále jiných výrazů pro určitý definovaný pojem by vedlo k nebezpečným omylům, popř. k nesprávné aplikaci bezpečnostních ustanovení dané předpisové normy.

Nové normy
V oblasti elektrotechnických předpisových norem byly v současné době vydány tyto ČSN obsahující termíny a definice:

ČSN IEC 60050-195 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (vydání – prosinec 2001)
Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-195:1998. Norma obsahuje české, francouzské, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: arabština, němčina, španělština, italština, japonština, polština, portugalština a švédština.

IEC 60050-195:1998 (tzn. že i ČSN IEC 60050-195) uvádí velké množství odkazů na související terminologické normy (popř. modifikace stávajících termínů). Odkazy jsou uvedeny u příslušného termínu v závorce. Je třeba upozornit na to, že s přihlédnutím k harmonizačnímu dokumentu HD 384.2 S2:2001 se termíny podle IEC 50(826) považují za základní. Některé termíny v IEC 60050-195 byly podle pracovní skupiny 195 IEC TC 1 zařazeny v předstihu a budou postupně upřesňovány z hlediska jejich použití, např. při revizi IEC 61440 atd.

Pozn.: HD 384.2 S2:2001, který je identickým převzetím IEC 50(826):1982, je zaveden do soustavy ČSN jako ČSN 33 0050-826.

Pro lepší pochopení termínů byly do této normy doplněny národní poznámky pod čarou.

Termíny a jejich definice jsou v normě zařazeny do šesti oddílů:

  • Oddíl 195-01 Základní termíny
  • Oddíl 195-02 Elektrické instalace a zařízení
  • Oddíl 195-03 Úraz elektrickým proudem a prahové proudy
  • Oddíl 195-04 Provoz
  • Oddíl 195-05 Napětí a proudy
  • Oddíl 195-06 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem

Norma dále obsahuje tyto abecední rejstříky: český, francouzský, anglický, arabský, německý, španělský, italský, japonský, polský, portugalský a švédský.

Termíny a definice uvedené v této důležité názvoslovné normě se plně uplatní při tvorbě předpisových norem ČSN a při zavádění mezinárodních norem IEC a evropských norem EN (HD) do soustavy ČSN.

K této normě byla v IEC vydána změna IEC 60050-195/A1:2001. Převzetí této změny do soustavy ČSN je v plánu technické normalizace 2001 s termínem etapy 4 (předání konečného návrhu ČSN na ČSNI k odsouhlasení a k následnému vydání) únor 2002.

ČSN 33 0050-826/ZMĚNA Z2 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách (vydání změny – prosinec 2001)
ČSN 33 0050-826 byla vydána v říjnu 1996 a obsahovala identické znění HD 384.2 S1:1986 (včetně změny A1:1993), který modifikoval IEC 50(826):1982 (včetně změn A1:1990 a A2:1995).

V roce 2001 vyšlo druhé vydání předmětného harmonizačního dokumentu pod označením: HD 384.2 S2:2001. Po posouzení možných variant pro zavedení HD 384.2 S2:2001 do soustavy ČSN byla zvolena ekonomicky výhodná varianta: zavedení uvedeného harmonizačního dokumentu vydáním změny Z2 k ČSN 33 0050-826.

Vydáním změny Z2 bylo dosaženo, že ČSN 33 0050-826 obsahuje HD 384.2 S2:2001, který je převzetím IEC 50(826):1982, včetně jejích změn IEC 50(826):1982/A1:1990, IEC 50(826):1982/A2:1995 a IEC 60050(826):1982/A3:1999. Informativní příloha A byla zrušena.

Do normy byly doplněny tyto termíny (včetně jejich definic):

  • elektrický napájecí systém pro případ nouze,
  • elektrický zdroj nouzového napájení,
  • záskokové elektrické napájecí zařízení,
  • záskokový elektrický zdroj.

ČSN EN 61140 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení (vydání – prosinec 2001)
Přestože tato norma není názvoslovnou normou, obsahuje v kapitole 3 „Definice“ 50 termínů a jejich definice z oblasti bezpečnosti.

Norma je českou verzí evropské normy EN 61140:2000 a je identická s IEC 61140:1997.

ČSN EN 61140 platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Uvádí základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci.

Uvedená norma je základní normou bezpečnosti a je určena pro použití technickými komisemi (IEC, CENELEC atd.) při přípravě norem v souladu s principy stanovenými Pokynem IEC 104 „Příprava publikací pro bezpečnost a použití základních publikací pro bezpečnost a skupinových publikací pro bezpečnost“ a Pokynem ISO/IEC 51 „Pokyny pro zavedení hledisek pro bezpečnost do norem“.

Vzhledem k tomu, že o této nové normě připravuje Ing. Kříž (zpracovatel normy za EZÚ) článek do časopisu Elektro, další informace o této normě jsou zaměřeny pouze na kapitolu 3 „Definice“.

Tato kapitola uvádí všechny potřebné termíny a jejich definice používané v této normě. Některé termíny jsou převzaty z názvoslovných norem (např. z IEC 50(826) – ČSN 33 0050-826, z IEC 60050-195 – ČSN IEC 60050-195), a to identicky nebo modifikovaně.

Jako příklad lze uvést tyto termíny: osoba znalá, osoba poučená, laik (převzaté z IEC 50(826) – ČSN 33 0050-826) nebo vodič PEN, samočinné odpojení od zdroje, referenční zem (převzaté z IEC 60050-195 – ČSN IEC 60050-195).

Závěr
Potřeba koordinovat terminologii v elektrotechnice vedla k založení technické normalizační komise TNK 21 Terminologie v elektrotechnice. V této komisi se projednávají sporné otázky technické normalizace v oblasti terminologie v elektrotechnice a připravují se možné postupy pro zavádění jednotlivých kapitol mezinárodního elektrotechnického slovníku. Současně se projednávají stávající ČSN z oblasti terminologie.

Pozn. ČSNI se při své práci opírá o síť technických normalizačních komisí (TNK), které sdružují odborníky převážně z průmyslu. TNK jsou poradním orgánem ředitele ČSNI.

(pokračování)