časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (9)

|

Elektro 12/2001

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Nové normy ČSN (9)

Úvod
Mezi technické normativní prvky českých technických norem patří i „termíny a definice„. Podle metodických pokynů pro normalizaci MPN 1:1999 „Stavba, členění a úprava českých technických norem“ je tento prvek nepovinný a uvádí se, je-li to potřebné k používání normy. Termíny a definice tvoří v ČSN samostatnou kapitolu a uvádějí se obvykle textem: „Pro účely této normy jsou použity tyto termíny a definice:“ nebo „V této normě jsou použity termíny podle ČSN…“ nebo „V této normě jsou použity termíny podle ČSN… a dále tyto termíny a definice:“.

V MPN 1:1999 je dále uvedeno: „Používá-li se určitého termínu ve více ČSN, má se přednostně definovat ve všeobecné ČSN nebo samostatné terminologické ČSN.“

V oblasti elektrotechniky převážná část terminologických ČSN přejímá jednotlivé kapitoly mezinárodního elektrotechnického slovníku IEC 50 (IEC 60050) identicky (ČSN IEC 60050-a číslo příslušné kapitoly) anebo s modifikacemi (ČSN 33 0050-a číslo příslušné kapitoly), je-li zapotřebí do ČSN doplnit další termíny a jejich definice (jsou používány v ČR, ale nejsou obsaženy v IEC). Třídicí znak v uvedených případech je 33 0050.

Terminologické normy v oblasti elektrotechnických předpisových norem mají zvláštní význam, neboť uvádění stále jiných výrazů pro určitý definovaný pojem by vedlo k nebezpečným omylům, popř. k nesprávné aplikaci bezpečnostních ustanovení dané předpisové normy.

Nové normy
V oblasti elektrotechnických předpisových norem byly v současné době vydány tyto ČSN obsahující termíny a definice:

ČSN IEC 60050-195 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (vydání – prosinec 2001)
Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-195:1998. Norma obsahuje české, francouzské, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: arabština, němčina, španělština, italština, japonština, polština, portugalština a švédština.

IEC 60050-195:1998 (tzn. že i ČSN IEC 60050-195) uvádí velké množství odkazů na související terminologické normy (popř. modifikace stávajících termínů). Odkazy jsou uvedeny u příslušného termínu v závorce. Je třeba upozornit na to, že s přihlédnutím k harmonizačnímu dokumentu HD 384.2 S2:2001 se termíny podle IEC 50(826) považují za základní. Některé termíny v IEC 60050-195 byly podle pracovní skupiny 195 IEC TC 1 zařazeny v předstihu a budou postupně upřesňovány z hlediska jejich použití, např. při revizi IEC 61440 atd.

Pozn.: HD 384.2 S2:2001, který je identickým převzetím IEC 50(826):1982, je zaveden do soustavy ČSN jako ČSN 33 0050-826.

Pro lepší pochopení termínů byly do této normy doplněny národní poznámky pod čarou.

Termíny a jejich definice jsou v normě zařazeny do šesti oddílů:

  • Oddíl 195-01 Základní termíny
  • Oddíl 195-02 Elektrické instalace a zařízení
  • Oddíl 195-03 Úraz elektrickým proudem a prahové proudy
  • Oddíl 195-04 Provoz
  • Oddíl 195-05 Napětí a proudy
  • Oddíl 195-06 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem

Norma dále obsahuje tyto abecední rejstříky: český, francouzský, anglický, arabský, německý, španělský, italský, japonský, polský, portugalský a švédský.

Termíny a definice uvedené v této důležité názvoslovné normě se plně uplatní při tvorbě předpisových norem ČSN a při zavádění mezinárodních norem IEC a evropských norem EN (HD) do soustavy ČSN.

K této normě byla v IEC vydána změna IEC 60050-195/A1:2001. Převzetí této změny do soustavy ČSN je v plánu technické normalizace 2001 s termínem etapy 4 (předání konečného návrhu ČSN na ČSNI k odsouhlasení a k následnému vydání) únor 2002.

ČSN 33 0050-826/ZMĚNA Z2 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách (vydání změny – prosinec 2001)
ČSN 33 0050-826 byla vydána v říjnu 1996 a obsahovala identické znění HD 384.2 S1:1986 (včetně změny A1:1993), který modifikoval IEC 50(826):1982 (včetně změn A1:1990 a A2:1995).

V roce 2001 vyšlo druhé vydání předmětného harmonizačního dokumentu pod označením: HD 384.2 S2:2001. Po posouzení možných variant pro zavedení HD 384.2 S2:2001 do soustavy ČSN byla zvolena ekonomicky výhodná varianta: zavedení uvedeného harmonizačního dokumentu vydáním změny Z2 k ČSN 33 0050-826.

Vydáním změny Z2 bylo dosaženo, že ČSN 33 0050-826 obsahuje HD 384.2 S2:2001, který je převzetím IEC 50(826):1982, včetně jejích změn IEC 50(826):1982/A1:1990, IEC 50(826):1982/A2:1995 a IEC 60050(826):1982/A3:1999. Informativní příloha A byla zrušena.

Do normy byly doplněny tyto termíny (včetně jejich definic):

  • elektrický napájecí systém pro případ nouze,
  • elektrický zdroj nouzového napájení,
  • záskokové elektrické napájecí zařízení,
  • záskokový elektrický zdroj.

ČSN EN 61140 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení (vydání – prosinec 2001)
Přestože tato norma není názvoslovnou normou, obsahuje v kapitole 3 „Definice“ 50 termínů a jejich definice z oblasti bezpečnosti.

Norma je českou verzí evropské normy EN 61140:2000 a je identická s IEC 61140:1997.

ČSN EN 61140 platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Uvádí základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci.

Uvedená norma je základní normou bezpečnosti a je určena pro použití technickými komisemi (IEC, CENELEC atd.) při přípravě norem v souladu s principy stanovenými Pokynem IEC 104 „Příprava publikací pro bezpečnost a použití základních publikací pro bezpečnost a skupinových publikací pro bezpečnost“ a Pokynem ISO/IEC 51 „Pokyny pro zavedení hledisek pro bezpečnost do norem“.

Vzhledem k tomu, že o této nové normě připravuje Ing. Kříž (zpracovatel normy za EZÚ) článek do časopisu Elektro, další informace o této normě jsou zaměřeny pouze na kapitolu 3 „Definice“.

Tato kapitola uvádí všechny potřebné termíny a jejich definice používané v této normě. Některé termíny jsou převzaty z názvoslovných norem (např. z IEC 50(826) – ČSN 33 0050-826, z IEC 60050-195 – ČSN IEC 60050-195), a to identicky nebo modifikovaně.

Jako příklad lze uvést tyto termíny: osoba znalá, osoba poučená, laik (převzaté z IEC 50(826) – ČSN 33 0050-826) nebo vodič PEN, samočinné odpojení od zdroje, referenční zem (převzaté z IEC 60050-195 – ČSN IEC 60050-195).

Závěr
Potřeba koordinovat terminologii v elektrotechnice vedla k založení technické normalizační komise TNK 21 Terminologie v elektrotechnice. V této komisi se projednávají sporné otázky technické normalizace v oblasti terminologie v elektrotechnice a připravují se možné postupy pro zavádění jednotlivých kapitol mezinárodního elektrotechnického slovníku. Současně se projednávají stávající ČSN z oblasti terminologie.

Pozn. ČSNI se při své práci opírá o síť technických normalizačních komisí (TNK), které sdružují odborníky převážně z průmyslu. TNK jsou poradním orgánem ředitele ČSNI.

(pokračování)