časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (82)

Ing. Vincent Csirik, ČNI
 
 

Úvod

V oblasti elektrotechniky v dopravě, jak již bylo dříve uvedeno, dochází v posledním období k nebývalému růstu tvorby evropských norem EN. Tyto evropské normy, které jsou zaváděny do soustavy ČSN převážně překladem, nahrazují národní normy ČSN zcela nebo zčásti (podle jejich rozsahu platnosti). Při zavádění evropské normy se současně realizuje i změna nebo zrušení dotčené národní normy. Je pravidlem, že nahrazovaná národní norma ČSN zůstává na určitou dobu v souběžné platnosti s ČSN zavádějící evropskou normu na stejný předmět normalizace. Možnost souběžné platnosti vyplývá z předmluvy evropské normy, kde se uvádí nejzazší termín zrušení národních norem, které jsou s evropskou normou (EN) v rozporu. V CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) vedle tvorby nových evropských norem probíhá i revize existujících (již zastaralých) evropských norem. V roce 2007 byla dokončena revize EN 50155 Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel. Tato norma byla zavedena do soustavy ČSN jako ČSN EN 50155 ed. 3 (třídicím znakem této normy je 33 3555).
 
Je třeba připomenout, že po zavedení této normy budou platit pro danou oblast tyto normy:
 • o ČSN EN 50155 ed. 2:2002 (33 3555) Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel (platnost končí 1. března 2010 – souběžná platnost s ČSN EN 50155 ed. 3:2008)
  Tato norma je identickým převzetím evropské normy EN 50155:2001 a platí pro všechna elektronická zařízení pro řízení, regulaci, ochranu, napájení apod., která jsou instalována na kolejových vozidlech a spojená buď s akumulátorovou baterií vozidla nebo s napájecím zdrojem nízkého napětí s přímým připojením k trakčnímu vedení nebo bez přímého připojení k tomuto trakčnímu vedení.
 • ČSN EN 50155 ed. 3:2008 (33 3555) Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel
  Viz nová norma.
 • ČSN EN 50207:2001 (33 3550) Drážní zařízení – Výkonové měniče pro drážní vozidla
  Tato norma je identickým převzetím evropské normy EN 50207:2000 a platí pro výkonové elektronické měniče, které jsou instalovány na drážních vozidlech a jsou určeny k napájení trakčních obvodů a pomocných obvodů hnacích vozidel, osobních vozů a tažených vozidel.
  Pozn.: Norma platí, je-li použitelná, i pro všechna ostatní trakční vozidla.
 • ČSN EN 50261:2000 (33 3557) Drážní zařízení – Montáž elektronických zařízení
  Tato norma je identickým převzetím evropské normy EN 50261:1999 a stanovuje konstrukční údaje pro instalaci všech elektronických zařízení stavebnicové konstrukce, která jsou definována v EN 50155 (ČSN EN 50155 ed. 2, ČSN EN 50155 ed. 3). Norma též zahrnuje zvláštní požadavky na připojení k elektrické instalaci vozidla.
 

Nová ČSN a změna ČSN

ČSN EN 50155 ed. 3:2008 (33 3555) Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel
(vydání – březen 2008)
 
Tato norma je identickým převzetím evropské normy EN 50155:2007 a s účinností od 1. března 2010 nahradí ČSN EN 50155 ed. 2:2002.
 
Proti předchozímu znění byla norma přečíslována (původní čísla článků jsou v závorkách). Podstatně byly upraveny texty týkající se zkoušek odolnosti proti rázovým impulzům, elektrostatickým výbojům a elektromagnetické kompatibility, přičemž byly doplněny zkoušky odolnosti proti přechodovým skupinám impulzů. Byla upravena doba, po kterou musí být k dispozici použité součástky a byla doplněna dokumentace týkající se údržby. Byl doplněn požadavek uvádět na všech dokumentech datum a danou verzi dokumentu a byl doplněn požadavek na výsledek kontroly funkce.
 
Uvedená norma platí pro všechna elektronická zařízení pro řízení, regulaci, ochranu, napájení atd., která jsou instalována na kolejových vozidlech a spojená buď s akumulátorovou baterií vozidla nebo s napájecím zdrojem nízkého napětí s přímým připojením k trakčnímu vedení nebo bez přímého připojení k tomuto trakčnímu vedení (jako je transformátor, kompenzační měřicí přístroj, pomocné napájení). Výjimku tvoří elektronické výkonové obvody, na které se vztahuje EN 50207.
 
Tato norma zahrnuje pracovní podmínky, návrh, konstrukci a zkoušení elektronických zařízení a také základní požadavky na hardware a software, které jsou považovány za nezbytné pro kvalitní a bezporuchová zařízení. Do této normy jsou zahrnuty snímače (proudu, napětí, rychlosti atd.) a sestavené desky spínacích jednotek pro výkonová elektronická zařízení.
 
Pozn.: Pro účely této normy je elektronické zařízení definováno jako zařízení sestávající především z polovodičových součástek a příslušných připojených součástek. Tyto součástky jsou montovány zejména na desky s plošnými spoji.
 

Tato norma věnuje velkou pozornost dokumentaci. V kapitole 11 se mj. uvádí:

 • Dodavatel a uživatel musí písemně schválit:
  – množství, rozsah, obsah, předání, druh média a proces aktualizace dokumentace požadované uživatelem;
  – rozsah, podmínky a dobu trvání uchování dokumentace dodavatelem.
 • Takové písemné ujednání musí být bráno v úvahu pouze tehdy, je-li součástí smlouvy.
 • Všechny dokumenty předložené uživateli musí být opatřeny příslušným číslem výkresu, datem, verzí, ke které se vztahuje, a názvem uvádějícím určitou zobrazenou položku a typ výkresu.
 • Všechny dokumenty a seznamy součástek musí mít označení vydání nebo revize a záznam o změnách.
 • Všechny grafické značky musí odpovídat souboru IEC 60617.
 • Pro každou sestavenou desku a pro zásuvnou jednotku kompletního zařízení musí být vytvořena obvodová schémata.
 • Kde je to možné, musí být všechna obvodová schémata nakreslena tak, že hlavní sled dějů na cestě signálu jde zleva doprava (a kde je to nutné pro účely uspořádání shora dolů).
 • Kde je to možné, musí být obvodové schéma pro jakoukoliv jednotku naprosto samostatné, nevyžadující vysvětlení, musí být jasný jeho vztah k jiným obvodovým schématům.
 • Seznam součástek musí jednotně uvádět pro každou součástku její referenční číslo a specifikaci této součástky.
 • Na dispozičních výkresech součástek musí být zakresleno umístění každé jednotlivé součástky použité na sestavené desce nebo v zásuvné jednotce s označením jejího referenčního čísla obvodu, obrysem a polarizačními drážkami nebo podobnými detaily pro správné dodržení polarity, jsou-li použity.
 • Schémata zapojení a diagramy musí znázorňovat zapojení mezi jednotkami uvnitř krytů zařízení a dále poskytované služby (tj. napájení, rozvod, signalizování poruchy atd.).
 • Schémata propojení a diagramy musí znázorňovat potřebná spojení mezi kryty zařízení a všemi položkami, které jsou připojeny k zařízení vnějšími kabely. Musí být na nich rovněž uveden typ kabelu, který má být použit pro tyto spoje, a jakékoliv zvláštní uspořádání přívodů a vývodů nebo zvláštní uspořádání zapojení pro omezení rušení.
 • Na výkresech zařízení musí být zakresleno rozmístění zařízení namontovaného ve stojanech nebo kostrách, rozmístění jednotek a dílčích jednotek v krytu a základní mechanické charakteristiky všech skříní, stojanů, koster, zásuvných a sestavených jednotek.
 

Vlastní norma je rozdělena do následujících kapitol:

 • Rozsah platnosti
 • Citované normativní dokumenty
 • Definice
 • Pracovní podmínky za provozu
 • Elektrické provozní podmínky
 • Bezporuchovost, udržovatelnost a předpokládaný užitečný život
 • Návrh
 • Součástky
 • Konstrukce
 • Bezpečnost
 • Dokumentace
 • Zkoušení
 

Dále obsahuje přílohy:

 • A – seznam článků, v nichž je zmíněna dohoda mezi stranami, např. mezi uživatelem a výrobcem,
 • ZZ – pokrytí základních požadavků směrnic ES.
 
ČSN EN 50155 ed. 2/Z1 (33 3555) Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel
(vydání – březen 2008)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN EN 50155 ed. 2:2002 a ČSN EN 50155 ed. 3:2008 (souběžná platnost končí 1. března 2010).
(pokračování)