časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Nové normy ČSN (8)

|

Elektro 11/2001

Ing. Vincent Csirik, CSNI

Nové normy ČSN (8)

Jmenovitá napětí, proudy a kmitočty patří mezi základní parametry elektrických sítí i jednotlivých zařízení. Zatímco pro jmenovité kmitočty platí stále ČSN 33 0128 Elektrotechnické předpisy – Jmenovité kmitočty od 01 do 10 000 Hz a jejich dovolené odchylky z ledna 1984, pro jmenovitá napětí a proudy byly vydány nové technické normy.

Jako první byla vydána ČSN EN 60059 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC, která nahradila ČSN 33 0125 ze srpna 1979. Nová norma je českou verzí evropské normy EN 60059:1999, která přejímá identické znění mezinárodní normy IEC 60059:1999. ČSN EN 60059 byla vydána v prosinci 2000 a o jejím vydání byla uveřejněna informace v časopise ELEKTRO číslo 3/2001.

Pro jmenovitá napětí platila ČSN IEC 38 (33 0120) Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC od dubna 1993 až do srpna 2001, kdy byla nahrazena dvěma normami: ČSN 33 0120 Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC (vydání srpen 2001) a ČSN 33 0121 Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn (vydání srpen 2001).

Nutnost vydání dvou ČSN pro jmenovitá napětí vyplynula z těchto skutečností:

 • V Mezinárodní elektrotechnické komisi (IEC) byla v roce 1983 vydána IEC 38:1983 Normalizovaná napětí IEC, která byla základem i pro ČSN IEC 38:1993 (platí pro sítě i pro zařízení).
  Pozn.: K této normě byly vydány dvě změny: IEC 38:1993/A1:1994 a IEC 38:1993/A2:1997.
 • V CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) byl v roce 1989 vydán harmonizační dokument HD 472 S1:1989, který řeší pouze jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn. K tomuto HD byla vydána změna HD 472 S1:1989/A1:1995.
 • Česká republika je od listopadu 1997 plnoprávným členem CENELEC. Z tohoto členství (mimo jiné) vyplývá, že ČR je povinna zavádět do soustavy ČSN všechny evropské normy (EN) a harmonizační dokumenty (HD) a současně zrušit národní normy, které jsou s normami CENELEC v rozporu.
 • IEC 38:1983 a její změny obsahují některá ustanovení, která jsou s HD 472 S1:1989 v rozporu.

Daná problematika byla projednávána na zasedáních technických normalizačních komisí TNK 97 Elektroenergetika a TNK 22 Elektrotechnické předpisy a bylo doporučeno pro jmenovitá napětí vydat dvě samostatné normy.

ČSN 33 0120 Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC (vydání srpen 2001), která obsahuje upravené znění mezinárodní normy IEC 38:1983, včetně jejích změn IEC 38:1983/A1:1994 a IEC 38:1983/A2:1997, tak, aby nová norma nebyla v rozporu s HD 472 S1:1989 ani s jeho změnou HD 472 S1:1989/A1:1995.

Upravena byla tabulka I, která je nyní plně v souladu s harmonizačním dokumentem HD 472 S1:1989. Tato norma je proti předchozímu vydání (ČSN IEC 38) doplněna o změnu IEC 38:1983/A1:1994, obsahující úpravu některých stávajících a doplnění nových termínů a změnu tabulky I s doplněním hodnot možného rozsahu odchylek napětí, z kterého vyplývá:

 • z jmenovitých napětí stávajících sítí 220/380 V a 240/415 V se musí postupně přecházet na doporučenou hodnotu 230/400 V,
 • přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2003,
 • během přechodného období mají v první fázi dodavatelé elektrické energie v zemích se sítí 220/380 V přejít na napětí 230/400 V +6 %, –10 % a v zemích se sítí 240/415 V na napětí 230/400 V +10 %, –6 %,
 • na konci přechodného období má být dosaženo odchylky 230/400 V ±10 %.

Dále je doplněna o změnu IEC 38:1983/E/A2:1997, obsahující změnu hodnot nejvyšších napětí pro zařízení trojfázových sítí se jmenovitým napětím nad 245 kV.

ČSN 33 0120 platí pro střídavé přenosové a distribuční sítě a v nich používaná zařízení o kmitočtu 50 Hz a 60 Hz se jmenovitým napětím nad 100 V. Dále platí pro stejnosměrná zařízení se jmenovitým střídavým napětím nižším než 120 V nebo jmenovitým stejnosměrným napětím nižším než 750V.

Nová norma obsahuje (stejně jako obsahovala ČSN IEC 38 ) rozsáhlou informativní přílohu, označenou jako Příloha NA (dříve NA, NB a NC), která obsahuje údaje, jež ani IEC 38:1983, ani HD 472 S1:1989 neuvádějí (avšak v ČR dosud používané). Tato příloha byla aktualizována tak, aby obsahovala pouze ty údaje, které jsou skutečně používány v praxi a které nejsou v rozporu s údaji používanými v dosud platných ČSN zavádějících evropské normy EN nebo harmonizační dokumenty HD. Za tímto účelem bylo analyzováno více než 40 norem.

Pro lepší orientaci v této normě jsou (na levém okraji textu) svislou čarou označena ustanovení identická s IEC 38:1983 a s jejími změnami IEC 38:1983/A1:1994 a IEC 38:1983/A2:1997.

Norma se skládá z těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Termíny a definice.
 • Tabulky normalizovaných napětí.
 • Příloha NA: Hodnoty jmenovitých napětí používané v ČR.

Pozn.: Pro střídavé a stejnosměrné trakční sítě platí ČSN EN 50163:1998 (33 3500).

ČSN 33 0121 Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn (vydání srpen 2001), která obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 472 Sl:1989 a jeho změny HD 472 Sl:1989/A1:1995.

Tato norma uvádí (jak již je uvedeno v názvu normy) pouze jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn. Má však zvláštní význam, neboť se na tento harmonizační dokument odvolává mnoho evropských norem EN a harmonizačních dokumentů HD.

ČSN 33 0121 platí pro střídavé trojfázové veřejné napájecí sítě se čtyřmi nebo pěti vodiči se jmenovitým napětím mezi 100 V a 1 000 V včetně a pro zařízení připojená na tyto sítě.

Pozn.: Pro přechodné období (přechod na 230//400 V) platí informace uvedená u ČSN 33 0120.:

Norma se skládá z těchto kapitol

 • Rozsah platnosti.
 • Termíny a definice.
 • Hodnoty normalizovaných napětí.
 • Příloha A: Národní odchylky, které nemohou být odstraněny.

V příloze A je uvedena např. národní odchylka pro Itálii, kde pro stávající zákon N 105 z 1949-03-08 není možné udělat změnu jmenovitého napětí z 220 V na 230 V.

Závěrem několik informací o ČSN EN 50163:

ČSN EN 50163 (33 3500) Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav (vydání duben 1998) je českou verzí evropské normy EN 50163:1995.

Norma platí pro napětí sítí trakčních soustav za normálních provozních podmínek.

Souběžně s touto normou bylo možné používat i tabulku II ČSN IEC 38:1995 až do 2001-03-01.

V ČSN 33 0120 je na místě tabulky II – Stejnosměrné a střídavé trakční sítě uvedena pouze odvolávka na ČSN EN 50163:1998.

(pokračování)