časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nové normy ČSN (79)

|

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Jmenovitá napětí, proudy a frekvence patří mezi základní parametry elektrických sítí i jednotlivých zařízení. Pro tuto oblast platí v současné době tyto normy ČSN:
 • ČSN 33 0128:1984 Elektrotechnické předpisy – Jmenovité frekvence od 0,1 do 10 000 Hz a jejich dovolené odchylky
  Tato norma platí pro elektrické soustavy a k nim připojená zařízení a spotřebiče, které pracují v ustáleném provozu při stanovených frekvencích od 0,1 do 10 000 Hz, a stanovuje jmenovité hodnoty frekvencí a jejich dovolené odchylky.
 • ČSN EN 60059:2000 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC
  Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60059:1999, která přejímá identické znění mezinárodní normy IEC 60059:1999. Norma specifikuje normalizované hodnoty proudů pro elektrické předměty, přístroje, spotřebiče a zařízení a měla by být používána pro navrhování systémů nebo zařízení určených uživatelům a pro provozní charakteristiky.
 • ČSN 33 0120:2001 Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC
  Tato norma obsahuje takové upravené znění mezinárodní normy IEC 38:1983, včetně jejích změn IEC 38:1983/A1:1994 a IEC 38:1983/A2:1997, aby nebyla v rozporu s HD 472 S1:1989 ani s jeho změnou HD 472 S1:1989/A1:1995.
Daná norma platí pro střídavé přenosové a distribuční sítě a v nich používaná zařízení o frekvenci 50 a 60 Hz se jmenovitým napětím nad 100 V. Dále platí pro střídavá a stejnosměrná zařízení se jmenovitým střídavým napětím nižším než 120 V nebo jmenovitým stejnosměrným napětím nižším než 750 V. Důležitá je i příloha NA této normy, která obsahuje hodnoty jmenovitých napětí dosud používaných v ČR.
 
 • ČSN 33 0121:2001 Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn
  Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 472 Sl:1989 a jeho změny HD 472 Sl:1989/A1:1995.
  Daná norma uvádí (jak je již uvedeno v názvu této normy) pouze jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn. Má však zvláštní význam, neboť se na tento harmonizační dokument odvolává několik evropských norem EN a harmonizačních dokumentů HD. ČSN 33 0121 platí pro střídavé třífázové veřejné napájecí sítě se čtyřmi nebo pěti vodiči se jmenovitým napětím v rozsahu 100 až 1 000 V včetně a pro zařízení připojená na tyto sítě.
 
Poznámka:
K této normě byla vydána oprava, z níž vyplývá, že přechodné období, během kterého lze např. v ČR používat napětí 230/400 V +6/–10 %, končí až koncem roku 2008.
 
 • ČSN EN 50160: 2000 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
  Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50160:2000. Daná norma uvádí hlavní charakteristiky napětí v místech připojení odběratelů z veřejných distribučních sítí nn za normálních provozních podmínek (udává meze nebo hodnoty charakteristických hodnot napětí, jaké může za normálních provozních podmínek očekávat kterýkoliv odběratel).
 
Poznámka:
K této normě byla vydána oprava, z níž vyplývá, že přechodné období, během něhož lze např. v ČR používat napětí 230/400 V +6/–10 %, končí až koncem roku 2008.
 
 • ČSN EN 50160 ed. 2: 2008 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
  (norma je českou verzí evropské normy EN 50160:2000)
 
Poznámka:
Viz nová norma.
 • ČSN EN 50163 ed. 2:2005 (33 3500) Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav
  Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50163:2004. Daná norma stanovuje základní charakteristiky napájecích napětí trakčních soustav, jako jsou pevná trakční zařízení, včetně pomocných zařízení napájených z trakčního vedení, a dále základní charakteristiky napájecích napětí drážních vozidel.
 
 • ČSN 33 0122:2005 Pokyn na používání evropské normy EN 50160
  Tato norma je identickým převzetím technické zprávy CLC/TR 50422:2003. Daná norma je zaměřena na zajištění všech základních informací a výkladů k ČSN EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě. Považovalo se také za nezbytné mít podrobná doporučení pro vyhodnocování charakteristik napětí, neboť ČSN EN 50160 stanovuje pouze základní principy.
 
V roce 2007 byla v CENELEC schválena nová evropská norma EN 50160, která se v současné době zavádí do národní normalizační soustavy ČSN jako ČSN EN 50160 ed. 2 (této normě je věnována další část tohoto příspěvku).
 

Nová norma a změna normy

ČSN EN 50160 ed. 2: 2008 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (vydání – červen 2008)
 
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50160:2007 a s účinností od 1. června 2010 nahradí ČSN EN 50160: 2000 (souběžná platnost).
 
Norma popisuje a udává hlavní charakteristiky napětí v místech připojení uživatelů z veřejných distribučních sítí nn a vn za normálních provozních podmínek. Norma udává meze nebo hodnoty charakteristických hodnot napětí, jaké může za normálních provozních podmínek očekávat kterýkoliv uživatel. Nepopisuje průměrný stav veřejné distribuční sítě. Předmětem normy je definování a popis charakteristik napájecího napětí, které se týkají frekvence, velikosti a tvaru vlny, jakož i symetrie třífázových napětí.
 
Poznámka:
Elektřina, tak jak je dodávána uživatelům, má různé charakteristiky, které jsou proměnné a které mohou mít vliv na užitečnost elektrické energie pro uživatele. Tato norma popisuje charakteristiky elektřiny v podmínkách střídavého napětí. S ohledem na užití elektřiny je žádoucí, aby napájecí napětí bylo střídavé s konstantní frekvencí, s dokonale sinusovým průběhem vlny a s konstantní amplitudou. V praxi však existuje mnoho vlivů, které způsobují odchylky. Na rozdíl od jiných výrobků je využívání elektřiny jeden z hlavních faktorů, které vyvolávají změny jejích charakteristik. Tam, kde je to možné, tato norma definuje běžně očekávané změny parametrů napětí. V jiných případech poskytuje pokud možno nejlepší kvantitativní naznačení toho, co lze očekávat. Tato norma mj. uvádí tyto údaje:
 • o frekvenci sítě – jmenovitá frekvence napájecího napětí je 50 Hz, za normálních provozních podmínek musí být střední hodnota frekvence základní harmonická měřená v intervalu 10 s;
 • o velikost napájecího napětí – normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nn je:
  – pro čtyřvodičové třífázové soustavy Un = 230 V mezi fází a uzlem,
  – pro třívodičové třífázové soustavy Un = 230 V mezi fázovými vodiči;
Poznámka:
V soustavách nn je dohodnuté a jmenovité napětí stejné.
 • odchylky napájecího napětí – odchylka napětí nemá přesáhnout ±10 %.
 
Poznámka:
V případech napájení odlehlých oblastí napájených dlouhými vedeními nn může být někdy napětí mimo rozsah Un +10/–15 %. Uživatelé sítě by o tom měli být informováni.
 
V nové normě se již neobjevuje informace o tom, že přechodné období, během něhož lze např. v ČR používat napětí 230/400 V +6/–10 % končí koncem roku 2008.
 
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti.
 • Předmět normy.
 • Citované normativní dokumenty.
 • Definice.
 • Charakteristiky dodávky elektrické energie nízkým napětím.
 • Charakteristiky dodávky elektrické energie vysokým napětím.
 
Dále obsahuje přílohu A (Zvláštní charakter elektrické energie) a bibliografii.
 
 • ČSN EN 50160/Z1 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
  (vydání – červen 2008)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN EN 50160:2000 a ČSN EN 50160 ed. 2:2008 (souběžná platnost končí 2010-06-01).
 
(pokračování)