Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Nové normy ČSN (79)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Jmenovitá napětí, proudy a frekvence patří mezi základní parametry elektrických sítí i jednotlivých zařízení. Pro tuto oblast platí v současné době tyto normy ČSN:
 • ČSN 33 0128:1984 Elektrotechnické předpisy – Jmenovité frekvence od 0,1 do 10 000 Hz a jejich dovolené odchylky
  Tato norma platí pro elektrické soustavy a k nim připojená zařízení a spotřebiče, které pracují v ustáleném provozu při stanovených frekvencích od 0,1 do 10 000 Hz, a stanovuje jmenovité hodnoty frekvencí a jejich dovolené odchylky.
 • ČSN EN 60059:2000 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC
  Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60059:1999, která přejímá identické znění mezinárodní normy IEC 60059:1999. Norma specifikuje normalizované hodnoty proudů pro elektrické předměty, přístroje, spotřebiče a zařízení a měla by být používána pro navrhování systémů nebo zařízení určených uživatelům a pro provozní charakteristiky.
 • ČSN 33 0120:2001 Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC
  Tato norma obsahuje takové upravené znění mezinárodní normy IEC 38:1983, včetně jejích změn IEC 38:1983/A1:1994 a IEC 38:1983/A2:1997, aby nebyla v rozporu s HD 472 S1:1989 ani s jeho změnou HD 472 S1:1989/A1:1995.
Daná norma platí pro střídavé přenosové a distribuční sítě a v nich používaná zařízení o frekvenci 50 a 60 Hz se jmenovitým napětím nad 100 V. Dále platí pro střídavá a stejnosměrná zařízení se jmenovitým střídavým napětím nižším než 120 V nebo jmenovitým stejnosměrným napětím nižším než 750 V. Důležitá je i příloha NA této normy, která obsahuje hodnoty jmenovitých napětí dosud používaných v ČR.
 
 • ČSN 33 0121:2001 Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn
  Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 472 Sl:1989 a jeho změny HD 472 Sl:1989/A1:1995.
  Daná norma uvádí (jak je již uvedeno v názvu této normy) pouze jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn. Má však zvláštní význam, neboť se na tento harmonizační dokument odvolává několik evropských norem EN a harmonizačních dokumentů HD. ČSN 33 0121 platí pro střídavé třífázové veřejné napájecí sítě se čtyřmi nebo pěti vodiči se jmenovitým napětím v rozsahu 100 až 1 000 V včetně a pro zařízení připojená na tyto sítě.
 
Poznámka:
K této normě byla vydána oprava, z níž vyplývá, že přechodné období, během kterého lze např. v ČR používat napětí 230/400 V +6/–10 %, končí až koncem roku 2008.
 
 • ČSN EN 50160: 2000 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
  Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50160:2000. Daná norma uvádí hlavní charakteristiky napětí v místech připojení odběratelů z veřejných distribučních sítí nn za normálních provozních podmínek (udává meze nebo hodnoty charakteristických hodnot napětí, jaké může za normálních provozních podmínek očekávat kterýkoliv odběratel).
 
Poznámka:
K této normě byla vydána oprava, z níž vyplývá, že přechodné období, během něhož lze např. v ČR používat napětí 230/400 V +6/–10 %, končí až koncem roku 2008.
 
 • ČSN EN 50160 ed. 2: 2008 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
  (norma je českou verzí evropské normy EN 50160:2000)
 
Poznámka:
Viz nová norma.
 • ČSN EN 50163 ed. 2:2005 (33 3500) Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav
  Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50163:2004. Daná norma stanovuje základní charakteristiky napájecích napětí trakčních soustav, jako jsou pevná trakční zařízení, včetně pomocných zařízení napájených z trakčního vedení, a dále základní charakteristiky napájecích napětí drážních vozidel.
 
 • ČSN 33 0122:2005 Pokyn na používání evropské normy EN 50160
  Tato norma je identickým převzetím technické zprávy CLC/TR 50422:2003. Daná norma je zaměřena na zajištění všech základních informací a výkladů k ČSN EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě. Považovalo se také za nezbytné mít podrobná doporučení pro vyhodnocování charakteristik napětí, neboť ČSN EN 50160 stanovuje pouze základní principy.
 
V roce 2007 byla v CENELEC schválena nová evropská norma EN 50160, která se v současné době zavádí do národní normalizační soustavy ČSN jako ČSN EN 50160 ed. 2 (této normě je věnována další část tohoto příspěvku).
 

Nová norma a změna normy

ČSN EN 50160 ed. 2: 2008 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (vydání – červen 2008)
 
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50160:2007 a s účinností od 1. června 2010 nahradí ČSN EN 50160: 2000 (souběžná platnost).
 
Norma popisuje a udává hlavní charakteristiky napětí v místech připojení uživatelů z veřejných distribučních sítí nn a vn za normálních provozních podmínek. Norma udává meze nebo hodnoty charakteristických hodnot napětí, jaké může za normálních provozních podmínek očekávat kterýkoliv uživatel. Nepopisuje průměrný stav veřejné distribuční sítě. Předmětem normy je definování a popis charakteristik napájecího napětí, které se týkají frekvence, velikosti a tvaru vlny, jakož i symetrie třífázových napětí.
 
Poznámka:
Elektřina, tak jak je dodávána uživatelům, má různé charakteristiky, které jsou proměnné a které mohou mít vliv na užitečnost elektrické energie pro uživatele. Tato norma popisuje charakteristiky elektřiny v podmínkách střídavého napětí. S ohledem na užití elektřiny je žádoucí, aby napájecí napětí bylo střídavé s konstantní frekvencí, s dokonale sinusovým průběhem vlny a s konstantní amplitudou. V praxi však existuje mnoho vlivů, které způsobují odchylky. Na rozdíl od jiných výrobků je využívání elektřiny jeden z hlavních faktorů, které vyvolávají změny jejích charakteristik. Tam, kde je to možné, tato norma definuje běžně očekávané změny parametrů napětí. V jiných případech poskytuje pokud možno nejlepší kvantitativní naznačení toho, co lze očekávat. Tato norma mj. uvádí tyto údaje:
 • o frekvenci sítě – jmenovitá frekvence napájecího napětí je 50 Hz, za normálních provozních podmínek musí být střední hodnota frekvence základní harmonická měřená v intervalu 10 s;
 • o velikost napájecího napětí – normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nn je:
  – pro čtyřvodičové třífázové soustavy Un = 230 V mezi fází a uzlem,
  – pro třívodičové třífázové soustavy Un = 230 V mezi fázovými vodiči;
Poznámka:
V soustavách nn je dohodnuté a jmenovité napětí stejné.
 • odchylky napájecího napětí – odchylka napětí nemá přesáhnout ±10 %.
 
Poznámka:
V případech napájení odlehlých oblastí napájených dlouhými vedeními nn může být někdy napětí mimo rozsah Un +10/–15 %. Uživatelé sítě by o tom měli být informováni.
 
V nové normě se již neobjevuje informace o tom, že přechodné období, během něhož lze např. v ČR používat napětí 230/400 V +6/–10 % končí koncem roku 2008.
 
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti.
 • Předmět normy.
 • Citované normativní dokumenty.
 • Definice.
 • Charakteristiky dodávky elektrické energie nízkým napětím.
 • Charakteristiky dodávky elektrické energie vysokým napětím.
 
Dále obsahuje přílohu A (Zvláštní charakter elektrické energie) a bibliografii.
 
 • ČSN EN 50160/Z1 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
  (vydání – červen 2008)
 
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN EN 50160:2000 a ČSN EN 50160 ed. 2:2008 (souběžná platnost končí 2010-06-01).
 
(pokračování)