časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nové normy ČSN (78)

|

Ing. Vincent Csirik, ČNI
 
V minulém čísle časopisu Elektro byla uvedena informace o vymezení oblasti působnosti základních elektrotechnických norem, jež tvoří pravidla pro elektrotechniku (dříve předpisové normy), a rozsah působnosti TNK 22 „Elektrotechnické předpisy“, který vymezuje elektrotechnické normy v oblasti elektrotechnických předpisových norem.
 
Tento článek pojednává o dané oblasti, kde byly v posledním období schváleny dvě důležité evropské normy, a to EN 60445:2007 (mod IEC 60445:2006) a EN 60446:2007 (idt IEC 60446:2007). Uvedené evropské normy se v současné době zavádějí do národní normalizační soustavy ČSN jako ČSN EN 60445 ed. 3 a ČSN EN 60446 ed. 2.
 
ČSN EN 60445 ed. 3 byl věnován článek Nové normy ČSN (77) a ČSN EN 60446 ed. 2 je předmětem tohoto příspěvku. Je třeba dodat, že vydáním ČSN EN 60446 ed. 2 budou pro barevné označování platit především tyto normy ČSN:
 
ČSN EN 60446 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – Značení vodičů barvami nebo číslicemi (idt EN 60446:1999; idt IEC 60446:1999) (vydání – prosinec 2000);
Tato norma poskytuje všeobecné zásady pro použití určitých barev nebo číselného značení k identifikaci vodičů, přičemž cílem je vyhnout se nejasnostem a zajistit bezpečný provoz. Tyto vodiče mohou být použity v kabelech nebo žilách, přípojnicích, v elektrickém zařízení a instalacích.
 
Pozn.: Platnost končí 1. března 2010 – souběžná platnost s ČSN EN 60446 ed. 2
 
ČSN EN 60446 ed. 2 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk- stroj, značení a identifikaci – Značení vodičů barvami nebo číslicemi (idt EN 60446:2007; idt IEC 60446:2007) (vydání – březen 2008)
(viz Nová norma)
ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení (vydání – říjen 1992)
Tato norma platí pro značení holých a izolovaných vodičů barvami, upřesňuje a doplňuje základní ustanovení uvedené v ČSN EN 60446. Účelem této normy je stanovit zásady pro provádění značení vodičů barvami, popř. číslicemi, použitých v elektrických zařízeních a rozvodech, včetně vývodů elektrických předmětů, jsou-li provedeny vodiči.
 
ČSN 33 0166 ed. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr (idt HD 308 S2:2001) (vydání – červenec 2002)
Tato norma platí pro identifikaci žil pevných a ohebných kabelů a šňůr, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje horní mez napěťového pásma II (platí pro elektrické instalace, distribuční soustavy, napájení pevných nebo pohyblivých zařízení používajících elektrický proud a šňůry přenosných zařízení).
 
Tento článek je věnován ČSN EN 60446 ed. 2 a změnám, které vyplynuly z vydání této normy.
 

Nová norma

ČSN EN 60446 ed. 2 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk- stroj, značení a identifikaci – Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60446:2007, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 60446:2007. Norma s účinností od 1. března 2010 nahradí ČSN EN 60446:2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou, a částečně mění terminologii uváděnou v ČSN 33 0165:1992.
 
Daná norma poskytuje všeobecná pravidla pro používání určitých barev nebo písmenno-číslicového značení k identifikaci vodičů pro vyloučení dvojznačnosti a zajištění bezpečného provozu. Tyto barvy nebo písmenno-číslicové označení vodičů jsou určeny k použití u kabelů nebo žil, sběrnic, elektrických zařízení a instalací.
 

Změny oproti předchozí normě:

 • doplnění kapitoly 3 – Termíny a definice,
 • doplnění kapitoly 4 – Identifikace vodičů,
 • doplnění článků 5.3.4 až 5.3.6 – Používání dvoubarevných kombinací,
 • doplnění článku 6.2 – Označení určitých vybraných vodičů,
 • doplnění nové informativní přílohy A – Identifikace některých vodičů značených barevným kódem a písmenno-číslicovým značením,
 • vypuštění staré informativní přílohy A – Způsoby značení vodičů PEN v různých zemích.
Pozn.: Termíny a definice, které byly do této normy doplněny, jsou totožné s termíny a definicemi doplněnými do ČSN EN 60445 ed. 3 a byly již uvedeny v článku Nové normy ČSN (77).
 

V normě je mimo jiné uvedeno:

 • Povolené barvy značení vodičů: černá, hnědá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, šedá, bílá, růžová, tyrkysová.
 • Označení barvou se musí provádět u konců (zakončení) vodiče, přednostně však po jeho celé délce, a to buď barvou izolace, nebo barevnými značkami (markery), kromě holých vodičů, kde barevné označení musí být u konce vodičů a u připojovacích bodů.
 • Barevné označení nebo barevné značky (markery) nejsou požadovány pro:
  – koncentrické vodiče kabelů,
  – kovové stínění nebo armování kabelů, jsou-li použitá jako ochranné vodiče,
  – holé vodiče, kde trvalá identifikace není proveditelná,
  – cizí vodivé části použité jako ochranný vodič,
  – neživé části použité jako ochranný vodič.
 • Doplňkové označení, např. písmenno-číslicové, se připouští za předpokladu, že barevná identifikace zůstane jednoznačná.
Obecně lze uvést tato barevná značení (norma je pro různé případy ještě upřesňuje):
 • Nulové vodiče nebo vodiče středního bodu – světle modrá.
 • Vodiče vedení v síti AC – přednostní barvy černá, hnědá a šedá.
 • Ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování – musí být označeny dvoubarevnou kombinací zelená a žlutá.
 • Vodiče PEN – jsou-li izolované, musí být značeny jedním z těchto způsobů:
  – zelenou a žlutou po celé jejich délce a s doplňkovým značením modrou na koncích vodiče, nebo
  – modrou po celé jejich délce a s doplňkovým značením zelená a žlutá na koncích vodiče.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Citované normativní dokumenty.
 • Termíny a definice.
 • Označování barvami.
 • Identifikace písmenno-číslicovým označením.
Dále obsahuje přílohy:
A (Identifikace určitých vybraných vodičů prostřednictvím barevného kódu a písmenno-číslicového označení) a ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).
 
ČSN EN 60446/Z1 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – Značení vodičů barvami nebo číslicemi (vydání – březen 2008)
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN EN 60446:2000 a ČSN EN 60446 ed. 2:2007 (souběžná platnost končí 1. března 2010).
 
ČSN 33 0165/Z3 Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení (vydání – březen 2008)
Touto změnou se uvádí ČSN 33 0165:1992 do souladu s ČSN EN 60446 ed. 2:2008 (33 0165) především v oblasti terminologie.
(Pokračování)