časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nové normy ČSN (75)

|

Ing. Vincent Csirik, ČNI
 
V předcházejících číslech časopisu Elektro byly uvedeny informace o nově vydávaných normách souboru ČSN 33 2000 a přehled nových norem, které v současné době nabývají účinnosti. Vzhledem k důležitosti daných norem se bližší informace o nich uvádějí následovně:
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 – „Nové normy ČSN (73)“, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, ČSN 33 2000-6 – „Nové normy ČSN (74)“, ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 – „Nové normy ČSN (75) (tento článek), ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 – „Nové normy ČSN (76)“.
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou (vydání – září 2007)
Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-7-701:2007, který přejímá mezinárodní normu IEC 60364-7-701:2006 s modifikacemi.
Norma s účinností od 1. září 2009 nahrazuje ČSN 33 2000-7-701 z června 1997, která do uvedeného data platí souběžně s danou normou.
Změny oproti požadavkům předchozí normy jsou především:
 • rozšíření zóny 3 na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu a z tohoto důvodu vynechání zvláštních požadavků na elektrické zařízení v zóně 3,
 • použitelnost požadavků na elektrické zařízení obsažené v této části, i pokud jsou instalovány prefabrikované části obsahující vanu nebo sprchu,
 • vyjasnění požadavků na místní doplňující pospojování,
 • zavedení specifických požadavků na specifické spínače, spotřebiče a zařízení užívající elektrický proud v zóně 1 a 2.
Pozn. Pro správné použití této normy je nutné vycházet z vymezení zón definovaných v jejich článcích. Pro upevněné prefabrikáty obsahující vanu nebo sprchu se zóny určí po jejich usazení do pracovní pozice (nebo pozic).
Tato norma se zabývá výběrem a zřizováním elektrického zařízení v prostorech obsahujících upevněnou koupací vanu či sprchu s obklopujícími zónami, jak je popsáno v této normě.
Pozn. Daná norma neplatí pro nouzová zařízení, jako jsou např. nouzové sprchy užívané v průmyslu nebo v laboratořích.
 
Tato norma mimo jiné uvádí:
 • Ochranné opatření – ochrana malým napětím SELV a PELV
  Ochrana před dotykem živých částí v zóně 0, 1 a 2 musí být zajištěna u všech elektrických zařízení pomocí:
  – přepážek nebo krytů zajišťujících stupeň ochrany krytem alespoň IPXXB nebo IP2X, nebo
  – izolací schopnou odolávat zkušebnímu napětí AC 500 V po dobu jedné minuty.
 • Ochrana zábranou a polohou před dotykem živých částí není dovolena.
 • Doplňková ochrana (doplňková ochrana pomocí proudových chráničů RCDs) - V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha, musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA.
Pozn. Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro obvody:
 • u kterých je jako ochranného opatření použito ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické zařízení je zřízen samostatně napájený obvod, u kterých je jako ochranného opatření použito SELV nebo PELV.
 • Podle přílohy ZA této normy v České republice není předepsána ochrana proudovým chráničem s reziduálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač teplé vody.
 • Doplňková ochrana (doplňující ochranné pospojování)

Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.
Ochrana elektrickým oddělením může být použita pouze pro:
– obvody napájející pouze jediné elektrické zařízení, nebo
– jednu jednoduchou zásuvku.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Všeobecně.
 • Rozsah platnosti.
 • Citované normativní dokumenty.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • Vnější vlivy.
 • Ochrana elektrického vedení podle vnějších vlivů.
 • Umístění spínačů, ovladačů a jejich příslušenství podle vnějších vlivů.
 • Ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud.
 • Elektrické podlahové vytápění.
Dále obsahuje přílohy:
ZA (Zvláštní národní podmínky), ZB (A-odchylka).
ČSN 33 2000-7-701:1997/Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (vydání – září 2007).
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-701:1997 a ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 (souběžná platnost končí 1. září 2009).
 
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2: Elektrická instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích (vydání – srpen 2007)
Tato norma je identickým převzetím harmonizačního dokumentu HD 60364-7-704:2007, který přejímá mezinárodní normu IEC 60364-7-704:2005 s modifikacemi.
Norma s účinností od 1. února 2009 nahrazuje ČSN 33 2000-7-704 z července 2001, která do uvedeného data platí souběžně s danou normou.
Oproti předchozí normě obsahuje podrobnější výčet národních specifik pro jednotlivé části elektrického zařízení na staveništích a demolicích. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí do zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně použití proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem 30 mA a u zásuvkových obvodů se jmenovitým proudem nad 32 A použití proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím proudem 500 mA.
Norma platí pro prozatímní elektrická zařízení určená pro elektrické rozvody používaná po dobu výstavby nových objektů či demolice dosavadních, např.:
 • práce spojené s novou pozemní výstavbou,
 • práce spojené s opravou, přestavbou, přístavbou nebo demolicí dosavadních budov či jejich částí,
 • veřejné inženýrské práce,
 • zemní práce,
 • podobné práce.
Pozn. Ustanovení této normy platí pro pevné i pohyblivé rozvody.
Norma se nevztahuje na elektrická zařízení v administrativních prostorách staveniště (kancelářích, toaletách, shromaždištích, kantýnách, restauracích, ubytovnách atd.), kde platí obecná ustanovení části 1 až 6 . ČSN 33 2000.
 
Tato norma mimo jiné uvádí:
 • Jedno staveniště smí být napájeno z několika napájecích zdrojů, včetně upevněných nebo mobilních zdrojových soustrojí.
 • Obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně a ostatní obvody sloužící pro napájení elektrického ručního nářadí se jmenovitým proudem do 32 A musí být chráněny:
  – proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA, nebo
  napájením pomocí SELV nebo PELV, nebo
  – elektrickým oddělením, přičemž každá zásuvka a každé elektrické ruční zařízení musí být napájeno z vlastního oddělovacího bezpečnostního transformátoru, nebo musí mít vlastní, samostatné sekundární vinutí oddělovacího bezpečnostního transformátoru.
 • Ochrana zábranou ani polohou není dovolena.
 • Obvody napájející zásuvkové vývody se jmenovitým proudem větším než 32 A se vybaví proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 500 mA, který může sloužit i jako vypínač. 
 • V případě instalace přenosných generátorových zdrojů nemusí být užito přístrojů pro sledování izolačního stavu.
 • Všechny rozváděče pro rozvod elektřiny na staveništích a demolicích (ACS) musí splňovat požadavky ČSN EN 60439-4 ed. 2. 
 • Vidlice a zásuvky se jmenovitým proudem přesahujícím 16 A musí vyhovovat požadavkům IEC 60309-2 (ČSN EN 60309-2 ed. 3).
 • Zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A mají odpovídat příslušným národním normám. 
 • Aby se zabránilo poškození, nemají být kabely pokládány přes cesty nebo ochozy. Tam, kde je to nutné, se musí zajistit zvláštní ochrana proti mechanickému poškození a styku s konstrukcí zařízení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně vodičů vedených na povrchu či venkovnímu vedení před nebezpečím mechanického poškození, nebo před vlivy prostředí a činností na staveništi či demolici.
 • Každý staveništní rozváděč (ACS) musí být vybaven přístrojem pro odpojování a spínání na straně napájení. Odpojovací přístroj silového přívodu musí být možné zajistit ve vypnuté poloze (například visacím zámkem, nebo uvnitř uzamykatelného krytu).
 • Elektrická zařízení užívaná na staveništích a demolicích musí být napájena ze staveništního rozváděče – ACS. 
 • Každý staveništní rozváděč (ACS) musí obsahovat:
  – ochranné přístroje proti nadproudům,
  – přístroje zajišťující ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí,
  – zásuvky, jsou-li požadovány.
 • Bezpečnostní a pohotovostní napájení musí být připojeno přístroji zabraňujícími současnému připojení napájení z různých zdrojů.
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti.
 • Citované normativní dokumenty.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Zdroje.
 • Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem.
 • Výběr a stavba elektrického zařízení.
 • Výběr soustav a stavba vedení.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací přístroje.
 • Bezpečnostní opatření.
Dále obsahuje přílohy:
ZA (Zvláštní národní podmínky), ZB (A-odchylky).
 
ČSN 33 2000-7-704:1997/Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (vydání – září 2007).
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-704:1997 a ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007 (souběžná platnost končí 1. února 2009).
 
(Pokračování)