Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Nové normy ČSN (75)

Ing. Vincent Csirik, ČNI
 
V předcházejících číslech časopisu Elektro byly uvedeny informace o nově vydávaných normách souboru ČSN 33 2000 a přehled nových norem, které v současné době nabývají účinnosti. Vzhledem k důležitosti daných norem se bližší informace o nich uvádějí následovně:
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 – „Nové normy ČSN (73)“, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, ČSN 33 2000-6 – „Nové normy ČSN (74)“, ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 – „Nové normy ČSN (75) (tento článek), ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 – „Nové normy ČSN (76)“.
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou (vydání – září 2007)
Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-7-701:2007, který přejímá mezinárodní normu IEC 60364-7-701:2006 s modifikacemi.
Norma s účinností od 1. září 2009 nahrazuje ČSN 33 2000-7-701 z června 1997, která do uvedeného data platí souběžně s danou normou.
Změny oproti požadavkům předchozí normy jsou především:
 • rozšíření zóny 3 na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu a z tohoto důvodu vynechání zvláštních požadavků na elektrické zařízení v zóně 3,
 • použitelnost požadavků na elektrické zařízení obsažené v této části, i pokud jsou instalovány prefabrikované části obsahující vanu nebo sprchu,
 • vyjasnění požadavků na místní doplňující pospojování,
 • zavedení specifických požadavků na specifické spínače, spotřebiče a zařízení užívající elektrický proud v zóně 1 a 2.
Pozn. Pro správné použití této normy je nutné vycházet z vymezení zón definovaných v jejich článcích. Pro upevněné prefabrikáty obsahující vanu nebo sprchu se zóny určí po jejich usazení do pracovní pozice (nebo pozic).
Tato norma se zabývá výběrem a zřizováním elektrického zařízení v prostorech obsahujících upevněnou koupací vanu či sprchu s obklopujícími zónami, jak je popsáno v této normě.
Pozn. Daná norma neplatí pro nouzová zařízení, jako jsou např. nouzové sprchy užívané v průmyslu nebo v laboratořích.
 
Tato norma mimo jiné uvádí:
 • Ochranné opatření – ochrana malým napětím SELV a PELV
  Ochrana před dotykem živých částí v zóně 0, 1 a 2 musí být zajištěna u všech elektrických zařízení pomocí:
  – přepážek nebo krytů zajišťujících stupeň ochrany krytem alespoň IPXXB nebo IP2X, nebo
  – izolací schopnou odolávat zkušebnímu napětí AC 500 V po dobu jedné minuty.
 • Ochrana zábranou a polohou před dotykem živých částí není dovolena.
 • Doplňková ochrana (doplňková ochrana pomocí proudových chráničů RCDs) - V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha, musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA.
Pozn. Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro obvody:
 • u kterých je jako ochranného opatření použito ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické zařízení je zřízen samostatně napájený obvod, u kterých je jako ochranného opatření použito SELV nebo PELV.
 • Podle přílohy ZA této normy v České republice není předepsána ochrana proudovým chráničem s reziduálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač teplé vody.
 • Doplňková ochrana (doplňující ochranné pospojování)

Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.
Ochrana elektrickým oddělením může být použita pouze pro:
– obvody napájející pouze jediné elektrické zařízení, nebo
– jednu jednoduchou zásuvku.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Všeobecně.
 • Rozsah platnosti.
 • Citované normativní dokumenty.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • Vnější vlivy.
 • Ochrana elektrického vedení podle vnějších vlivů.
 • Umístění spínačů, ovladačů a jejich příslušenství podle vnějších vlivů.
 • Ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud.
 • Elektrické podlahové vytápění.
Dále obsahuje přílohy:
ZA (Zvláštní národní podmínky), ZB (A-odchylka).
ČSN 33 2000-7-701:1997/Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (vydání – září 2007).
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-701:1997 a ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 (souběžná platnost končí 1. září 2009).
 
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2: Elektrická instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích (vydání – srpen 2007)
Tato norma je identickým převzetím harmonizačního dokumentu HD 60364-7-704:2007, který přejímá mezinárodní normu IEC 60364-7-704:2005 s modifikacemi.
Norma s účinností od 1. února 2009 nahrazuje ČSN 33 2000-7-704 z července 2001, která do uvedeného data platí souběžně s danou normou.
Oproti předchozí normě obsahuje podrobnější výčet národních specifik pro jednotlivé části elektrického zařízení na staveništích a demolicích. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí do zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně použití proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem 30 mA a u zásuvkových obvodů se jmenovitým proudem nad 32 A použití proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím proudem 500 mA.
Norma platí pro prozatímní elektrická zařízení určená pro elektrické rozvody používaná po dobu výstavby nových objektů či demolice dosavadních, např.:
 • práce spojené s novou pozemní výstavbou,
 • práce spojené s opravou, přestavbou, přístavbou nebo demolicí dosavadních budov či jejich částí,
 • veřejné inženýrské práce,
 • zemní práce,
 • podobné práce.
Pozn. Ustanovení této normy platí pro pevné i pohyblivé rozvody.
Norma se nevztahuje na elektrická zařízení v administrativních prostorách staveniště (kancelářích, toaletách, shromaždištích, kantýnách, restauracích, ubytovnách atd.), kde platí obecná ustanovení části 1 až 6 . ČSN 33 2000.
 
Tato norma mimo jiné uvádí:
 • Jedno staveniště smí být napájeno z několika napájecích zdrojů, včetně upevněných nebo mobilních zdrojových soustrojí.
 • Obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A včetně a ostatní obvody sloužící pro napájení elektrického ručního nářadí se jmenovitým proudem do 32 A musí být chráněny:
  – proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA, nebo
  napájením pomocí SELV nebo PELV, nebo
  – elektrickým oddělením, přičemž každá zásuvka a každé elektrické ruční zařízení musí být napájeno z vlastního oddělovacího bezpečnostního transformátoru, nebo musí mít vlastní, samostatné sekundární vinutí oddělovacího bezpečnostního transformátoru.
 • Ochrana zábranou ani polohou není dovolena.
 • Obvody napájející zásuvkové vývody se jmenovitým proudem větším než 32 A se vybaví proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 500 mA, který může sloužit i jako vypínač. 
 • V případě instalace přenosných generátorových zdrojů nemusí být užito přístrojů pro sledování izolačního stavu.
 • Všechny rozváděče pro rozvod elektřiny na staveništích a demolicích (ACS) musí splňovat požadavky ČSN EN 60439-4 ed. 2. 
 • Vidlice a zásuvky se jmenovitým proudem přesahujícím 16 A musí vyhovovat požadavkům IEC 60309-2 (ČSN EN 60309-2 ed. 3).
 • Zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A mají odpovídat příslušným národním normám. 
 • Aby se zabránilo poškození, nemají být kabely pokládány přes cesty nebo ochozy. Tam, kde je to nutné, se musí zajistit zvláštní ochrana proti mechanickému poškození a styku s konstrukcí zařízení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně vodičů vedených na povrchu či venkovnímu vedení před nebezpečím mechanického poškození, nebo před vlivy prostředí a činností na staveništi či demolici.
 • Každý staveništní rozváděč (ACS) musí být vybaven přístrojem pro odpojování a spínání na straně napájení. Odpojovací přístroj silového přívodu musí být možné zajistit ve vypnuté poloze (například visacím zámkem, nebo uvnitř uzamykatelného krytu).
 • Elektrická zařízení užívaná na staveništích a demolicích musí být napájena ze staveništního rozváděče – ACS. 
 • Každý staveništní rozváděč (ACS) musí obsahovat:
  – ochranné přístroje proti nadproudům,
  – přístroje zajišťující ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí,
  – zásuvky, jsou-li požadovány.
 • Bezpečnostní a pohotovostní napájení musí být připojeno přístroji zabraňujícími současnému připojení napájení z různých zdrojů.
Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
 • Rozsah platnosti.
 • Citované normativní dokumenty.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Zdroje.
 • Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem.
 • Výběr a stavba elektrického zařízení.
 • Výběr soustav a stavba vedení.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací přístroje.
 • Bezpečnostní opatření.
Dále obsahuje přílohy:
ZA (Zvláštní národní podmínky), ZB (A-odchylky).
 
ČSN 33 2000-7-704:1997/Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (vydání – září 2007).
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-704:1997 a ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007 (souběžná platnost končí 1. února 2009).
 
(Pokračování)