Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Nové normy ČSN (73)

Nové normy ČSN (73)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu Elektro byla uvedena informace o změně názvu nově vydávaných norem souboru ČSN 33 2000 a přehled nových norem, které v současné době nabývají účinnosti. Jde o tyto normy:

 • ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (vydání – srpen 2007),

 • ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (vydání – září 2007),

 • ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize (vydání – září 2007),

 • ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou (vydání – září 2007),

 • ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích (vydání – srpen 2007),

 • ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zemědělská a zahradnická zařízení (vydání – říjen 2007),

 • ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Omezené vodivé prostory (vydání – srpen 2007).

Tento příspěvek je věnován ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Bližší informace o dalších normách daného souboru bude předmětem článků: Nové normy (74) a Nové normy (75).

Nová norma a změna normy

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (vydání – srpen 2007).

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-4-41:2007, který je převzetím IEC 60364-4-41:2005 s modifikacemi. S účinností od 1. února 2009 nahrazuje ČSN 33 2000-4-41 z února 2000, která do uvedeného data platí společně s novou normou (souběžná platnost).

Pozn. Přestože jde již o třetí vydání ČSN 33 2000-4-41 (ČSN 33 2000-4-41:1996, ČSN 33 2000-4-41:2000 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007), má podle metodických pokynů pro normalizaci MPN 1:2006 označení ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (tj. edice 2). Označení ed. 2, ed. 3 apod. se používá pouze pro jejich rozlišení v případě souběžné platnosti dvou norem se stejným označením. ČSN 33 2000-4-41:1996 byla zrušena normou ČSN 33 2000-4-41:2000 bez souběžné platnosti, a proto nemohlo dojít k situaci, že by platily současně dvě normy se stejným označením.

Norma se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140 (ČSN EN 61140 ed. 2), která je základní normou bezpečnosti, uplatňující se na ochranu osob a hospodářských zvířat. ČSN EN 61140 ed. 2 je určena k tomu, aby charakterizovala základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení,nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků.

Pozn. Zásady podle ČSN EN 61140 ed. 2, které platí pro provedení elektrických instalací, jsou rozpracovány v technických normách pro elektrické instalace. Mezi tyto normy patří i ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Norma v zásadě platí pro elektrické instalace o napětích spadajících do pásem I a II podle IEC 60449 (ČSN IEC 60449), tj. pro napětí, která jsou běžně označována jako malá a nízká. Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem u elektrických instalací nad AC 1 kV platí ČSN 33 3201 a další technické normy (je to zásadní rozdíl oproti předchozímu vydání, ve kterém byla pomocí národních doplňků platnost rozšířena i na napětí nad AC 1 kV).

Ze změn oproti předchozímu vydání je účelné uvést:

 • Norma již používá novou terminologii zavedenou v ČSN EN 61140 ed. 2. Například v předchozím vydání ČSN 33 2000-4-41 se pojednává:
  - o ochraně za normálních podmínek (nyní označované „základní ochrana“) jako o ochraně před přímým dotykem (resp. jako o ochraně před dotykem živých částí) a
  - o ochraně při poruše jako o ochraně před nepřímým dotykem (resp. jako o ochraně před dotykem neživých částí).

 • Z normy jsou vypuštěny požadavky na zařízení a instalace vysokého napětí (jsou obsaženy v ČSN 33 3201).

 • Norma se již nezabývá základními požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem společné jak pro elektrické instalace a sítě, tak pro elektrická zařízení (jsou obsaženy v ČSN EN 61140 ed. 2), ale stanovuje pouze požadavky na provedení elektrických instalací tak, aby provoz zařízení, přístrojů a spotřebičů odpovídajících příslušným bezpečnostním požadavkům, které se podle této normy připojí k instalaci, byl bezpečný.

 • Do normy je doplněna informativní příloha D, která v podobě tabulky znázorňuje, ve kterých oddílech nastaly podstatné změny a zjednodušení oproti předchozímu vydání mezinárodní normy IEC 60364-4-41.

Pozn. Na tento přehled z mezinárodní normy navazuje národní příloha ND, ve které jsou doplněny změny oproti dříve vydané ČSN 33 2000-4-41:2000.

Norma se v zásadě zabývá ochranou v normálních a nebezpečných prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Z tohoto hlediska jsou také formulovány podmínky pro zajištění ochrany v této normě. Pro prostory zvlášť nebezpečné jsou další nebo upravené podmínky stanoveny v některých oddílech části 7 souboru ČSN 33 2000 nebo je vhodné se řídit národní přílohou NA doplněnou do nové normy.

Pozn. Je třeba zdůraznit, že základním pravidlem ochrany před úrazem elektrickým proudem je v souladu s ČSN EN 61140 ed. 2 to, že nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy.

V této normě se mimo jiné uvádí:

 • V souladu s článkem 4.2 ČSN EN 61140 ed. 2 je ochrana za normálních podmínek zajištěna základními ochrannými opatřeními a ochrana za jedné poruchy je zajištěna opatřeními pro ochranu při poruše. Jinak je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna prostředkem zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu za normálních podmínek, tak ochranu při jedné poruše.

 • V každé části instalace musí být uplatněno jedno nebo více ochranných opatření, přičemž se v úvahu berou podmínky vnějších vlivů.

Všeobecně jsou dovolena tato ochranná opatření:

 • automatické odpojení od zdroje,
 • dvojitá nebo zesílená izolace,
 • elektrické oddělení pro napájení jednoho spotřebiče,
 • malé napětí (SELV a PELV).

Pozn. O ochranných opatřeních uplatněných v instalaci se musí uvažovat i z hlediska výběru a montáže zařízení.

 • Použití zábran a ochrana polohou (umístěním mimo dosah) se mohou použít pouze v instalacích přístupných:
  - osobám znalým nebo poučeným nebo
  - osobám pracujícím pod dozorem nebo dohledem osob znalých nebo poučených.

 • Ochranná opatření:
  - nevodivé okolí,
  - neuzemněné pospojování,
  - elektrické oddělení pro napájení více než jednoho spotřebiče se mohou uplatnit pouze tehdy, je-li instalace pod dozorem znalých nebo poučených osob, takže v ní není možné provést neautorizované změny.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Citované normativní dokumenty.
 • Všeobecné požadavky.
 • Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje.
 • Ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace.
 • Ochranné opatření: elektrické oddělení.
 • Ochranné opatření: ochrana malým napětím SELV a PELV.
 • Doplňková ochrana.

Dále obsahuje přílohy: A (Prostředky základní ochrany), B (Zábrany a ochrana polohou (umístěním mimo dosah), C (Ochranná opatření, která se uplatňují, pouze jestliže provoz instalace je řízen osobou znalou nebo je pod jejím dozorem), D (Vztah mezi IEC 60364-4-41:2001 a IEC 60364-4-41:2005), ZA (Zvláštní národní podmínky), ZB (A-odchylky), NA (Uplatnění prostředků ochrany podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení), NB (Podmínky uzemnění v síti TN), NC (Úraz elektrickým proudem – charakteristické mezní hodnoty proudů a napětí z hlediska jejich účinků na lidský organismus) a ND (Vztah mezi národními ustanoveními doplněnými navíc).

ČSN 33 2000-4-41/ZMĚNA Z3 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (vydání – srpen 2007).

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-4-41:2000 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007.

(pokračování)

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde