časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (72)

Nové normy ČSN (72)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu Elektro byla uvedena informace o vymezení oblasti působnosti základních elektrotechnických norem, jež tvoří pravidla pro elektrotechniku (dříve předpisové normy). Zde je připomenuta pouze změna názvu nově vydávaných norem v této oblasti a změna názvu souboru norem ČSN 33 2000.

V souvislosti se skutečnostmi, které vyplývají z nového postavení ČSN (dobrovolný charakter apod.), se název souboru elektrotechnických předpisových norem ČSN 33 2000 „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ postupně mění a používá se překlad názvu uvedený na harmonizačním dokumentu (HD) nebo evropské normě EN. Název „Elektrotechnické předpisy“ u ČSN dobrovolného charakteru je podle právníků zavádějící a v rozporu s evropským i naším pojetím předpisů. Tato změna se projevila již u ČSN vydávaných v roce 2003, např. ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska. V daném případě šlo o nahrazení skupinového názvu „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ novým skupinovým názvem přeloženým z originálu harmonizačního dokumentu, tj. „Elektrické instalace budov“.

V CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) bylo rozhodnuto, že je třeba název souborů HD 60364 (dříve HD 384) a IEC 60364 (dříve IEC 364) upřesnit podle zaměření a rozsahu platnosti. Skupinový název pro nové normy souboru 33 2000 a samotného souboru se mění z „Elektrické instalace budov“ na „Elektrické instalace nízkého napětí“ (např. ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize, apod.). ČNI přejímá normy souboru HD 60364 překladem a uvedené změny plně respektuje.

Předmluva

Důležitost souboru norem ČSN 33 2000 zavádějícího soubory HD 60364 a IEC 60364 do soustavy ČSN pod společným názvem „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ (od roku 2003 „Elektrické instalace budov“ a od roku 2007 „Elektrické instalace nízkého napětí“) není třeba zvlášť zdůrazňovat, neboť to dokladuje i prodejnost jednotlivých norem tohoto souboru. V současné době jsou jak v CENELEC, tak i v IEC revidovány dosavadní normy tohoto souboru a doplňovány novými normami. Do soustavy ČSN se všechny normy daného souboru zavádějí překladem.

Předmětem tohoto příspěvku je přehled norem daného souboru, které jsou v současné době zaváděny do soustavy ČSN.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (vydání – srpen 2007)
Norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-4-41:2007, který je převzetím IEC 60364-4-41:2005 s modifikacemi. S účinností od 1. února 2009 nahradí ČSN 33 2000-4-41 z února 2000, která do uvedeného data platí společně s novou normou (souběžná platnost).

Zabývá se ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na EN 61140 (ČSN EN 61140 ed. 2), která je základní bezpečnostní normou, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. EN 61140 určuje základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků.

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování (vydání – září 2007)
Norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-5-54:2007, který je převzetím IEC 60364-5-54:2002 s modifikacemi. S účinností od 1. června 2009 nahradí ČSN 33 2000-5-54 z ledna 1996, která do uvedeného data platí společně s novou normou (souběžná platnost).

Je určena pro zřizování uzemnění, pro ochranné vodiče, vodiče ochranného pospojování tak, aby byla elektrická instalace bezpečná.

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize (vydání – září 2007)
Norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-6:2007, který je převzetím IEC 60364-6:2006 s modifikacemi. S účinností od 1. září 2009 nahradí ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 z dubna 2004, která do uvedeného data platí společně s novou normou (souběžná platnost).

Nová norma určuje požadavky pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace.

Kapitola 61 určuje požadavky na výchozí revizi a vypracování zprávy o výsledcích výchozí revize, aby se rozhodlo, zda byly splněny požadavky ostatních částí HD 60364 (ČSN 33 2000). Výchozí revize se vykonává po dokončení nové instalace, po dokončení doplněných částí nebo po dokončení změn již existující instalace její prohlídkou a zkouškami.

Kapitola 62 určuje požadavky na pravidelnou revizi a vypracování zprávy o výsledcích pravidelné revize elektrické instalace, aby se ověřilo, zda instalace a veškeré její součásti jsou z hlediska použití instalace v uspokojivém stavu.

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou (vydání – září 2007)
Norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-701:2007, který je převzetím IEC 60364-7-701:2006 s modifikacemi. Norma s účinností od 1. září 2009 nahradí ČSN 33 2000-7-701 z června 1997, která do uvedeného data platí společně s novou normou (souběžná platnost).

Tato norma se zabývá výběrem a zřizováním elektrického zařízení v prostorech obsahujících upevněnou koupací vanu či sprchu s obklopujícími zónami, jak je v této normě popsáno.

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích (vydání – srpen 2007)
Norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-704:2007, který je převzetím IEC 60364-7-704:2005 s modifikacemi. S účinností od 1. února 2009 nahradí ČSN 33 2000-7-704 z července 2001, která do uvedeného data platí společně s novou normou (souběžná platnost).

Zvláštní požadavky uvedené v této normě platí pro prozatímní elektrická zařízení určená pro elektrické rozvody používaná po dobu výstavby nových či demolice již existujících objektů. Jde např. o elektrická zařízení určená pro:

  • práce spojené s novou pozemní výstavbou,
  • práce spojené s opravou, přestavbou, přístavbou nebo demolicí stojících budov či jejich částí,
  • veřejné inženýrské práce,
  • zemní práce,
  • podobné práce.

Ustanovení této normy platí pro pevné i pohyblivé rozvody.

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zemědělská a zahradnická zařízení (vydání – říjen 2007)
Norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-705:2007, který je převzetím IEC 60364-7-705:2006 s modifikacemi. S účinností od 1. října 2009 nahradí ČSN 33 2000-7-705 z ledna 1996, která do uvedeného data platí společně s novou normou (souběžná platnost).

Nová norma se zabývá pevně uloženou elektrickou instalací uloženou uvnitř i vně zemědělských a zahradnických zařízení. Některé z uvedených požadavků jsou platné i v dalších objektech doplňujících zemědělské a zahradnické provozy.

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Omezené vodivé prostory (vydání – srpen 2007)
Norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-706:2007, který je převzetím IEC 60364-7-706:2005 s modifikacemi. S účinností od 1. února 2009 nahradí ČSN 33 2000-7-706 z ledna 1996, která do uvedeného data platí společně s novou normou (souběžná platnost).

Zvláštní požadavky uvedené v této normě platí pro elektrická zařízení v omezených vodivých prostorech a pro napájení elektrických zařízení včetně přenosných určených pro použití v těchto prostorech.

Pozn. Omezený vodivý prostor je prostor obsahující převážně kovové nebo vodivé části, kde je pravděpodobné, že se zde přítomná osoba částí svého těla dotkne okolních vodivých částí, přičemž bude mít jen omezenou možnost přerušení tohoto kontaktu.

Změny ČSN

Současně s vydáváním nových norem souboru ČSN 33 2000 se vydávají změny nahrazovaných norem. Tyto změny obsahují pouze informaci o souběžné platnosti nové a nahrazované normy.

Další informace o nově vydávaných normách souboru ČSN 33 2000 budou uvedeny v následujících číslech časopisu Elektro.

(pokračování)

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde