časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nové normy ČSN (66)

|

Nové normy ČSN (66)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Důležitost souboru norem ČSN 33 2000, který zavádí soubor harmonizačních dokumentů HD 384 (nově HD 60364) a soubor IEC 364 (nově IEC 60364) pod společným názvem Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení (od roku 2003 Elektrické instalace budov), není třeba zvlášť zdůrazňovat, neboť ji dokladuje i prodejnost jednotlivých norem tohoto souboru. V současné době jak v organizaci CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique, Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice), tak i v IEC (International Electrotechnical Commission, Mezinárodní elektrotechnická komise) jsou prověřovány (revidovány) dosavadní normy tohoto souboru a doplňovány novými normami. Do soustavy ČSN jsou zaváděny všechny normy daného souboru překladem. Předmětem tohoto příspěvku je přehled norem daného souboru, které řeší otázku přepětí, a informace o nové normě ČSN 33 2000-4-443 ed. 2.

V oblasti elektrické instalace budov (soubor ČSN 33 2000) byly dosud vydány nebo vyjdou tyto normy ČSN řešící otázku přepětí:

 • ČSN 33 2000-4-442:1999,
 • ČSN 33 2000-4-443:2001,
 • ČSN 33 2000-4-443 ed. 2:2007,
 • ČSN 33 2000-4-443/Změna Z1.

ČSN 33 2000-4-442:1999 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 44: Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.4.442 S1:1997 a uvádí požadavky na ochranu osob a zařízení v sítích nízkého napětí (nn) v případě zemní poruchy v systému vysokého napětí (vn) v transformovně, která napájí zařízení nn.

Pozn. 1:
Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolá významný růst potenciálu proti zemi, jehož velikost závisí na:

 • velikosti poruchového proudu,
 • impedanci uzemnění transformovny.

Pozn. 2:
Poruchový proud může vyvolat:

 • celkový růst potenciálu sítě nn proti zemi, tj. namáhání napětím se síťovou frekvencí, jež může způsobit průraz izolace zařízení nn,

 • celkový růst potenciálu neživých vodivých částí sítě nn proti zemi.

ČSN 33 2000-4-443:2001 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 44: Ochrana před přepětím – Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-443 obsahuje harmonizační dokument HD 384.4.443 S1:2000, který je převzetím mezinárodní normy IEC 364-4-443:1995 s modifikacemi. Společné modifikace jsou na levé straně textu označeny svislou postranní čarou.

V této normě jsou popsány prostředky, které mohou být použity pro omezení přechodných přepětí, a tím pro snížení rizika výskytu poruch v instalacích a v elektrických zařízeních, které jsou k nim připojeny, na přijatelnou úroveň. Zabývá se ochranou elektrických instalací proti účinkům dočasných přepětí atmosférického původu, jež jsou přenášena napájecím rozvodným systémem, a proti spínacím přepětím, která vznikají působením zařízení zapojených do instalace. Norma zařazuje zařízení do čtyř výdržných kategorií (přepěťových kategorií), jež jsou označovány římskými číslicemi I, II, III a IV.

ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 4-44: Bezpečnost –Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím (vydání – únor 2007)

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-4-443:2006, který je převzetím změny IEC 60364-4-44:2001/A1:2003 s modifikacemi. S účinností od 1. července 2008 nahradí ČSN 33 2000-4-443 ze srpna 2001 (souběžná platnost).

V novém vydání je uskutečněna adaptace k novým mezinárodním a evropským normám. Článek Řízení přepětí ochranou založené na ocenění rizika byl doplněn a v tab. 1 této normy jsou stanoveny hodnoty požadovaných impulsních výdržných napětí pro zařízení pro sítě s jmenovitým napětím 1 000 V.

Norma se zabývá ochranou elektrických instalací proti přechodným přepětím atmosférického původu, která jsou přenášena napájecí distribuční soustavou, a proti spínacím přepětím.

Pozn. 1:
Spínací přepětí jsou obvykle menší než přepětí atmosférického původu, a proto požadavky vztahující se k ochraně proti přepětí atmosférického původu běžně zajišťují i ochranu proti spínacím přepětím.

Pozn. 2:
Aby se pravděpodobnost poruch způsobených přepěťovým namáháním snížila na úroveň přijatelnou pro bezpečnost osob a majetku a aby se zajistila požadovaná nepřetržitost provozu, je třeba věnovat pozornost přepětím, která se mohou objevit na začátku instalace, očekávaným hladinám, umístění a charakteristikám přepěťových ochranných zařízení.

Tato norma poskytuje návod tam, kde je ochrana proti přepětí zajištěna vlastním řízením přepětí nebo řízením přepětí ochranou. Jestliže není zajištěna ochrana v souladu s touto normou, není zajištěna koordinace izolace a musí být vyhodnoceno riziko spojené s výskytem přepětí.

Pozn.:
Pro ochranu proti přechodným přepětím způsobeným přímým úderem blesku platí normy souboru ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem (o tomto souboru norem byla uvedena informace v časopise Elektro 12/2006).

Uvedená norma (stejně jako nahrazovaná ČSN 33 2000-4-443:2001) zařazuje zařízení do čtyř výdržných (přepěťových) kategorií, jež jsou označovány římskými číslicemi I, II, III a IV.

Pozn.:
Kategorie přepětí jsou v oblasti elektrických instalací definovány pro účely koordinace izolace a poskytují klasifikaci zařízení ve vztahu k impulsním výdržným napětím.

Používání jednotlivých kategorií:

 • zařízení s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťové kategorii IV je vhodné pro použití na začátku nebo v blízkosti začátku elektrických instalací, např. před hlavním rozváděčem; zařízení kategorie IV má velmi vysokou impulsní výdržnou schopnost, která zajišťuje požadovaný vysoký stupeň spolehlivosti (např. elektroměry, zařízení primární nadproudové ochrany a přijímače hromadného dálkového ovládání HDO),

 • zařízení s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťové kategorii III je určeno pro použití v pevných instalacích v hlavním rozváděči a za ním a zajišťuje vysoký stupeň spolehlivosti (např. rozvodné desky, jističe, způsoby kladení elektrického vedení, včetně kabelů, přípojnic, připojovacích skříní, spínačů, zásuvkových vývodů v pevné instalaci a zařízení pro průmyslové použití apod.),

 • zařízení s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťové kategorii II je vhodné pro připojení k pevným elektrickým instalacím a zajišťuje normální stupeň spolehlivosti běžně požadovaný pro elektrické spotřebiče (např. spotřebiče pro domácnost, přenosné nářadí a podobné zátěže),

 • zařízení s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťové kategorii I je vhodné pouze pro použití v pevných instalacích v budovách, kde jsou ochranné prostředky umístěny mimo zařízení – pro omezení dočasných přepětí na stanovenou hladinu (např. spotřebiče pro domácnost obsahující elektronické obvody, které jsou velmi citlivé na přepětí).

Pozn.:
Zařízení s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťové kategorii I nesmí mít přímé spojení s veřejnou napájecí soustavou.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím.
 • Všeobecně.
 • Klasifi kace impulsních výdržných kategorií.
 • Uspořádání pro řízení přepětí.
 • Požadovaná výdržná napětí pro zařízení.

Norma obsahuje dále tyto přílohy:

 • A – směrnice pro řízení přepětí pomocí SPD (Surge Protection Device, přepěťová ochrana) umístěnými na venkovních vedeních,
 • B (stanovení konvenční délky d),
 • ZA (zvláštní národní podmínky),
 • ZB (A-odchylky).

ČSN 33 2000-4-443/Změna Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 44: Ochrana před přepětím – Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím (vydání – únor 2007)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-4-443:2001 a ČSN 33 2000-4-443 ed. 2:2007 (souběžné platnost končí 1. 7. 2008).

Závěr

Závěrem je účelné připomenout, že v prosinci 2006 byla vydána norma ČSN 35 7606 Systémy ochrany před bleskem – Značky. Norma obsahuje informativní dokument (technickou zprávu) CLC/TR 50469:2005.

ČSN 35 7606 stanovuje značky pro výkresy soustav LPS (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem).

Tato norma mj. uvádí:

 • Je-li to nutné, mohou být použity další značky pro jiné důležité prvky chráněného objektu. Tyto značky mají být jednoduché a musí být vysvětleny v legendě výkresů k projektům LPS.

 • V případě samostatných ochranných systémů (viz ČSN EN 62305-1 a ČSN EN 62305-3) toto musí být uvedeno na výkresech k projektu LPS, včetně požadovaných dostatečných vzdáleností (o souboru ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem byla uvedena informace v časopise Elektro 12/2006).

 • Jsou-li výkresy v barevném provedení, musí být použity tyto barvy: černá budova; červená ochrana před bleskem; zelená kovové desky; modrá kovové konstrukce

(pokračování)