časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (65)

Nové normy ČSN (65)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

V zajištění bezpečnosti elektrických zařízení hraje již při jejich navrhování důležitou úlohu správné využití souboru norem nezbytných pro koordinaci izolace. Ta zahrnuje výběr vlastností elektrické izolace zařízení s ohledem na jeho použití a ve vztahu k jeho okolí. Koordinace izolace může být dosaženo pouze tehdy, když se při návrhu bere zřetel na taková namáhání, kterým bude zařízení během předpokládané doby života vystaveno. Evropské normy ohledně koordinace izolace připravuje v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) technická komise TC 28A a mezinárodní normy připravuje v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) technická komise TC 28 a subkomise SC 28A (nově technická komise TC 109). V CENELEC byly v uvedené oblasti dosud vydány dva soubory evropských norem.

EN 60664 pod všeobecným názvem „Koordinace izolace zařízení nízkého napětí“, který je zaveden do soustavy ČSN takto:

ČSN EN 60664-1:2004 (33 0420) „Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky“ (idt EN 60664-1:2003, idt IEC 664-1:1992)

Norma platí pro zařízení pro použití do 2 000 m nad hladinou moře, se střídavým napětím do 1 000 V se jmenovitým kmitočtem do 30 kHz nebo se stejnosměrným napětím do 1 500 V a stanovuje požadavky na vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevnou izolaci s ohledem na kritéria jejich provedení.

ČSN EN 60664-3:2004 (33 0420) „Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zesilování pro ochranu proti znečištění“ (idt EN 60664-3:2003, idt IEC 60664-3:2003)

Norma platí pro zařízení chráněná proti znečištění použitím ochranné vrstvy, zaléváním nebo lisováním, a zabývá se podmínkami, při kterých mohou být použity zkrácené vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty v pevných zařízeních, jako jsou desky s tištěnými spoji nebo svorky komponent.

ČSN EN 60664-4:2006 (33 0420) „Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem“ (idt EN 60664-4:2006, idt IEC 60664-4:2005)

Norma se zabývá základní, přídavnou a zesílenou izolací v zařízení nízkého napětí podrobenou namáhání napětím s vysokým kmitočtem. Hodnoty pro dimenzování platí přímo pro základní izolaci, pro zesílenou izolaci se používají dodatečné požadavky podle Části 1. Je použitelná pro dimenzování vzdušných vzdáleností, povrchových cest a pevné izolace namáhané jakýmkoliv druhem periodických napětí se základním kmitočtem nad 30 kHz až do 10 MHz.

ČSN EN 60664-5:2004 (33 0420) „Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm“ (idt EN 60664-5:2003, idt IEC 60664-5:2003)

Norma stanovuje dimenzování vzdušných vzdáleností rovných nebo menších než 2 mm na deskách s plošnými spoji a rovnocenných konstrukcích, kde se vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty shodují a procházejí podél povrchu pevné izolace (jako jsou dráhy popsané v článku 4.2 Části 1 souboru ČSN EN 60664).

EN 60071 pod všeobecným názvem „Koordinace izolace“, který je zaveden do soustavy ČSN takto:

ČSN EN 60071-1:2000 (33 0419) „Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla“ (idt EN 60071-1:1995, idt IEC 71-1:1993)

Norma platí pro třífázové soustavy střídavého proudu s nejvyšším napětím pro zařízení nad 1 kV. Určuje postup pro výběr normalizovaných výdržných napětí pro izolaci fázezem, fázefáze a pro podélnou izolaci zařízení a instalací v těchto soustavách.

ČSN EN 60071-1:2006 ed. 2 (33 0419) „Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla“ (idt EN 60071-1:2006, idt IEC 60071-1:2006) (vydání – prosinec 2006)
(viz dále)
ČSN EN 60071-2:2000 (33 0419) „Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití“ (idt EN 60071-2:1997, idt IEC 71-2:1996)

Norma obsahuje prováděcí pokyn a pojednává o výběru izolačních hladin zařízení nebo instalací pro třífázové elektrické sítě. Jejím záměrem je dát vodítko ke stanovení jmenovitých výdržných napětí pro rozsahy I a II v ČSN EN 60071-1 a zajistit přiřazení těchto jmenovitých hodnot k normalizovaným nejvyšším napětím pro zařízení.

Pozn.: Je třeba dodat, že zvláštní podmínky vyskytující se u drážních zařízení vedly technickou komisi CENELEC TC 9X Elektrická a elektronická drážní zařízení k vydání souboru evropských norem EN 50124 „Drážní zařízení – Koordinace izolace“, který je zaveden do národní normalizační soustavy takto:

ČSN EN 50124-1:2002 (33 3501) „Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení“ (idt EN 50124-1:2001),

ČSN EN 50124-2:2002 (33 3501) „Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím“ (idt EN 50124-2:2001).

Tento článek je věnován ČSN EN 60071 ed. 2 (pozn.: O dalších již uvedených normách byla podána informace v předcházejících vydáních časopisu Elektro.)

Nová ČSN EN 60071 ed. 2

ČSN EN 60071 ed. 2 (33 0419) „Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla“ (vydání – prosinec 2006)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60071-1:2006, je identická s mezinárodní normou IEC 60071-1:2006 a s účinností od 1. března 2009 nahrazuje ČSN EN 60071-1 ze září 2000.

Nová norma platí pro třífázové soustavy střídavého proudu s nejvyšším napětím pro zařízení nad 1 kV. Určuje postup pro výběr normalizovaných výdržných napětí pro izolaci fázezem, fáze-fáze a podélnou izolaci zařízení a instalací v těchto soustavách. Rovněž uvádí přehled normalizovaných výdržných napětí, ze kterých mohou být vybrána jmenovitá výdržná napětí.

Uvedená norma doporučuje přiřazení vybraných výdržných napětí k nejvyššímu napětí pro zařízení (toto přiřazení je pouze pro účely koordinace izolace).

Pozn.: Ačkoliv zásady této normy platí i pro izolaci přenosových vedení, mohou být hodnoty jejich výdržných napětí odlišné od normalizovaných jmenovitých výdržných napětí.

Hlavní změny k předchozímu vydání:

 • nová norma je doplněna seznamem indexů, značek a zkratek, podklady pro normalizované hladiny a nejkratšími vzdušnými vzdálenostmi pro zajištění stanovených výdržných napětí v instalacích uvedenými v příloze A;

 • v definicích (3.26, 3.28 a 3.29) a v podmínkách prostředí (5.9) bylo vzato v úvahu objasnění atmosférických korekcí a korekcí na nadmořskou výšku spojených s postupem koordinace izolace:
  – v řadě normalizovaných jmenovitých krátkodobých střídavých napětí síťového kmitočtu se přidává 115 kV,
  – v řadě normalizovaných jmenovitých impulsních napětí se přidává 200 a 380 kV,
  – v normalizovaných izolačních hladinách rozsahu I (1 kV < Um ≤ 245 kV) se přidává nejvyšší napětí pro zařízení Um = 100 kV,
  – v normalizovaných izolačních hladinách rozsahu II (Um > 245 kV) se 525 kV nahrazuje 550 kV a 765 kV se nahrazuje 800 kV,
  – přidává se příloha A, která se zabývá nejkratšími vzdálenostmi ve vzduchu zajišťujícími stanovené výdržné napětí v instalacích.

Norma mimo jiné obsahuje obsáhlou kapitolu 3 Definice a kapitolu 4 Značky a zkratky, které se využívají i v dalších normách s podobnou problematikou.

Vlastní norma je rozdělena do těcho kapitol:

 • Rozsah použití.
 • Citované normativní dokumenty.
 • Definice.
 • Značky a zkratky.
 • Metoda koordinace izolace.
 • Požadavky na normalizované zkoušky výdržným napětím.

Dále obsahuje tyto přílohy: A (Nejkratší vzdušné vzdálenosti pro zajištění stanovených výdržných napětí v instalacích), B (Hodnoty jmenovitých izolačních hladin pro 1 kV < Um ≤ 245 kV pro nejvyšší napětí pro zařízení Um, která nejsou normalizována v IEC, založené na současné praxi v některých zemích); ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi).

Mimo to norma obsahuje jeden obrázek a sedm tabulek.

ČSN EN 60071/ZMĚNA Z1 (33 0419) „Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla“ (Vydání – prosinec 2006)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN EN 60071-1:2000 a ČSN EN 60071-1 ed. 2:2006.

Závěr

Závěrem je účelné připomenout, že v současné době v oblasti koordinace izolace navíc platí tyto normy (které nejsou převzetím evropské normy):

ČSN 33 0405:1989 „Elektrotechnické předpisy – Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění“

Norma platí pro navrhování venkovní elektrické izolace silových vedení a stanic s napětím od 1 do 750 kV v oblastech se znečištěným ovzduším.

ČSN 33 0419-4 „Koordinace izolace – Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí“ (vydání – květen 2006)

Tato norma je českou verzí technické zprávy IEC TR 60071-4:2004. Je to průvodce pro studium koordinace izolace, který předkládá mezinárodně uznávaná doporučení pro modelování elektrických systémů a implementaci deterministických a pravděpodobnostních metod upravených pro použití v numerických programech.

Předmětem je poskytnutí informace v přehledu metod, modelů a příkladů vhodných pro aplikace úloh specifikovaných v ČSN EN 60071-2 a pro výběr izolačních hladin přístrojů nebo pro uspořádání podle definic v ČSN EN 60071-1.

(pokračování)