časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (64)

číslo 12/2006

Nové normy ČSN (64)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Vzhledem k tomu, že ochrana před bleskem se týká nejen mnoha odvětví národního hospodářství, ale do určité míry i každého z nás, považuji za vhodné informovat o nových technických normách z této oblasti.

Při úderu blesku do objektů vzniká v elektricky vodivých systémech vysoké impulsní napětí a proud, které lze přirovnat k mohutné přívalové vlně. Při průchodu bleskového proudu zasaženým objektem se projevují elektrické, mechanické, magnetické, dynamické a tepelné účinky.

Neexistují žádná zařízení ani metody, které by umožňovaly modifikovat přírodní atmosférické úkazy do té míry, že by mohly zabránit výbojům blesku. Blesk působící na stavbu může způsobit poškození vlastní stavby, jejích obyvatel a obsahu, včetně poruch vnitřních systémů. Poškození a poruchy mohou také zasáhnout okolí stavby, a dokonce postihnout místní životní prostředí. Míra tohoto zasažení závisí na vlastnostech stavby a na charakteristikách úderu blesku.

Z uvedeného vyplývá, že údery blesku do staveb nebo v jejich blízkosti (a nebo inženýrských sítí spojených se stavbami) jsou nebezpečné pro lidi, samotné stavby, jejich obsah a instalace stejně jako pro inženýrské sítě. Proto je nutné použít opatření pro ochranu před bleskem.

Hlavní charakteristické vlastnosti stavby z hlediska účinků blesku zahrnují:

 • konstrukci (např. dřevěná, cihlová, betonová, železobetonová, ocelová skeletová konstrukce),

 • účel (obytný dům, kancelář, zemědělská stavba, divadlo, hotel, škola, nemocnice, muzeum, kostel, vězení, obchodní dům, banka, továrna, průmyslový podnik, sportovní areál),

 • obyvatele a obsah (osoby a zvířata, přítomnost hořlavých nebo nehořlavých materiálů, explozivní nebo neexplozivní materiály, elektrické a elektronické systémy s nízkým nebo vysokým výdržným napětím),

 • připojené inženýrské sítě (silnoproudá elektrická vedení, telekomunikační vedení, potrubí),

 • existující nebo připravovaná ochranná opatření (např. ochranná opatření na snížení hmotných škod a ohrožení života, ochranná opatření na snížení poruch vnitřních systémů),

 • míru rozšíření nebezpečí (stavba s problémy evakuace nebo stavby, kde může vzniknout panika, stavby nebezpečné pro okolí, stavby nebezpečné pro životní prostředí).

Pozn.: Je obecně známo, že zařízení pro ochranu před bleskem nemůže zabránit úderu blesku, avšak systémy ochran před bleskem navržené a instalované podle platných norem mohou podstatně snížit riziko poškození způsobené bleskem na budovách, které jsou těmito systémy chráněny.

Účelem tohoto článku je přiblížit normalizační zabezpečení této oblasti a současně informovat o vydání nových norem tvořících soubor ČSN EN 62305 „Ochrana před bleskem„.

(Pozn.: Podrobně o normách tohoto souboru pojednávají články Ing. Kutáče uveřejňované na stránkách časopisu Elektro).

V České republice se pro ochranu před bleskem mnoho let postupovalo podle ČSN 34 1390 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem„ z 29. ledna 1969.

Vedle této normy dosud platí v oblasti ochrany před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem tyto normy:

 • ČSN P IEC/TS 61312-2 (34 1393) „Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování“ (pozn.: zavádí IEC TS 61312-2:1999) (vydání – březen 2004),

 • ČSN IEC 61312-3 (34 1393) „Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD)„ (zavádí IEC TS 61312-3:2000) (vydání – duben 2003),

 • ČSN 34 1393-4 „Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 4: Ochrana zařízení ve stávajících stavbách„ (zavádí IEC TR 61312-4:1998) (vydání – březen 2004).

Pozn.: Mezinárodní norma IEC 61312-1:1995 „Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 1: Všeobecné principy„ nebyla do soustavy ČSN zavedena (její zavedení bylo zrušeno v roce 2005 v souvislosti s přípravou souboru norem IEC 62305 a EN 62305).

Platnost těchto norem končí 1. února 2009 (souběžná platnost s novým souborem ČSN EN 62305).

Nové normy a změny norem

V roce 2006 byly v CENELEC schváleny čtyři evropské normy tvořící soubor EN 62305 pod společným názvem „Ochrana před bleskem„. Tyto evropské normy přejímají mezinárodní normy IEC identicky a do národní normalizační soustavy jsou zavedeny takto:

ČSN EN 62305-1 (34 1390)
„Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy„ (idt EN 62305-2:2006, idt IEC 62305-2:2006) (vydání – listopad 2006)

Část 1 poskytuje obecné principy, kterými se má řídit ochrana před bleskem:

 • staveb včetně jejich instalací a obsahu, stejně jako osob,
 • inženýrských sítí připojených ke stavbě.

Tato norma není určena pro:

 • železniční systémy,
 • dopravní prostředky, lodě, letadla, námořní instalace,
 • podzemní vysokotlaká potrubí,
 • potrubí, silnoproudá elektrická a telekomunikační vedení, která nejsou připojena ke stavbám.

Tyto systémy obvykle podléhají zvláštním předpisům vydávaným různými konkrétními orgány.

Pozn.: Parametry bleskových proudů jsou v této normě založeny na výsledcích Mezinárodní rady pro velké elektrické sítě (CIGRE).

ČSN EN 62305-2 (34 1390)
„Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika„ (idt EN 62305-2:2006, idt IEC 62305-2:2006) (vydání – listopad 2006)

Část 2 platí pro ocenění rizika u staveb a inženýrských sítí způsobeného údery blesku do země.

Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je vybrána horní mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, která se musí přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ni.

ČSN EN 62305-3 (34 1390)
„Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života„ (idt EN 62305-3:2006, idt IEC 62305-3:2006) (vydání – listopad 2006)

Část 3 se zabývá ochranou stavby, jejího vnitřku i blízkého okolí před hmotnými škodami a ochranou živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím.

Hlavní a nejúčinnější ochranné opatření staveb před hmotnými škodami tvoří systém ochrany před bleskem (LPS). Je obvykle složen ze dvou systémů, a sice vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem.

Vnější LPS je určen k zachycení úderu blesku do stavby (jímací soustavou), svedení bleskového proudu bezpečně směrem do země (použitím soustavy svodů) a k rozptýlení bleskového proudu v zemi (použitím uzemňovací soustavy).

Vnitřní LPS zabraňuje nebezpečným jiskřením uvnitř staveb použitím ekvipotenciálního pospojování nebo dostatečné vzdálenosti (z důvodu elektrické izolace) mezi vnějšími součástmi LPS a jinými elektrickými vodivými součástmi uvnitř stavby.

ČSN EN 62305-4 (34 1390)
„Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách„ (idt EN 62305-4:2006, idt IEC 62305-4:2006) (vydání – listopad 2006)

Část 4 obsahuje informace pro návrh, instalaci, revizi, údržbu a zkoušení ochranných opatření před LEMP (LPMS)*) pro elektrické a elektronické systémy uvnitř staveb, která jsou schopna snížit riziko stálých poruch způsobených elektromagnetickým impulsem blesku.

Tato norma poskytuje metodické pokyny pro spolupráci mezi projektantem elektrického a elektronického systému a projektantem ochranných opatření, přičemž cílem je dosáhnout optimální efektivní ochrany.

Pozn.: IEC 62305-5 „Ochrana před bleskem – Část 5: Inženýrské sítě“ dosud nebyla schválena jako evropská norma (po jejím schválení bude zavedena do soustavy ČSN).

Změny

ČSN 34 1390/ZMĚNA Z5
„Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem„ (vydání – listopad 2006)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 34 1390:1969 a souboru norem ČSN EN 62305:2006 (ČSN EN 62305-1:2006, ČSN EN 62305-2:2006, ČSN EN 62305-3:2006, ČSN EN 62305-4:2006).

ČSN P IEC/TS 61312-2/ZMĚNA Z1 (34 1393)
„Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování“ (vydání - listopad 2006)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN P IEC/TS 61312-2:2004 a ČSN EN 62305-4:2006.

ČSN IEC 61312-3/ZMĚNA Z1 (34 1393)
„Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD)„ (vydání – listopad 2006)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN IEC 61312-3:2003 a ČSN EN 62305-4:2006.

ČSN 34 1393-4/Z1
„Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 4: Ochrana zařízení ve stávajících stavbách„ (vydání – listopad 2006)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 34 1393-4:2004 a ČSN EN 62305-4:2006.

Závěr

Závěrem je účelné připomenout, že problematikou ochrany před bleskem v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) se zabývá technická komise IEC TC 81 a v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) technická komise CLC/TC 81X.

Řešení dané problematiky na národní úrovni se věnuje technická normalizační komise TNK 97 Elektroenergetika.


*) LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse, elektromagnetický impuls bleskového proudu), LPMS (LEMP Protection Measures System, systém ochranných opatření před LEMP).