časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (63)

číslo 11/2006

Nové normy ČSN (63)

ing. Vincent Csirik, ČNI

V posledním období byla v rámci CENELEC TC 88 Větrné elektrárny vydána důležitá evropská norma EN 61400-1 Větrné elektrárny – Část 1: návrhové požadavky, která je součástí souboru norem EN 61400 Větrné elektrárny. Uvedený soubor evropských norem pod společným názvem Větrné elektrárny přejímá soubor mezinárodních norem IEC 61400. Do soustavy ČSN je zaveden takto:

EN 61400-1:2004 (mod IEC 61400-1:1999) jako ČSN EN 61400-1 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 1: Bezpečnostní požadavky (vydání – listopad 2004). Převzata překladem.

Norma pojednává o filozofii bezpečnosti, zajištění kvality a inženýrské celistvosti větrných elektráren; jsou v ní specifikovány požadavky na bezpečnost větrných elektráren při jejich návrhu, instalování, údržbě a provozování při specifikovaných okolních podmínkách. V normě jsou uvedeny inženýrské a technické požadavky, které zajišťují bezpečnost konstrukce, mechanického a elektrického řídicího systému větrné elektrárny.

Pozn.: Tato norma byla nahrazena novou normou ČSN EN 61400-1 ed. 2, vydanou v červenci 2006. Souběžná platnost skončila 2006-11-01 a trvala pouhé čtyři měsíce.

EN 61400-1:2005 (idt IEC 61400-1:2005) jako ČSN EN 61400-1 ed. 2 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 1: Bezpečnostní požadavky (vydání – červenec 2006). Převzata překladem (viz „Nová norma„),

EN 61400-2:1996 (idt IEC 1400-2:1996) jako ČSN EN 61400-2 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 2: Bezpečnost malých větrných elektráren (vydání – březen 1998). Převzata překladem.

Norma stanovuje podklady pro konstrukční návrh, výrobu, instalaci a provoz malých větrných elektráren s průtočnou plochou menší než 40 m2, s výstupním napětím nižším než 1 000 V AC nebo 1 500 V DC. Jsou v ní uvedeny požadavky na bezpečnost malých elektráren. Jejím účelem je zajistit přiměřenou úroveň ochrany proti jejich poškození při všech nebezpečích provozu během plánované životnosti.

Pozn.: Byla schválena nová evropská norma EN 61400-2:2006 (idt IEC 61400-2:2006), která bude zavedena do národní normalizační soustavy jako ČSN EN 61400-2 ed. 2 Větrné elektrárny – Část 2: Návrhové požadavky pro malé větrné elektrárny (předpokládané vydání – únor 2007) (souběžná platnost do 1. května 2009).

EN 61400-11:2003 (idt IEC 61400-11:2002) jako ČSN EN 61400-11 ed. 2 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 11: Metodika měření hluku (vydání – červen 2004). Převzata překladem.

Norma stanovuje zásady měření, analýzy a definuje obsah protokolů o měření hluku větrných elektráren. Má sloužit všem stranám, které se podílejí na výrobě, projektování a povolování stavby, provozování a regulaci provozu větrných elektráren. Technické zásady přesného měření a analýzy doporučené v této normě musí být používány všemi zúčastněnými stranami a měly by zajistit, že další vývoj a provoz bude pokračovat s přihlédnutím k požadavkům životního prostředí. Norma dále stanovuje jednotnou metodiku, která zajistí důslednost a přesnost měření akustických emisí větrných elektráren.

EN 61400-12:1998 (idt IEC 61400-12:1998) jako ČSN EN 61400-12 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 12: Měření výkonů větrných elektráren (vydání – říjen 1999). Převzata schválením k přímému používání (platí anglická verze převzaté normy, která není součástí výtisku)*.

Evropská norma EN 61400-12:1998 Větrné elektrárny – Část 12: Měření výkonů větrných elektráren, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61400-12:1998, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61400-12 bez jakýchkoliv modifikací.

Pozn.: Byla schválena nová evropská norma s označením EN 61400-12-1:2006 (idt IEC 61400-12-1:2005), která bude zavedena do národní normalizační soustavy překladem jako ČSN EN 61400-12-1 Větrné elektrárny – Část 12-1: Měření výkonů větrných elektráren. Tato norma nahradí ČSN EN 61400-12:1999 (předpokládané vydání – únor 2007) (souběžná platnost do 1. května 2009).

EN 61400-21:2002 (idt IEC 61400-21:2001) jako ČSN EN 61400-21 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 21: Měření a stanovení kvality elektrických výkonových charakteristik větrných elektráren připojených do elektrické rozvodné soustavy (vydání – září 2002) Převzata schválením k přímému používání (platí anglická verze převzaté normy, která není součástí výtisku)*).

Norma stanovuje jednotnou metodiku, která zaručuje důslednost a přesnost při měření a stanovení kvality elektrických výkonových charakteristik větrných elektráren připojených do elektrické rozvodné soustavy.

Nová norma a změna normy

ČSN EN 61400-1 ed. 2 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 1: Bezpečnostní požadavky (vydání – červenec 2006)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61400-1:2005, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 61400-1:2005. Nová norma s účinností od 2006-11-01 ruší ČSN EN 61400-1:2004 (souběžná platnost).

Nová norma specifikuje hlavní návrhové požadavky pro zabezpečení konstrukční celistvosti větrných elektráren. Účelem normy je zajistit odpovídající úroveň ochrany proti poškození při všech rizikových situacích větrných elektráren během jejich plánované životnosti. Tato norma se týká všech podsystémů větrných elektráren, jako jsou řídicí a ochranné mechanismy, vnitřní elektrické systémy, mechanické systémy a pomocné konstrukce.

Hlavní změny proti předchozí normě:

 • aby bylo zdůrazněno, že norma představuje bezpečnostní požadavky kladené na konstrukci, nikoliv na bezpečnost a ochranu osob, byl název normy změněn na „Návrhové požadavky„,

 • modely turbulence byly rozšířeny a zahrnují modely extrémní turbulence,

 • bylo upřesněno označení tříd větrných elektráren, které nyní odpovídá pouze referenční rychlosti větru a očekávané hodnotě intenzity turbulence,

 • byly upřesněny a zjednodušeny poryvové modely,

 • do výpočtů zatížení byla zahrnuta simulace turbulence a bylo specifikováno schéma pro extrapolaci extrémního zatížení,

 • návrhové zatěžovací případy byly přeorganizovány a doplněny,

 • byly upřesněny a zjednodušeny dílčí součinitele bezpečnosti,

 • dílčí součinitele bezpečnosti pro materiály byly doplněny a specifikovány v závislosti na typu materiálu a třídě konstrukčního prvku,

 • požadavky na řídicí a ochranný systém byly doplněny a upřesněny v závislosti na funkčních charakteristikách,

 • byl zaveden nový odstavec pro stanovení konstrukční a elektrické kompatibility, včetně požadavků na stanovení účinků složitosti okolního terénu, zemětřesení a vzájemného účinku elektráren ve větrné farmě.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah použití.
 • Citované normativní dokumenty.
 • Termíny a definice.
 • Značky a zkratky.
 • Základní úvahy.
 • Vnější podmínky.
 • Konstrukční návrh.
 • Řídicí a ochranný systém.
 • Mechanické systémy .
 • Elektrická soustava.
 • Posouzení větrné elektrárny z hlediska specifických podmínek místa instalace.
 • Montáž, instalace a vztyčení.
 • Uvádění do provozu, provoz a údržba.

Dále obsahuje tyto přílohy:

A (Návrhové parametry popisující větrné elektrárny třídy S), B (Modely turbulence), C (Stanovení zatížení od zemětřesení), D (Úplav a turbulence ve větrné farmě), E (Předpověď pro rozdělení proudění větru v místě instalace větrné elektrárny pomocí metody MPC (Measure-Prediction-Corelation, měření-korelace-předpověď), F (Statistická extrapolace zatížení pro výpočty a mez pevnosti), G (Únavová analýza použitím Mainerova pravidla s extrapolací zatížení) a ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).

Mimo to obsahuje dvanáct obrázků a pět tabulek.

ČSN EN 61400-1/ZMĚNA Z1 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 1: Bezpečnostní požadavky (vydání – červenec 2006)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN EN 61400-1:2004 a ČSN EN 61400-1 ed. 2:2006.

Závěr

Závěrem je účelné připomenout, že problematiku větrných elektráren v CENELEC řeší technická komise CLC/TC 88 a v mezinárodní elektrotechnické komisi IEC/TC 88. Pro řešení dané problematiky na národní úrovni byla v roce 1995 založena technická normalizační komise TNK 109, jejíž působnost je „Normalizace v oblasti větrných elektráren, zejména ve vztahu k jejich konstrukci, zkoušení, instalaci a zajištění bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu„.


*) Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5