časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (62)

číslo 10/2006

Nové normy ČSN (62)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Opravám chyb se zpravidla věnuje malá pozornost, ačkoliv mohou pro uživatele technických norem přinášet důležité informace. Je třeba připomenout, že se opravy chyb původních ČSN, popř. opravy chyb národních prvků ČSN přejímajících evropské nebo mezinárodní normy (národní titulní strana, národní předmluva, národní poznámky, chyby v českém překladu), vydávají tiskem, avšak (na rozdíl od oprav převzatých evropských nebo mezinárodních norem) zpravidla jen tehdy, jestliže tyto chyby mohou vést k nejasnému nebo k chybnému výkladu ustanovení normy anebo jestliže svým rozsahem podstatně ztěžují používání normy.

Pro chyby, které nemohou způsobit nesprávný výklad ustanovení normy (drobné překlepy apod.), se opravy samostatně nevydávají. Tyto chyby se opraví až v rámci případné změny nebo revize příslušné normy.

Označení samostatně vydané opravy se skládá z označení opravované normy (popř. z označení jiného opravovaného dokumentu), slova OPRAVA a pořadového čísla opravy. Tyto údaje se uvedou pod označení ČSN (popř. pod označení jiného opravovaného dokumentu).

Je třeba připomenout, že od února 2006 platí nové metodické pokyny pro normalizaci MPN 1:2006 Stavba, členění a úprava českých technických norem.

Pořadové číslo opravy navazuje na celkový počet předchozích oprav přijatých k dané normě bez ohledu na jejich původ (národní, převzaté) a na způsob jejich zveřejnění. Označení opravy změny se skládá ze zkráceného označení změny ČSN (např. ČSN 33 2312/Z1), slova OPRAVA a pořadového čísla opravy. Tyto údaje se uvedou pod označením změny.

Opravy chyb převzatých evropských nebo mezinárodních norem, které vyplývají z opravy vydané příslušnou evropskou nebo mezinárodní normalizační organizací, se přejímají způsobem odpovídajícím způsobu převzetí opravované normy (převzetí překladem, originálem, vydáním oznámení o schválení k přímému používání nebo pouhým oznámením tohoto schválení ve Věstníku ÚNMZ).

Pokud jsou při přejímání dokumentů překladem k dispozici opravy (vydané příslušnou normalizační organizací – CEN, CENELEC, ISO, IEC), musí se tyto opravy zapracovat přímo do překladu přejímaného dokumentu.

Pro stavbu, členění a úpravu ČSN se zapracovanou opravou platí zásady jako pro ČSN vypracovanou překladem evropského nebo mezinárodního dokumentu s následujícími odchylkami:

  • označení ČSN na titulní straně i v záhlaví dalších stran se (na rozdíl od zapracovaných změn) nemění,

  • údaj o převzetí evropského nebo mezinárodního dokumentu se doplňuje údajem o převzetí opravy,

  • v textu normy se na provedenou opravu upozorňuje národní poznámkou pod čarou s označením opravy a data jejího vydání podle originálu,

  • v případě, že jsou opravou vypuštěny některé kapitoly, články, obrázky, tabulky apod., zůstává jejich označení a název beze změny, avšak k těmto číslům a názvům se uvádí v závorkách „(vypuštěno opravou)„; obdobně se upravuje i obsah normy.

Pozn.: Vzory oprav ČSN jsou uvedeny na webových stránkách ČNI www.cni.cz

Nové OPRAVY

ČSN 33 2000-4-43/OPRAVA 1 Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům (listopad 2006)

Tato oprava obsahuje identické znění opravy HD 384.4.43 S2:2001/Cor.:2005-12. Týká se opravy přílohy ZB, z které se vypouští odchylka pro Švédsko zakazující používání pojistek gII.

ČSN 33 2000-5-54/OPRAVA 1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče (listopad 2006)

Tato oprava obsahuje identické znění opravy HD 384.5.54 S1:1988/Cor.:2005-12. Podle této opravy se do normy doplňuje pro Španělsko odchylka typu A s tímto textem: „Kovové potrubí se nesmí používat jako ochranný vodič nebo střední vodič.„

ČSN 33 2000-7-712/OPRAVA 1 Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy (listopad 2006)

Tato oprava obsahuje identické znění opravy HD 60364-7-712:2005/Cor.: 2006 a týká se opravy přílohy ZB.

Podle této opravy se z přílohy ZB vypouští zvláštní národní podmínka pro Německo tohoto znění: „V Německu se často užívá speciální přístroj pro automatické odpojení fotovoltaického zařízení (paralelně napájejícího měniče bez přímého odpojení) od distribuční sítě nízkého napětí. Tento přístroj musí vyhovovat souboru norem DIN VDE 0126 (VDE 0126) a může nahradit předepsaný proudový chránič.„

ČSN EN 50110-1 ed. 2/OPRAVA 1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (říjen 2006)

Pozn.: Bližší informace o vzniku této opravy byla uvedena v časopise ELEKTRO 8-9/2006 v článku K zavedení souboru evropských norem EN 50110 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ do soustavy ČSN.

Text opravy:
ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních z července 2005 se opravuje takto:

Na straně 12 v termínu 3.4.3 se vypouští text „(práce v blízkosti elektrických zařízení)„.

Na straně 15 v posledním odstavci článku 4.3 se nahrazuje text „Pracovní postup musí být k dispozici na pracovišti,„ textem „Na pracovišti musí být přijata taková opatření,„ a za slovo „skutečnost„ se doplňuje slovo „neprodleně“.

Na straně 17 v poslední větě článku 5.3.2.1 se za slovo „poučenými„ doplňuje text „nebo seznámenými„.

Na straně 18 na začátku čtvrtého odstavce článku 6.1 se nahrazuje slovo „Povolení“ slovem „Souhlas„.

Na straně 18 v pátém odstavci článku 6.1 se vypouští text „na tři různé postupy„.

Na straně 19 v prvním odstavci článku 6.2 se za slovo „vyžaduje„ doplňuje text „přesné vymezení a„.

Na straně 19 v posledním odstavci článku 6.2 se nahrazuje text „pod dozorem„ textem „s dohledem„.

Na straně 23 v článku 6.3.8.1 se nahrazuje text „zahájením práce„ textem „další činností“.

Na straně 24 v posledním odstavci článku 6.3.8.3 se nahrazuje text „Před ukončením„ textem „Po ukončení“.

Na straně 24 v druhém odstavci článku 6.3.10 se nahrazuje text „není vyžadován dozor, ale„ textem „není-li vyžadován dozor při práci„.

Na straně 24 v posledním odstavci článku 6.3.11 se za slovo „nad„ doplňuje slovo „celkovou„.

Vypracování opravy normy
Zpracovatel:
MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ: 26837021
Ing. Jaroslav Bárta, Energoprojekt Praha
Ing. Bohuslav Kramerius, ČD, s. o., DDC, o. z., Technická ústředna dopravní cesty Praha
Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o., Praha
Ing. Antonín Kubela, AŽD Praha s. r. o.
Ing. Antonín Lisý, Elektrotechnický svaz český
Václav Macháček, Středočeská energetická a. s. Praha
Technická normalizační komise:
TNK 22 Elektrotechnické předpisy
TNK 97 Elektroenergetika
Pracovník Českého normalizačního institutu:
Ing. Vincent Csirik

(pokračování)