Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Kolínský Kaufland nabízí rychlé dobití elektromobilů Vybrané lokality řetězce Kaufland po celé České republice postupně nabízejí svým…

Více aktualit

Nové normy ČSN (61)

číslo 8/2006

Nové normy ČSN (61)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Jak již bylo uvedeno, např. v Elektro 1/2006, je soubor norem ČSN 33 2000 „Elektrické instalace budov„ (do konce roku 2002 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – změna názvu) postupně doplňován novými normami, které jsou výsledkem revize dosavadních norem (zavádějících revidované znění harmonizačních dokumentů HD). Dále je uvedený soubor rozšiřován o nově zaváděné harmonizační dokumenty HD připravené v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) technickou komisí TC 64 Elektrické instalace v budovách, popř. subkomisemi SC 64A a SC 64B.

Soubor norem ČSN 33 2000 je rozdělen do sedmi částí (viz tabulka NKA2 ČSN 33 2000-1:2003):

 • Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
 • Část 2: Definice.
 • Část 3: Stanovení základních charakteristik.
 • Část 4: Bezpečnost.
 • Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • Část 6: Revize.
 • Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Předmětem tohoto článku je Část 5 uvedeného souboru, ve které dosud byly vydány tyto normy:

 • ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy (vydání – duben 2000)
  Pozn.: Souběžná platnost s ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 do 2008-09-01.

 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (vydání – listopad 2006)
  Pozn.: Informace o této normě je předmětem tohoto článku.

 • ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení (vydání – březen 1998)

 • ČSN 33 2000-5-53 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje (vydání – prosinec 1994)

 • ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče (vydání – leden 1996)
  Pozn.: V současné době je tato norma revidována. Vydání ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 se předpokládá v květnu 2007.

 • ČSN 33 2000-5-56 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze (vydání – srpen 1996)

 • ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech (vydání – duben 2003)
  Pozn.: O této normě byla podána informace v časopise Elektro 6/2003.

 • ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání (vydání – únor 2001)

 • ČSN 33 2000-5-551 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 55: Ostatní zařízení – Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (vydání – srpen 1999)

 • ČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace (vydání – duben 2006)
  Pozn.: O této normě byla podána informace v časopise Elektro 4/2006. Zde je nutné připomenout, že ochrana před úrazem elektrickým proudem u předváděcích míst pro svítidla* musí být provedena:
  – napájením pomocí SELV,
  nebo
  – automatickým odpojením od zdroje zabezpečeným pomocí proudového chrániče, jehož jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA.

Tento článek uvádí bližší informace o ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51/Z1.

Nová norma a změna normy

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (vydání – listopad 2006)

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-5-51:2006, který přejímá mezinárodní normu IEC 60364-5-51:2001 s modifikacemi.

Pozn.: V normě jsou společné modifikace s IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu. Přílohy ZA, ZB, ZC, ZD a ZE byly připojeny CENELEC. Články, body, poznámky, tabulky a obrázky doplněné k IEC 60364-5-51 jsou označeny „Z„. Příloha NA1 je národní příloha.

Norma se zabývá výběrem a zřizováním elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí být volena a zřizována v souladu s opatřeními z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci pro určené použití v instalaci a s požadavky na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům.

Tato norma s účinností od 2008-09-01 ruší a nahrazuje ČSN 33 2000-5-51 z dubna 2000, která do uvedeného data platí souběžně s danou normou.

Oproti předchozí normě jsou v tabulce 51A (51AN) doplněny některé údaje nutné k vypracování protokolu o určení vnějších vlivů. Dále jsou zde uváděny požadavky na barevné značení žil vodičů a šňůr.

Národní doplňky převzaté z nahrazované normy ČSN 33 2000-5-51:2000 byly aktualizovány.

Pozn.: Soubor IEC 60364®HD 384®ČSN 33 2000 (části 1 až 6) je v současné době průběžně přepracováván, bez technických změn, do jednodušší podoby a to se týká i této normy.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • Každá část zařízení musí vyhovovat požadavkům odpovídajících evropských norem (EN), nebo harmonizačních dokumentů (HD), nebo národních norem obsahujících HD. V případě absence odpovídající EN nebo HD musí elektrické zařízení vyhovovat požadavkům národních norem. V ostatních případech by mělo být využito požadavků obsažených v normách IEC nebo norem platných v dalších zemích.
  Pozn.: Jestliže není k dispozici žádná odpovídající norma, musí být návrh zařízení dohodnut mezi projektantem a zhotovitelem instalace.

 • Zařízení musí být vhodné pro jmenovité napětí instalace (u střídavého napětí udané efektivní hodnotou).

 • Zařízení se volí podle jeho proudové zatížitelnosti v normálním provozu (u střídavého proudu se udává efektivní hodnota).

 • Zařízení musí odolávat proudům, které jím mohou procházet v abnormálních podmínkách po dobu, která je určena charakteristikami ochranných prvků.

 • Jestliže má kmitočet vliv na zařízení, musí jmenovitý kmitočet zařízení odpovídat kmitočtu obvodu, na který je zařízení připojeno.

 • Jestliže nejsou během instalace učiněna jiná vhodná bezpečnostní opatření, musí být celé zařízení zvoleno tak, aby během normálního provozu včetně spínání nepůsobilo škodlivě na ostatní zařízení ani na zdroj.

 • Každé zařízení včetně vedení musí být uspořádáno tak, aby byl usnadněn jeho provoz, prohlídka (kontrola), údržba a přístup k jeho spojům. Tyto možnosti přístupu nesmí být podstatně omezeny montáží zařízení do krytů nebo do komor.

 • Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možno identifikovat pro inspekci, zkoušení, opravy nebo pro změny.

Označení vodičů:

 • Nulové vodiče a střední vodiče musí být v celé délce označeny modrou barvou;

 • Ochranné vodiče musí být označeny barevnou kombinací zelená/žlutá. Tato kombinace barev nesmí být použita pro žádný jiný účel;

 • Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen některým z následujících způsobů:
  barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích;
  modrá po celé délce vodiče a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích.
  Pozn.: Označení vodičů musí být v souladu s požadavky ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN EN 60446 a ČSN 33 0165.

  Schémata a dokumenty musí obsahovat především tyto údaje:

  • typ a průřez jader vodičů;
  • délka obvodů;
  • druh a typ ochranných prvků;
  • jmenovitý proud nebo nastavení ochranných prvků;
  • určený zkratový proud a zkratová odolnost ochranných prvků.;
   Pozn.: Tyto informace musí být poskytnuty pro každý obvod instalace (doporučuje se tyto informace doplňovat při každé úpravě instalace).

  Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

  • Všeobecně.
  • Rozsah platnosti a předmět normy.
  • Citované normativní dokumenty.
  • Soulad s normami.
  • Provozní podmínky a vnější vlivy.
  • Přístupnost.
  • Označování.
  • Schémata.
  • Ochrana před škodlivým vzájemným působením.

  Dále norma obsahuje tyto přílohy: A (Stručný seznam vnějších vlivů), B (Vzájemná závislost teploty, relativní vlhkosti a absolutní vlhkosti vzduchu), C (Hodnocení z hlediska mechanického namáhání), D (Rozdělení makroprostředí), E (IEC 60364 – Část 1 až 6: Restrukturalizace), ZA (Vnější vlivy), ZB (Způsoby označení vodičů PEN v různých zemích), ZC (Označení žil vodičů), ZD (Zvláštní národní podmínky pro: Německo, Irsko, Velkou Británii a ČR), ZE (A – odchylka pro Belgii, Španělsko, Švédsko), Bibliografii a přílohu NA (upřesňující informace pro ČR)

  Pozn.: Přílohy B, C, D se pouze odkazují na IEC 60364-3 (ČSN 33 2000-3) a příloha E se odkazuje na IEC 60364-1 až 6 (ČSN 33 2000-1 až 6).

  ČSN 33 2000-5-51/ZMĚNA Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy (vydání – listopad 2006)

  Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti s ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006.

  (pokračování)


  *) Předváděcí místa pro svítidla jsou stálá místa v obchodech či jejich částech využívaných pro předvádění svítidel.