časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (61)

číslo 8/2006

Nové normy ČSN (61)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Jak již bylo uvedeno, např. v Elektro 1/2006, je soubor norem ČSN 33 2000 „Elektrické instalace budov„ (do konce roku 2002 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – změna názvu) postupně doplňován novými normami, které jsou výsledkem revize dosavadních norem (zavádějících revidované znění harmonizačních dokumentů HD). Dále je uvedený soubor rozšiřován o nově zaváděné harmonizační dokumenty HD připravené v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) technickou komisí TC 64 Elektrické instalace v budovách, popř. subkomisemi SC 64A a SC 64B.

Soubor norem ČSN 33 2000 je rozdělen do sedmi částí (viz tabulka NKA2 ČSN 33 2000-1:2003):

 • Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
 • Část 2: Definice.
 • Část 3: Stanovení základních charakteristik.
 • Část 4: Bezpečnost.
 • Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • Část 6: Revize.
 • Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Předmětem tohoto článku je Část 5 uvedeného souboru, ve které dosud byly vydány tyto normy:

 • ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy (vydání – duben 2000)
  Pozn.: Souběžná platnost s ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 do 2008-09-01.

 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (vydání – listopad 2006)
  Pozn.: Informace o této normě je předmětem tohoto článku.

 • ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení (vydání – březen 1998)

 • ČSN 33 2000-5-53 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje (vydání – prosinec 1994)

 • ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče (vydání – leden 1996)
  Pozn.: V současné době je tato norma revidována. Vydání ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 se předpokládá v květnu 2007.

 • ČSN 33 2000-5-56 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze (vydání – srpen 1996)

 • ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech (vydání – duben 2003)
  Pozn.: O této normě byla podána informace v časopise Elektro 6/2003.

 • ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání (vydání – únor 2001)

 • ČSN 33 2000-5-551 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 55: Ostatní zařízení – Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (vydání – srpen 1999)

 • ČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace (vydání – duben 2006)
  Pozn.: O této normě byla podána informace v časopise Elektro 4/2006. Zde je nutné připomenout, že ochrana před úrazem elektrickým proudem u předváděcích míst pro svítidla* musí být provedena:
  – napájením pomocí SELV,
  nebo
  – automatickým odpojením od zdroje zabezpečeným pomocí proudového chrániče, jehož jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA.

Tento článek uvádí bližší informace o ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51/Z1.

Nová norma a změna normy

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy (vydání – listopad 2006)

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-5-51:2006, který přejímá mezinárodní normu IEC 60364-5-51:2001 s modifikacemi.

Pozn.: V normě jsou společné modifikace s IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu. Přílohy ZA, ZB, ZC, ZD a ZE byly připojeny CENELEC. Články, body, poznámky, tabulky a obrázky doplněné k IEC 60364-5-51 jsou označeny „Z„. Příloha NA1 je národní příloha.

Norma se zabývá výběrem a zřizováním elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí být volena a zřizována v souladu s opatřeními z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci pro určené použití v instalaci a s požadavky na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům.

Tato norma s účinností od 2008-09-01 ruší a nahrazuje ČSN 33 2000-5-51 z dubna 2000, která do uvedeného data platí souběžně s danou normou.

Oproti předchozí normě jsou v tabulce 51A (51AN) doplněny některé údaje nutné k vypracování protokolu o určení vnějších vlivů. Dále jsou zde uváděny požadavky na barevné značení žil vodičů a šňůr.

Národní doplňky převzaté z nahrazované normy ČSN 33 2000-5-51:2000 byly aktualizovány.

Pozn.: Soubor IEC 60364®HD 384®ČSN 33 2000 (části 1 až 6) je v současné době průběžně přepracováván, bez technických změn, do jednodušší podoby a to se týká i této normy.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • Každá část zařízení musí vyhovovat požadavkům odpovídajících evropských norem (EN), nebo harmonizačních dokumentů (HD), nebo národních norem obsahujících HD. V případě absence odpovídající EN nebo HD musí elektrické zařízení vyhovovat požadavkům národních norem. V ostatních případech by mělo být využito požadavků obsažených v normách IEC nebo norem platných v dalších zemích.
  Pozn.: Jestliže není k dispozici žádná odpovídající norma, musí být návrh zařízení dohodnut mezi projektantem a zhotovitelem instalace.

 • Zařízení musí být vhodné pro jmenovité napětí instalace (u střídavého napětí udané efektivní hodnotou).

 • Zařízení se volí podle jeho proudové zatížitelnosti v normálním provozu (u střídavého proudu se udává efektivní hodnota).

 • Zařízení musí odolávat proudům, které jím mohou procházet v abnormálních podmínkách po dobu, která je určena charakteristikami ochranných prvků.

 • Jestliže má kmitočet vliv na zařízení, musí jmenovitý kmitočet zařízení odpovídat kmitočtu obvodu, na který je zařízení připojeno.

 • Jestliže nejsou během instalace učiněna jiná vhodná bezpečnostní opatření, musí být celé zařízení zvoleno tak, aby během normálního provozu včetně spínání nepůsobilo škodlivě na ostatní zařízení ani na zdroj.

 • Každé zařízení včetně vedení musí být uspořádáno tak, aby byl usnadněn jeho provoz, prohlídka (kontrola), údržba a přístup k jeho spojům. Tyto možnosti přístupu nesmí být podstatně omezeny montáží zařízení do krytů nebo do komor.

 • Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možno identifikovat pro inspekci, zkoušení, opravy nebo pro změny.

Označení vodičů:

 • Nulové vodiče a střední vodiče musí být v celé délce označeny modrou barvou;

 • Ochranné vodiče musí být označeny barevnou kombinací zelená/žlutá. Tato kombinace barev nesmí být použita pro žádný jiný účel;

 • Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen některým z následujících způsobů:
  barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích;
  modrá po celé délce vodiče a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích.
  Pozn.: Označení vodičů musí být v souladu s požadavky ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN EN 60446 a ČSN 33 0165.

  Schémata a dokumenty musí obsahovat především tyto údaje:

  • typ a průřez jader vodičů;
  • délka obvodů;
  • druh a typ ochranných prvků;
  • jmenovitý proud nebo nastavení ochranných prvků;
  • určený zkratový proud a zkratová odolnost ochranných prvků.;
   Pozn.: Tyto informace musí být poskytnuty pro každý obvod instalace (doporučuje se tyto informace doplňovat při každé úpravě instalace).

  Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

  • Všeobecně.
  • Rozsah platnosti a předmět normy.
  • Citované normativní dokumenty.
  • Soulad s normami.
  • Provozní podmínky a vnější vlivy.
  • Přístupnost.
  • Označování.
  • Schémata.
  • Ochrana před škodlivým vzájemným působením.

  Dále norma obsahuje tyto přílohy: A (Stručný seznam vnějších vlivů), B (Vzájemná závislost teploty, relativní vlhkosti a absolutní vlhkosti vzduchu), C (Hodnocení z hlediska mechanického namáhání), D (Rozdělení makroprostředí), E (IEC 60364 – Část 1 až 6: Restrukturalizace), ZA (Vnější vlivy), ZB (Způsoby označení vodičů PEN v různých zemích), ZC (Označení žil vodičů), ZD (Zvláštní národní podmínky pro: Německo, Irsko, Velkou Británii a ČR), ZE (A – odchylka pro Belgii, Španělsko, Švédsko), Bibliografii a přílohu NA (upřesňující informace pro ČR)

  Pozn.: Přílohy B, C, D se pouze odkazují na IEC 60364-3 (ČSN 33 2000-3) a příloha E se odkazuje na IEC 60364-1 až 6 (ČSN 33 2000-1 až 6).

  ČSN 33 2000-5-51/ZMĚNA Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy (vydání – listopad 2006)

  Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti s ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006.

  (pokračování)


  *) Předváděcí místa pro svítidla jsou stálá místa v obchodech či jejich částech využívaných pro předvádění svítidel.