časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (59)

číslo 6/2006

Nové normy ČSN (59)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Podle MPN 1:2006 (Metodické pokyny pro normalizaci) Stavba členění a úprava českých technických norem patří mezi technické normativní prvky českých technických norem i termíny a definice, které tvoří v ČSN samostatnou kapitolu.

Všem pojmům, které nejsou zcela jasné nebo běžně známé a mohou být vykládány v různých souvislostech různě, musí být přiřazen termín, který je nutné vysvětlit definováním příslušného pojmu.

Zpravidla se uvádějí termíny a definice určitých pojmů používané v dokumentu nutné k jejich porozumění. Pokud jsou ve vlastním dokumentu uvedeny termíny a definice, používá se následující úvodní text: „Pro účely tohoto dokumentu platí dále uvedené termíny a definice.„

V případě, že se použijí také termíny uvedené v jednom nebo ve více jiných dokumentech (např. v řadě přidružených dokumentů, kde jsou v Části 1 stanoveny termíny a definice platné pro několik částí nebo pro všechny části), použije se následující úvodní text: „Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice podle … a dále uvedené termíny a definice.„

V samostatné terminologické normě se uvádějí pouze termíny náležející k oboru dokumentu. V ostatních dokumentech musí být definovány termíny, které se v nich vyskytují, pokud nejsou definovány v jiném dokumentu z daného oboru. Uvedeny mohou být další termíny považované za nutné k lepšímu pochopení těchto definic.

Poznámka: Jestliže jsou termín a definice nějakého pojmu zavedeny v jedné normě, pro definovaný pojem se nedoporučuje uvádět v jiné normě jiný termín (synonymum).

Používá-li se určitý pojem v několika dokumentech, má se definovat v nejobecnějším z nich nebo v samostatné terminologické normě. Ostatní dokumenty se mají odvolávat na tuto normu, aniž by se v nich opakovala definice tohoto pojmu.

V oblasti elektrotechniky většina terminologických norem ČSN přejímá jednotlivé kapitoly mezinárodního elektrotechnického slovníku IEC 50 (podle nového značení IEC 60050) převážně identicky (označení ČSN IEC 60050 + číslo příslušné kapitoly a třídicí znak – 33 0050). V případě, že je třeba do přijaté terminologické normy doplnit termíny a jejich definice, které se používají v ČR, ale nejsou obsaženy v IEC, jedná se o převzetí modifikací a označení takové normy se mění na ČSN 33 0050 + číslo příslušné kapitoly. Třídicí znak se neuvádí, neboť je obsažen přímo v označení normy.

Jednotlivé kapitoly mezinárodního slovníku (IEV) se zavádějí zpravidla překladem, a to tak, že norma obsahuje české termíny a definice, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí, jak je uvedeno v originále mezinárodní terminologické normy (např. francouzština, němčina, španělština apod.). Jsou však i případy, kdy se přejímá originál mezinárodní terminologické normy s národní přílohou, přičemž národní příloha obsahuje české termíny, definice a dále český abecední rejstřík.

Poznámka: IEV (soubor IEC 60050) je vícejazyčný slovník pro všeobecné účely pro obor elektrotechniky, elektroniky a telekomunikací. Zahrnuje okolo 18 500 terminologických hesel, z nichž každé odpovídá jednomu pojmu. Tato hesla jsou rozdělena přibližně do 80 částí, přičemž každá část odpovídá danému oboru.

Elektrotechnické terminologické normy, týkající se pravidel pro elektrotechniku (dříve předpisové normy) mají zvláštní význam, neboť uvádění stále jiných výrazů pro určitý definovaný pojem by vedlo k nebezpečným omylům, popř. k nesprávné aplikaci bezpečnostních ustanovení dané normy.

Pro tuto oblast byly dosud využívány především tyto terminologické normy:

 • ČSN IEC 60050-195:2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem
  (Poznámka: K normě byla vydána změna ČSN IEC 60050-195/A1:2002.)
  Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-195:1998, obsahuje české termíny a definice, francouzské termíny a definice, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: arabština, němčina, španělština, italština, japonština, polština, portugalština a švédština.

 • ČSN 33 0050-826:1996 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách
  (Poznámka: K normě byly vydány dvě změny Z2:2001.)

  Tato norma, kterou nahrazuje ČSN IEC 60050-826:2006 (viz nové normy), obsahovala HD 384.2 S2:2001, který byl převzetím IEC 50(826):1982, vč. jejích změn IEC 50(826):1982/A1:1990, IEC 50(826):1982/A2:1995 a IEC 60050(826):1982/A3:1999.

 • ČSN EN 61140 ed. 2: (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení (vydání – prosinec 2001)
  (Poznámka: Přestože tato norma není názvoslovnou normou, obsahuje v kapitole č. 3 Definice 50 termínů a jejich definic z oblasti bezpečnosti.)

  Další část tohoto článku je věnována nové normě ČSN IEC 60050-826:2006, která nahrazuje ČSN 33 0050-826:1996.

  Nové normy

  ČSN IEC 60050-826 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace (vydání – srpen 2006)
  Daná norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-826:2004. Obsahuje všeobecné termíny a definice z oboru elektrotechniky, které se vztahují k elektrickým instalacím, zejména k elektrickým instalacím budov, jako jsou termíny elektrická zařízení, elektrická instalace, dále termíny důležité z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, jako jsou úraz elektrickým proudem, základní ochrana, ochrana při poruše, i termíny důležité z hlediska kvalifikace osob v elektrotechnice.

  Poznámka: Uvedená norma se zabývá elektrickými instalacemi, jako jsou instalace v obytných, průmyslových a obchodních komplexech budov. Netýká se distribučních soustav, přenosové soustavy ani výroben energie.

  V souladu s novým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-826:2004 byla tato ČSN IEC 60 0050-826 oproti předchozí ČSN 33 0050-826:1996 zcela přepracována a rozšířena za účelem zajištění návaznosti na terminologii použitou v jednotlivých terminologických normách i v normách výrobků zavedených od doby vydání původní normy do soustavy ČSN.

  Termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v arabštině, čínštině, němčině, španělštině, italštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině. Ve stejném pořadí jsou uvedeny i abecední rejstříky.

  Je třeba upozornit na to, že přednostním termínem je termín, který je na prvním místě v terminologickém hesle; za ním mohou následovat synonyma. Je vytištěn tučným písmem.

  Poznámka: U hesel 826-14-04 až 826-14- (střední bod, nulový bod, vodič, nulový vodič, střední vodič, vodič vedení, fázový vodič, krajní vodič) se vychází z toho, že v elektrické instalaci se používají obvody střídavé a obvody stejnosměrné, jejichž vodiče je třeba rozlišit. Střídavé i stejnosměrné obvody obsahují vodiče vedení, což jsou vodiče v normálním provozu pod napětím a jsou schopny se podílet na přenosu nebo rozvodu elektrické energie. Tyto vodiče se ve střídavé síti nazývají fázové vodiče, ve stejnosměrné síti krajní vodiče. V provozním stavu mají fázové vodiče ve střídavé síti napětí proti nulovému bodu a ve stejnosměrné síti mají krajní vodiče napětí proti střednímu bodu. Nulový bod je společný bod vícefázové sítě zapojené do hvězdy nebo uzemněný bod jednofázové sítě. Střední bod je společný bod mezi dvěma symetricky umístěnými prvky stejnosměrného obvodu, přičemž opačné konce (konce na druhé straně zdroje od středního bodu) jsou připojeny k rozdílným vodičům vedení (krajním vodičům) téhož obvodu. Střední bod je tedy bod mezi dvěma krajními vodiči stejnosměrného obvodu, nulový bod ve vícefázové síti je bod uprostřed fázových vodičů. Na nulový bod může být připojen nulový vodič, na střední bod střední vodič.

  Norma je rozdělena do těchto kapitol a oddílů:

  a) Kapitoly

  • Úvod – Dodržované principy a pravidla.
  • Rozsah platnosti.
  • Normativní odkazy.
  • Termíny a definice.

  b) Oddíly

  • Charakteristiky elektrických instalací.
  • Napětí a proudy.
  • Úraz elektrickým proudem a ochranná opatření.
  • Zemnění a pospojování.
  • Elektrické obvody.
  • Systémy vedení.
  • Ostatní zařízení.
  • Odpojování a spínání.
  • Způsobilost osob.

  Dále obsahuje abecední rejstříky:

  • Český abecední rejstřík.
  • Anglický abecední rejstřík.
  • Francouzský abecední rejstřík.
  • Arabský abecední rejstřík.
  • Čínský abecední rejstřík.
  • Německý abecední rejstřík.
  • Španělský abecední rejstřík.
  • Italský abecední rejstřík.
  • Japonský abecední rejstřík.
  • Polský abecední rejstřík.
  • Portugalský abecední rejstřík.
  • Švédský abecední rejstřík.

  Závěr

  Potřeba koordinace terminologie v elektrotechnice vedla k založení technické normalizační komise TNK 21 Terminologie v elektrotechnice. V této komisi se projednávají sporné otázky technické normalizace v oblasti terminologie v elektrotechnice a připravují se možné postupy pro zavádění jednotlivých kapitol mezinárodního elektrotechnického slovníku. Současně se projednávají dosavadní ČSN z oblasti terminologie.

  Poznámka: ČNI se při své práci opírá o síť technických normalizačních komisí (TNK), které sdružují odborníky převážně z průmyslu. TNK jsou poradním orgánem ředitele ČNI.

  (pokračování)