Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2018 vyšlo
tiskem 6. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 23. 6. 2018. 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Energetická platforma pro systém Vehicle to Grid/Home
Smart Cities (2. část – 2. díl)

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Kolínský Kaufland nabízí rychlé dobití elektromobilů Vybrané lokality řetězce Kaufland po celé České republice postupně nabízejí svým…

Více aktualit

Nové normy ČSN (57)

číslo 4/2006

Nové normy ČSN (57)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu Elektro (v článku Nové normy ČSN (56)) byla podána bližší informace o ČSN 33 2000-7-715, která byla vydána v březnu 2006. V dubnu t. r. vychází ČSN 33 2000-5-559. Tyto normy doplňují soubor ČSN 33 2000 „Elektrické instalace budov„ o požadavky na svítidla a instalaci osvětlení. Jejich vydáním v současné době platí tyto ČSN, které řeší uvedenou problematiku v rámci souboru ČSN 33 2000:

 • ČSN 33 2000-7-714 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení (vydání – červenec 2001)
  Zvláštní požadavky této normy se použijí pro pevná zařízení venkovního osvětlení (osvětlovací zařízení, např. pro komunikace, parky, zahrady, prostranství přístupná veřejnosti, sportovní areály, osvětlení pomníků a osvěcování budov, a pro ostatní zařízení s vestavěným osvětlením, jako jsou telefonní budky, zastávky autobusů, reklamní panely, městské plány, silniční značky; viz Elektro 11/2001);

 • ČSN 33 2000-7-715 Elektrické instalace budov – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím (vydání – březen 2006)
  Zvláštní požadavky této normy se použijí pro elektrickou instalaci světelných obvodů napájených malým napětím (mn). Toto napětí je maximálně 50 V AC nebo 120 V DC (tyto zvláštní požadavky doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné požadavky jiných norem souboru ČSN 33 2000) (viz Elektro 3/2006);

 • ČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace (vydání – duben 2006)
  Zvláštní požadavky této normy se vztahují na výběr a konstrukci svítidel a instalaci světelných rozvodů, které tvoří součást pevné elektrické instalace (viz dále).

Poznámka: Bezpečnostní požadavky na svítidla jsou uvedeny v souboru norem ČSN EN 60598.

Tento článek blíže informuje o ČSN 33 2000-5-559 a o ČSN 33 0124 Normalizace a liberalizace energetického trhu.

Nové normy

ČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace (vydání – duben 2006)
Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-5-559:2005, který je převzetím Oddílu 559 mezinárodní normy IEC 60364-5-55:2001 s modifikacemi (v normě jsou společné modifikace s IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu).

Zvláštní požadavky ČSN 33 2000-5-559 se vztahují na výběr a konstrukci svítidel a instalaci světelných rozvodů tvořících součást pevné elektrické instalace.

Poznámka: Další doplňující předpisy pro specifické druhy světelných rozvodů jsou uvedeny v ČSN 33 2000-7-714 (pro venkovní osvětlení) a v ČSN 33 2000-7-715 (pro světelnou instalaci napájenou malým napětím).

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • svítidla musejí být volena a instalována v souladu s požadavky výrobce a EN 60598 (souboru ČSN EN 60598),

 • svítidla instalovaná v závěsech na záclony nemají při běžném použití bránit pohybu záclon či rolet a nesmí představovat nebezpečí požáru nebo zkratu,

 • při výběru a montáži svítidel je nutno vzít v úvahu sálavé nebo konvekční tepelné účinky na okolí,

 • vedení světelného obvodu musí být ukončeno: v elektroinstalační krabici nebo ve svorkovnici určené pro připojení svítidel (DCL) umístěné v elektroinstalační krabici nebo v elektrickém zařízení určeném pro přímé připojení k elektrickému vedení,

 • upevňovací prvky, které jsou určené k nesení závěsných svítidel, musejí mít nosnost nejméně 5 kg (instalace upevňovacích prvků musí být provedena v souladu s požadavky výrobce),

 • všechny kabely či vodiče mezi upevňovacími prvky svítidel a vlastním svítidlem musejí být instalovány tak, aby žádné předpokládané namáhání vodičů, svorek a ukončení vodičů nenarušilo bezpečnost elektroinstalace,

 • ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být provedena buď:
  – napájením pomocí SELV,
  – automatickým odpojením od zdroje zabezpečeným pomocí proudového chrániče, jehož jmenovitý vybavovací residuální proud nepřekračuje 30 mA,

 • v případech osvětlení prostorů, kde jsou v činnosti stroje s pohybujícími se částmi, je třeba vzít v úvahu stroboskopický jev,

 • přehled značek užívaných pro označování svítidel a elektrotechnických prvků určených pro světelné obvody.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Svítidla a světelná instalace.
 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Všeobecné požadavky na instalace.
 • Ochrana před účinky tepla.
 • Vedení.
 • Předřadné přístroje výbojkových svítidel, například tlumivky.
 • Kompenzační kondenzátory.
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem u předváděcích míst pro svítidla.

Dále obsahuje:

 • Přílohu ZA (normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).

 • Přílohu NA (upřesnění platnosti normy pro elektrické zařízení drážních vozidel).

ČSN 33 0124 Normalizace a liberalizace energetického trhu (vydání – duben 2006)

Předmluva
V nedávné době prošel resort energetiky zejména v Evropě podstatnými změnami. Hlavním důvodem byly legislativní a politické změny iniciované EU, jako je např. směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií vydaná v roce 1996. Nicméně ostatní oblasti světa, aby oslovily zahraniční investory nebo zvýšily konkurenci na vlastních národních trzích, k podobným změnám také směřovaly.

Jako výsledek vzniklé situace byly přijaty změny v definicích ohledně obchodu i nových provozovatelů. Následkem toho bylo vytvoření nových rozhraní.

Liberalizace energetického trhu je pokračujícím procesem, který mění rozhraní mezi různými částmi a vytváří nové vazby, a tudíž nová rozhraní.

Cílem technické zprávy CENELEC CLC/TR 50402:2002 je definovat dosavadní základní rozhraní a určit aspekty vhodné pro normalizaci v blízké budoucnosti.

ČSN 33 0124 je identickým převzetím technické zprávy CLC/TR 50402:2002.

Poznámka: Převzetí TR do národních norem členů CEN a CENELEC není povinné a tato TR nemusela být převzata na národní úrovni jako normativní dokument. Bylo však vyhověno požadavkům energetiky a uvedená technická zpráva byla převzata do národní normalizační soustavy ČSN překladem.

Norma se zaměřuje na tyto aspekty:

 • zvyšující se složitost a vztahy mezi účastníky v systému zásobování elektrickou energií,
 • Severní Amerika včera a dnes,
 • identifikace vzájemných vlivů a aspektů pro normalizaci v různých oblastech,
 • terminologie,
 • kvalita dodávky elektrické energie,
 • spolehlivost dodávky elektrické energie,
 • způsoby připojování, měření, komunikace,
 • odpovědnost za elektrickou síť,
 • mechanismy účtování nákladů používané ve veřejných sítích,
 • údržba,
 • vyčlenění ze síťových služeb,
 • doporučení pro IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise),
 • doporučení pro CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice),
 • integrace evropské energetiky, přenosu energie a komunikační sítě.

Poznámka: Provozuschopné a integrované energetické sítě tvoří páteř evropského sjednoceného energetického trhu. Další otevírání trhu, vhodná regulace, zvýšení využívání současných sítí a dokončení chybějících vedení bude znamenat zvýšení účinnosti a konkurence a zajistí pak odpovídající kvalitu i omezení přetížení a zlepšení údržby.

(pokračování)