časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2020 vyšlo
tiskem 3. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 6. 2020. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (1. část)

Nové normy ČSN (57)

|

číslo 4/2006

Nové normy ČSN (57)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu Elektro (v článku Nové normy ČSN (56)) byla podána bližší informace o ČSN 33 2000-7-715, která byla vydána v březnu 2006. V dubnu t. r. vychází ČSN 33 2000-5-559. Tyto normy doplňují soubor ČSN 33 2000 „Elektrické instalace budov„ o požadavky na svítidla a instalaci osvětlení. Jejich vydáním v současné době platí tyto ČSN, které řeší uvedenou problematiku v rámci souboru ČSN 33 2000:

 • ČSN 33 2000-7-714 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení (vydání – červenec 2001)
  Zvláštní požadavky této normy se použijí pro pevná zařízení venkovního osvětlení (osvětlovací zařízení, např. pro komunikace, parky, zahrady, prostranství přístupná veřejnosti, sportovní areály, osvětlení pomníků a osvěcování budov, a pro ostatní zařízení s vestavěným osvětlením, jako jsou telefonní budky, zastávky autobusů, reklamní panely, městské plány, silniční značky; viz Elektro 11/2001);

 • ČSN 33 2000-7-715 Elektrické instalace budov – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím (vydání – březen 2006)
  Zvláštní požadavky této normy se použijí pro elektrickou instalaci světelných obvodů napájených malým napětím (mn). Toto napětí je maximálně 50 V AC nebo 120 V DC (tyto zvláštní požadavky doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné požadavky jiných norem souboru ČSN 33 2000) (viz Elektro 3/2006);

 • ČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace (vydání – duben 2006)
  Zvláštní požadavky této normy se vztahují na výběr a konstrukci svítidel a instalaci světelných rozvodů, které tvoří součást pevné elektrické instalace (viz dále).

Poznámka: Bezpečnostní požadavky na svítidla jsou uvedeny v souboru norem ČSN EN 60598.

Tento článek blíže informuje o ČSN 33 2000-5-559 a o ČSN 33 0124 Normalizace a liberalizace energetického trhu.

Nové normy

ČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace (vydání – duben 2006)
Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-5-559:2005, který je převzetím Oddílu 559 mezinárodní normy IEC 60364-5-55:2001 s modifikacemi (v normě jsou společné modifikace s IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu).

Zvláštní požadavky ČSN 33 2000-5-559 se vztahují na výběr a konstrukci svítidel a instalaci světelných rozvodů tvořících součást pevné elektrické instalace.

Poznámka: Další doplňující předpisy pro specifické druhy světelných rozvodů jsou uvedeny v ČSN 33 2000-7-714 (pro venkovní osvětlení) a v ČSN 33 2000-7-715 (pro světelnou instalaci napájenou malým napětím).

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • svítidla musejí být volena a instalována v souladu s požadavky výrobce a EN 60598 (souboru ČSN EN 60598),

 • svítidla instalovaná v závěsech na záclony nemají při běžném použití bránit pohybu záclon či rolet a nesmí představovat nebezpečí požáru nebo zkratu,

 • při výběru a montáži svítidel je nutno vzít v úvahu sálavé nebo konvekční tepelné účinky na okolí,

 • vedení světelného obvodu musí být ukončeno: v elektroinstalační krabici nebo ve svorkovnici určené pro připojení svítidel (DCL) umístěné v elektroinstalační krabici nebo v elektrickém zařízení určeném pro přímé připojení k elektrickému vedení,

 • upevňovací prvky, které jsou určené k nesení závěsných svítidel, musejí mít nosnost nejméně 5 kg (instalace upevňovacích prvků musí být provedena v souladu s požadavky výrobce),

 • všechny kabely či vodiče mezi upevňovacími prvky svítidel a vlastním svítidlem musejí být instalovány tak, aby žádné předpokládané namáhání vodičů, svorek a ukončení vodičů nenarušilo bezpečnost elektroinstalace,

 • ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být provedena buď:
  – napájením pomocí SELV,
  – automatickým odpojením od zdroje zabezpečeným pomocí proudového chrániče, jehož jmenovitý vybavovací residuální proud nepřekračuje 30 mA,

 • v případech osvětlení prostorů, kde jsou v činnosti stroje s pohybujícími se částmi, je třeba vzít v úvahu stroboskopický jev,

 • přehled značek užívaných pro označování svítidel a elektrotechnických prvků určených pro světelné obvody.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Svítidla a světelná instalace.
 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Všeobecné požadavky na instalace.
 • Ochrana před účinky tepla.
 • Vedení.
 • Předřadné přístroje výbojkových svítidel, například tlumivky.
 • Kompenzační kondenzátory.
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem u předváděcích míst pro svítidla.

Dále obsahuje:

 • Přílohu ZA (normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).

 • Přílohu NA (upřesnění platnosti normy pro elektrické zařízení drážních vozidel).

ČSN 33 0124 Normalizace a liberalizace energetického trhu (vydání – duben 2006)

Předmluva
V nedávné době prošel resort energetiky zejména v Evropě podstatnými změnami. Hlavním důvodem byly legislativní a politické změny iniciované EU, jako je např. směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií vydaná v roce 1996. Nicméně ostatní oblasti světa, aby oslovily zahraniční investory nebo zvýšily konkurenci na vlastních národních trzích, k podobným změnám také směřovaly.

Jako výsledek vzniklé situace byly přijaty změny v definicích ohledně obchodu i nových provozovatelů. Následkem toho bylo vytvoření nových rozhraní.

Liberalizace energetického trhu je pokračujícím procesem, který mění rozhraní mezi různými částmi a vytváří nové vazby, a tudíž nová rozhraní.

Cílem technické zprávy CENELEC CLC/TR 50402:2002 je definovat dosavadní základní rozhraní a určit aspekty vhodné pro normalizaci v blízké budoucnosti.

ČSN 33 0124 je identickým převzetím technické zprávy CLC/TR 50402:2002.

Poznámka: Převzetí TR do národních norem členů CEN a CENELEC není povinné a tato TR nemusela být převzata na národní úrovni jako normativní dokument. Bylo však vyhověno požadavkům energetiky a uvedená technická zpráva byla převzata do národní normalizační soustavy ČSN překladem.

Norma se zaměřuje na tyto aspekty:

 • zvyšující se složitost a vztahy mezi účastníky v systému zásobování elektrickou energií,
 • Severní Amerika včera a dnes,
 • identifikace vzájemných vlivů a aspektů pro normalizaci v různých oblastech,
 • terminologie,
 • kvalita dodávky elektrické energie,
 • spolehlivost dodávky elektrické energie,
 • způsoby připojování, měření, komunikace,
 • odpovědnost za elektrickou síť,
 • mechanismy účtování nákladů používané ve veřejných sítích,
 • údržba,
 • vyčlenění ze síťových služeb,
 • doporučení pro IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise),
 • doporučení pro CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice),
 • integrace evropské energetiky, přenosu energie a komunikační sítě.

Poznámka: Provozuschopné a integrované energetické sítě tvoří páteř evropského sjednoceného energetického trhu. Další otevírání trhu, vhodná regulace, zvýšení využívání současných sítí a dokončení chybějících vedení bude znamenat zvýšení účinnosti a konkurence a zajistí pak odpovídající kvalitu i omezení přetížení a zlepšení údržby.

(pokračování)