časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Nové normy ČSN (56)

|

číslo 3/2006

Nové normy ČSN (56)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V předcházejících číslech časopisu ELEKTRO (Nové normy ČSN (54) a (55)) byly zveřejněny bližší informace o těchto nově vydaných normách Části 7 souboru ČSN 33 2000 „Elektrické instalace budov„:

 • ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace budov – Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek,

 • ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Místnosti a kabiny se saunovými kamny,

 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích,

 • ČSN 33 2000-7-754 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech.

Tento článek podává bližší informace o dalších dvou normách z Části 7 uvedeného souboru, které vycházejí již v březnu tohoto roku. Jde o ČSN 33 2000-7-712 a ČSN 33 2000-7-715.

Nové normy

ČSN 33 2000-7-712 Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy (vydání – březen 2006)

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-7-712:2005, který je převzetím mezinárodní normy IEC 60364-7-712:2002 (v normě jsou společné modifikace redakčního charakteru k IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu).

Zvláštní požadavky této ČSN se použijí pro elektrickou instalaci solárních fotovoltaických (PV) napájecích systémů včetně převodních modulů AC (zkratka „PV„ je užita pro výraz „solární fotovoltaické“).

Norma obsahuje potřebné termíny a jejich definice a dále požadavky na: stanovení základních charakteristik, bezpečnost, ochranu před úrazem elektrickým proudem, výběr a stavbu elektrických zařízení, výběr soustav a stavbu vedení, spínací a řídicí přístroje, uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • uzemnění jednoho živého vodiče na straně DC je dovoleno, pokud je splněna alespoň podmínka jednoduchého oddělení mezi stranou AC (AC – Alternating Current, střídavý proud) a stranou DC (DC – Direct Current, stejnosměrný proud),

 • PV zařízení na straně DC musí být považováno za činné vždy, i když je odpojeno od strany AC,

 • na straně AC musí být napájecí vodič PV připojen k napájené straně přes přístroje zajišťující samočinné odpojení napájených zařízení od obvodů zajišťujících napájení,

 • napájecí vodič PV musí mít na straně AC hlavního přívodu přístroje pro ochranu proti proudovému přetížení a zkratu,

 • aby se minimalizovala napětí indukovaná při úderu blesku, musí být plochy smyček vedení co nejmenší,

 • elektrické zařízení na straně DC musí být voleno tak, aby přímo vyhovělo provoznímu napětí a proudu,

 • PV moduly musí být instalovány takovým způsobem, aby bylo možno zajistit odvádění tepla při maximálním slunečním osvitu v daném místě. Postupuje se podle požadavků výrobce:

 • výběr a montáž zařízení musí umožňovat bezpečnou údržbu a tato nesmí nepříznivě ovlivňovat opravárenské nebo servisní práce na zařízeních PV a snižovat bezpečnost,

 • vodiče PV řetězců, vodiče PV polí, PV hlavního vedení DC musí být voleny a uloženy tak, aby se minimalizovala nebezpečí zkratu a nežádoucích zemních spojení,

 • vedení musí odolávat působení očekávaných vnějších vlivů, jako je vítr, námraza, teplota a sluneční záření,

 • všechny rozváděče (PV zdroje, PV pole) musí být označeny štítkem s oznámením, že části uvnitř rozváděčů mohou být „živé“ ještě po odpojení PV měniče.

Pokud jsou použity vodiče ochranného pospojování, pak musí být vedeny souběžně s vodiči DC a vodiči a zařízení AC, a co nejblíže k nim.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy.
 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Stanovení základních charakteristik.
 • Účel, zdroje a uspořádání.
 • Bezpečnost.
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • Všeobecné předpisy.
 • Výběr soustav a stavba vedení.
 • Spínací a řídicí přístroje.
 • Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování.

Dále obsahuje:

 • přílohu ZA (normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim příslušející evropské publikace),
 • přílohu ZB (zvláštní národní podmínky pro Německo a Nizozemí).

ČSN 33 2000-7-715 Elektrické instalace budov – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím (vydání – březen 2006)

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-7-715:2005, který je převzetím mezinárodní normy IEC 60364-7-715:1999 s modifikacemi.

Poznámka: Společné modifikace s mezinárodní normou jsou označeny postranní čarou na levém okraji normy.

Zvláštní požadavky této normy se použijí pro elektrickou instalaci světelných obvodů napájených malým napětím. Toto napětí je maximálně 50 V AC nebo 120 V DC (tyto zvláštní požadavky doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné požadavky jiných norem souboru ČSN 33 2000).

Oproti IEC 60364-7-715:1999 je v této normě věnována větší pozornost měničům a jsou zde doplněny poznámky Z pro doplnění a vysvětlení základního textu. Dále tato norma respektuje některé způsoby montáže předmětného zařízení, které je běžné v Evropě, jako je např. volné uložení zdroje SELV (SELV – Safety Extra Low Voltage, bezpečné malé napětí).

Poznámka: Do normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje ustanovení pro drážní vozidla.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • pro napájení světelné instalace určené pro malé napětí lze užívat pouze napětí SELV; pokud je k rozvodům užito neizolovaných vodičů, může být užito maximálního napájecího napětí 25 V AC, nebo 60 V DC;

 • paralelní zapojení sekundárních stran napájecích transformátorů je dovoleno pouze tehdy, pokud jsou paralelně zapojeny i na primární straně a transformátory mají stejné elektrické parametry;

 • pokud jsou transformátory provozovány paralelně, musí být primární obvody trvale připojeny ke společnému hlídači izolačního stavu;

 • obvody SELV se musí chránit proti nadproudům buď společně, či každý zvlášť;

 • zdroje SELV a ochranné zařízení musejí být instalovány tak, aby byly:
  – chráněny před mechanickým namáháním s ohledem na elektrické připojení,
  – odpovídajícím způsobem uloženy,
  – chráněny proti přehřátí teplem od ostatních zařízení, která jsou zdrojem tepla;

 • při montáži osvětlovacího systému se musí postupovat v souladu s pokyny výrobce, včetně těch, které uvádějí, zda je zařízení určeno pro montáž na hořlavé, či na nehořlavé hmoty;

 • vodiče se nesmějí používat pro jiné účely (například jako nosiče tabulek s označením, k zavěšování ramínek na oděv, cenovek atd.);

 • pokud jsou části systému pro světelné instalace určené pro malé napětí v dosahu, je třeba zajistit ochranu před popálením;

 • kovové části budov, jako jsou kovové trubní systémy, nebo části nábytku se nesmějí využívat jako živé vodiče;

 • závěsné prvky pro svítidla, včetně napájecích vodičů, musí být dimenzovány na pětinásobek hmoty svítidla (včetně světelného zdroje) a připojení, avšak nejméně na 5 kg;

 • minimální průřez vodičů užitých pro rozvod malého napětí musí být:
  – u vodičů s měděným jádrem 1,5 mm2, v případě použití ohebného kabelu o délce do 3 m je možno použít měděné vodiče o průřezu 1 mm2,
  – u zavěšených ohebných kabelů s měděným jádrem nebo u izolovaných vodičů k zajištění mechanické pevnosti 4 mm2,
  – u kabelů s měděným jádrem, jejichž plášť je tvořen pocínovaným opletením a které mají vnitřní materiál o vysoké odolnosti v tahu 4 mm2;

 • úbytek napětí v rozvodu světelné instalace určené pro malé napětí mezi transformátorem a nejvzdálenějším svítidlem nemá být vyšší než 5 % jmenovité hodnoty napětí, pro které je instalace určena.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Světelná instalace napájená malým napětím.
 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Ochrana před dotykem živých i neživých částí.
 • Ochrana proti nadproudům.
 • Odpojování a spínání.
 • Ochrana proti požáru.
 • Výběr soustav a stavba vedení.
 • Způsoby kladení vedení.
 • Dovolené proudy.
 • Průřezy vodičů.
 • Úbytek napětí.
 • Ostatní zařízení.

Dále obsahuje:

 • přílohu A (vysvětlení značek použitých v této normě),

 • přílohu ZA (normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace),

 • přílohu NA (upřesnění platnosti normy pro elektrické zařízení drážních vozidel).

(pokračování)