časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (55)

číslo 2/2006

Nové normy ČSN (55)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V časopise ELEKTRO 1/2006 (Nové normy ČSN (54)) byla podána informace o rozdělení souboru norem ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov do sedmi částí:

 • Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
 • Část 2: Definice.
 • Část 3: Stanovení základních charakteristik.
 • Část 4: Bezpečnost.
 • Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • Část 6: Revize.
 • Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Předmětem článku (Nové normy ČSN (54)) byla Část 7 uvedeného souboru, ve které byly vydány další důležité normy:

 • ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace budov – Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek,

 • ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Místnosti a kabiny se saunovými kamny,

 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích,

 • ČSN 33 2000-7-754 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech.

Z těchto nových norem byly v článku (Nové normy ČSN (54)) uvedeny bližší informace jen o ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-713.

Tento článek obsahuje bližší informace o ČSN 33 2000-7-708 ed. 2, ČSN 33 2000-7-708/Z1 a ČSN 33 2000-7-754.

Nové normy a změna normy

ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích (vydání – leden 2006)

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.7.708 S2:2005, který je převzetím IEC 60364-7-708:1988 a její změny A1:1993 s modifikacemi. Uvedená norma s účinností od 2007-07-01 (spolu s ČSN 33 2000-7-754) nahrazuje ČSN 33 2000-7-708:1998 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech (souběžná platnost).

Tato ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 nahrazuje ČSN 33 2000-7-708:1998 v části, která se zabývá elektrickými rozvody parkovacích míst pro karavany v kempincích, a platí pro elektrickou instalaci v kempech sloužící k napájení obytných vozidel (včetně karavanů) nebo stanů.

Poznámka: Z důvodu zamezení směšování dvou odlišných témat, jakými jsou požadavky na elektrickou instalaci kempů pro karavany a na elektrická zařízení uvnitř karavanů, byla původní ČSN 33 2000-7-708:1998 rozdělena do dvou částí:

 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 2:2006, která se vztahuje pouze na kempy pro karavany,
 • ČSN 33 2000-7-754:2006, která se vztahuje pouze na karavany.

Tato norma požaduje použití samostatného proudového chrániče s vypínacím reziduálním proudem 30 mA pro každou zásuvku určenou pro připojení karavanu či obytného automobilu a jednoznačně řeší hloubku ukládání vodičů napájejících zařízení k elektrickému napájení karavanů. Hlavní technická změna oproti předchozí normě spočívá v aktualizaci požadavků vyplývajících z vývoje požadavků na bezpečnost připojování karavanů k pevným elektrickým rozvodům jejich parkovacích míst v kempincích a ve vyjmutí požadavků na elektrická zařízení karavanů z této normy a jejich přenesení do ČSN 33 2000-7-754:2006.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • jmenovité napájecí napětí elektrických instalací pro napájení obytných vozidel pro volný čas nesmí překročit 230 V AC při jednofázovém napájení nebo 400 V při třífázovém napájení,

 • tam, kde je síť TN, musí být instalace řešena pouze jako TN-S,

 • pro připojení elektrického zařízení stanovišť karavanů je možno použít následující způsoby provedení napájecího vedení:
  – kabelovým vedením (kabelové vedení se ukládá minimálně v hloubce 0,6 m),
  – venkovním vedením (všechny vodiče venkovního vedení musí být izolované);

 • zásuvky musí být umístěny tak, aby spodní část zásuvky byla ve výšce 0,5 m až 1,5 m od země,

 • pro připojení každého obytného vozidla musí být minimálně jedna zásuvka,

 • jak již bylo uvedeno, každý zásuvkový vývod musí být chráněn samostatně proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA. V každém případě musí být odpojován i nulový vodič.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Ochrana před nepřímým dotykem neživých částí.
 • Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.
 • Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 • Výběr a stavba elektrického zařízení.
 • Spínací a řídicí zařízení.

Dále obsahuje:

 • přílohu A (Výběr z požadavků pro základ připojovacích souprav),
 • přílohu ZA (Zvláštní národní podmínky pro Velkou Británii, Dánsko a Španělsko).

ČSN 33 2000-7-708/ZMĚNA Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech (vydání – leden 2006)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-708:1998, ČSN 33 2000-7-708 ed. 2:2006 a ČSN 33 2000-7-754:2006.

ČSN 33 2000-7-754 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech (vydání – leden 2006)

Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.7.754 S1:2005, který je převzetím IEC 60364-7-708:1988 a její změny A1:1993 s modifikacemi. Uvedená norma s účinností od 2007-07-01 (spolu s ČSN 33 2000-7-708) nahrazuje ČSN 33 2000-7-708:1998 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech (souběžná platnost).

Zvláštní požadavky této normy se použijí pro elektrickou instalaci v karavanech) a obytných automobilech pro jmenovité napětí nepřesahující 440 V.

Poznámka: Z důvodu zamezení směšování dvou odlišných témat, jakými jsou požadavky na elektrickou instalaci kempů pro karavany a na elektrická zařízení uvnitř karavanů, byla původní ČSN 33 2000-7-708:1998 rozdělena do dvou částí:

 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 2:2006, která se vztahuje pouze na kempy pro karavany,
 • ČSN 33 2000-7-754:2006, která se vztahuje pouze na karavany.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • systém elektrické instalace může být uzpůsoben pro jeden či více nezávislých rozvodů; každý z nezávislých rozvodů musí být napájen pomocí samostatného připojovacího zařízení;

 • elektrické rozvody musí obsahovat ochranný vodič napojený na ochranný kontakt připojovacího zařízení karavanu. K tomuto vodiči musí být připojeny všechny přístupné vodivé části elektrických zařízení a všechny ochranné kontakty zásuvek v karavanu;

 • pokud je zásuvka umístěna tak, že je vystavena působení vlhkosti, musí být tato zásuvka či její kryt v provedení stupně ochrany krytem alespoň IP55;

 • k provedení elektrických rozvodů musí být užito těchto typů vodičů:
  – ohebných jednožilových vodičů (H07- HV-K) uložených v instalačních trubkách, lištách apod. z nekovových hmot;
  – pevně slaněných vodičů s minimálním počtem žil 7 (H07 V-R) uložených v instalačních trubkách, lištách apod. z nekovových hmot;
  – ohebných vodičů s pláštěm z polychloroprenu (H05 RN-F) nebo jim ekvivalentních;

 • odbočování nebo spojování vodičů musí být provedeno v odbočných krabicích poskytujících dostatečnou mechanickou ochranu. V odbočných krabicích, jejichž víko je snímatelné bez použití nástroje, musí být spoje vodičů izolovány;

 • vodiče určené pro síť nízkého napětí (nn) musí být vedeny odděleně od vodičů sítě malého napětí (mn) a musí být zajištěny tak, aby se zabránilo nebezpečí plynoucímu z možnosti kontaktu vodičů obou sítí;

 • v blízkosti niky pro přívodku (obsahující přívodku pro připojení karavanu) musí být štítek obsahující tyto údaje:
  – jmenovité napětí,
  – jmenovitý proud,
  – jmenovitou frekvenci,

 • na vnější straně karavanu (na snadno dosažitelném místě) musí být umístěn hlavní spínač pro jakoukoliv vnitřní elektroinstalaci karavanu. Tento hlavní spínač musí odpojovat všechny živé vodiče (včetně středního, je-li užit);

 • každý spotřebič pevně připojený k elektrickým rozvodům musí být vybaven ke kontrole a ovládání spínačem, který je součástí spotřebiče. Pokud takovýto spínač není součástí spotřebiče, předřadí se tento spínač před spotřebič;

 • svítidla mají být přednostně upevněna ke konstrukci či obkladu karavanu.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Rozdělení instalace.
 • Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.
 • Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 • Výběr a stavba elektrického zařízení.
 • Výběr soustavy vedení.
 • Výběr a stavba vedení podle vnějších vlivů.
 • Průřezy vodičů.
 • Elektrické spoje.
 • Spínací a řídicí zařízení.
 • Odpojování a spínání.
 • Svítidla a světelné rozvody.
 • Elektrická instalace v příslušenství obsahujícím vanu nebo sprchu.

Dále obsahuje:

 • přílohu A (Výběr z požadavků pro základ připojovacích souprav),
 • přílohu ZA (Zvláštní národní podmínky pro Belgii).

(pokračování)


*) karavan: obyvatelný přívěs, který splňuje požadavky pro konstrukci a používání silničních vozidel