Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Více aktualit

Nové normy ČSN (54)

číslo 1/2006

Nové normy ČSN (54)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Jak již bylo uvedeno (např. v ELEKTRO č. 6/2005), je soubor norem ČSN 33 2000 „Elektrické instalace budov„ (do konce roku 2002 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – změna názvu) postupně doplňován novými normami, které jsou výsledkem revize dosavadních norem (zavádějících revidované znění harmonizačních dokumentů – HD) nebo zaváděnými novými harmonizačními dokumenty, připravenými v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) technickou komisí TC 64 Elektrické instalace v budovách, popř. subkomisemi SC 64A a SC 64B.

Soubor norem ČSN 33 2000 je rozdělen do sedmi částí (viz tabulka NKA2 ČSN 33 2000-1:2003):

 • Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
 • Část 2: Definice.
 • Část 3: Stanovení základních charakteristik.
 • Část 4: Bezpečnost.
 • Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • Část 6: Revize.
 • Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Předmětem tohoto článku je Část 7 uvedeného souboru, ve které byly vydány další důležité normy:

 • ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace budov – Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek.

 • ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Místnosti a kabiny se saunovými kamny.

 • ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení parkovacích míst pro karavany v kempincích.

 • ČSN 33 2000-7-754 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech.

Poznámka: V CENELEC jsou postupně přečíslovávány harmonizační dokumeny souboru HD 384 na HD 60364. Označení souboru ČSN 33 2000 (přejímající soubor HD 384 a nově HD 60364) se však nemění.

Ze zmíněných nových norem uvádí tento článek bližší informace o ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-713 (bližší informace o ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-754 budou předmětem článku v příštím čísle ELEKTRO).

Nové normy a změna normy

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Místnosti a kabiny se saunovými kamny (vydání – prosinec 2005)

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-7-703:2005, který je identickým převzetím IEC 60364-7-703:2004. Uvedená norma s účinností od 2007-06-01 nahrazuje ČSN 33 2000-7-703 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny z března 1997 (souběžná platnost).

ČSN 33 2000-7-703 Oproti nahrazované normě mění počet a rozsah zón v sauně, upřesňuje požadavky na připojení saunových kamen a případných dalších spotřebičů, upřesňuje požadavky na typ a ukládání přívodních vodičů. Hlavní změna spočívá v aktualizaci požadavků, které vyplývají z vývoje zařízení určených pro saunu, s ohledem na prefabrikované kabiny. Dále, jako vyvolaná potřeba elektroinstalatérů, byla podrobněji popsána ochrana před úrazem elektrickým proudem vzhledem k tepelným účinkům rozděleným podle hloubky jejich průniku do konstrukce sauny.

Zvláštní požadavky této normy se vztahují na:

 • saunové kabiny zhotovené na místě, např. venku či v místnosti,

 • místnosti, v nichž jsou instalována saunová kamna nebo kde bylo instalováno saunové topidlo; v tomto případě se takto vybavená místnost celá považuje za saunu.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • proudové obvody, kromě obvodu pro napájení saunových kamen, se vybaví doplňkovou ochranou, jedním či více proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA,

 • elektrická zařízení musí mít minimálně krytí IP24,

 • v prostorech, kde je k čištění použit proud vody, musí mít elektrické zařízení minimální stupeň ochrany krytí IPX5.

V normě jsou definovány tři zóny:

 • v zóně 1 mohou být instalována pouze saunová kamna a jejich součásti,

 • v zóně 2 nejsou zvláštní požadavky z hlediska odolnosti zařízení proti horku,

 • v zóně 3 musí být použito zařízení s minimální odolností do teploty 125 °C a izolace vodičů musí odolávat teplotě alespoň 170 °C.

Elektrické rozvody mají být přednostně instalovány vně zón.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Stanovení základních charakteristik.
 • Bezpečnost – ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy.
 • Výběr soustav a stavba vedení.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení – odpojování, spínání a řízení.
 • Ostatní zařízení.

Dále obsahuje přílohu ZA (normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).

ČSN 33 2000-7-703/ZMĚNA Z1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny (vydání – prosinec 2005)
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-7-703:1997 a ČSN 33 2000-7-703 ed. 2:2005 (do 2007-06-01).

ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace budov – Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek
Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 364-7-713:1996 (harmonizační dokument zatím nebyl vydán). Požadavky uvedené normy platí pro:

 • elektrická zařízení nábytku (včetně vestavěného nábytku), která jsou připojena k elektrické instalaci budovy,
  Poznámka: Jsou to např. postele, policové skříně, vitríny, výkladní skříně, propagační skříňky, psací stoly, katedry, přednáškové pulty, ve kterých jsou instalována elektrická zařízení, jako jsou např. svítidla, zásuvky, spínače, a kde jsou instalovány elektrické rozvody.

 • pro nábytek pevně připojený k elektrickým rozvodům budovy i pro stavebnicový nábytek a nábytek připojovaný vidlicí ze zásuvky, jestliže pro tyto předměty neplatí jiné publikace IEC (ČSN).
  Poznámka 1: Elektrické zařízení nábytku může být připojeno k jednofázovému napájení Ł 240 V a celkový proud nesmí být vyšší než 16 A.
  Poznámka 2: Pro elektrická zařízení, která jsou kladena na hořlavé podklady a do hořlavých hmot, dále platí ČSN 33 2312.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • Elektrická zařízení a jejich doplňky určené pro použití v nábytku musí být voleny dle situace a prostředí, dle rizika mechanického poškození a rizika vzniku požáru.

 • Spojení pevné instalace budovy a elektrického zařízení nábytku musí být provedeno buď pevným připojením, nebo pomocí vidlice ze zásuvky.

 • Výběr vedení určeného pro připojení nábytku k síti.

 • Každé vedení uvnitř nábytku vystavené pohybu má být provedeno ohebným kabelem nebo vodiči.

 • Použité vodiče musí mít měděné jádro s průřezem minimálně 1,5 mm2.

Poznámka: Průřez měděného jádra ohebného kabelu a vodičů může být zmenšen až na 0,75 mm2, jestliže tímto kabelem nebo vodičem není napájena zásuvka a délka tohoto vedení nepřesahuje 10 m.

Kabely a vodiče musí být vhodně chráněny před poškozením (též proti vytržení a zkroucení).

Bezpodmínečně musí být dodrženy pokyny výrobce pro svítidla, které obsahují místa jejich vhodného umístění a bezpečné vzdálenosti od hořlavých částí.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Nábytek.
 • Všeobecně.
 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení.

Dále obsahuje přílohu NA (označení elektrických výrobků určených pro montáž na hořlavé podklady a do hořlavých materiálů).

(pokračování)