časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (53)

|

číslo 12/2005

Nové normy ČSN (53)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu ELEKTRO (11/2005) byla uvedena informace o vydání technické normalizační informace TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Vzhledem k tomu, že v říjnu 2005 byly v oblasti pravidel pro elektrotechniku vydány též TNI 33 2000-6-61 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize – Komentář k ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a TNI 33 2000-7-711 Elektrické instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky – Komentář k ČSN 33 2000-7-711, je tento článek věnován těmto dvěma novým informacím ČNI.

Předmluva

Jak již bylo v předcházejícím čísle ELEKTRO uvedeno, Technická normalizační informace (TNI) je novým produktem Českého normalizačního institutu (ČNI). TNI jsou technické normalizační dokumenty informativního charakteru a obsahují:

 • technické požadavky, které ještě nemají předpoklad pro zpracování na úrovni norem (kde z různých důvodů existuje perspektivní, nikoliv však okamžitá možnost vydání normy), nebo

 • jsou do nich převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zachování a využití (po případné aktualizaci) je účelné,

 • jsou do nich popř. převzaty některé jiné normativní dokumenty, které nelze vydat jako ČSN.

TNI jsou převážně komentáře k vydaným českým technickým normám. Mohou však obsahovat i údaje, které do ČSN nepatří, a tím umožňovat její lepší srozumitelnost a pochopení.

Doba platnosti se stanovuje na tři roky s možností prodloužení. Před uplynutím tří let od jejího vydání se TNI prověří z hlediska aktuálnosti její existence, přičemž podle výsledku této prověrky se její platnost buď o další tři roky prodlouží, nebo se TNI zruší.

Nové TNI

TNI 33 2000-6-61 Elektrická instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize – Komentář k ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 (říjen 2005)

Tato technická normalizační informace (dále jen TNI) je určena pro používání současně s platnými ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 Elektrická instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize, která obsahuje harmonizační dokument HD 384.6.61 S2:2003 a ČSN 33 1500:1990 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení. TNI je vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro vysvětlení některých řešení technických i technicko-organizačních opatření, která nejsou v ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 zcela objasněna.

TNI komentuje ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 Elektrická instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize a ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení. Jejím účelem je doplnit údaje obsažené v již uvedených normách, vysvětlit nejpodstatnější z nich a zařadit je do kontextu ostatních technických norem a právních předpisů. Doplněny jsou i některé podklady a údaje důležité z hlediska posouzení bezpečného stavu elektrické instalace, ať už nové nebo zřizované podle dříve platných norem a předpisů. Vysvětlena jsou ta ustanovení obou zmíněných norem, u nichž zkušenost ukázala, že určitý komentář vyžadují.

TNI 33 2000-6-61 přináší uživatelům technických norem i poznatky o vývoji a potřebě revizí a umožňuje tak chápat ustanovení ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 v širším kontextu. Rovněž doplňuje seznam souvisejících právních předpisů.

Vhodnou formou upozorňuje na některá ustanovení technických předpisů, která souvisejí s revizí. Jako příklad je účelné uvést danou skutečnost:

Stavební zákon a revize elektrické instalace

Revizí elektrických instalací se týká i stavební zákon č. 50/1976 Sb., který např. předepisuje:

 • stavební úřad v územním řízení posoudí návrh, zda vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu, např.:
  – pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla,
  – vlastnosti výrobků pro stavbu mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb.) z hledisek uvedených v odstavci 1.

Stavební úřad v kolaudačním řízení zkoumá, zda stavba byla provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Zpráva o revizi elektrické instalace je neopomenutelným podkladem v kolaudačním řízení.

Při revizích elektrických instalací je třeba si uvědomit, že základní požadavky na ně kladené, které se při revizi ověřují, jsou v podstatě podrobněji rozpracovanými obecnými podmínkami definovanými pro elektrické rozvody ve vyhlášce ministerstva místního rozvoje č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Ty se týkají:

 • problematiky připojení vnitřních silnoproudých a telekomunikačních rozvodů na rozvodné sítě pomocí přípojky; podle této vyhlášky musí být každá přípojka na energetickou síť samostatně uzavíratelná,

 • základních pravidel pro elektrické rozvody, podle nichž musí tyto rozvody splňovat požadavky na:
  a) bezpečnost osob, zvířat a majetku,
  b) provozní spolehlivost v daném prostředí, při způsobu provozu a vlivu prostředí,
  c) přehlednost rozvodu umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch,
  d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů,
  e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru,
  f) zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudého rozvodu se sdělovacím vedením.

V TNI je zvláštní pozornost věnována i měření impedance smyčky, vysvětlení vzájemných vazeb ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a vybraných technických předpisů.

TNI 33 2000-6-61 je rozdělena do těchto kapitol:

 • Předmět technické normalizační informace.
 • Všeobecně.
 • Revize elektrických zařízení v širším kontextu.
 • ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize.
 • ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení.

Dále obsahuje tyto přílohy:

 • Přílohu 1 – maximální informativní hodnoty naměřené impedance smyčky, pro které se požadavek na samočinné odpojení v síti TN podle článku 413.1.3.3 považuje za splněný bez dalšího ověřování,

 • Přílohu 2 – texty některých ustanovení právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků,

 • Přílohu 3 – znění dokumentů vztahujících se k revizím elektrických zařízení.

TNI 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky – Komentář k ČSN 33 2000-7-711 (říjen 2005)

Tato technická normalizační informace je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2000-7-711:2003 Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky, která je převzetím HD 384.7.711 S1:2003. TNI je vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro uplatnění některých technických řešení, která nejsou v ČSN 33 2000-7-711:2003 obsažena.

Řešená problematika se zde též dotýká dalšího velmi rozšířeného oboru, tj. stánkového a obdobného prodeje zboží či služeb, popř. i poskytování informací atd. Pro tento obor je zde uvedena tato informace:

ČSN 33 2000-7-711 se z pohledu stavebního zákona (č. 50/1976 Sb. v platném znění) dotýká „krátkodobých přenosných zařízení, jako jsou prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov„, tedy staveb, pro které se podle uvedeného zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Toto ustanovení je nesmírně důležité především pro stánky a provizorní stavby (podle ČSN 33 2000-7-711) umístěné vně výstavních a prodejních areálů.

I za těchto podmínek je nutné dodržet základní obecné podmínky definované pro elektrické rozvody ve vyhlášce MMR č. 137/1998 Sb. „o obecných technických požadavcích na výstavbu„, které se dotýkají:

 • problematiky případného připojení stánků a provizorních staveb (podle ČSN 33 2000-7-711) na elektrickou síť pomocí přípojky. Podle této vyhlášky musí být každá přípojka na energetickou síť samostatně uzavíratelná,

 • základního postulátu pro elektrické rozvody, které musí podle druhu provozu splňovat požadavky na bezpečnost osob, zvířat a majetku:
  a) bezpečnost osob, zvířat a majetku,
  b) provozní spolehlivost v daném prostředí, při způsobu provozu a vlivu prostředí,
  c) přehlednost rozvodu umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch,
  d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů,
  e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat při požáru funkční,
  f) zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudého rozvodu se sdělovacím vedením.

TNI 33 2000-7-711 je rozdělena do těchto kapitol:

 • Předmět technické normalizační informace.
 • Vztah ke stavebnímu zákonu (č. 50/1976 Sb. v platném znění) a na něj navazujících vyhlášek.
 • Vzájemná vazba článků a porovnání ČSN 33 2000-7-711:2003 s IEC 60364-7-711:1998.
 • Definice.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Bezpečnost.
 • Provedení elektrického zařízení.
 • Nejdůležitější návaznosti na další části 7 souboru norem ČSN 33 2000.
 • Ověřování způsobilosti elektrické instalace.

Závěr

Právě vydané TNI poskytují uživatelům technických norem množství nových a doplňujících informací, jejichž rozsah zpracování mimo jiné ovlivnili i sami uživatelé svými dotazy, adresovanými zpracovatelům ČSN 33 2000-6-61 ed. 2, ČSN 33 2000-7-711, ČNI a kladenými na seminářích o těchto normách.

(pokračování)