Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

Nové normy ČSN (53)

číslo 12/2005

Nové normy ČSN (53)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu ELEKTRO (11/2005) byla uvedena informace o vydání technické normalizační informace TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Vzhledem k tomu, že v říjnu 2005 byly v oblasti pravidel pro elektrotechniku vydány též TNI 33 2000-6-61 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize – Komentář k ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a TNI 33 2000-7-711 Elektrické instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky – Komentář k ČSN 33 2000-7-711, je tento článek věnován těmto dvěma novým informacím ČNI.

Předmluva

Jak již bylo v předcházejícím čísle ELEKTRO uvedeno, Technická normalizační informace (TNI) je novým produktem Českého normalizačního institutu (ČNI). TNI jsou technické normalizační dokumenty informativního charakteru a obsahují:

 • technické požadavky, které ještě nemají předpoklad pro zpracování na úrovni norem (kde z různých důvodů existuje perspektivní, nikoliv však okamžitá možnost vydání normy), nebo

 • jsou do nich převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zachování a využití (po případné aktualizaci) je účelné,

 • jsou do nich popř. převzaty některé jiné normativní dokumenty, které nelze vydat jako ČSN.

TNI jsou převážně komentáře k vydaným českým technickým normám. Mohou však obsahovat i údaje, které do ČSN nepatří, a tím umožňovat její lepší srozumitelnost a pochopení.

Doba platnosti se stanovuje na tři roky s možností prodloužení. Před uplynutím tří let od jejího vydání se TNI prověří z hlediska aktuálnosti její existence, přičemž podle výsledku této prověrky se její platnost buď o další tři roky prodlouží, nebo se TNI zruší.

Nové TNI

TNI 33 2000-6-61 Elektrická instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize – Komentář k ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 (říjen 2005)

Tato technická normalizační informace (dále jen TNI) je určena pro používání současně s platnými ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 Elektrická instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize, která obsahuje harmonizační dokument HD 384.6.61 S2:2003 a ČSN 33 1500:1990 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení. TNI je vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro vysvětlení některých řešení technických i technicko-organizačních opatření, která nejsou v ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 zcela objasněna.

TNI komentuje ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 Elektrická instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize a ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení. Jejím účelem je doplnit údaje obsažené v již uvedených normách, vysvětlit nejpodstatnější z nich a zařadit je do kontextu ostatních technických norem a právních předpisů. Doplněny jsou i některé podklady a údaje důležité z hlediska posouzení bezpečného stavu elektrické instalace, ať už nové nebo zřizované podle dříve platných norem a předpisů. Vysvětlena jsou ta ustanovení obou zmíněných norem, u nichž zkušenost ukázala, že určitý komentář vyžadují.

TNI 33 2000-6-61 přináší uživatelům technických norem i poznatky o vývoji a potřebě revizí a umožňuje tak chápat ustanovení ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 v širším kontextu. Rovněž doplňuje seznam souvisejících právních předpisů.

Vhodnou formou upozorňuje na některá ustanovení technických předpisů, která souvisejí s revizí. Jako příklad je účelné uvést danou skutečnost:

Stavební zákon a revize elektrické instalace

Revizí elektrických instalací se týká i stavební zákon č. 50/1976 Sb., který např. předepisuje:

 • stavební úřad v územním řízení posoudí návrh, zda vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu, např.:
  – pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla,
  – vlastnosti výrobků pro stavbu mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb.) z hledisek uvedených v odstavci 1.

Stavební úřad v kolaudačním řízení zkoumá, zda stavba byla provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Zpráva o revizi elektrické instalace je neopomenutelným podkladem v kolaudačním řízení.

Při revizích elektrických instalací je třeba si uvědomit, že základní požadavky na ně kladené, které se při revizi ověřují, jsou v podstatě podrobněji rozpracovanými obecnými podmínkami definovanými pro elektrické rozvody ve vyhlášce ministerstva místního rozvoje č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Ty se týkají:

 • problematiky připojení vnitřních silnoproudých a telekomunikačních rozvodů na rozvodné sítě pomocí přípojky; podle této vyhlášky musí být každá přípojka na energetickou síť samostatně uzavíratelná,

 • základních pravidel pro elektrické rozvody, podle nichž musí tyto rozvody splňovat požadavky na:
  a) bezpečnost osob, zvířat a majetku,
  b) provozní spolehlivost v daném prostředí, při způsobu provozu a vlivu prostředí,
  c) přehlednost rozvodu umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch,
  d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů,
  e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru,
  f) zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudého rozvodu se sdělovacím vedením.

V TNI je zvláštní pozornost věnována i měření impedance smyčky, vysvětlení vzájemných vazeb ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a vybraných technických předpisů.

TNI 33 2000-6-61 je rozdělena do těchto kapitol:

 • Předmět technické normalizační informace.
 • Všeobecně.
 • Revize elektrických zařízení v širším kontextu.
 • ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize.
 • ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení.

Dále obsahuje tyto přílohy:

 • Přílohu 1 – maximální informativní hodnoty naměřené impedance smyčky, pro které se požadavek na samočinné odpojení v síti TN podle článku 413.1.3.3 považuje za splněný bez dalšího ověřování,

 • Přílohu 2 – texty některých ustanovení právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků,

 • Přílohu 3 – znění dokumentů vztahujících se k revizím elektrických zařízení.

TNI 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky – Komentář k ČSN 33 2000-7-711 (říjen 2005)

Tato technická normalizační informace je určena pro používání spolu s platnou ČSN 33 2000-7-711:2003 Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky, která je převzetím HD 384.7.711 S1:2003. TNI je vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro uplatnění některých technických řešení, která nejsou v ČSN 33 2000-7-711:2003 obsažena.

Řešená problematika se zde též dotýká dalšího velmi rozšířeného oboru, tj. stánkového a obdobného prodeje zboží či služeb, popř. i poskytování informací atd. Pro tento obor je zde uvedena tato informace:

ČSN 33 2000-7-711 se z pohledu stavebního zákona (č. 50/1976 Sb. v platném znění) dotýká „krátkodobých přenosných zařízení, jako jsou prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov„, tedy staveb, pro které se podle uvedeného zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Toto ustanovení je nesmírně důležité především pro stánky a provizorní stavby (podle ČSN 33 2000-7-711) umístěné vně výstavních a prodejních areálů.

I za těchto podmínek je nutné dodržet základní obecné podmínky definované pro elektrické rozvody ve vyhlášce MMR č. 137/1998 Sb. „o obecných technických požadavcích na výstavbu„, které se dotýkají:

 • problematiky případného připojení stánků a provizorních staveb (podle ČSN 33 2000-7-711) na elektrickou síť pomocí přípojky. Podle této vyhlášky musí být každá přípojka na energetickou síť samostatně uzavíratelná,

 • základního postulátu pro elektrické rozvody, které musí podle druhu provozu splňovat požadavky na bezpečnost osob, zvířat a majetku:
  a) bezpečnost osob, zvířat a majetku,
  b) provozní spolehlivost v daném prostředí, při způsobu provozu a vlivu prostředí,
  c) přehlednost rozvodu umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch,
  d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů,
  e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat při požáru funkční,
  f) zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu silnoproudého rozvodu se sdělovacím vedením.

TNI 33 2000-7-711 je rozdělena do těchto kapitol:

 • Předmět technické normalizační informace.
 • Vztah ke stavebnímu zákonu (č. 50/1976 Sb. v platném znění) a na něj navazujících vyhlášek.
 • Vzájemná vazba článků a porovnání ČSN 33 2000-7-711:2003 s IEC 60364-7-711:1998.
 • Definice.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Bezpečnost.
 • Provedení elektrického zařízení.
 • Nejdůležitější návaznosti na další části 7 souboru norem ČSN 33 2000.
 • Ověřování způsobilosti elektrické instalace.

Závěr

Právě vydané TNI poskytují uživatelům technických norem množství nových a doplňujících informací, jejichž rozsah zpracování mimo jiné ovlivnili i sami uživatelé svými dotazy, adresovanými zpracovatelům ČSN 33 2000-6-61 ed. 2, ČSN 33 2000-7-711, ČNI a kladenými na seminářích o těchto normách.

(pokračování)