časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (52)

číslo 11/2005

Nové normy ČSN (52)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V předcházejících číslech časopisu ELEKTRO byly uvedeny informace o vydání nové normy v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1 ed. 2, která do národní normalizační soustavy ČSN zavádí novou evropskou normu EN 50110-1:2004 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Vzhledem k tomu, že zavedením evropské normy EN 50110-1:2004 vznikla v oblasti „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ opět nová situace, v časopise ELEKTRO se těmto otázkám věnujeme ve třech samostatných příspěvcích:

 • Nové normy ČSN (50) – informace o nové normě ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 – ELEKTRO 8-9/2005,

 • Nové normy (51) – informace o výsledku rozborového úkolu Porovnání ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a připravované evropské normy prEN 50110-1 (EN 50110-1:2004) se souborem norem ČSN 34 3100 až 91 Elektrotechnické předpisy, bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s přihlédnutím k stávajícím legislativním návaznostem – ELEKTRO 10/2005,

 • Nové normy (52) – informace o technické normalizační informaci TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2 – tento příspěvek.

Tento článek pojednává o Technické normalizační informaci TNI 34 3100 a uzavírá informace o dané problematice.

Předmluva

Technická normalizační informace (TNI) je novým produktem Českého normalizačního institutu. TNI jsou technické normalizační dokumenty informativního charakteru, které obsahují:

 • technické požadavky, které ještě nemají předpoklad pro zpracování na úrovni norem (kde z různých důvodů existuje perspektivní, nikoliv však okamžitá možnost vydání normy), nebo

 • jsou do nich převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zachování a využití (po případné aktualizaci) je účelné, popř.

 • jsou do nich převzaty některé jiné normativní dokumenty, které nelze vydat jako ČSN.

Zpracování TNI na smluvním základě organizuje a zajišťuje ČNI, který TNI schvaluje a vydává, podle potřeby jako samostatné dokumenty, nebo jako tematické soubory.

Doba platnosti se stanovuje na tři roky, přičemž je možné její prodloužení. Před uplynutím tří let od jejího vydání se TNI prověří z hlediska aktuálnosti její existence a podle výsledku této prověrky buď se její platnost o další tři roky prodlouží, nebo se TNI zruší.

TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2 (říjen 2005)
Tato technická normalizační informace je určena pro používání v uvedené oblasti spolu s platnou ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních. TNI byla vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro rozpracování některých článků k zajištění bezpečnosti práce na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí, které jsou v ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 obsaženy. Zmíněná technická normalizační informace byla vypracována jako komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2, která platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, práci s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Jde o elektrická zařízení provozovaná s úrovní napětí od malého (včetně) po vysoké napětí (včetně).

Poznámka: ČSN EN 50110-1 ed. 2 ve svých článcích – na rozdíl od rušeného souboru ČSN 34 3100 až 91 – neobsahuje konkrétní postupy a způsob zajištění bezpečnostních opatření pro práci na elektrických zařízeních nebo v blízkosti živých částí. Tato TNI obsahuje informativní, doplňující nebo upřesňující ustanovení o možnosti řešení dané problematiky podle souboru ČSN 34 3100 až 91, jehož platnost končí 2005-12-31. Převzaté údaje však byly aktualizovány a text upraven podle požadavků současných technických norem.

Výhodou TNI 34 3100 je i to, že může obsahovat odvolávky na konkrétní technické předpisy přímo v textu TNI.

Snadnou orientaci v TNI umožňuje odlišení textu, který je citován z ČSN EN 50110-1 ed. 2 (je psán stojatým písmem), a doplňující text v TNI (je psán kurzivou).

Dále TNI 34 3100 doplňuje a upřesňuje některé termíny a definice uváděné v ČSN EN 50110-1 ed. 2. Jako příklad lze uvést termín 3.1.5 elektrické nebezpečí:

„3.1.5 elektrické nebezpečí: riziko zranění od elektrického zařízení (tato definice je v TNI 34 3100 doplněna tímto textem, který je psán kurzivou):

Elektrické nebezpečí vzniká při činnostech na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí. Proto je nezbytné k zajištění bezpečné činnosti na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí provést analýzu elektrického nebezpečí.

Na základě vyhodnocení provedené analýzy elektrického nebezpečí má být stanoveno následující:

 • elektrotechnická kvalifikace a počty osob pro obsluhu příslušných elektrických zařízení;

 • elektrotechnická kvalifikace a počty osob na provádění stanovené práce na elektrických zařízeních nebo v blízkosti živých částí;

 • pracovní postupy včetně bezpečnostních opatření pro jednotlivé druhy činnosti (určení způsobu práce podle pokynů, s dohledem, nebo pod dozorem);

 • kombinace dalších rizik souvisejících činností (např. pohyb montážních plošin, činnost ve výškách apod.).

Analýza elektrického nebezpečí musí být dále provedena na základě vyhodnocení následujících faktorů:

 • jmenovité napětí příslušných elektrických zařízení;

 • způsob ochrany před dotykem živých částí;

 • způsob ochrany před dotykem neživých částí;

 • způsob provádění prací, tj. na elektrickém zařízení bez napětí, v blízkosti živých částí nebo pod napětím.„

TNI 34 3100 mimo jiné obsahuje:

 • vazbu na číslování článků podle ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005, aby byla zachována kontinuita mezi touto ČSN a technickou normalizační informací (TNI),

 • informativní doplňující nebo upřesňující ustanovení, převzatá ze souboru ČSN 34 3100 až 91, jehož platnost končí 2005-12-31; tato ustanovení lze použít u těch článků ČSN EN 50110 ed. 2:2005, ve kterých je odvolání na národní legislativu nebo které mohou svými požadavky doplňovat,

 • zapracování požadavků na zajišťování pracoviště pro práci na zařízení bez napětí,

 • zapracování požadavků na písemné předání pracoviště na provádění práce bez napětí a v blízkosti zařízení pod napětím (Příkaz „B„),

 • zapracování požadavků na písemné předání pracoviště na provádění práce pod napětím (Příkaz „B„ PPN),

 • zapracování zvětšených vzdáleností pro vnější hranici zóny přiblížení pro neelektrické činnosti mimo zónu přiblížení (převzaté údaje z ČSN 34 3108),

 • zapracování údajů z rozborového úkolu, jak bylo zdůrazněno v předcházejícím ELEKTRO 10/2005 v článku Nové normy ČSN (51),

 • poznatky získané při přípravě podnikové normy energetiky PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie, která vychází nejen z druhého vydání ČSN EN 50110-1, ale i z ověřených poznatků souboru ČSN 34 3100 a stanovuje základní podmínky bezpečnosti při obsluze a práci na zařízení pro výrobu, distribučních soustav a přenosové soustavy.

Závěr

Je třeba poznamenat, že ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 se stává základní normou v otázce bezpečnosti obsluhy a práce na elektrických zařízeních. Požadavky uváděné v této normě jsou v podstatě shodné s požadavky v ČSN 34 3100, která 2005-12-31 pozbývá platnosti. Nejsou tak podrobně rozpracovány, což je v evropské normě ponecháno na národních dodatcích. V daném případě se postupuje podle ČSN EN 50110-2, která obsahuje několik normativních příloh (jednu pro každý stát), specifikuje další návrhy bezpečnostních požadavků nebo připojuje národní dodatky k těmto minimálním požadavkům. TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2 vhodným způsobem doplňuje informace uváděné v platných normách v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních a umožňuje tak uživatelům technických norem, aby dané problematice lépe porozuměli.

(pokračování)