časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (51)

|

číslo 8-9/2005

Nové normy ČSN (51)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu Elektro byla uvedena informace o vydání nové normy ČSN v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1 ed. 2, která do národní normalizační soustavy ČSN zavádí evropskou normu EN 50110-1:2004 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„.

Vzhledem k tomu, že zavedením evropské normy EN 50110-1:2004 vznikla v oblasti „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ opět nová situace, věnujeme se v časopise ELEKTRO těmto otázkám ve třech samostatných příspěvcích:

 • Nové normy ČSN (50) (informace o nové normě ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 – ELEKTRO 8-9/2005),

 • Nové normy (51) (informace o výsledku rozborového úkolu Porovnání ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a připravované evropské normy prEN 50110-1 (EN 50110-1:2004) se souborem norem ČSN 34 3100 až 91 Elektrotechnické předpisy, bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s přihlédnutím na stávající legislativní návaznosti (následující článek),

 • Nové normy (52) (informace o technické normalizační informaci TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2 – bude uvedeno v ELEKTRO 11/2005).

Tento článek pojednává o výsledku rozborového úkolu.

Předmluva

Jak vyplývá z pokynů pro sestavování plánu technické normalizace, zpracování rozborových úkolů (dále RÚ), které jsou přímo spojeny s koncepcí tvorby ČSN v určitých oborech a odvětvích, se do plánu technické normalizace zařazuje jen ve výjimečných případech.

Takový případ nastal i v situaci, kdy byl zaveden soubor evropských norem EN 50110-1:1996 a EN 50110-2:1996 do soustavy ČSN jako ČSN EN 50110-1:2003 a ČSN EN 50110-2:2003 a současně bylo navrženo zrušení souboru norem ČSN 34 3100 až 91 ke dni 2005-12-31.

Vzhledem k tomu, že vznikla obava, že po zrušení souboru norem ČSN 34 3100 až 91 se sníží dosažená úroveň bezpečnosti, Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) z pověření Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV ČR) žádal Český normalizační institut (ČNI) o zařazení rozborového úkolu Porovnání ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a připravované evropské normy prEN 50110-1 (EN 50110-1:2004) se souborem norem ČSN 34 3100 až 91 Elektrotechnické předpisy, bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s přihlédnutím na stávající legislativní návaznosti do plánu technické normalizace na rok 2004.

Vypracování rozborového úkolu č. RU/0784/04 ČNI smluvně zabezpečil u MEDIT CONSULT s. r. o. Olomouc. ČNI pro zajištění objektivity požadoval na zpracovateli vytvoření zpracovatelského týmu a současně i posouzení RÚ nezávislými soudními znalci.

Na doporučení ČNI byl zpracovatelem (MEDIT Olomouc) vytvořen zpracovatelský tým ve složení:

 • Ing. Bohuslav Kramerius, ČD, s. o., DDC, o. z., Technická ústředna dopravní cesty Praha,
 • Ing. Jaroslav Bárta (ÚJV ŘEŽ, divize ENERGOPROJEKT),
 • Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o., Praha,
 • Ing. Antonín Lisý, Elektrotechnický svaz český,
 • Václav Macháček, Středočeská energetická a. s., Praha.

Oponenti (soudní znalci): Ing. Miloslav Valena, JUDr. Zbyněk Urban.

Průběh řešení rozborového úkolu

 • RÚ vypracoval tým zpracovatelů pod vedením Ing. Krameriuse (MEDIT Consult s. r. o).

 • Koordinátorem za ČNI byl Ing. Csirik.

 • Návrhy RÚ byly průběžně projednávány se všemi účastníky připomínkového řízení – s TNK 22 Elektrotechnické předpisy, TNK 97 Elektroenergetika a TNK 126 Elektrotechnika v dopravě.

 • Nesouhlasná konečná vyjádření byla projednána na jednání TNK 22 Elektrotechnické předpisy 2004-12-10. Tohoto jednání se zúčastnili i účastníci normalizačního řízení, kteří zaslali k návrhu RÚ záporná stanoviska.

 • RÚ byl předán ČNI až po schválení na jednání TNK 22 Elektrotechnické předpisy.

 • S RÚ vyjádřila souhlas i TNK 97 Elektroenergetika a TNK 126 Elektrotechnika v dopravě.

Přínosy rozborového úkolu

 • Potvrzení, že zavedení evropských norem EN 50110-1:1996 a EN 50110-2:1996 do soustavy ČSN jako ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 bylo správné.

 • Potvrzení, že rušením souboru norem ČSN 34 3100 až 91 se nesníží úroveň bezpečnosti; budou existovat ČSN EN 50110-1:2003 (do roku 2007 souběžně s novou normou ČSN 50110-1 ed. 2:2005), ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005, ČSN EN 50110-2:2003 a TNI 34 3100:2005.

 • Vytvoření podkladových materiálů pro vypracování TNI 34 3100.

 • Vypracování podkladových materiálů pro přípravu potřebné legislativy v dané oblasti.

Využitelnost rozborového úkolu

 • RÚ a navržená koncepce budou plně využity při tvorbě nových a při využití dosavadních norem v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních.

 • RÚ posloužil při zpracování TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2.

 • RÚ poslouží orgánům dozoru nad bezpečností práce při navrhování vyhlášek (popř. NV) v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních.

Závěr oponentů (soudních znalců)
Závěrem je možné konstatovat podstatné výsledky rozborového úkolu, jak vyplývají z práce zpracovatelského týmu:

 • revize souboru ČSN 34 3100 není realizovatelná a nebyla by přínosem pro praxi,

 • zavedení ČSN EN 50110-1 a 2 nesnižuje úroveň požadavků na bezpečnost,

 • v TNI jsou odkazy na platnou legislativu tam, kde mají význam pro ustanovení normy,

 • přehled jednotlivých odlišností, návazností a odkazů je zpracován v tabulkové podobě),

 • problematické zůstávají legislativní otázky a souvislosti, které dosud nejsou řešeny (jejich řešení není v kompetenci ČNI ani ÚNMZ).

Vzhledem k předkládaným výstupům a vyřešení požadavků rozborového úkolu zpracovatelským týmem lze konstatovat, že úkol byl splněn na požadované odborné technické úrovni.

Poznámka: Výsledek řešení úkolu RU/0784/04 je přínosem pro zajištění potřebné úrovně bezpečnosti v oblasti „obsluha a práce na elektrických zařízeních„ a využívání technických norem v této oblasti.

Dodatek

ČNI při zabezpečování úkolů vyplývajících z jeho pověření postupuje v souladu s platnými zákony, technickými předpisy, interními směrnicemi, interními pokyny, metodickými pokyny, doporučeními ENV, TNV, TNK apod.

Jak již bylo v časopisu ELEKTRO uvedeno, ČNI nezpracovává návrhy ČSN sám, jejich zpracování organizuje a zajišťuje smluvně. Součástí smluvního ujednání je dohodnutý zpracovatel, termínované etapy zařazeného normalizačního úkolu a finanční náklady. Údaje o zahájení prací na nové nebo revidované normě zveřejňuje ČNI ve Věstníku ÚNMZ.

Návrh plánu TN, včetně pravidelných doplňků, sestavuje ČNI ve spolupráci s příslušnými technickými výbory (Technickým normalizačním výborem – TNV a Elektrotechnickým normalizačním výborem – ENV), technickými normalizačními komisemi (TNK), s věcně příslušnými ministerstvy nebo jinými ústředními správními úřady a s ostatními navrhovateli úkolů. Návrhy plánů TN a jeho doplňky schvaluje ÚNMZ po projednání se svým poradním orgánem – Radou pro normalizaci.

Dohodnutý zpracovatel v souladu s plánem TN a v závislosti na druhu normy buď sám vypracuje a předloží do připomínkového řízení návrh ČSN (v případě tvorby původní ČSN), nebo do připomínkového řízení předloží návrh ČSN přejímající evropskou normu (EN, HD) nebo mezinárodní normu (IEC, ISO).

Postupné návrhy ČSN se v obou případech projednávají s příslušnými TNK1) (jsou-li zřízeny) a s dalšími účastníky připomínkového řízení.

Systém projednávání a schvalování návrhů technických norem (popř. jiných výstupů) v souladu s mezinárodní praxí a evropskou praxí je nastaven tak, aby jednotlivec (jednotlivci) nemohl (nemohli) zablokovat tvorbu norem (popř. jiných výstupů). Jsou stanoveny konkrétní postupy při hlasování, které je třeba respektovat.

To však neznamená, že odpůrci rušení souboru ČSN 34 3100 až ČSN 34 3191 již nemohou nic dělat. Bylo jim několikrát nabízeno, aby sami navrhli a provedli revizi uvedených norem (tzn. předali plánovací list na ČNI). Bohužel, na tuto nabídku zatím nereagovali, přičemž právě revidováním těchto norem by mohli dokázat, že jejich tvrzení je pravdivé.

Závěr

Přistoupení České republiky k Evropské unii v květnu 2004, které se uskutečnilo na základě výsledku referenda, uzavřelo důležitou etapu v oblasti technické normalizace. Je nutné si konečně uvědomit, že jsme součástí evropského prostoru a musíme se s touto skutečností vyrovnat ve všech oblastech našeho života, tedy i v oblasti technické normalizace. Bohužel, dosud ne všichni uživatelé technických norem pochopili, že při tvorbě technických norem musí Český normalizační institut tuto skutečnost plně respektovat.

Jak je známo, ČR je od roku 1997 plnoprávným členem CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) a CEN (Evropský výbor pro normalizaci). Z plnoprávného členství mimo jiné vyplývá i povinnost přejímat všechny evropské normy do soustavy národní normalizace, bez ohledu na skutečnost, zda ČR s návrhem evropské normy souhlasila, či ne.

Poznámka: Zde je třeba uvést, že naším vstupem do EU není z hlediska využívání evropské normy v ČR rozhodující, zda jsme ji zavedli do národní normalizační soustavy, nebo ne, neboť jako člen EU jsme povinni respektovat národní normu kteréhokoliv členského státu, která přejímá předmětnou evropskou normu.

Soubor evropských norem EN 50110 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ je v souladu s legislativou EU, tj. i ČSN EN 50110-1 a ed. 2 (ČSN EN 50110-1) a ČSN EN 50110-2 jsou v souladu s legislativou EU.

(pokračování)


*) Porovnávací tabulka obsahuje následující kolonky: ČSN EN 50110-1, prEN 50110-1 (nyní ČSN EN 50110-1:2005), ČSN 34 3100 (až 91), požadavky na TNI, doporučení na legislativní opatření, porovnání.

1) Technické normalizační komise (dále jen TNK) jsou odborné normalizační orgány s celostátní působností, registrované, metodicky řízené a koordinované Českým normalizačním institutem (dále jen ČNI). ČNI zřizuje TNK na návrh zainteresovaných zájmových oblastí společnosti a na základě doporučení příslušného normalizačního výboru (Technického normalizačního výboru nebo Elektrotechnického normalizačního výboru) ke komplexnímu řešení všech otázek technické normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti.