časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (50)

číslo 8-9/2005

Nové normy ČSN (50)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu ELEKTRO byla uvedena informace o vydání nové normy v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1 ed. 2, která zavádí do národní normalizační soustavy ČSN novou evropskou normu EN 50110-1:2004 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„.

Vzhledem k tomu, že zavedením evropské normy EN 50110-1:2004 vznikla v oblasti práce a obsluha na elektrických zařízeních opět nová situace, jsou v časopise ELEKTRO těmto otázkám věnovány tři samostatné příspěvky:

 • „Nové normy ČSN (50)„ (informace o nové normě ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 – ELEKTRO 8-9/2005 říspěvek),

 • „Nové normy ČSN (51)„ (informace o výsledku rozborového úkolu „Porovnání ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a připravované evropské normy prEN 50110-1 (EN 50110-1:2004) se souborem norem ČSN 34 3100 až 91 Elektrotechnické předpisy, ČSN-Bbezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s přihlédnutím na stávající legislativní návaznosti„ – ELEKTRO 10/2005),

 • „Nové normy ČSN (52)„ (informace o technické normalizační informaci TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 – ELEKTRO 11/2005).

Nyní předkládaný článek pojednává o nové normě ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005, která nahrazuje ČSN EN 50110-1:2003.

Předmluva

Vydáním ČSN EN 50110-1 ed. 2 platí v oblasti obsluha a práce na elektrických zařízeních v současné době tyto normy:

 • ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních,

 • ČSN EN 50110-1:2003 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (platí souběžně s ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 až do 2007-07-01),

 • ČSN EN 50110-2:2003 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky),

 • soubor ČSN 34 3100 až 91 Elektrotechnické předpisy ČSN – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních (platnost tohoto souboru končí 2005-12-31 – viz ČSN EN 50110-1:2003).

Poznámka 1: Připravuje se vydání technické normalizační informace TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1, -2 (předpokládané vydání – říjen 2005).

Poznámka 2: O průběhu zavádění souboru evropských norem EN 50110 je pojednáno v samostatném článku.

Nová norma

ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (vydání – červenec 2005)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50110-1:2004. S účinností od 2007-07-01 ruší ČSN EN 50110-1, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Poznámka: ČSN EN 50110-1 ed. 2 je převzata překladem z anglického originálu evropské normy EN 50110-1:2004 a řeší danou problematiku, stejně jako nahrazovaná ČSN EN 50110-1:2003, obecně.

Norma byla přepracována na základě zkušeností ze zemí, ve kterých byla používána. Byly využity i zkušenosti získané při využívání nahrazované normy (ČSN EN 50110-1:2003) v ČR a poznatky získané při tvorbě a využívání podnikové normy energetiky PNE 33 0000-6. Při zpracování návrhu nového vydání (ČSN EN 50110-1 ed. 2) byly zohledněny všechny akceptovatelné připomínky, které neodporovaly požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o požadavcích na výrobky (v platném znění), metodickým pokynům ČNI (předně MPN 1:1999), interním předpisům ČNI a terminologickým normám (např. IEC 50(151) (ČSN IEC 50(151), IEC 50(601) (ČSN 33 0050-601), IEC 50(604) (ČSN 33 0050-604), IEC 60050-826 (ČSN IEC 60050-826) a IEC 60050-195 (ČSN IEC 60050-195). Současně bylo vzato v úvahu, že k normě bude vypracována technická normalizační informace TNI 34 3100 jako komentář.

Za základ této normy byly vzaty národní předpisy, normy a mezinárodní pravidla spadající do rámce této normy.

Koncepce zůstává nezměněna a norma se i nadále skládá ze dvou částí:

 • První část EN 50110-1 obsahuje minimální požadavky platné pro všechny státy CENELEC a některé dodatečné informativní přílohy zabývající se bezpečnou prací (Poznámka: do 2007-07-01 platí souběžně dvě první části – viz předmluva.).

 • Druhá část EN 50110-2 obsahuje několik normativních příloh (jedna pro každý stát), které blíže specifikují bezpečnostní požadavky nebo doplňují minimální požadavky národními dodatky.

Tato koncepce je rozhodujícím krokem k postupnému zavedení jednotné úrovně bezpečnosti v Evropě při obsluze, pracovní činnosti na/nebo s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Dokument připouští nynější rozdílné národní požadavky na bezpečnost. Záměrem je postupně vytvořit společnou úroveň bezpečnosti.

Poznámka 1: Pokud se vyskytují protichůdná hlediska k národní legislativě dané země, mají přednost příslušná ustanovení národní legislativy před ustanoveními této normy.

Poznámka 2: O doplnění národního dodatku (normativního) pro ČR do EN 50110-2:1996 bylo zažádáno v CENELEC v roce 2004. Požadavek ČR organizace CENELEC přijala; bylo sděleno, že předmětný dodatek bude včleněn do EN 50110-2 v nejbližším možném termínu. Jde např. o uvedení těchto dokumentů:

 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon);

 • vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) a Českého báňského úřadu (ČÚB) o odborné způsobilosti v elektrotechnice;

 • vyhláška č. 20/1979 Sb. ČÚBP a ČÚB, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Změna: vyhláška č. 553/1990 Sb.;

 • vyhláška č. 48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních;

 • nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na osobní ochranné prostředky (v platném znění);

 • zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (v platném znění).

Ze změn, které nastaly oproti předchozímu vydání, je účelné uvést toto:

 • v článku 3.4.4 byla doplněna poznámka, která doplňuje definici pro práci na nn a vn,

 • článek 3.4.5 byl rozšířen o požadavek na fyzické oddělení při odpojení,

 • článek 3.7 (3.7.1, 3.7.2, 3.7.3), který definoval minimální elektrické a ergonometrické vzdálenosti, byl zrušen,

 • článek 4.3 byl doplněn o pracovní postupy, které může osoba znalá stanovit před zahájením práce,

 • druhý odstavec článku 5.2.3, který pojednává o stavu nouze v distribučních sítích, byl převeden jako samostatný odstavec článku 5.2.4 a odstavec 5.2.4 byl přečíslován na 5.2.5,

 • druhá věta článku 6.2.1 o vybití zbytkového náboje byla převedena jako samostatný odstavec do článku 6.2.2,

 • v článku 6.4.1.1 byly zrušeny přídavné vzdálenosti k DL,

 • v kapitole 7 byl doplněn článek 7.1.3 na požadavky pro práci na elektrických zařízeních,

 • v příloze A byly zrušeny články A.3 a A.4, pojednávající o elektrické a ergonometrické vzdálenosti, a zrušena tabulka A.2 doporučené vzdálenosti, odvozené od elektrických a ergonometrických vzdáleností,

 • do přílohy B, B.1 byl vložen nový článek B.1.2 o výpočtu určené pracovní vzdálenosti a články přílohy B byly ponechány a přečíslovány.

Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich a/nebo v jejich blízkosti. Tyto požadavky se týkají obsluhy, práce a údržby. Platí pro veškerou neelektrickou pracovní činnost, např. stavební práce v blízkosti venkovního vedení nebo zemních kabelů, stejně jako pro pracovní činnost na elektrických zařízeních tam, kde existuje tzv. elektrické riziko.

Norma platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Jde o elektrická zařízení provozovaná s úrovní napětí od malého, včetně, po vysoké napětí, včetně (poznámka: termín vysoké napětí zahrnuje vysoké, velmi vysoké a zvlášť vysoké napětí).

Poznámka: Elektrická zařízení jsou určena pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a využití elektrické energie. Některá z těchto elektrických zařízení jsou stálá a pevná, např. rozvodná zařízení v průmyslových nebo administrativních komplexech, některá dočasná, např. na staveništích, jiná jsou mobilní nebo schopná převozu; jsou buď pod napětím, nebo bez napětí a bez náboje. Příkladem jsou elektricky poháněná rypadla používaná v povrchových lomech nebo povrchových uhelných dolech.

Zásady této normy, přestože nebyla vypracována pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních:

 • na letadlech a vznášedlech pohybujících se vlastní silou,

 • na námořních lodích pohybujících se vlastní silou nebo jsou pod velením kapitána,

 • na elektronických telekomunikačních a informačních systémech,

 • na elektronickém přístrojovém vybavení, řídicích a automatických systémech,

 • v uhelných nebo jiných dolech,

 • na pobřežních těžebních zařízeních podléhajících mezinárodním námořním zákonům,

 • na dopravních prostředcích,

 • na elektrických trakčních systémech,

 • při experimentální a výzkumné práci s elektřinou se doporučují použít za předpokladu, že pro ně nejsou vydána žádná pravidla nebo postupy.

Je třeba dodat, že ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 se stává základní normou v otázce bezpečnosti obsluhy a práce na elektrických zařízeních. Tato norma však (stejně jako ČSN EN 50110-1:2003) ve svých článcích pojednává o základních bezpečnostních požadavcích a dále tyto požadavky nerozpracovává, jak jsme tomu zvyklí u našich národních norem. Sjednocení takové normy pro všechny členské státy CENELEC je velký problém, a to hlavně proto, že v jednotlivých členských státech CENELEC jsou různé zvyklosti při obsluze, údržbě a revizích elektrických zařízení, a v tomto směru je i odlišná legislativa.

Norma mimo jiné uvádí:

 • Veškeré osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti musí být školeny z bezpečnostních předpisů a místních pracovních předpisů, které se týkají jejich práce. Pokud je tato práce dlouhodobá nebo složitá, musí být školení opakována. Musí být vyžadováno, aby osoby postupovaly ve smyslu těchto předpisů a pokynů.

 • Z osob určených na práci na elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti jich musí být dostatečný počet vyškolen tak, aby byly schopny poskytnout první pomoc při zranění způsobeném elektrickým proudem a/nebo popáleninách. Doporučuje se, aby postup poskytování první pomoci byl umístěn přímo na pracovišti na plakátech nebo na letácích, případně v bezpečnostních předpisech vydaných podle potřeby.

 • Pracovní činnosti, při kterých je k zamezení elektrického nebezpečí nebo zranění třeba mít technické znalosti nebo zkušenosti, nesmí provádět nikdo jiný než ty osoby, které takové znalosti a zkušenosti mají, nebo pod dozorem, který je pro provedení práce nezbytný.

Norma uvádí pro vyhodnocení kvalifikace osob tato kritéria:

 • elektrotechnické vzdělání,
 • zkušenosti s prací na elektrických zařízeních,
 • znalost zařízení, na kterém se má pracovat a praktické zkušenosti s takovou prací,
 • znalost o náhodných poruchách, které se mohou vyskytnout v průběhu práce,
 • schopnost posouzení situace, zda je možné bezpečně pokračovat v práci.

Pro činnost na elektrickém zařízení používá tato norma tři kvalifikační stupně:

 1. osoba znalá (v elektrotechnice) (skilled person (electrically)),

 2. osoba poučená (instructed person),

 3. osoba seznámená (ordinary person) (poznámka: oproti ČSN IEC 60050-826 je v rámci této normy pro tento termín použit výraz „osoba seznámená“, neboť tato norma pro laiky neplatí).

Dalšími oblastmi, které jsou v EN 50 110-1 ed. 2 řešeny, je organizace, dorozumívání, pracoviště, nářadí, výstroj a přístroje, měření, zkoušení, revize, dokumentace. Zabývá se též požadavky, které musí být splněny při vykonávání údržby a oprav, druhy údržbové práce, a kdo a za jakých podmínek může tyto práce vykonávat. Všechny tyto oblasti, jak již bylo uvedeno, obsahují požadavky, které musí být splněny, ale nejsou rozpracovány podrobně podle zvyklostí, které se uplatňují v soustavě čistých ČSN.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Základní principy.
 • Běžné provozní postupy.
 • Pracovní postupy.
 • Údržba.

Dále obsahuje přílohy:

 • Přílohu A (Doporučené vzdušné vzdálenosti u pracovních postupů),
 • Přílohu B (Dodatečné informace pro bezpečnou práci),
 • Národní přílohu NA (Vzdálenosti DL a DV pro napětí používaná v ČR a doplňující definice).

Závěr

Požadavky uváděné v ČSN EN 50110-1 ed. 2 jsou v podstatě shodné s požadavky v ČSN 34 3100, která 2005-12-31 pozbývá platnosti, ale nejsou tak podrobně rozpracovány; to je ponecháno v evropské normě na národních dodatcích. V daném případě se postupuje podle ČSN EN 50110-2, která obsahuje několik normativních příloh (jednu pro každý stát), specifikuje další návrhy bezpečnostních požadavků nebo připojuje národní dodatky k těmto minimálním požadavkům (viz též samostatný článek) a TNI 34 3100.

Soubor evropských norem EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních je v souladu s legislativou EU, tj. i ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 jsou v souladu s legislativou EU.

Je třeba poznamenat, že sebelepší pravidla a postupy nemají význam, jestliže všechny osoby pracující na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou s nimi a všemi zákonnými požadavky plně seznámeny a neřídí se těmito pravidly.

(pokračování)