Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

Nové normy ČSN (50)

číslo 8-9/2005

Nové normy ČSN (50)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu ELEKTRO byla uvedena informace o vydání nové normy v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1 ed. 2, která zavádí do národní normalizační soustavy ČSN novou evropskou normu EN 50110-1:2004 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„.

Vzhledem k tomu, že zavedením evropské normy EN 50110-1:2004 vznikla v oblasti práce a obsluha na elektrických zařízeních opět nová situace, jsou v časopise ELEKTRO těmto otázkám věnovány tři samostatné příspěvky:

 • „Nové normy ČSN (50)„ (informace o nové normě ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 – ELEKTRO 8-9/2005 říspěvek),

 • „Nové normy ČSN (51)„ (informace o výsledku rozborového úkolu „Porovnání ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních a připravované evropské normy prEN 50110-1 (EN 50110-1:2004) se souborem norem ČSN 34 3100 až 91 Elektrotechnické předpisy, ČSN-Bbezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s přihlédnutím na stávající legislativní návaznosti„ – ELEKTRO 10/2005),

 • „Nové normy ČSN (52)„ (informace o technické normalizační informaci TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 – ELEKTRO 11/2005).

Nyní předkládaný článek pojednává o nové normě ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005, která nahrazuje ČSN EN 50110-1:2003.

Předmluva

Vydáním ČSN EN 50110-1 ed. 2 platí v oblasti obsluha a práce na elektrických zařízeních v současné době tyto normy:

 • ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních,

 • ČSN EN 50110-1:2003 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (platí souběžně s ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 až do 2007-07-01),

 • ČSN EN 50110-2:2003 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky),

 • soubor ČSN 34 3100 až 91 Elektrotechnické předpisy ČSN – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních (platnost tohoto souboru končí 2005-12-31 – viz ČSN EN 50110-1:2003).

Poznámka 1: Připravuje se vydání technické normalizační informace TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1, -2 (předpokládané vydání – říjen 2005).

Poznámka 2: O průběhu zavádění souboru evropských norem EN 50110 je pojednáno v samostatném článku.

Nová norma

ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (vydání – červenec 2005)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50110-1:2004. S účinností od 2007-07-01 ruší ČSN EN 50110-1, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Poznámka: ČSN EN 50110-1 ed. 2 je převzata překladem z anglického originálu evropské normy EN 50110-1:2004 a řeší danou problematiku, stejně jako nahrazovaná ČSN EN 50110-1:2003, obecně.

Norma byla přepracována na základě zkušeností ze zemí, ve kterých byla používána. Byly využity i zkušenosti získané při využívání nahrazované normy (ČSN EN 50110-1:2003) v ČR a poznatky získané při tvorbě a využívání podnikové normy energetiky PNE 33 0000-6. Při zpracování návrhu nového vydání (ČSN EN 50110-1 ed. 2) byly zohledněny všechny akceptovatelné připomínky, které neodporovaly požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o požadavcích na výrobky (v platném znění), metodickým pokynům ČNI (předně MPN 1:1999), interním předpisům ČNI a terminologickým normám (např. IEC 50(151) (ČSN IEC 50(151), IEC 50(601) (ČSN 33 0050-601), IEC 50(604) (ČSN 33 0050-604), IEC 60050-826 (ČSN IEC 60050-826) a IEC 60050-195 (ČSN IEC 60050-195). Současně bylo vzato v úvahu, že k normě bude vypracována technická normalizační informace TNI 34 3100 jako komentář.

Za základ této normy byly vzaty národní předpisy, normy a mezinárodní pravidla spadající do rámce této normy.

Koncepce zůstává nezměněna a norma se i nadále skládá ze dvou částí:

 • První část EN 50110-1 obsahuje minimální požadavky platné pro všechny státy CENELEC a některé dodatečné informativní přílohy zabývající se bezpečnou prací (Poznámka: do 2007-07-01 platí souběžně dvě první části – viz předmluva.).

 • Druhá část EN 50110-2 obsahuje několik normativních příloh (jedna pro každý stát), které blíže specifikují bezpečnostní požadavky nebo doplňují minimální požadavky národními dodatky.

Tato koncepce je rozhodujícím krokem k postupnému zavedení jednotné úrovně bezpečnosti v Evropě při obsluze, pracovní činnosti na/nebo s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Dokument připouští nynější rozdílné národní požadavky na bezpečnost. Záměrem je postupně vytvořit společnou úroveň bezpečnosti.

Poznámka 1: Pokud se vyskytují protichůdná hlediska k národní legislativě dané země, mají přednost příslušná ustanovení národní legislativy před ustanoveními této normy.

Poznámka 2: O doplnění národního dodatku (normativního) pro ČR do EN 50110-2:1996 bylo zažádáno v CENELEC v roce 2004. Požadavek ČR organizace CENELEC přijala; bylo sděleno, že předmětný dodatek bude včleněn do EN 50110-2 v nejbližším možném termínu. Jde např. o uvedení těchto dokumentů:

 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon);

 • vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) a Českého báňského úřadu (ČÚB) o odborné způsobilosti v elektrotechnice;

 • vyhláška č. 20/1979 Sb. ČÚBP a ČÚB, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Změna: vyhláška č. 553/1990 Sb.;

 • vyhláška č. 48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních;

 • nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na osobní ochranné prostředky (v platném znění);

 • zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce (v platném znění).

Ze změn, které nastaly oproti předchozímu vydání, je účelné uvést toto:

 • v článku 3.4.4 byla doplněna poznámka, která doplňuje definici pro práci na nn a vn,

 • článek 3.4.5 byl rozšířen o požadavek na fyzické oddělení při odpojení,

 • článek 3.7 (3.7.1, 3.7.2, 3.7.3), který definoval minimální elektrické a ergonometrické vzdálenosti, byl zrušen,

 • článek 4.3 byl doplněn o pracovní postupy, které může osoba znalá stanovit před zahájením práce,

 • druhý odstavec článku 5.2.3, který pojednává o stavu nouze v distribučních sítích, byl převeden jako samostatný odstavec článku 5.2.4 a odstavec 5.2.4 byl přečíslován na 5.2.5,

 • druhá věta článku 6.2.1 o vybití zbytkového náboje byla převedena jako samostatný odstavec do článku 6.2.2,

 • v článku 6.4.1.1 byly zrušeny přídavné vzdálenosti k DL,

 • v kapitole 7 byl doplněn článek 7.1.3 na požadavky pro práci na elektrických zařízeních,

 • v příloze A byly zrušeny články A.3 a A.4, pojednávající o elektrické a ergonometrické vzdálenosti, a zrušena tabulka A.2 doporučené vzdálenosti, odvozené od elektrických a ergonometrických vzdáleností,

 • do přílohy B, B.1 byl vložen nový článek B.1.2 o výpočtu určené pracovní vzdálenosti a články přílohy B byly ponechány a přečíslovány.

Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich a/nebo v jejich blízkosti. Tyto požadavky se týkají obsluhy, práce a údržby. Platí pro veškerou neelektrickou pracovní činnost, např. stavební práce v blízkosti venkovního vedení nebo zemních kabelů, stejně jako pro pracovní činnost na elektrických zařízeních tam, kde existuje tzv. elektrické riziko.

Norma platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Jde o elektrická zařízení provozovaná s úrovní napětí od malého, včetně, po vysoké napětí, včetně (poznámka: termín vysoké napětí zahrnuje vysoké, velmi vysoké a zvlášť vysoké napětí).

Poznámka: Elektrická zařízení jsou určena pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a využití elektrické energie. Některá z těchto elektrických zařízení jsou stálá a pevná, např. rozvodná zařízení v průmyslových nebo administrativních komplexech, některá dočasná, např. na staveništích, jiná jsou mobilní nebo schopná převozu; jsou buď pod napětím, nebo bez napětí a bez náboje. Příkladem jsou elektricky poháněná rypadla používaná v povrchových lomech nebo povrchových uhelných dolech.

Zásady této normy, přestože nebyla vypracována pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních:

 • na letadlech a vznášedlech pohybujících se vlastní silou,

 • na námořních lodích pohybujících se vlastní silou nebo jsou pod velením kapitána,

 • na elektronických telekomunikačních a informačních systémech,

 • na elektronickém přístrojovém vybavení, řídicích a automatických systémech,

 • v uhelných nebo jiných dolech,

 • na pobřežních těžebních zařízeních podléhajících mezinárodním námořním zákonům,

 • na dopravních prostředcích,

 • na elektrických trakčních systémech,

 • při experimentální a výzkumné práci s elektřinou se doporučují použít za předpokladu, že pro ně nejsou vydána žádná pravidla nebo postupy.

Je třeba dodat, že ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 se stává základní normou v otázce bezpečnosti obsluhy a práce na elektrických zařízeních. Tato norma však (stejně jako ČSN EN 50110-1:2003) ve svých článcích pojednává o základních bezpečnostních požadavcích a dále tyto požadavky nerozpracovává, jak jsme tomu zvyklí u našich národních norem. Sjednocení takové normy pro všechny členské státy CENELEC je velký problém, a to hlavně proto, že v jednotlivých členských státech CENELEC jsou různé zvyklosti při obsluze, údržbě a revizích elektrických zařízení, a v tomto směru je i odlišná legislativa.

Norma mimo jiné uvádí:

 • Veškeré osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti musí být školeny z bezpečnostních předpisů a místních pracovních předpisů, které se týkají jejich práce. Pokud je tato práce dlouhodobá nebo složitá, musí být školení opakována. Musí být vyžadováno, aby osoby postupovaly ve smyslu těchto předpisů a pokynů.

 • Z osob určených na práci na elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti jich musí být dostatečný počet vyškolen tak, aby byly schopny poskytnout první pomoc při zranění způsobeném elektrickým proudem a/nebo popáleninách. Doporučuje se, aby postup poskytování první pomoci byl umístěn přímo na pracovišti na plakátech nebo na letácích, případně v bezpečnostních předpisech vydaných podle potřeby.

 • Pracovní činnosti, při kterých je k zamezení elektrického nebezpečí nebo zranění třeba mít technické znalosti nebo zkušenosti, nesmí provádět nikdo jiný než ty osoby, které takové znalosti a zkušenosti mají, nebo pod dozorem, který je pro provedení práce nezbytný.

Norma uvádí pro vyhodnocení kvalifikace osob tato kritéria:

 • elektrotechnické vzdělání,
 • zkušenosti s prací na elektrických zařízeních,
 • znalost zařízení, na kterém se má pracovat a praktické zkušenosti s takovou prací,
 • znalost o náhodných poruchách, které se mohou vyskytnout v průběhu práce,
 • schopnost posouzení situace, zda je možné bezpečně pokračovat v práci.

Pro činnost na elektrickém zařízení používá tato norma tři kvalifikační stupně:

 1. osoba znalá (v elektrotechnice) (skilled person (electrically)),

 2. osoba poučená (instructed person),

 3. osoba seznámená (ordinary person) (poznámka: oproti ČSN IEC 60050-826 je v rámci této normy pro tento termín použit výraz „osoba seznámená“, neboť tato norma pro laiky neplatí).

Dalšími oblastmi, které jsou v EN 50 110-1 ed. 2 řešeny, je organizace, dorozumívání, pracoviště, nářadí, výstroj a přístroje, měření, zkoušení, revize, dokumentace. Zabývá se též požadavky, které musí být splněny při vykonávání údržby a oprav, druhy údržbové práce, a kdo a za jakých podmínek může tyto práce vykonávat. Všechny tyto oblasti, jak již bylo uvedeno, obsahují požadavky, které musí být splněny, ale nejsou rozpracovány podrobně podle zvyklostí, které se uplatňují v soustavě čistých ČSN.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Základní principy.
 • Běžné provozní postupy.
 • Pracovní postupy.
 • Údržba.

Dále obsahuje přílohy:

 • Přílohu A (Doporučené vzdušné vzdálenosti u pracovních postupů),
 • Přílohu B (Dodatečné informace pro bezpečnou práci),
 • Národní přílohu NA (Vzdálenosti DL a DV pro napětí používaná v ČR a doplňující definice).

Závěr

Požadavky uváděné v ČSN EN 50110-1 ed. 2 jsou v podstatě shodné s požadavky v ČSN 34 3100, která 2005-12-31 pozbývá platnosti, ale nejsou tak podrobně rozpracovány; to je ponecháno v evropské normě na národních dodatcích. V daném případě se postupuje podle ČSN EN 50110-2, která obsahuje několik normativních příloh (jednu pro každý stát), specifikuje další návrhy bezpečnostních požadavků nebo připojuje národní dodatky k těmto minimálním požadavkům (viz též samostatný článek) a TNI 34 3100.

Soubor evropských norem EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních je v souladu s legislativou EU, tj. i ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 jsou v souladu s legislativou EU.

Je třeba poznamenat, že sebelepší pravidla a postupy nemají význam, jestliže všechny osoby pracující na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou s nimi a všemi zákonnými požadavky plně seznámeny a neřídí se těmito pravidly.

(pokračování)