časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (49)

|

číslo 7/2005

Nové normy ČSN (49)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Jmenovitá napětí, proudy a kmitočty patří mezi základní parametry elektrických sítí i jednotlivých zařízení. Zatímco pro jmenovité kmitočty platí stále ČSN 33 0128 „Elektrotechnické předpisy – Jmenovité kmitočty od 01 do 10 000 Hz a jejich dovolené odchylky„ z ledna 1984, pro jmenovitá napětí a proudy byly postupně vydány nové technické normy.

Jako první byla vydána v prosinci 2000 ČSN EN 60059 (33 0125) „Normalizované hodnoty proudů IEC„, která nahradila ČSN 33 0125 ze srpna 1979. Norma je českou verzí evropské normy EN 60059:1999, která přejímá identické znění mezinárodní normy IEC 60059:1999.

Pro jmenovitá napětí platila ČSN IEC 38 (33 0120) „Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC„ od dubna 1993 až do srpna 2001, kdy byla nahrazena dvěma normami:

1. ČSN 33 0120 „Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC„ (vydání srpen 2001), která obsahuje upravené znění mezinárodní normy IEC 38:1983, včetně jejích změn IEC 38:1983/A1:1994 a IEC 38:1983/A2:1997, tak, aby tato norma nebyla v rozporu s HD 472 S1:1989 ani s jeho změnou HD 472 S1:1989/A1:1995.

ČSN 33 0120 platí pro střídavé přenosové a distribuční sítě a v nich používaná zařízení o kmitočtu 50 Hz a 60 Hz se jmenovitým napětím nad 100 V. Dále platí pro střídavá a stejnosměrná zařízení se jmenovitým střídavým napětím nižším než 120 V nebo jmenovitým stejnosměrným napětím nižším než 750 V. Důležitá je i příloha NA této normy, která obsahuje hodnoty jmenovitých napětí dosud používané v ČR.

2. ČSN 33 0121 „Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn„ (vydání srpen 2001), která obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 472 Sl:1989 a jeho změny HD 472 Sl:1989/A1:1995.

Tato norma uvádí (jak je již uvedeno v názvu této normy) pouze jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn. Má však zvláštní význam, neboť se na tento harmonizační dokument odvolává několik evropských norem EN a harmonizačních dokumentů (HD). ČSN 33 0121 platí pro střídavé třífázové veřejné napájecí sítě se čtyřmi nebo pěti vodiči se jmenovitým napětím mezi 100 V a 1 000 V včetně a pro zařízení připojená na tyto sítě.

Poznámka: K této normě byla vydána oprava, z níž vyplývá, že přechodné období, během kterého lze např. v ČR používat napětí 230 V/400 V +6 %, –10 %, končí až koncem roku 2008.

Pro střídavé a stejnosměrné trakční sítě dosud platila ČSN EN 50163:1998 (33 3500). „Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav„ (vydání duben 1998), která byla českou verzí evropské normy EN 50163:1995.

V roce 2004 byla v CENELEC schválena nová evropská norma EN 50163:2004, která byla v červenci 2005 zavedena do soustavy ČSN jako ČSN EN 50163 ed. 2 (33 3500). V další části tohoto článku je uvedena informace o zmíněné nové normě.

Nové normy

ČSN EN 50163 ed. 2 (33 3500) Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav*) (vydání červenec 2005)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50163:2004 a s účinností od 2007-07-01 ruší ČSN EN 50163 z dubna 1998 (souběžná platnost).

Nahrazovaná norma byla celkově přepracována. Byl upřesněn rozsah platnosti, byly doplněny další definice a byly upřesněny požadavky na maximální a minimální hodnoty napětí a kmitočtu a doby jejich trvání. Dále byly doplněny kapitoly 5 a 6 pro zkoušky a zkušební metodologii (norma se též zabývá dlouhodobým přepětím).

Tato nová norma stanovuje základní charakteristiky napájecích napětí trakčních soustav, jako jsou pevná trakční zařízení, včetně pomocných zařízení napájených z trakčního vedení, a dále základní charakteristiky napájecích napětí drážních vozidel.

Tyto základní charakteristiky napájecích napětí platí pro tato použití:

 • pro dráhy,
 • pro systémy hromadné dopravy vedené po kolejích nebo trolejích, jako jsou tramvaje, nadzemní a podzemní dráhy, horské dráhy a trolejbusové systémy,

 • pro systémy pro přepravu materiálu.

Je třeba dodat, že evropská norma EN 50163:2004, která byla do soustavy ČSN zavedena jako ČSN EN 50163 ed. 2, byla vypracována na základě mandátu, který obdržel CENELEC od Evropské komise a Evropského sdružení volného obchodu. Svým rozsahem tato norma pokrývá všechny příslušné základní požadavky, jak je uvedeno v přílohách III směrnic Evropského společenství 96/48/EC a 2001/16/EC**).

Poznámka: Dodržení této normy poskytuje předpoklad shody se specifickými základními požadavky příslušných směrnic.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Napětí a kmitočet trakčních soustav.
 • Zkoušky.
 • Metodologie zkoušek.

Dále obsahuje tyto přílohy a tabulky:

 • Přílohu A (Maximální hodnota napětí U v závislosti na době trvání).
 • Přílohu B (Zvláštní národní podmínky – pro Belgii, Francii a Spojené království).
 • Přílohu C (Změny, přerušení a zkreslení napětí).
 • Přílohu ZZ (Pokrytí základních požadavků směrnic Evropského společenství).
 • Tabulku 1 (Jmenovitá napětí a jejich přípustné mezní hodnoty a doby trvání).
 • Tabulku 2 (Zkoušky).
 • Tabulku 3 (Měření napětí na vedení).
 • Tabulku 4 (Měření kmitočtu na vedení).
 • Tabulku A.1 (Přepětí).
 • Tabulku C.1 (Měření pomalých změn napětí a přerušení napětí).

Pro úplnost uvádíme další dvě důležité normy z této oblasti, o kterých již byla uvedena informace v ELEKTRO 4/2005.

ČSN 33 0122 Pokyn na používání evropské normy EN 50160 (idt CLC/TR 50422:2003) (vydání březen 2005)

Tato norma je zaměřena na zajištění všech základních informací a výkladů k ČSN EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě. Považovalo se také za nezbytné mít podrobná doporučení pro vyhodnocování charakteristik napětí, neboť ČSN EN 50160 stanovuje pouze základní principy.

ČSN EN 50160 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (vydání – červen 2000)

Tato norma uvádí hlavní charakteristiky napětí v místech připojení odběratelů z veřejných distribučních sítí nízkého napětí za normálních provozních podmínek (udává meze nebo hodnoty charakteristických hodnot napětí, jaké může za normálních provozních podmínek očekávat kterýkoliv odběratel).

Poznámka: K dané normě byla vydána oprava, z níž vyplývá, že přechodné období, během něhož lze např. v ČR používat napětí 230 V/400 V +6 %, –10 %, končí až koncem roku 2008.

Informace o schválení rozborového úkolu RU/0784/04 „Porovnání ČSN EN 50110-1, EN 50110-1:2004 a souboru norem ČSN 34 3100 až 91 s přihlédnutím na stávající legislativní návaznosti„

Rozborový úkol (RÚ) byl vypracován na základě požadavku ČÚBP, který byl pověřen zastupováním MPSV ČR v dané záležitosti.

Vypracování rozborového úkolu ČNI smluvně zabezpečil u MEDIT CONSULT s. r. o. OLOMOUC. Český normalizační institut požadoval na zpracovateli pro zajištění objektivity vytvoření zpracovatelského týmu a současně i posouzení RÚ nezávislými soudními znalci.

Přínosy RU:

 • Potvrzení, že zavedení evropských norem EN 50110-1:1996 a EN 50110-2:1996 do soustavy ČSN, jako ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 bylo správné.

 • Potvrzení, že rušením souboru norem ČSN 34 3100 až 91 nedojde ke snížení úrovně bezpečnosti (budou existovat ČSN EN 50110-1:2003 (do roku 2007 souběžně s novou normou ČSN 50110-1 ed. 2:2005), ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005, ČSN EN 50110-2:2003 a TNI 34 3100.

 • Vytvoření podkladových materiálů pro vypracování TNI 34 3100.

 • Vypracování podkladových materiálů pro přípravu potřebné legislativy v dané oblasti.

Závěr

Připomínáme, že v červenci 2005 byla vydána nová norma ČSN EN 50110-1 ed. 2 pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních . Informace o této normě (stejně jako o rozborovém úkolu) bude předmětem dalších příspěvků, které budou zveřejněny v časopisu ELEKTRO.

(pokračování)


*) Elektrická trakční soustava: drážní elektrická distribuční síť zajišťující dodávku energie pro drážní vozidla

**) Směrnice Rady Evropského společenství 96/48/ES (1996), o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému, a směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství 2001/16/ES (2001), o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému, byly do českého právního řádu zavedeny zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách (v platném znění).