časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nové normy ČSN (48)

|

číslo 6/2005

Nové normy ČSN (48)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Soubor norem ČSN 33 2000 „Elektrické instalace budov“ (do konce roku 2002 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – změna názvu) je postupně doplňován novými normami, které jsou výsledkem revize dosavadních norem (zavádějících revidované znění harmonizačních dokumentů HD), nebo zaváděnými novými harmonizačními dokumenty HD připravenými v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) technickou komisí TC 64 Elektrické instalace v budovách, popř. subkomisemi SC 64A a SC 64B.

Soubor norem ČSN 33 2000 je rozdělen do sedmi části (viz tabulka NKA2 ČSN 33 2000-1:2003):


Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
Část 2: Definice.
Část 3: Stanovení základních charakteristik.
Část 4: Bezpečnost.
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
Část 6: Revize.

Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.
Předmětem tohoto článku je Část 7 uvedeného souboru, ve které byla vydána důležitá ČSN 33 2000-7-717 Elektrické instalace budov – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Mobilní nebo transportovatelné buňky.

V současné době platí tyto ČSN pro Část 7:

 • ČSN 33 2000-7-701:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory,

 • ČSN 33 2000-7-702:2003 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže,

 • ČSN 33 2000-7-703:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny,

 • ČSN 33 2000-7-704:2001 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 704: Elektrická zařízení na staveništích a demolicích,

 • ČSN 33 2000-7-705:1995 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 705: Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních,

 • ČSN 33 2000-7-706:1996 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 706: Omezené vodivé prostory,

 • ČSN 33 2000-7-707:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat,

 • ČSN 33 2000-7-708:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech,

 • ČSN 33 2000-7-711:2004 Elektrotechnická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky,

 • ČSN 33 2000-7-714:2001 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení,

 • ČSN 33 2000-7-717:2004 Elektrotechnické instalace budov – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Mobilní nebo transportovatelné buňky,

 • ČSN 33 2000-7-753:2003 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění.

Do plánu technické normalizace 2005 jsou zařazeny úkoly na zavedení (název je uveden zkráceně):

 • HD 60364-7-703 (ČSN 33 2000-7-703) – Místnosti a kabiny se saunovými kamny,
 • HD 60364-7-715 (ČSN 33 2000-7-715) – Světelná instalace napájená malým napětím,
 • HD 60364-7-712 (ČSN 33 2000-7-712) – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy,
 • IEC 364-7-713 (ČSN 33 2000-7-713) – Nábytek.

V současné době se připravuje k vydání TNI 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky – komentář k ČSN 33 2000-7-711.

Nová norma a změna normy

ČSN 33 2000-7-717 Elektrické instalace budov – Část 7 – 717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Mobilní nebo transportovatelné buňky (vydání – červen 2005)

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-7-717:2004, který je modifikovaným převzetím IEC 60364-7-717:2001. Uvedená norma s účinností od 2007-06-01 nahrazuje ČSN 34 1330:1974 Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro elektrická silová zařízení v pojízdných a převozných prostředcích (souběžná platnost).

ČSN 33 2000-7-717 nahrazuje ČSN 34 1330 v plném rozsahu. Nová norma zužuje způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem v mobilních nebo transportovatelných buňkách na základní způsoby vybrané pro případy definované v části 7 ČSN 33 2000. Neuvádí duplicitně ustanovení uvedená v dalších kapitolách souboru ČSN 33 2000.

Zvláštní požadavky této normy se použijí pro elektrickou instalaci v mobilních nebo transportovatelných buňkách.

Poznámka: Pro účely této normy je buňkou jednotka, která je součástí silničního vozidla nebo je jím transportovatelná, v níž jsou kompletní nebo částečně provedeny elektrické rozvody (použití těchto buněk je např. pro potřeby rozhlasu, k lékařským účelům, pro reklamu, pro potřeby hasičů, pro trhy apod.).

Buňky jsou:

 • mobilního typu, jako např. vozidla (s vlastním pohonem nebo vlečná),

 • transportovatelného typu, jako např. kontejnery nebo samostatné kabiny umístitelné na převozní podvozek.

Podle zmíněné normy může být buňka napájena některým z těchto způsobů:

 • připojením k nízkonapěťovému zdrojovému zařízení (v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-551),

 • připojením na pevnou elektrickou instalaci, ve které jsou účinná ochranná opatření,

 • připojením na pevnou elektrickou instalaci pomocí jednoduchého oddělení, uloženého ve vlastním krytu v souladu s požadavky ČSN EN 61140 ed. 2,

 • připojením na pevnou elektrickou instalaci pomocí elektrického oddělení, uloženého ve vlastním krytu.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • doplňková ochrana proudovým chráničem se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA je nutná pro všechny zásuvkové vývody určené k napájení elektrického zařízení užívaného vně buňky, s výjimkou zásuvkových vývodů napájených obvody s ochranou – SELV, PELV, nebo elektrickým oddělením,

 • v blízkosti zásuvek určených pouze pro uvnitř užívané spotřebiče, musí být umístěn štítek s upozorněním „Tato zásuvka nesmí být používána pro připojení elektrických spotřebičů užívaných vně buňky“,

 • všechny přístupné vodivé části buňky, jako je rám, části pláště, kostra nebo trubky konstrukce, musí být vzájemně propojeny a vodiče hlavního pospojování spojeny s ochranným vodičem sítě TT, IT nebo TN uvnitř buňky,

 • na viditelném místě buňky musí být umístěn štítek s jasnou a jednoznačnou informací pro uživatele buňky, na jaký typ zdroje může být buňka připojena.

Zařízení použité pro připojení buňky ke zdroji musí být v souladu s ČSN EN 60309-2 a s těmito požadavky:

 • vidlice musí mít pouzdro z izolačního materiálu,

 • vidlice a zásuvky musí mít minimální stupeň ochrany krytí IP44, pokud jsou umístěny vně,

 • zařízení přívodu do buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytí IP55,

 • vidlice zásuvkového spojení musí být umístěna na buňce,

 • zásuvky umístěné vně buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytí IP54.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Bezpečnost.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení.

Dále obsahuje přílohy:

 • ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace),
 • ZB (A – odchylka),
 • ZC (Zvláštní národní podmínky),
 • NA – Národní příloha.

ČSN 34 1330:1974/ZMĚNA Z4 Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro elektrická silová zařízení v pojízdných a převozných prostředcích (vydání – červen 2005)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 34 1330:1974 a ČSN 33 2000-7-717:2005 do 2007-05-31.

(pokračování)