Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2019 vyšlo
tiskem 6. 11. 2019. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2019. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; rozvodny

Hlavní článek
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Aktuality

Cenu ABB za výzkum získal projekt bezbateriového senzoru Grant ve výši 300 000 amerických dolarů získal Ambuj Varshney, který jej využije na…

Rating ČEPS na úrovni Aa3 se stabilním výhledem Ratingová agentura Moody´s aktualizovala ohodnocení akciové společnosti ČEPS na úroveň…

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Více aktualit

Nové normy ČSN (48)

číslo 6/2005

Nové normy ČSN (48)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Soubor norem ČSN 33 2000 „Elektrické instalace budov“ (do konce roku 2002 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – změna názvu) je postupně doplňován novými normami, které jsou výsledkem revize dosavadních norem (zavádějících revidované znění harmonizačních dokumentů HD), nebo zaváděnými novými harmonizačními dokumenty HD připravenými v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) technickou komisí TC 64 Elektrické instalace v budovách, popř. subkomisemi SC 64A a SC 64B.

Soubor norem ČSN 33 2000 je rozdělen do sedmi části (viz tabulka NKA2 ČSN 33 2000-1:2003):


Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
Část 2: Definice.
Část 3: Stanovení základních charakteristik.
Část 4: Bezpečnost.
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
Část 6: Revize.

Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.
Předmětem tohoto článku je Část 7 uvedeného souboru, ve které byla vydána důležitá ČSN 33 2000-7-717 Elektrické instalace budov – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Mobilní nebo transportovatelné buňky.

V současné době platí tyto ČSN pro Část 7:

 • ČSN 33 2000-7-701:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory,

 • ČSN 33 2000-7-702:2003 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže,

 • ČSN 33 2000-7-703:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny,

 • ČSN 33 2000-7-704:2001 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 704: Elektrická zařízení na staveništích a demolicích,

 • ČSN 33 2000-7-705:1995 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 705: Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních,

 • ČSN 33 2000-7-706:1996 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 706: Omezené vodivé prostory,

 • ČSN 33 2000-7-707:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat,

 • ČSN 33 2000-7-708:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech,

 • ČSN 33 2000-7-711:2004 Elektrotechnická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky,

 • ČSN 33 2000-7-714:2001 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení,

 • ČSN 33 2000-7-717:2004 Elektrotechnické instalace budov – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Mobilní nebo transportovatelné buňky,

 • ČSN 33 2000-7-753:2003 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění.

Do plánu technické normalizace 2005 jsou zařazeny úkoly na zavedení (název je uveden zkráceně):

 • HD 60364-7-703 (ČSN 33 2000-7-703) – Místnosti a kabiny se saunovými kamny,
 • HD 60364-7-715 (ČSN 33 2000-7-715) – Světelná instalace napájená malým napětím,
 • HD 60364-7-712 (ČSN 33 2000-7-712) – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy,
 • IEC 364-7-713 (ČSN 33 2000-7-713) – Nábytek.

V současné době se připravuje k vydání TNI 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky – komentář k ČSN 33 2000-7-711.

Nová norma a změna normy

ČSN 33 2000-7-717 Elektrické instalace budov – Část 7 – 717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Mobilní nebo transportovatelné buňky (vydání – červen 2005)

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 60364-7-717:2004, který je modifikovaným převzetím IEC 60364-7-717:2001. Uvedená norma s účinností od 2007-06-01 nahrazuje ČSN 34 1330:1974 Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro elektrická silová zařízení v pojízdných a převozných prostředcích (souběžná platnost).

ČSN 33 2000-7-717 nahrazuje ČSN 34 1330 v plném rozsahu. Nová norma zužuje způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem v mobilních nebo transportovatelných buňkách na základní způsoby vybrané pro případy definované v části 7 ČSN 33 2000. Neuvádí duplicitně ustanovení uvedená v dalších kapitolách souboru ČSN 33 2000.

Zvláštní požadavky této normy se použijí pro elektrickou instalaci v mobilních nebo transportovatelných buňkách.

Poznámka: Pro účely této normy je buňkou jednotka, která je součástí silničního vozidla nebo je jím transportovatelná, v níž jsou kompletní nebo částečně provedeny elektrické rozvody (použití těchto buněk je např. pro potřeby rozhlasu, k lékařským účelům, pro reklamu, pro potřeby hasičů, pro trhy apod.).

Buňky jsou:

 • mobilního typu, jako např. vozidla (s vlastním pohonem nebo vlečná),

 • transportovatelného typu, jako např. kontejnery nebo samostatné kabiny umístitelné na převozní podvozek.

Podle zmíněné normy může být buňka napájena některým z těchto způsobů:

 • připojením k nízkonapěťovému zdrojovému zařízení (v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-551),

 • připojením na pevnou elektrickou instalaci, ve které jsou účinná ochranná opatření,

 • připojením na pevnou elektrickou instalaci pomocí jednoduchého oddělení, uloženého ve vlastním krytu v souladu s požadavky ČSN EN 61140 ed. 2,

 • připojením na pevnou elektrickou instalaci pomocí elektrického oddělení, uloženého ve vlastním krytu.

Tato norma mimo jiné uvádí:

 • doplňková ochrana proudovým chráničem se jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA je nutná pro všechny zásuvkové vývody určené k napájení elektrického zařízení užívaného vně buňky, s výjimkou zásuvkových vývodů napájených obvody s ochranou – SELV, PELV, nebo elektrickým oddělením,

 • v blízkosti zásuvek určených pouze pro uvnitř užívané spotřebiče, musí být umístěn štítek s upozorněním „Tato zásuvka nesmí být používána pro připojení elektrických spotřebičů užívaných vně buňky“,

 • všechny přístupné vodivé části buňky, jako je rám, části pláště, kostra nebo trubky konstrukce, musí být vzájemně propojeny a vodiče hlavního pospojování spojeny s ochranným vodičem sítě TT, IT nebo TN uvnitř buňky,

 • na viditelném místě buňky musí být umístěn štítek s jasnou a jednoznačnou informací pro uživatele buňky, na jaký typ zdroje může být buňka připojena.

Zařízení použité pro připojení buňky ke zdroji musí být v souladu s ČSN EN 60309-2 a s těmito požadavky:

 • vidlice musí mít pouzdro z izolačního materiálu,

 • vidlice a zásuvky musí mít minimální stupeň ochrany krytí IP44, pokud jsou umístěny vně,

 • zařízení přívodu do buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytí IP55,

 • vidlice zásuvkového spojení musí být umístěna na buňce,

 • zásuvky umístěné vně buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytí IP54.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Bezpečnost.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení.

Dále obsahuje přílohy:

 • ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace),
 • ZB (A – odchylka),
 • ZC (Zvláštní národní podmínky),
 • NA – Národní příloha.

ČSN 34 1330:1974/ZMĚNA Z4 Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro elektrická silová zařízení v pojízdných a převozných prostředcích (vydání – červen 2005)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 34 1330:1974 a ČSN 33 2000-7-717:2005 do 2007-05-31.

(pokračování)