Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 11/2019 vyšlo
tiskem 6. 11. 2019. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2019. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; rozvodny

Hlavní článek
Příčina mechanického chvění těžních synchronních motorů Palašer a jeho odstranění

Aktuality

Cenu ABB za výzkum získal projekt bezbateriového senzoru Grant ve výši 300 000 amerických dolarů získal Ambuj Varshney, který jej využije na…

Rating ČEPS na úrovni Aa3 se stabilním výhledem Ratingová agentura Moody´s aktualizovala ohodnocení akciové společnosti ČEPS na úroveň…

Finále celorepublikové soutěže Energetická olympiáda proběhne na FEL ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 15. listopadu od 8.30 hodin Den…

Chystaná digitalizace stavebnictví pomůže zkvalitnit budovy a ušetřit miliardy Od roku 2022 bude muset být u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví…

Co vozí energetici v autě? TETRIS CHALLENGE Co vše se vejde energetikům do auta, které používají metodu práce pod napětím (PPN) –…

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Více aktualit

Nové normy ČSN (47)

číslo 5/2005

Nové normy ČSN (47)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Obecná informace k opravám chyb byla uvedena v časopisu ELEKTRO 2/2005 (44), kde byl mimo jiné zdůrazněn i význam těchto oprav. V následujících případech se využívá možnost vydání oprav norem; to umožňuje podchytit nové skutečnosti, které v době vydání norem ještě nebyly aktuální.

Například na základě potřeby, která vznikla v EZÚ při klasifikaci dovážených výrobků, byly navrženy opravy dosavadních ČSN 33 2000-4-46 a ČSN 34 0350. Šlo o to, že pro běžně dovážené pohyblivé přívody bez ochranného vodiče, které jsou na jednom konci vybaveny vidlicí pro spotřebiče třídy II a na druhém konci zásuvkou pro spotřebiče třídy II, neposkytovala ČSN 34 0350:1964 a ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002 dostatečnou oporu pro jejich klasifikaci. Proto EZÚ zpracoval příslušné návrhy oprav uvedených norem a po projednání je předal ČNI k vydání. Jedná se o tyto opravy:

ČSN 34 0350/Opr. 1 Elektrotechnické předpisy ČSN – předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení (vydání opravy – květen 2005):

Podle této opravy § 3522 ČSN 34 0350:1964 se doplňuje o bod d) s následujícím textem:

d) dvoužilové pohyblivé přívody, tj. pohyblivé přívody bez ochranného vodiče, které jsou na jednom konci vybaveny vidlicí pro spotřebiče třídy II a na druhém konci zásuvkou pro spotřebiče třídy II. Vidlice a zásuvka musí být neoddělitelně spojena s pohyblivým přívodem.

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2/Opr. 1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání ze září 2002 se opravuje takto:

Podle této opravy v článku 46N6.4 ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002 se nahrazuje první odstavec novým textem:

Pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu hodící se do zásuvky s ochranným kontaktem smí být v rozvodu nn použit jen k připojení předmětů třídy ochrany II jako neoddělitelný přívod, popřípadě opatřen zásuvkou pro předměty třídy II. V takovém případě musí být vidlice i zásuvka neoddělitelně spojena s pohyblivým přívodem.

Nové normy

Předmluva

Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE*)) se používá u strojních zařízení, u kterých může dojít k poranění osob. Zajišťuje ochranu uvedením stroje do bezpečného stavu dříve, než může nastat ohrožení osob. V lednu 2005 byly vydány tyto dvě ČSN, patřící do oblasti pravidla pro elektrotechniku:

ČSN EN 61496-1 ed. 2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (vydání – leden 2005)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61496-1:2004, která je modifikovaným převzetím IEC 61496-1:2004.

ČSN EN 61496-1 ed. 2 s účinností od 2007-04-01 nahradí ČSN EN 61496-1:2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Oproti předchozí normě byly doplněny všeobecné požadavky pro ESPE typu 3, dále byly doplněny některé změny a úpravy pro vysvětlení podkladů a přizpůsobení této normy běžné praxi.

Norma stanovuje všeobecné požadavky na konstrukci a zkoušení bezkontaktního elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) konstruovaného zvláště pro detekci osob jako součást bezpečnostního systému. Zvláštní pozornost je věnována funkčním a konstrukčním požadavkům, které zajišťují vhodnou úroveň výkonnosti vztahující se k bezpečnosti. ESPE může zahrnovat volitelné bezpečnostní funkce; požadavky na tyto funkce jsou uvedeny v příloze A.

Uvedenou normu lze použít nejen pro aplikace pro ochranu osob, ale také pro ochranu strojního zařízení nebo výrobků před mechanickým poškozením. V těchto případech může být nutné doplnění dalšími požadavky, např. tehdy, má-li materiál, který má být zjištěn snímací funkcí, odlišné vlastnosti než osoby.

Tato norma uvádí všeobecné požadavky na konstrukci a charakteristiky ESPE pro použití v širokém okruhu aplikací. Podstatnými vlastnostmi zařízení splňujícího požadavky této normy jsou vhodná úroveň výkonnosti vztahující se k bezpečnosti a integrovaná periodická kontrola/vlastní kontrola funkcí, které zaručují, že tato úroveň výkonnosti je zajišťována. Norma byla vypracována jako specifikace všeobecných požadavků pro elektrická snímací ochranná zařízení (ESPE) s ohledem zvláště na bezpečnost strojních zařízení; obsahuje požadavky výrobců, uživatelů v průmyslu a institucí pro bezpečnost práce.

Poznámka: Tato evropská norma byla připravena pod mandátem, který CEN/CENELEC dala Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu, a pokrývá základní požadavky strojírenské směrnice 98/37/EC.

Každý druh strojního zařízení představuje vlastní nebezpečí (riziko); předmětem této normy není doporučovat způsob aplikace ESPE pro každý konkrétní stroj. ESPE má být použito podle dohody mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a institucemi pro bezpečnost práce.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Úvod.
 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Termíny a definice.
 • Funkční a konstrukční požadavky a požadavky z hlediska vlivu prostředí.
 • Zkoušení.
 • Značení z hlediska identifikace a bezpečného použití.
 • Průvodní dokumentace.

Dále obsahuje přílohy:
A – Volitelné funkce,
B – Přehled jednotlivých poruchových stavů ovlivňujících elektrická zařízení ESPE, která mají být zavedena,
ZA – Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi,
NA – Národní informativní přílohu, ve které jsou uvedeny původní texty IEC 61496-1:2004, které byly modifikovány zaváděnou evropskou normou,
Literaturu.

ČSN EN 61496-1/ZMĚNA Z1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (vydání – leden 2005)
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN EN 61496-1 ed. 2 (33 2206):2005 a ČSN EN 61496-1:2000.

ČSN CLC/TS 61496-2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD) (vydání – leden 2005)
Tato norma je českou verzí technické specifikace CLC/TS 61496-2:2003, která je identickým převzetím IEC 61496-2:1997.

Poznámka: Uvedená norma přejímá technickou specifikaci CLC/TS 61496-2, vydanou v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2. Převzetí technické specifikace (TS) do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusela být na národní úrovni převzata jako normativní dokument, avšak vzhledem k důležitosti byla převzata do soustavy ČSN, a to překladem.

ČSN CLC/TS 61496-2, obdobně jako předcházející norma, uvádí všeobecné požadavky na konstrukci a charakteristiky ESPE pro použití v širokém okruhu aplikací. Podstatnými funkcemi zařízení, splňujícího požadavky této normy, jsou vhodná úroveň výkonnosti vztahující se k bezpečnosti a integrovaná periodická kontrola/vlastní kontrola funkcí, které zaručují, že tato úroveň výkonnosti je zajišťována.

Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly z ČSN EN 61496-1 ed. 2 (předcházející norma). Z toho vyplývá, že tuto část 2 je třeba používat společně s ČSN EN 61496-1 ed. 2.

Uvedená norma má status nadřazené normy výrobku a může být použita jako normativní odkaz v příslušné normě výrobku pro bezpečnost strojního zařízení. Stejně jako u předcházející normy platí, že každý druh strojního zařízení představuje své vlastní nebezpečí (riziko); předmětem této normy není doporučovat způsob aplikace ESPE pro každý konkrétní stroj. ESPE má být použito na základě dohody mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a institutů bezpečnosti práce.

Zmíněnou část (stejně jako část 1) lze použít nejen pro aplikace pro ochranu osob, ale také např. pro ochranu strojního zařízení nebo výrobků před mechanickým poškozením. V uvedených případech může být nutné doplnění dalšími požadavky. Jde např. o případ, kdy materiály, které musí být zjištěny snímací funkcí, mají odlišné vlastnosti než osoby.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Úvod.
 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Požadavky na funkci, konstrukci a požadavky z hlediska vlivu prostředí.
 • Zkoušení.
 • Značení z hlediska identifikace a bezpečného použití.
 • Průvodní dokumentace.

Dále obsahuje přílohu:
ZA – Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi.

(pokračování)

*) ESPE (elektrické snímací ochranné zařízení) – sestava vzájemně spolupracujících přístrojů a/nebo součástí určená pro ochranné vypínání nebo pro účely snímání přítomnosti a zahrnující nejméně: snímací přístroj, řídicí/monitorovací přístroje, výstupní spínací prvky.