Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Více aktualit

Nové normy ČSN (47)

číslo 5/2005

Nové normy ČSN (47)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Obecná informace k opravám chyb byla uvedena v časopisu ELEKTRO 2/2005 (44), kde byl mimo jiné zdůrazněn i význam těchto oprav. V následujících případech se využívá možnost vydání oprav norem; to umožňuje podchytit nové skutečnosti, které v době vydání norem ještě nebyly aktuální.

Například na základě potřeby, která vznikla v EZÚ při klasifikaci dovážených výrobků, byly navrženy opravy dosavadních ČSN 33 2000-4-46 a ČSN 34 0350. Šlo o to, že pro běžně dovážené pohyblivé přívody bez ochranného vodiče, které jsou na jednom konci vybaveny vidlicí pro spotřebiče třídy II a na druhém konci zásuvkou pro spotřebiče třídy II, neposkytovala ČSN 34 0350:1964 a ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002 dostatečnou oporu pro jejich klasifikaci. Proto EZÚ zpracoval příslušné návrhy oprav uvedených norem a po projednání je předal ČNI k vydání. Jedná se o tyto opravy:

ČSN 34 0350/Opr. 1 Elektrotechnické předpisy ČSN – předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení (vydání opravy – květen 2005):

Podle této opravy § 3522 ČSN 34 0350:1964 se doplňuje o bod d) s následujícím textem:

d) dvoužilové pohyblivé přívody, tj. pohyblivé přívody bez ochranného vodiče, které jsou na jednom konci vybaveny vidlicí pro spotřebiče třídy II a na druhém konci zásuvkou pro spotřebiče třídy II. Vidlice a zásuvka musí být neoddělitelně spojena s pohyblivým přívodem.

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2/Opr. 1 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání ze září 2002 se opravuje takto:

Podle této opravy v článku 46N6.4 ČSN 33 2000-4-46 ed. 2:2002 se nahrazuje první odstavec novým textem:

Pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu hodící se do zásuvky s ochranným kontaktem smí být v rozvodu nn použit jen k připojení předmětů třídy ochrany II jako neoddělitelný přívod, popřípadě opatřen zásuvkou pro předměty třídy II. V takovém případě musí být vidlice i zásuvka neoddělitelně spojena s pohyblivým přívodem.

Nové normy

Předmluva

Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE*)) se používá u strojních zařízení, u kterých může dojít k poranění osob. Zajišťuje ochranu uvedením stroje do bezpečného stavu dříve, než může nastat ohrožení osob. V lednu 2005 byly vydány tyto dvě ČSN, patřící do oblasti pravidla pro elektrotechniku:

ČSN EN 61496-1 ed. 2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (vydání – leden 2005)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61496-1:2004, která je modifikovaným převzetím IEC 61496-1:2004.

ČSN EN 61496-1 ed. 2 s účinností od 2007-04-01 nahradí ČSN EN 61496-1:2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Oproti předchozí normě byly doplněny všeobecné požadavky pro ESPE typu 3, dále byly doplněny některé změny a úpravy pro vysvětlení podkladů a přizpůsobení této normy běžné praxi.

Norma stanovuje všeobecné požadavky na konstrukci a zkoušení bezkontaktního elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) konstruovaného zvláště pro detekci osob jako součást bezpečnostního systému. Zvláštní pozornost je věnována funkčním a konstrukčním požadavkům, které zajišťují vhodnou úroveň výkonnosti vztahující se k bezpečnosti. ESPE může zahrnovat volitelné bezpečnostní funkce; požadavky na tyto funkce jsou uvedeny v příloze A.

Uvedenou normu lze použít nejen pro aplikace pro ochranu osob, ale také pro ochranu strojního zařízení nebo výrobků před mechanickým poškozením. V těchto případech může být nutné doplnění dalšími požadavky, např. tehdy, má-li materiál, který má být zjištěn snímací funkcí, odlišné vlastnosti než osoby.

Tato norma uvádí všeobecné požadavky na konstrukci a charakteristiky ESPE pro použití v širokém okruhu aplikací. Podstatnými vlastnostmi zařízení splňujícího požadavky této normy jsou vhodná úroveň výkonnosti vztahující se k bezpečnosti a integrovaná periodická kontrola/vlastní kontrola funkcí, které zaručují, že tato úroveň výkonnosti je zajišťována. Norma byla vypracována jako specifikace všeobecných požadavků pro elektrická snímací ochranná zařízení (ESPE) s ohledem zvláště na bezpečnost strojních zařízení; obsahuje požadavky výrobců, uživatelů v průmyslu a institucí pro bezpečnost práce.

Poznámka: Tato evropská norma byla připravena pod mandátem, který CEN/CENELEC dala Evropská komise a Evropské sdružení volného obchodu, a pokrývá základní požadavky strojírenské směrnice 98/37/EC.

Každý druh strojního zařízení představuje vlastní nebezpečí (riziko); předmětem této normy není doporučovat způsob aplikace ESPE pro každý konkrétní stroj. ESPE má být použito podle dohody mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a institucemi pro bezpečnost práce.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Úvod.
 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Termíny a definice.
 • Funkční a konstrukční požadavky a požadavky z hlediska vlivu prostředí.
 • Zkoušení.
 • Značení z hlediska identifikace a bezpečného použití.
 • Průvodní dokumentace.

Dále obsahuje přílohy:
A – Volitelné funkce,
B – Přehled jednotlivých poruchových stavů ovlivňujících elektrická zařízení ESPE, která mají být zavedena,
ZA – Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi,
NA – Národní informativní přílohu, ve které jsou uvedeny původní texty IEC 61496-1:2004, které byly modifikovány zaváděnou evropskou normou,
Literaturu.

ČSN EN 61496-1/ZMĚNA Z1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (vydání – leden 2005)
Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN EN 61496-1 ed. 2 (33 2206):2005 a ČSN EN 61496-1:2000.

ČSN CLC/TS 61496-2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD) (vydání – leden 2005)
Tato norma je českou verzí technické specifikace CLC/TS 61496-2:2003, která je identickým převzetím IEC 61496-2:1997.

Poznámka: Uvedená norma přejímá technickou specifikaci CLC/TS 61496-2, vydanou v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2. Převzetí technické specifikace (TS) do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusela být na národní úrovni převzata jako normativní dokument, avšak vzhledem k důležitosti byla převzata do soustavy ČSN, a to překladem.

ČSN CLC/TS 61496-2, obdobně jako předcházející norma, uvádí všeobecné požadavky na konstrukci a charakteristiky ESPE pro použití v širokém okruhu aplikací. Podstatnými funkcemi zařízení, splňujícího požadavky této normy, jsou vhodná úroveň výkonnosti vztahující se k bezpečnosti a integrovaná periodická kontrola/vlastní kontrola funkcí, které zaručují, že tato úroveň výkonnosti je zajišťována.

Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly z ČSN EN 61496-1 ed. 2 (předcházející norma). Z toho vyplývá, že tuto část 2 je třeba používat společně s ČSN EN 61496-1 ed. 2.

Uvedená norma má status nadřazené normy výrobku a může být použita jako normativní odkaz v příslušné normě výrobku pro bezpečnost strojního zařízení. Stejně jako u předcházející normy platí, že každý druh strojního zařízení představuje své vlastní nebezpečí (riziko); předmětem této normy není doporučovat způsob aplikace ESPE pro každý konkrétní stroj. ESPE má být použito na základě dohody mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a institutů bezpečnosti práce.

Zmíněnou část (stejně jako část 1) lze použít nejen pro aplikace pro ochranu osob, ale také např. pro ochranu strojního zařízení nebo výrobků před mechanickým poškozením. V uvedených případech může být nutné doplnění dalšími požadavky. Jde např. o případ, kdy materiály, které musí být zjištěny snímací funkcí, mají odlišné vlastnosti než osoby.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Úvod.
 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Požadavky na funkci, konstrukci a požadavky z hlediska vlivu prostředí.
 • Zkoušení.
 • Značení z hlediska identifikace a bezpečného použití.
 • Průvodní dokumentace.

Dále obsahuje přílohu:
ZA – Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi.

(pokračování)

*) ESPE (elektrické snímací ochranné zařízení) – sestava vzájemně spolupracujících přístrojů a/nebo součástí určená pro ochranné vypínání nebo pro účely snímání přítomnosti a zahrnující nejméně: snímací přístroj, řídicí/monitorovací přístroje, výstupní spínací prvky.