časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (45)

číslo 3/2005

Nové normy ČSN (45)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Česká republika je od roku 1997 plnoprávným členem CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) a CEN (Evropský výbor pro normalizaci). Z plnoprávného členství mimo jiné vyplývá i povinnost přejímat všechny evropské normy do soustavy národní normalizace bez ohledu na skutečnost, zda ČR s návrhem evropské normy souhlasila, či ne.

Pravidla CENELEC přinášejí další novinku, která zasahuje přímo do normalizačního systému, a to způsob notifikace podle Vilamoura procedure.

Vilamoura procedure je postup, kterým se oznamují práce na tvorbě národní normy. Týká se to především tvorby národních norem a revize původních existujících ČSN.

Oznámení o záměru vypracovat novou normu ČSN nebo vypracovat změnu dosavadní ČSN rozešle národní normalizační orgán všem národním komitétům a sekretáři odpovídající technické komise. Do obdržení vyjádření a rozhodnutí (minimálně tři měsíce) je nutné zastavit práci na tvorbě ČSN. Jestliže se přihlásí méně než čtyři národní komitéty, které budou mít zájem na převzetí notifikované normy, bude norma ČSN tvořena na národní úrovni.

V případě, že se přihlásí další čtyři národní komitéty, které budou mít zájem na převzetí notifikované normy, bude vytvořena evropská norma a navrhovatel úkolu (vypracování ČSN, změny ČSN) se stane vedoucím projektu tvorby evropské normy EN nebo harmonizačního dokumentu HD. Po schválení EN (HD) bude tato evropská norma následně převzata do národního normalizačního systému.

Uvedenou procedurou musela projít i revize ČSN 33 1610 „Elektrotechnické předpisy – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání“ z května 1999. Výsledkem projednávání sice nebyla nutnost vypracování evropské normy, ale bylo třeba přeložit text nové normy, která vznikla revizí ČSN 33 1610:1999, do angličtiny. Lze říci, že časový posun původně plánovaného termínu vydání revidovaného znění dané normy byl způsoben nutností notifikace, překladem do angličtiny a v nemalé míře i zdlouhavým projednáváním v rámci připomínkového řízení.

Předmluva

Je třeba připomenout, že v oblasti revize byly v dubnu 2004 vydány:

ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize, obsahující identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.6.61 S2:2003, který přejímá IEC 60364-6-61:1986, včetně jejích změn A1:1993 a A2:1997, modifikovaně. Norma samotná je podkladem, který v souvislosti s konkrétními podmínkami uvádění do provozu a provozování elektrických instalací uvádí způsob plnění příslušných právních předpisů. Norma platí pro revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, jejichž koordinované charakteristiky slouží k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.

ČSN 33 1500/ZMĚNA Z3 Elektrotechnické předpisy – revize elektrických zařízení, která zabezpečuje provázanost ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a ČSN 33 1500. Upozorňuje na to, že elektrické instalace se revidují podle ČSN 33 2000-6-61. Norma byla doplněna informativní přílohou 2, která obsahuje lhůty pravidelných revizí elektrických instalací, určené podle ČSN 33 1500, s doplněním vyskytujících se vnějších vlivů podle dříve platných norem a ČSN 33 2000-3.

ČSN 33 2000-6-61/ZMĚNA Z3 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 6: Revize – Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi, která pouze upozorňuje na souběžnou platnost s novou ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 do 2005-10-01.

Poznámka: Každá instalace musí být, je-li to v praxi možné, během své výstavby a/nebo po dokončení před jejím uvedením do provozu revidována (revize se vykonává též po dokončení oprav, jestliže nestačí prověření kontrolou podle článku 2.7 ČSN 33 1500:1990; tato norma uvádí též, kdy lze elektrická zařízení (instalace) provozovat bez uskutečněné výchozí revize).

Nové normy

ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání (vydání – březen 2005)
Uvedená norma je revizí ČSN 33 1610:1999, k níž bylo během jejího využívání vzneseno mnoho připomínek. Pro určení rozsahu změn byla při TNK 22 Elektrotechnické předpisy vytvořena pracovní skupina, která při své práci využila podněty zaslané zpracovateli normy a ČNI.

Norma stanovuje způsob a rozsah:

 • revizí elektrických spotřebičů po opravách nebo úpravách,
 • kontrol a revizí elektrických spotřebičů během jejich používání.

Norma stanovuje požadavky na kontroly a revize elektrických spotřebičů, odlišné od požadavků ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600, s cílem zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem a proti požáru.

Poznámka: K ČSN 33 1600 Elektrotechnické předpisy – Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během jejich používání z května 1994 dosud nebyly vydány žádné změny.

V normě se zásadním způsobem změnila tabulka lhůt pravidelných revizí – lhůty se rozdělily i podle tříd ochrany spotřebičů, vypustily se lhůty pro nepřenosné a připevněné spotřebiče, které jsou revidovány spolu s elektrickou instalací. Podrobněji se specifikoval (v čl. 6.2 a navazujících článcích) rozsah revizí spotřebičů a postup revizí s ohledem na charakter spotřebičů. Jednoznačně byly určeny metody měření spotřebičů. Zjednodušily se formality spojené s kontrolami spotřebičů. Požadavky na měřicí zařízení (příloha E) byly uvedeny do souladu se současnou úrovní techniky v této oblasti.

Z vybraných změn je třeba připomenout:

 • V kapitole 1 Předmět normy je doplněn text, že norma se nevztahuje na strojní zařízení, svářečky (pozn.: text byl doplněn na základě připomínek, že někteří uživatelé normy nerespektovali ustanovení neplatnosti normy pro elektrické spotřebiče podléhající zvláštním předpisům, protože strojní zařízení a svářečky nebyly jmenovitě uvedeny v kapitole 1 ČSN 33 1610: 1999).

 • V kapitole 3 Termíny a definice byly doplněny nové termíny 3.2.8 (definující provozovatele elektrického spotřebiče) a 3.2.9 (definující uživatele elektrického spotřebiče) z důvodu jednoznačného stanovení povinnosti a podmínek vykonávání kontrol a revizí elektrických spotřebičů.

 • Článek 5.2 byl upraven z hlediska povinnosti zajišťování revizí elektrických spotřebičů stanovením odpovědných subjektů.

 • Jak již bylo uvedeno, zásadním způsobem je upravena tabulka 1 – Lhůty pravidelných kontrol a revizí.

 • První odstavec článku 6 byl doplněn textem „… svými parametry odpovídá průvodní technické dokumentaci výrobce…„ (pozn.: důvodem je připomenutí úlohy průvodní technické dokumentace výrobce)

 • V článku 6.2 bylo zavedeno logičtější členění jednotlivých ustanovení a rovněž byl zaveden základní postup měření a náhradní postup měření (pozn.: náhradní postup měření byl zaveden na základě připomínek z praxe, že v mnoha případech zejména při revizích elektrických spotřebičů výpočetní techniky je nelze revidovat v plném rozsahu; uvedené řešení je obdobné jako to, které se používá v zahraničních normách).

 • Zásadní změna spočívá v tom, že je požadavek na měření v celém rozsahu, tj. že zjištění vyhovujícího izolačního stavu není dostatečné pro závěr revize elektrického spotřebiče. Proto se požaduje vykonání všech měření podle příloh A a B, přičemž další krok měření je uskutečněn na základě vyhodnocení předchozího kroku.

 • Nově je zařazena povinnost měřit odpor tzv. ochranného vodiče u spotřebičů třídy II (v souladu s článkem 7.3.2 ČSN EN 61140:2003 ed. 2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení).

 • Změny v článku 7.2: upřesnění povinnosti vystavování dokladu o revizi; upřesnění jednoznačného označení revidovaného spotřebiče; jednoznačný požadavek na uvedení jména pracovníka, jenž vykonal revizi, a respektování současných technických možností dokladování revizí.

 • V příloze D byla nahrazena odvolávka na ČSN 33 1600 s konkrétními údaji, které souvisejí s vyhláškou č. 50/1978 Sb.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Předmět normy.
 • Normativní odkazy.
 • Termíny a definice.
 • Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání.
 • Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů.
 • Rozsah kontrol a revizí elektrických spotřebičů.
 • Vyhodnocení výsledků revizí a kontrol elektrického spotřebiče.
 • Měřicí zařízení.

Dále obsahuje:

 • přílohu A (Postup revize elektrického spotřebiče třídy ochrany I),
 • přílohu B (Postup revize elektrického spotřebiče třídy ochrany II a III),
 • přílohu C (Doporučená schémata měření),
 • přílohu D (Provádění revizí a kontrol spotřebičů),
 • přílohu E (Požadavky na měřicí zařízení).

(pokračování)