časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (44)

číslo 2/2005

Nové normy ČSN (44)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

Opravám chyb se zpravidla věnuje malá pozornost, přičemž tyto opravy mohou přinášet důležité informace pro uživatele technických norem. Je třeba připomenout, že podle MPN 1:1999*) se opravy chyb původních ČSN, popř. opravy chyb národních prvků ČSN přejímajících evropské nebo mezinárodní normy (národní titulní strana, národní předmluva, národní poznámky, chyby v českém překladu) vydávají tiskem, avšak (na rozdíl od oprav převzatých evropských nebo mezinárodních norem) zpravidla jen tehdy, mohou-li tyto chyby vést k nejasnému nebo k chybnému výkladu ustanovení normy, anebo jestliže svým rozsahem podstatně ztěžují používání normy.

Poznámka: Pro nepodstatné ojedinělé chyby, které nemohou způsobit nesprávný výklad ustanovení normy (drobné překlepy apod.), se opravy samostatně nevydávají. Tyto chyby se opraví až v rámci případné změny nebo revize příslušné normy.

Označení samostatně vydané opravy se skládá z označení opravované normy (popř. z označení jiného opravovaného dokumentu), slova „OPRAVA„ a pořadového čísla opravy, které se uvedou pod označení ČSN (popř. pod označení jiného opravovaného dokumentu). Pořadové číslo opravy přitom vyjadřuje celkový počet všech oprav dané ČSN (nebo jiného dokumentu) bez ohledu na to, zda jde o opravy národních prvků ČSN, nebo o opravy vydané příslušnou organizací k převzaté evropské nebo mezinárodní normě (jako příklad mohou posloužit opravy uvedené v dalším textu).

Opravy chyb převzatých evropských nebo mezinárodních norem, které vyplývají z opravy vydané příslušnou evropskou nebo mezinárodní normalizační organizací, se přejímají způsobem odpovídajícím způsobu převzetí opravované normy (převzetí překladem, originálem, vydáním oznámení o schválení k přímému používání nebo pouhým oznámením tohoto schválení ve Věstníku ÚNMZ).

Poznámka: Jsou-li k evropské nebo mezinárodní normě přejímané překladem v době jejího zpracování k dispozici opravy vydané příslušnou normalizační organizací (CEN, CENELEC, ISO, IEC), zapracují se do českého překladu (tj. do ČSN EN, ČSN IEC apod.).

Předmluva

Je třeba připomenout, že v září 2003 byla k ČSN 33 0121 vydána oprava: ČSN 33 0121/OPRAVA 1 „Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn„. Tato oprava je identickým převzetím opravy harmonizačního dokumentu HD 472 S1:1989/Cor.:2002-02 a opravuje v ČSN 33 0121 údaje o přechodném období takto:

„Přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2008 včetně.„

Například pro ČR to znamená, že do konce roku 2008 je možné používat napětí 230/380 V +6 %, –10 % místo napětí 230/380 V +10 %, –10 %.

Nové OPRAVY

ČSN EN 50160/OPRAVA 1 (33 0122) „Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě“ (vydání – listopad 2004)

Tato oprava obsahuje identické znění opravy EN 50160:1999/Cor.:2004-09 a týká se opravy článků 2.2 a 2.3.

Článek 2.2

Poznámka 1 se ruší.
Text „POZNÁMKA 2„ se nahrazuje textem „POZNÁMKA„.

Článek 2.3 – poznámka 1

Text „do roku 2003„ se nahrazuje textem „do roku 2008 včetně“.

Znamená to, že až do 2008-12-31 se smí jmenovité napětí lišit od napětí 230 V podle HD 472 S1 (pozn.: HD 472 S1 je zaveden v ČSN 33 0121 Elektrotechnické předpisy – Jmenovité napětí distribučních sítí nn). Například pro ČR to znamená, že do konce roku 2008 je možné používat napětí 230/380 V +6 %, –10 % místo napětí 230/380 V +10 %, –10 % (viz předmluva).

ČSN 34 3100:1967/Z9/OPRAVA 1 „Elektrotechnické předpisy ČSN – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních (vydání – prosinec 2004)

Poznámka: Oprava byla vydána na základě zkušenosti s využíváním ČSN 34 3100:1967 a její změny Z9:2003 a má toto znění:

„Text úvodního ustanovení třetího a čtvrtého odstavce se nahrazuje zněním:

Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a činnost nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s normou ČSN EN 50110-1 a/nebo touto normou. Je-li potřeba mimořádných opatření pro zajištění ochrany osob, vypracuje provozovatel místní pracovní a bezpečnostní předpisy, které nesmí být v rozporu s ČSN EN 50110-1 nebo touto normou a normami k ní přidruženými.

Zrušený článek 13 se ponechává v platnosti.
V textu článku 56 se ruší třetí odstavec.„

ČSN EN 50102:OPRAVA 1 (33 0335) „Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)„ (vydání – prosinec 2004)

Tato oprava je českou verzí opravy EN 50102:1995/Cor.:2002-07 a opravuje ČSN EN 50102:1997 takto:

Do předmluvy se doplňuje následující text:

„Podle rozhodnutí D112/248 Technického výboru byl text mezinárodní normy IEC 62262:2002, který je identický s textem EN 50102:1995 + A1:1998 schválen CENELEC dne 2002-07-02 jako EN 62262. Současně bylo označení EN 50102:1995 + A1:1998 změněno na: EN 62262:2002.„

Ve skutečnosti to znamená, že se mění označení ČSN EN 50102:1997 + její změny A1:1999 na ČSN EN 62262:2004.

Poznámka: ČSN EN 62262:2004 textově existuje jako ČSN EN 50102 + ČSN EN 50102/A1 a vlastní označení ČSN EN 62262:2004 je uvedeno pouze v seznamu českých technických norem a ve Věstníku ÚNMZ.

Nové normy

ČSN EN 50374 (33 3330) Montážní vozíky zavěšené na vodičích**) (vydání – leden 2005)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50374:2004 a platí pro montážní vozíky zavěšené na vodičích, které se používají pro jízdu (pojíždění) na vodičích, zemnicích lanech nebo zemnicích lanech s integrovanými komunikačními systémy u venkovních přenosových vedení.

Na montážní vozíky zavěšené na vodičích se vztahuje směrnice 98/37/ES***) Evropského parlamentu a Rady z 22. června 1998 o přibližování zákonů členských států týkajících se strojních zařízení. Každý výrobce nebo jeho oprávněný představitel, který má sídlo v Evropském společenství, musí prokázat postupem hodnocení shody, že jeho montážní vozík odpovídá požadavkům směrnice. Tam, kde tato norma zahrnuje jeden nebo více základních požadavků směrnice na bezpečnost, montážní vozíky zavěšené na vodičích a konstruované podle této normy musí být považovány za vyhovující příslušným základním požadavkům.

V normě je mimo jiné uvedeno:

Jsou-li montážní vozíky navrženy pro zvedání nebo spouštění osob, musí být přiřazen vhodný stupeň bezpečnosti; obvykle je to dvojnásobek.

Pro části rámu důležité pro bezpečnost musí být vypočítán stupeň bezpečnosti, který je minimálně trojnásobkem namáhání, která se mohou vyskytnout při nejnepříznivějších podmínkách používání s dovoleným zatížením.

Podvozek musí být vybaven zařízením, které chrání vozík před nechtěným nakláněním nebo padáním za všech provozních a nouzových podmínek.

Montážní vozíky musí být vybaveny brzdou a dvěma blokovacími zařízeními, která jsou na sobě vzájemně nezávislá. Brzda může také pracovat jako blokovací zařízení.

Montážní vozík musí být navržen tak, aby na něm nebyly žádné ostré hrany.

Podlaha musí být protiskluzová.

Ovládací přístroje musí být navrženy a uspořádány tak, aby na ně bylo možné dosáhnout a provozovat je snadno a bez problémů. Musí být chráněny před neúmyslným ovládáním a musí být trvanlivě označeny.

Montážní vozíky musí mít identifikační štítek.

Montážní vozíky musí být opatřeny štítkem, na němž jsou uvedeny hlavní bezpečnostní pokyny, zejména pro používání zařízení pro ochranu osob. Informace musí být jednoznačné a snadno srozumitelné a štítek musí být trvanlivý.

K montážním vozíkům musí být přiloženy pokyny pro používání a musí být vybaveny provozním deníkem.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

  • Rozsah platnosti.
  • Normativní odkazy.
  • Definice.
  • Požadavky.
  • Zkoušky.

Do normy byly ke kapitole 2 a k článkům 3.1 a 3.5.2 doplněny informativní národní poznámky.


*) Metodické pokyny pro normalizaci MPN 1:1999 „Stavba, členění a úprava českých technických norem„.
**) Montážní vozíky, na něž se vztahuje tato norma, jsou zařízení navržená pro používání jako pohyblivá pracoviště na venkovních vedeních, zavěšená na vodičích nebo zemnicích lanech, a která se pohybují ručně, tahem lan nebo vestavěným pohonem; kromě toho mohou být montážní vozíky navrženy tak, aby sloužily ke zvedání osob do pracovní polohy.
***) Směrnice 98/37/ES je zavedena v ČR jako nařízení vlády č. 24/2003 Sb.

(pokračování)