časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2021 vyšlo
tiskem 10. 2. 2021. V elektronické verzi na webu 8. 3. 2021. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro inteligentní sítě; Internet věcí

Hlavní článek
Technologie Internetu věcí v prostředí chytrého měření

Nové normy ČSN (43)

|

číslo 1/2005

Nové normy ČSN (43)

Ing. Vincent Csirik, ČNI

Úvod

V rámci CENELEC TC 88 Větrné elektrárny byl vydán důležitý soubor evropských norem EN 61400 Větrné elektrárny, který přejímá soubor mezinárodních norem IEC 61400. Tento soubor evropských norem pod společným názvem „Větrné elektrárny„ je zaveden do soustavy ČSN takto:

 • EN 61400-1:2004 (mod IEC 61400-1:1999) jako ČSN EN 61400-1 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 1: Bezpečnostní požadavky (vydání – listopad 2004). Převzata překladem (viz „Nové normy„).

 • EN 61400-2:1996 (idt IEC 61400-2:1996) jako ČSN EN 61400-2 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 2: Bezpečnost malých větrných elektráren (vydání – březen 1998) Převzata překladem.

Norma stanovuje podklady pro konstrukční návrh, výrobu, instalaci a provoz malých větrných elektráren s průtočnou plochou menší než 40 m2, s výstupním napětím menším než 1 000 V AC, nebo 1 500 V DC.

 • EN 61400-11:2003 (idt IEC 61400-11:2002) jako ČSN EN 61400-11 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 11: Metodika měření hluku (vydání – červen 2004) Převzata překladem (viz „Nové normy„).

 • EN 61400-12:1998 (idt IEC 61400-12:1998) jako ČSN EN 61400-12 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 12: Měření výkonů větrných elektráren (vydání – říjen 1999). Převzata schválením k přímému používání (platí anglická verze převzaté normy, která není součástí výtisku).*)

Evropská norma EN 61400-12:1998 Větrné elektrárny – Část 12: Měření výkonů větrných elektráren, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61400-12:1998, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61400-12 bez jakýchkoliv modifikací.

 • EN 61400-21:2002 (idt IEC 61400-21:2001) jako ČSN EN 61400-21 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 21: Měření a stanovení kvality elektrických výkonových charakteristik větrných elektráren připojených do elektrické rozvodné soustavy (vydání – září 2002). Převzata schválením k přímému používání (platí anglická verze převzaté normy, která není součástí výtisku)*).

Norma stanovuje jednotnou metodiku, která zaručuje důslednost a přesnost při měření a stanovování kvality elektrických výkonových charakteristik větrných elektráren připojených do elektrické rozvodné soustavy.

Tento článek je věnován ČSN EN 61400-11 a ČSN EN 61400-11 ed. 2, vydaných v roce 2004.

Nové normy

ČSN EN 61400-1 (33 3160) Větrné elektrárny – Část 1: Bezpečnostní požadavky (vydání – listopad 2004)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61400-1:2004, která je modifikovaným převzetím mezinárodní normy IEC 61400-1:1999. Nová norma s účinností od 2006-11-01 ruší ČSN P ENV 61400-1:1997 (souběžná platnost).

Je zaměřena zejména na zajištění vyšší bezpečnosti nově navrhovaných, vyráběných a provozovaných větrných elektráren. Větší důraz je zde kladen na upřesnění zatěžovacích situací vyvolaných větrem a na podrobnější analýzu součinitelů bezpečnosti. To vede ke zvýšení bezpečnosti větrných elektráren. Doplněny jsou rovněž montážní pokyny a nové odkazy na literaturu. Účelem normy je zajistit odpovídající úroveň ochrany proti poškození při všech rizikových situacích větrných elektráren během jejich plánované životnosti.

Norma pojednává o koncepci bezpečnosti, zajištění kvality a inženýrské celistvosti větrných elektráren; jsou v ní specifikovány požadavky na bezpečnost větrných elektráren při jejich návrhu, instalování, údržbě a provozování při specifikovaných okolních podmínkách. V normě jsou uvedeny inženýrské a technické požadavky na zajištění bezpečnosti konstrukce, mechanického a elektrického řídicího systému větrné elektrárny.

Větrná elektrárna (podle této normy) musí být navržena podle jedné ze dvou bezpečnostních tříd:

 • normální bezpečnostní třída – odpovídá případu, kdy porucha vyústí v nebezpečí zranění osoby, nebo má ekonomické a sociální následky,

 • speciální bezpečnostní třída – odpovídá stavu, kdy bezpečnostní požadavky jsou určeny místními předpisy a/nebo bezpečnostní požadavky jsou odsouhlaseny mezi výrobcem a zákazníkem.

Poznámka: Větrné elektrárny jsou vystaveny vlivu okolního prostředí a elektrickým podmínkám. Ty mohou ovlivnit jejich zatížení, trvanlivost a provoz. Pro zajištění přiměřené úrovně bezpečnosti a spolehlivosti musí být při návrhu vzaty v úvahu vlivy okolního prostředí, elektrické a půdní podmínky. Tyto podmínky musí být uvedeny v dokumentaci.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Termíny a definice.
 • Značky a zkratky.
 • Základní úvahy.
 • Vnější podmínky.
 • Konstrukční návrh.
 • Řídicí a ochranný systém.
 • Mechanické systémy.
 • Elektrický systém.
 • Stanovení vnějších podmínek.
 • Montáž, instalace a vztyčení.
 • Uvádění do provozu, provoz a údržba.

Dále obsahuje tyto přílohy:

 • A (Návrhové parametry popisující větrné elektrárny třídy S),
 • B (Stochastické**) modely turbulence),
 • ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).

Poznámka: Současně s touto normou byla vydána změna Z1 k ČSN P ENV 61400-1:1997, která informuje o souběžné platnosti s ČSN EN 61400-1:2004.

ČSN EN 61400-11 ed. 2. (33 3160) Větrné elektrárny – Část 11: Metodika měření hluku (vydání – červen 2004)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61400-11:2004, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 61400-11:2002. Nová norma s účinností od 2006-03-01 ruší ČSN EN 61400-11:1999 (souběžná platnost) a nahrazuje (dnem vydání) ČSN EN 61400-11 ed. 2:2003.

Poznámka: Zatímco ČSN EN 61400-11 ed. 2:2003 přejímá anglickou verzi evropské normy do ČSN, tato nová norma ji přejímá překladem.

Nová norma stanovuje zásady měření, analýzy a definuje obsah protokolů o měření hluku větrných elektráren. Má sloužit všem stranám, které se podílejí na výrobě, projektování a povolování stavby, provozování a regulaci provozu větrných elektráren. Technické zásady přesného měření a analýzy doporučené v této normě musí být používány všemi zúčastněnými stranami a měly by zajistit, že další vývoj a provoz budou realizovány s přihlédnutím k požadavkům životního prostředí.

Norma stanovuje jednotnou metodiku, která zajistí důslednost a přesnost měření akustických emisí větrných elektráren.

Norma má být používána zejména:

 • výrobci větrných elektráren, kteří budou usilovat o dodržení přesně definovaných požadavků na akustické emise, a/nebo jejich přesný popis,

 • zájemci o nákup větrných elektráren, při specifikaci požadavků na hlukové emise,

 • obsluhou, která může být požádána, aby ověřila, zda jsou dodrženy deklarované akustické emise nové nebo renovované větrné elektrárny,

 • veřejnými orgány, které povolují výstavbu nebo regulaci provozu větrné elektrárny.

Zmíněná norma uvádí postupy měření, které napomáhají charakterizovat hlukové emise větrné elektrárny. Použité měřicí metody jsou určeny ke stanovování hlukových emisí v měřicích místech v blízkosti větrné elektrárny; aby se zabránilo vzniku chyb vyvolaných šířením zvuku, je poloha měřicích míst volena dostatečně blízko k větrné elektrárně a dostatečně daleko od ní, aby se zohlednily rozměry větrné elektrárny. Účelem postupů uváděných v normě je umožnit stanovení charakteristik hluku vyzařovaného větrnou elektrárnou v závislosti na síle a směru větru.

Poznámka: Uváděné postupy se poněkud liší od obecných postupů používaných při běžných hlukových studiích.

Postupy popsané v této normě uvádějí metodiku, která napomáhá důsledně a přesně charakterizovat hlukové emise samostatně stojící větrné elektrárny, a zahrnují:

 • stanovení měřicích míst, kde budou umístěny měřicí mikrofony a anemometr,

 • požadavky na metodiku sběru akustických, meteorologických a dalších provozních údajů,

 • analýzu získaných dat a jejich uvedení do protokolu,

 • definici specifických parametrů akustických emisí a jejich popis, který se používá pro posouzení jejich dopadu na životní prostředí.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Značky a jednotky.
 • Stručný popis metody.
 • Přístrojové vybavení.
 • Měření a měřicí postupy.
 • Postupy při zpracování dat.
 • Informace uváděné v protokolu.
 • Bibliografie.

Dále obsahuje tyto přílohy:

 • A (Další možné charakteristiky hlukových emisí větrné elektrárny a jejich kvantifikace),

 • B (Kritéria pro nahrávací/přehrávací zařízení),

 • C (Vyhodnocení intenzity turbulence),

 • D (Stanovení nejistoty výsledků měření),

 • ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim příslušející evropské publikace).

Poznámka: Současně s touto normou byla vydána změna Z1 k ČSN EN 61400-11:1999, která informuje o souběžné platnosti s ČSN EN 61400-11 ed. 2:2004.


*) Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

**) stochastický proces – náhodný, pravděpodobný proces – funkce/model (obvykle času), jejichž průběh je určován náhodnými vlivy; umožňuje popsat matematicky reálné děje

(pokračování)

Vážení čtenáři,
možná jste již zaznamenali, že Český normalizační institut (dříve ČSNI) prochází výraznou změnou stylu komunikace s veřejností. Dovolujeme si Vám připomenout, že součástí tohoto procesu je i změna loga a vizuálního stylu. Vedle plného názvu Český normalizační institut se budete napříště setkávat i se zkratkou ČNI a novým modro-žluto-bílým logem. Normy jsou neopomenutelnou součástí vyspělého světa – a ČNI chce být v tomto světě spolehlivým průvodcem. Proto řada strategických organizačních změn uvnitř ČNI vyústila mimo jiné i ve změnu firemní identity a v moderní přístup k zákazníkům. ČNI je odhodlán zbavit se svého obrazu jako „nezajímavého, složitého úřadu“ a prosadit se jako dynamická, otevřená a přátelská společnost, která je svým zákazníkům vždy nablízku a dokáže jim poskytnout vysoce profesionální služby i kvalifikované poradenství.

Věříme, že Vás tato změna potěšila a budete ji považovat za drobný, přesto však významný příspěvek k dalšímu zlepšování naší vzájemné spolupráce.

Přejeme Vám hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí a úspěchů v novém roce 2005.

Český normalizační institut