časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (42)

|

číslo 12/2004

standardizace

Nové normy ČSN (42)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Jak již bylo v časopise ELEKTRO č. 5/2004 uvedeno, byla v dubnu 1995 založena Technická normalizační komise TNK 22 Elektrotechnické předpisy (oborem působnosti je normalizace v oblasti zásad bezpečnosti v elektrotechnice, bezpečnosti elektrických předmětů a zařízení, ochrany před úrazem elektrickým proudem, před požárem, před bleskem a ostatním nebezpečím spojeným s užitím elektrické energie).

Rozsah působnosti TNK 22 vymezuje i elektrotechnické normy v oblasti „pravidla pro elektrotechniku„ (dříve elektrotechnické předpisy) a je odvozen od mezinárodní spolupráce v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice). Zahrnuje mimo jiné:

 • technickou komisi IEC/TC 16 Základní a bezpečnostní principy pro styk člověk-stroj, značení a identifikace,
 • subkomisi CENELEC/SR 16 Základní a bezpečnostní principy pro styk člověk-stroj, značení a identifikace.

V posledním období byly v rámci IEC/TC 16 a CENELEC/SR 16 vydány dvě důležité normy základní bezpečnosti: IEC 60073:2002 (EN 60073:2002) a IEC 60447:2004 (EN 60447:2004). Do soustavy ČSN byly zavedeny takto:

 • EN 60073:2002 (idt IEC 60073:2002) jako ČSN EN 60073 ed. 2. (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovladačů (vydání – červen 2003)

 • EN 60447:2004 (idt IEC 60447:2004) jako ČSN EN 60447 ed. 2. (33 0173) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady pro ovládání (vydání – prosinec 2004)

Poznámka: Přestože ČSN EN 60073 byla vydána v roce 2003, považuji za potřebné o této důležité normě dodatečně informovat, neboť jsou na ni odvolávky v ČSN EN 60447 ed. 2.

Předmluva

Dohled a vykonávání zásahů jsou hlavní úkoly obsluhy sledující a řídící zařízení či proces. Pro jejich plnění mají zásadní význam sdělovače pro znázornění stavu a ovladače umožňující zásah v normálních i poruchových podmínkách.

Zobrazované informace mají vyhovovat potřebám jejich uživatelů, již je využívají pro vykonávání úloh sledování a řízení např. v rozsáhlých průmyslových procesech (mají být též respektovány bezpečnostní a ergonomické aspekty). Použití pouze jednoho způsobu kódování je pro zajištění jednoznačného významu informace často nedostačující.

Kromě jednoznačnosti značení sdělovačů a ovladačů je požadován i jasný a důsledný systém kódování, přičemž volba kódu je závislá na informaci, která má být sdělována. Může záviset na stavu zařízení (nebo jeho části), podmínkách provozu a/nebo účincích, které mají tyto podmínky na osoby, materiální hodnoty a životní prostředí.

Poznámka: O těchto záležitostech pojednává ČSN EN 60073 ed. 2.

Různé druhy ovladačů umožňují obsluhu a údržbu elektrických zařízení a procesů za běžných provozních i poruchových podmínek.

U moderních zařízení je pohyb ovladače v určitém směru pouze jediným způsobem ovládání. Ovladače nebo zařízení pro vkládání dat v podobě funkčních nebo abecedně-číslicových klávesnic či další druhy ovladačů (např. světelná pera, stínítka reagující na dotyk, ovládací myš) se kromě toho běžně používají i pro zařízení vybavená počítači.

Ovladače jako část rozhraní člověk-stroj mohou mít různou závažnost ve vztahu mezi člověkem a zařízením nebo strojem. Normalizace je zvláště důležitá tam, kde se jedná o bezpečnost (např. kde nesprávná manipulace může způsobit poškození, nebo kde je nezbytné časté a rychlé ovládání, jako u jeřábů a dopravních vozidel), a v případech, kdy je pravděpodobné, že zařízení bude obsluhováno osobami bez požadované kvalifikace.

Poznámka: O těchto záležitostech pojednává ČSN EN 60447 ed. 2.

Nové normy

ČSN EN 60073 ed. 2. (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů (vydání – červen 2003)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60073:2002, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 60073:2002. Nová norma s účinností od 2005-07-01 ruší ČSN EN 60073 z června 2002 (souběžná platnost).

ČSN EN 60073 ed. 2. stanovuje obecná pravidla pro přidělování určitých významů jednotlivým vizuálním, akustickým a taktilním1) indikacím pro:

 • zvýšení bezpečnosti osob, materiálních hodnot a/nebo životního prostředí na základě spolehlivého sledování a řízení zařízení nebo procesu,

 • usnadnění vlastního sledování, řízení a údržby zařízení nebo procesu,
 • usnadnění rychlého zjištění stavů řídicích zařízení a poloh ovladačů.

Tuto normu lze obecně použít:

 • v jednoduchých případech, např. pro jednotlivé světelné návěsti, ovládací tlačítka, mechanické sdělovače, světelné diody (LED) nebo obrazovky či rozsáhlá řídicí pracoviště, která mohou zahrnovat široké spektrum přístrojů pro řízení zařízení nebo procesu,

 • tam, kde je ohrožena bezpečnost osob, materiální hodnoty a/nebo životní prostředí, a též tam, kde jsou zmíněné kódy použity pro usnadnění vlastního sledování a řízení zařízení,

 • tam, kde je na technické komisi, aby přidělila určitý způsob kódování specifické funkci.

Podle této normy musí být zásady kódování stanoveny již v úvodní fázi projektování systému a musí být shodné se zásadami použitými pro ostatní zařízení v rámci stejného provozu nebo procesu.

V normě je doporučeno používat jeden nebo několik z následujících způsobů kódování informací:

 • vizuální kódy: barvou, tvarem, polohou, změnou charakteristik v čase (kmitání),
 • akustické kódy: typem zvuku, čistotou tónu, změnou charakteristik v čase,
 • taktilní kódy: tvarem, silou, vibracemi, polohou, změnou charakteristik v čase.

Způsoby kódování jsou rozpracovány v přehledných tabulkách.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Zásady kódování.
 • Požadavky na použití.

Dále obsahuje tyto přílohy:

 • A (Zvláštní požadavky na mechanické sdělovače).
 • B (Příklady použití kódování pro sdělování).
 • C (Příklady vizuálních, akustických a taktilních kódů).
 • ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim příslušející evropské publikace).
 • Národní přílohu NA, která doplňuje základní požadavky uvedené v normě a upřesňuje je na podmínky ČR.

Poznámka: Současně s touto normou byla vydána změna Z1 k ČSN EN 60073:1999, která informuje o souběžné platnosti s ČSN EN 60073 ed. 2.:2004.

ČSN EN 60447 ed. 2. (33 0173) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady pro ovládání (vydání – prosinec 2004)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60447:2004, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 60447:2004. Nová norma s účinností od 2007-03-01 ruší ČSN EN 60447 z července 1996 (souběžná platnost).

ČSN EN 60447 ed. 2. stanovuje zásady pro ovladače ovládané rukou, které tvoří rozhraní člověk-stroj ve spojení s elektrickým zařízením pro:

 • zvýšení bezpečnosti (např. osob, majetku, prostředí) bezpečným ovládáním zařízení,
 • zajištění řádné činnosti ovladačů v daném čase.

Zásady, které norma uvádí, platí pro ovládání elektrických zařízení, strojů nebo celých provozních celků nejen za běžných, ale i za poruchových nebo nouzových provozních podmínek.

Tato norma platí pro všeobecné použití, od jednoduchých případů, jako jsou jednotlivé ovladače (např. tlačítka), až po vícenásobné ovladače, které jsou součástí velkých elektrických i neelektrických zařízení nebo centrálních stanic řízení procesu.

Norma stanovuje vztah mezi funkcí ovladače a směrem jeho působení a jeho umístění ve vztahu k jiným ovladačům.

Poznámka: Nejsou-li stanovena zvláštní pravidla, může být tato norma použita také pro ovladače obsluhované jinou částí těla než rukou (např. pro ovladače ovládané nohou).

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Termíny a definice.
 • Všeobecné požadavky.
 • Úkony a účinky.
 • Požadavky na identifikaci ovladače.
 • Požadavky na zvláštní druhy a zvláštní druhy použití ovladačů.

Dále obsahuje tyto přílohy:

 • A (Třídění úkonů a jejich výsledné účinky).
 • B (Typické příklady ovladačů s jednou funkcí).
 • ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim příslušející evropské publikace).

Poznámka: Současně s touto normou byla vydána změna Z1 k ČSN EN 60447:1996, která informuje o souběžné platnosti s ČSN EN 60447 ed. 2.:2004.

(pokračování)1) taktilní – dotykový, hmatový