časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo
tiskem 2. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 28. 6. 2021. 

Téma: Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; E-mobilita

Hlavní článek
Řešení vysoké hlučnosti vývodových transformátorů v elektrárně Ledvice

Nové normy ČSN (41)

|

číslo 11/2004

standardizace

Nové normy ČSN (41)

Ing. Vincent Csirik,
ČSNI

Úvod

U českých technických norem patří mezi technické normativní prvky i „termíny a definice„. Podle metodických pokynů pro normalizaci MPN 1:1999 „Stavba, členění a úprava českých technických norem„ je tento prvek nepovinný a uvádí se v případě, že je to nutné k používání normy. Termíny a definice tvoří v ČSN samostatnou kapitolu a uvádějí se obvykle textem: „Pro účely této normy jsou použity tyto termíny a definice:„ nebo „V této normě jsou použity termíny podle ČSN…„ nebo „V této normě jsou použity termíny podle ČSN… a dále tyto termíny a definice:„.

V MPN 1:1999 je dále uvedeno: „Používá-li se určitého termínu ve více ČSN, má se přednostně definovat ve všeobecné ČSN nebo samostatné terminologické ČSN.„

Převážná část terminologických ČSN přejímá v oblasti elektrotechniky jednotlivé kapitoly mezinárodního elektrotechnického slovníku IEC 50 (IEC 60050) buď identicky (ČSN IEC 60050- a číslo příslušné kapitoly), anebo s modifikacemi (ČSN 33 0050- a číslo příslušné kapitoly), je-li zapotřebí do ČSN doplnit další termíny a jejich definice (jsou používány v ČR, ale nejsou obsaženy v IEC), popř. originál IEC neumožňuje přijmout všechny jazykové verze termínů, které jsou uvedeny v originále mezinárodního elektrotechnického slovníku IEC (např. arabštinu). Třídicí znak v těchto případech je 33 0050.

Mezinárodní elektrotechnický slovník – IEV (soubor IEC 60050) je vícejazyčný slovník pro všeobecné účely pro obor elektrotechniky, elektroniky a telekomunikací. Zahrnuje přibližně 18 500 terminologických hesel, z nichž každé odpovídá jednomu pojmu. Tato hesla jsou rozdělena asi do 80 částí, přičemž každá část odpovídá danému oboru.

Příklady:

 • Část 131 (IEC 60050-131): Teorie obvodů.
 • Část 151 (IEC 60050-151): Elektrická a magnetická zařízení.
 • Část 195 (IEC 60050-195): Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Hesla jsou uspořádána podle hierarchického systému třídění část/oddíl/pojem, přičemž v oddílech jsou pojmy řazeny v systematickém pořadí.

Termíny, definice a poznámky v heslech jsou uvedeny ve třech jazycích IEC, tj. ve francouzštině, angličtině a ruštině (hlavní jazyky IEV).

V každém heslu jsou samotné termíny uvedeny také v doplňkových jazycích IEV (čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině).

Kromě toho každá část obsahuje abecední index (rejstřík) termínů zahrnutých do této části pro každý z jazyků IEV (pozn.: některé jazyky mohou chybět).

Terminologické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku (dříve elektrotechnických předpisových norem) a na ně navazujících terminologických norem mají zvláštní význam, neboť uvádění stále jiných výrazů pro určitý definovaný pojem by vedlo k nebezpečným omylům, popř. k nesprávné aplikaci bezpečnostních ustanovení dané předpisové normy.

Poznámka: Potřeba koordinace terminologie v elektrotechnice vedla k založení technické normalizační komise TNK 21 Terminologie v elektrotechnice. V této komisi se projednávají sporné otázky technické normalizace v oblasti terminologie v elektrotechnice a připravují se možné postupy pro zavádění jednotlivých kapitol mezinárodního elektrotechnického slovníku. Současně se projednávají současné ČSN z oblasti terminologie.

Nové normy

ČSN 33 0050-131 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 131: Teorie obvodů (vydání – prosinec 2004)
ČSN 33 0050-131 je ekvivalentním převzetím IEC 60050-131:2002. Obsahuje všeobecnou terminologii používanou v teorii elektrických a magnetických obvodů, všeobecné termíny vztahující se k prvkům obvodu a k jejich charakteristikám, termíny vztahující se k topologii sítí, k n-branům a dvojbranům a k metodám teorie obvodů. Tato terminologie odpovídá terminologii vytvořené v ostatních specializovaných částech IEV. Tyto termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině. Tyto termíny jsou umístěny na konci hesla na samostatných řádcích (jeden řádek pro každý jazyk), předchází jim dvoupísmenný abecední kód pro jazyk definovaný v ISO 639 a jsou uvedeny v abecedním pořadí tohoto kódu. Synonyma jsou oddělena středníky.

Z technických důvodů tato norma neobsahuje termíny a abecední rejstřík v arabštině, proto je označení normy ČSN 33 0050-131 a ne ČSN IEC 60050-131, které by bylo v případě identického převzetí mezinárodní normy IEC 60050-131.

Nová norma nahrazuje ČSN IEC 50(131) + A1 (33 0050) z června 1999. V souladu s novým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-131:2002 byla tato ČSN 33 0050-131 proti předchozí ČSN IEC 50(131) + A1:1995 zcela přepracována a rozšířena pro zajištění návaznosti na terminologii použitou v jednotlivých terminologických normách i v normách výrobků zavedených od doby vydání původní normy do soustavy ČSN.

Norma je rozdělena do těchto kapitol (oddílů):

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Termíny a definice.
 • Všeobecně.
 • Prvky obvodů a jejich charakteristiky.
 • Topologie sítě.
 • Dvojbrany a n-brany.
 • Metody teorie obvodu.

Dále obsahuje: český seznam značek, francouzský a anglický seznam značek, rejstřík v češtině, francouzštině, angličtině, čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině.

Do normy byly doplněny informativní národní poznámky, které usnadňují pochopení normy.

ČSN IEC 60050-151 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení (vydání – září 2004)
Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-151:2001. Je v ní uvedena všeobecná terminologie používaná v různých oborech elektrotechniky (např. „elektřina„, „magnetizmus„, „elektronika„, „zařízení“, „součástka„ atd.), všeobecné termíny vztahující se ke spojování a spojovacím zařízením, termíny vztahující se k elektrickým a magnetickým zařízením pro všeobecné účely, jako jsou rezistory, transformátory, relé atd., a termíny vztahující se k vlastnostem, používání, zkouškám a provozním podmínkám těchto zařízení.

Tato terminologie odpovídá terminologii vytvořené v ostatních specializovaných částech IEV.

Nová norma nahrazuje ČSN IEC 50(151) (33 0050) z února 1995. V souladu s novým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-151:2001 byla tato ČSN IEC 60050-151 proti předchozí ČSN IEC 50(151):1995 zcela přepracována a rozšířena pro zajištění návaznosti na terminologii použitou v jednotlivých terminologických normách i v normách výrobků zavedených od doby vydání původní normy do soustavy ČSN.

Termíny a definice jsou v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině. Ve stejném pořadí jsou i abecední rejstříky.

V češtině i angličtině je pro označení podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního použito označení „m„, „f„ nebo „n„; pro množné číslo je v obou jazycích použito označení „pl„. Pro přídavné jméno je v češtině použito označení „adj„ a pro sloveso „v„. V angličtině je použito pro podstatné jméno označení „noun„, pro přídavné jméno „adj„ a pro sloveso „verb„.

Jako odpovídající české termíny pro anglický termín „port„ byly pro oblast elektrických a magnetických obvodů, kterými se zabývá ČSN IEC 60050-131:2004, normalizovány termíny „vstup/výstup„, „brána„ a „port„, které se použijí podle jejich vhodnosti. Tyto tři termíny byly také normalizovány pro oblast elektrických a magnetických zařízení, kterými se zabývá tato norma ČSN IEC 60050-151:2004 (33 0050).

Do normy byly doplněny informativní národní poznámky, které usnadňují pochopení normy.

Norma je rozdělena do těchto kapitol (oddílů):

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Termíny a definice.
 • Všeobecně.
 • Spojování a spojovací zařízení.
 • Jednotlivá elektrické zařízení.
 • Jednotlivá magnetická zařízení.
 • Vlastnosti a použití.
 • Provozní podmínky a zkoušky.

Dále obsahuje: rejstřík v češtině, francouzštině, angličtině, čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině.

Závěr

Závěrem připomenutí: V prosinci 2001 byla vydána ČSN IEC 60050-195 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem, která je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-195:1998. K ní byla v prosinci 2002 vydána změna ČSN IEC 60050-195/A1. Termíny a definice uvedené v této důležité názvoslovné normě a její změně se plně uplatní při tvorbě předpisových norem ČSN a při zavádění mezinárodních norem IEC a evropských norem EN (HD) do soustavy ČSN.

(pokračování)


Doplňující informace k článku „Nové normy ČSN (41)„

V ČSNI byla při vnitřním projednávání návrhu ČSN 33 0050-131 „Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 131: Teorie obvodů“ opětovně posouzena možnost identického převzetí IEC 60050-131:2002 do soustavy ČSN. Bylo dohodnuto, že absenci termínů v arabštině, které z technických důvodů nebylo možné převzít do ČSN 33 0050-131, lze při posuzování způsobu přejímání mezinárodní normy považovat za nepodstatnou (pozn.: možnost absence některých vedlejších jazyků připouští i IEC 60050-131:2002).

Toto nové posouzení přináší změnu označení ČSN 33 0050-131 na ČSN IEC 60050-131 (tj. identické převzetí IEC 60050-131:2002) a posun termínu vydání z prosince 2004 na leden 2005.