Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2018 vyšlo
tiskem 6. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 23. 6. 2018. 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; Elektromobilita

Hlavní článek
Energetická platforma pro systém Vehicle to Grid/Home
Smart Cities (2. část – 2. díl)

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Kolínský Kaufland nabízí rychlé dobití elektromobilů Vybrané lokality řetězce Kaufland po celé České republice postupně nabízejí svým…

Více aktualit

Nové normy ČSN (41)

číslo 11/2004

standardizace

Nové normy ČSN (41)

Ing. Vincent Csirik,
ČSNI

Úvod

U českých technických norem patří mezi technické normativní prvky i „termíny a definice„. Podle metodických pokynů pro normalizaci MPN 1:1999 „Stavba, členění a úprava českých technických norem„ je tento prvek nepovinný a uvádí se v případě, že je to nutné k používání normy. Termíny a definice tvoří v ČSN samostatnou kapitolu a uvádějí se obvykle textem: „Pro účely této normy jsou použity tyto termíny a definice:„ nebo „V této normě jsou použity termíny podle ČSN…„ nebo „V této normě jsou použity termíny podle ČSN… a dále tyto termíny a definice:„.

V MPN 1:1999 je dále uvedeno: „Používá-li se určitého termínu ve více ČSN, má se přednostně definovat ve všeobecné ČSN nebo samostatné terminologické ČSN.„

Převážná část terminologických ČSN přejímá v oblasti elektrotechniky jednotlivé kapitoly mezinárodního elektrotechnického slovníku IEC 50 (IEC 60050) buď identicky (ČSN IEC 60050- a číslo příslušné kapitoly), anebo s modifikacemi (ČSN 33 0050- a číslo příslušné kapitoly), je-li zapotřebí do ČSN doplnit další termíny a jejich definice (jsou používány v ČR, ale nejsou obsaženy v IEC), popř. originál IEC neumožňuje přijmout všechny jazykové verze termínů, které jsou uvedeny v originále mezinárodního elektrotechnického slovníku IEC (např. arabštinu). Třídicí znak v těchto případech je 33 0050.

Mezinárodní elektrotechnický slovník – IEV (soubor IEC 60050) je vícejazyčný slovník pro všeobecné účely pro obor elektrotechniky, elektroniky a telekomunikací. Zahrnuje přibližně 18 500 terminologických hesel, z nichž každé odpovídá jednomu pojmu. Tato hesla jsou rozdělena asi do 80 částí, přičemž každá část odpovídá danému oboru.

Příklady:

 • Část 131 (IEC 60050-131): Teorie obvodů.
 • Část 151 (IEC 60050-151): Elektrická a magnetická zařízení.
 • Část 195 (IEC 60050-195): Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Hesla jsou uspořádána podle hierarchického systému třídění část/oddíl/pojem, přičemž v oddílech jsou pojmy řazeny v systematickém pořadí.

Termíny, definice a poznámky v heslech jsou uvedeny ve třech jazycích IEC, tj. ve francouzštině, angličtině a ruštině (hlavní jazyky IEV).

V každém heslu jsou samotné termíny uvedeny také v doplňkových jazycích IEV (čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině).

Kromě toho každá část obsahuje abecední index (rejstřík) termínů zahrnutých do této části pro každý z jazyků IEV (pozn.: některé jazyky mohou chybět).

Terminologické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku (dříve elektrotechnických předpisových norem) a na ně navazujících terminologických norem mají zvláštní význam, neboť uvádění stále jiných výrazů pro určitý definovaný pojem by vedlo k nebezpečným omylům, popř. k nesprávné aplikaci bezpečnostních ustanovení dané předpisové normy.

Poznámka: Potřeba koordinace terminologie v elektrotechnice vedla k založení technické normalizační komise TNK 21 Terminologie v elektrotechnice. V této komisi se projednávají sporné otázky technické normalizace v oblasti terminologie v elektrotechnice a připravují se možné postupy pro zavádění jednotlivých kapitol mezinárodního elektrotechnického slovníku. Současně se projednávají současné ČSN z oblasti terminologie.

Nové normy

ČSN 33 0050-131 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 131: Teorie obvodů (vydání – prosinec 2004)
ČSN 33 0050-131 je ekvivalentním převzetím IEC 60050-131:2002. Obsahuje všeobecnou terminologii používanou v teorii elektrických a magnetických obvodů, všeobecné termíny vztahující se k prvkům obvodu a k jejich charakteristikám, termíny vztahující se k topologii sítí, k n-branům a dvojbranům a k metodám teorie obvodů. Tato terminologie odpovídá terminologii vytvořené v ostatních specializovaných částech IEV. Tyto termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině. Tyto termíny jsou umístěny na konci hesla na samostatných řádcích (jeden řádek pro každý jazyk), předchází jim dvoupísmenný abecední kód pro jazyk definovaný v ISO 639 a jsou uvedeny v abecedním pořadí tohoto kódu. Synonyma jsou oddělena středníky.

Z technických důvodů tato norma neobsahuje termíny a abecední rejstřík v arabštině, proto je označení normy ČSN 33 0050-131 a ne ČSN IEC 60050-131, které by bylo v případě identického převzetí mezinárodní normy IEC 60050-131.

Nová norma nahrazuje ČSN IEC 50(131) + A1 (33 0050) z června 1999. V souladu s novým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-131:2002 byla tato ČSN 33 0050-131 proti předchozí ČSN IEC 50(131) + A1:1995 zcela přepracována a rozšířena pro zajištění návaznosti na terminologii použitou v jednotlivých terminologických normách i v normách výrobků zavedených od doby vydání původní normy do soustavy ČSN.

Norma je rozdělena do těchto kapitol (oddílů):

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Termíny a definice.
 • Všeobecně.
 • Prvky obvodů a jejich charakteristiky.
 • Topologie sítě.
 • Dvojbrany a n-brany.
 • Metody teorie obvodu.

Dále obsahuje: český seznam značek, francouzský a anglický seznam značek, rejstřík v češtině, francouzštině, angličtině, čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině.

Do normy byly doplněny informativní národní poznámky, které usnadňují pochopení normy.

ČSN IEC 60050-151 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení (vydání – září 2004)
Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-151:2001. Je v ní uvedena všeobecná terminologie používaná v různých oborech elektrotechniky (např. „elektřina„, „magnetizmus„, „elektronika„, „zařízení“, „součástka„ atd.), všeobecné termíny vztahující se ke spojování a spojovacím zařízením, termíny vztahující se k elektrickým a magnetickým zařízením pro všeobecné účely, jako jsou rezistory, transformátory, relé atd., a termíny vztahující se k vlastnostem, používání, zkouškám a provozním podmínkám těchto zařízení.

Tato terminologie odpovídá terminologii vytvořené v ostatních specializovaných částech IEV.

Nová norma nahrazuje ČSN IEC 50(151) (33 0050) z února 1995. V souladu s novým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-151:2001 byla tato ČSN IEC 60050-151 proti předchozí ČSN IEC 50(151):1995 zcela přepracována a rozšířena pro zajištění návaznosti na terminologii použitou v jednotlivých terminologických normách i v normách výrobků zavedených od doby vydání původní normy do soustavy ČSN.

Termíny a definice jsou v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině. Ve stejném pořadí jsou i abecední rejstříky.

V češtině i angličtině je pro označení podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního použito označení „m„, „f„ nebo „n„; pro množné číslo je v obou jazycích použito označení „pl„. Pro přídavné jméno je v češtině použito označení „adj„ a pro sloveso „v„. V angličtině je použito pro podstatné jméno označení „noun„, pro přídavné jméno „adj„ a pro sloveso „verb„.

Jako odpovídající české termíny pro anglický termín „port„ byly pro oblast elektrických a magnetických obvodů, kterými se zabývá ČSN IEC 60050-131:2004, normalizovány termíny „vstup/výstup„, „brána„ a „port„, které se použijí podle jejich vhodnosti. Tyto tři termíny byly také normalizovány pro oblast elektrických a magnetických zařízení, kterými se zabývá tato norma ČSN IEC 60050-151:2004 (33 0050).

Do normy byly doplněny informativní národní poznámky, které usnadňují pochopení normy.

Norma je rozdělena do těchto kapitol (oddílů):

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Termíny a definice.
 • Všeobecně.
 • Spojování a spojovací zařízení.
 • Jednotlivá elektrické zařízení.
 • Jednotlivá magnetická zařízení.
 • Vlastnosti a použití.
 • Provozní podmínky a zkoušky.

Dále obsahuje: rejstřík v češtině, francouzštině, angličtině, čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině.

Závěr

Závěrem připomenutí: V prosinci 2001 byla vydána ČSN IEC 60050-195 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem, která je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-195:1998. K ní byla v prosinci 2002 vydána změna ČSN IEC 60050-195/A1. Termíny a definice uvedené v této důležité názvoslovné normě a její změně se plně uplatní při tvorbě předpisových norem ČSN a při zavádění mezinárodních norem IEC a evropských norem EN (HD) do soustavy ČSN.

(pokračování)


Doplňující informace k článku „Nové normy ČSN (41)„

V ČSNI byla při vnitřním projednávání návrhu ČSN 33 0050-131 „Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 131: Teorie obvodů“ opětovně posouzena možnost identického převzetí IEC 60050-131:2002 do soustavy ČSN. Bylo dohodnuto, že absenci termínů v arabštině, které z technických důvodů nebylo možné převzít do ČSN 33 0050-131, lze při posuzování způsobu přejímání mezinárodní normy považovat za nepodstatnou (pozn.: možnost absence některých vedlejších jazyků připouští i IEC 60050-131:2002).

Toto nové posouzení přináší změnu označení ČSN 33 0050-131 na ČSN IEC 60050-131 (tj. identické převzetí IEC 60050-131:2002) a posun termínu vydání z prosince 2004 na leden 2005.