časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (40)

|

číslo 10/2004

standardizace

Nové normy ČSN (40)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Vzhledem k tomu, že ochrana před bleskem se týká nejen mnoha odvětví národního hospodářství, ale do určité míry i každého z nás, považuji za vhodné informovat o nových technických normách i z této oblasti.

Při úderu blesku do objektů vzniká v elektricky vodivých systémech vysoké impulsní napětí a proud, které lze přirovnat k mohutné přívalové vlně. Přitom při průchodu bleskového proudu zasaženým objektem se projevují účinky: elektrické, mechanické, magnetické, dynamické a tepelné.

Je třeba připomenout, že zařízení pro ochranu před bleskem nemůže zabránit úderu blesku, avšak systémy ochran před bleskem navržené a instalované podle platných norem, mohou podstatně snížit riziko poškození způsobené bleskem na budovách, které jsou těmito systémy chráněny.

Tento článek pojednává o nových normativních dokumentech, které řeší ochranu před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem.

Problematikou ochrany před bleskem v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) se zabývá technická komise IEC TC 81, která v posledním období v oblasti ochrany před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem připravila soubor IEC 61312, který se pod všeobecným názvem: „Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem„ skládá z následujících částí:

Část 1: Všeobecné principy (vydána jako mezinárodní norma IEC 61312-1:1995)

Část 2: Stínění konstrukcí, propojování uvnitř konstrukcí a uzemňování (vydána jako technická specifikace*) IEC TS 61312-2:1999)

Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD) (vydána jako technická specifikace IEC TS 61312-3:2000)

Část 4: Ochrana zařízení v existujících soustavách (vydána jako technická zpráva*) IEC TR 61312-4:1998)

Uvedený soubor IEC 61312 se zavádí do soustavy ČSN následovně:

 • IEC 61312-1:1995 dosud nezavedena (její zavedení se připravuje);

 • IEC TS 61312-2:1999 zavedena v ČSN P IEC/TS 61312-2 (34 1393) Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování (vydání - březen 2004);

IEC TS 61312-3:2000 zavedena v ČSN IEC 61312-3 (34 1393) Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD) (vydání – duben 2003);

IEC TR 61312-4:1998 zavedena v ČSN 34 1393-4 Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 4: Ochrana zařízení ve stávajících stavbách (vydání – březen 2004).

ČSN IEC 61312-3 (34 1393) Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD) byla vydána již v roce 2003 (nejedná se o novou normu). Tato norma (technická specifikace) obsahuje požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD – Surge Protective Devices) normalizované v ČSN EN 61643-11 „Ochrany před přepětím zapojené v distribučních sítích nízkého napětí – Část 11: Požadavky na provedení a metodiku zkoušek„.

Norma uvádí instrukce pro určení namáhání jednotlivých SPD (přitom vychází z odpovídajících primárních ohrožení bleskem) a pojednává také o základních otázkách koordinace energie SPD mezi sebou a mezi SPD a chráněným zařízením.

Nové normy

ČSN P IEC/TS 61312-2 (34 1393) Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování (vydání - březen 2004)

Tato norma je českou verzí technické specifikace IEC/TS 61312-2:1999 a obsahuje metody pro vyhodnocení účinnosti stínicích opatření proti elektromagnetickým impulsům vyvolaným bleskem (LEMP) u uzavřených stavebních objektů, budov a konstrukčních celků obsahujících sdělovací zařízení (jako jsou elektronické systémy) v případě přímých nebo blízkých úderů blesku. Obsahuje též pravidla pro pospojování uvnitř staveb a metody uzemňování ve vztahu k elektromagnetickým impulsům vyvolaným bleskem.

Pozn.: Již z označení vyplývá, že se jedná o českou předběžnou normu, která přejímá technickou specifikaci IEC/TS 61312-2 a je určena k ověření. To znamená, že je možné k obsahu normy zasílat připomínky na Český normalizační institut.

Tato Část 2 doplňuje Část 1 výše uvedeného souboru a soustřeďuje se na problematiku uzemnění, stínění a požadavky na pospojování. Obsahuje řadu obrázků, které umožňují snadné pochopení a využití normy.

Norma je rozdělena do následujících kapitol:

 • Všeobecně
 • Zdroj elektromagnetického rušení a rušené zařízení
 • Mřížové prostorové stínění
 • Zemnicí soustava

Dále obsahuje: přílohu A (popis uzemnění a pospojování), přílohu B (Výpočet indukovaných napětí a proudů do smyček tvořených instalacemi), přílohu C (výpočet magnetického pole uvnitř mřížového magnetického stínění) a Bibliografii (seznam použité literatury).

ČSN 34 1393-4 Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 4: Ochrana zařízení ve stávajících stavbách (vydání – březen 2004)

Tato norma je českou verzí technické zprávy IEC TR 61312-4:1998 (v dané případě se jedná o technickou zprávu typu 2 – viz úvod) a obsahuje pravidla ochrany zařízení informačních technologií (ITE) proti účinkům elektromagnetického impulsu způsobeného bleskem (LEMP) v existujících stavbách a uvádí metody vhodné i pro nové stavby.

Pozn.: Vzhledem k stále rozsáhlejšímu používání složitých elektronických zařízení v existujících stavbách je nutné věnovat zvláštní pozornost ochraně proti blesku a jiným elektromagnetickým rušením, přičemž se (v existujících stavbách) musí vhodná opatření proti účinkům blesku brát v úvahu stav stavby (její konstrukční prvky, stávající elektrické silové rozvody a stávající zařízení informační technologie).

Tato Část 4 doplňuje Část 1 výše uvedeného souboru a obsahuje řadu obrázků, které umožňují snadné pochopení a využití normy.

Norma je rozdělena do následujících kapitol:

 • Všeobecně
 • Dotazník
 • Ochranná opatření ovlivněná vnějším hromosvodem stavby
 • Ochranná opatření ovlivněná instalací kabelů
 • Ochranná opatření ovlivněná elektrickými silovými instalacemi a spoji mezi zařízeními informační technologie
 • Ochranná opatření v případě, že jsou instalovány antény nebo jiné venkovní prvky
 • Ochranná opatření u datových/telefonních/ostatních spojů mezi stavbami

Dále obsahuje bibliografii (seznam použité literatury).

(pokračování)


*) Hlavním úkolem technických komisí IEC je připravit mezinárodní normy. Za mimořádných okolností mohou technické komise navrhnout:

vydání technické specifikace v případě, že:

 • nemůže být dosaženo požadované podpory pro vydání mezinárodní normy, nehledě na opakovanou snahu, nebo

 • je předmět normy ještě v technickém vývoji nebo když je z jakýchkoli jiných důvodů možnost budoucího, ale ne okamžitého, odsouhlasení jako mezinárodní normy.

vydání technické zprávy jednoho z následujících typů:

 • typ 1, když nemůže být dosaženo požadované podpory pro vydání mezinárodní normy, nehledě na opakovanou snahu;

 • typ 2, když je předmět normy ještě v technickém vývoji nebo když je z jakýchkoli jiných důvodů možnost budoucího, ale ne okamžitého, odsouhlasení jako mezinárodní normy;

 • typ 3, když technická komise shromáždí údaje různého druhu, které se normálně vydávají jako mezinárodní norma, např. „stav techniky„.