Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo
tiskem 17. 2. 2017. V elektronické verzi na webu od 10. 3. 2017. 

Téma: Elektrické přístroje – spínací, jisticí, ochranné a signalizační; Přístroje pro inteligentní sítě

Hlavní článek
Atypický návrh výkonového stejnosměrného zdroje se středofrekvenčním transformátorovým filtrem rušivého napětí

Aktuality

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Osmý ročník Robosoutěže Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ovládli studenti Gymnázia Zlín V pátek 16. prosince se v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově…

Více aktualit

Nové normy ČSN (40)

číslo 10/2004

standardizace

Nové normy ČSN (40)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Vzhledem k tomu, že ochrana před bleskem se týká nejen mnoha odvětví národního hospodářství, ale do určité míry i každého z nás, považuji za vhodné informovat o nových technických normách i z této oblasti.

Při úderu blesku do objektů vzniká v elektricky vodivých systémech vysoké impulsní napětí a proud, které lze přirovnat k mohutné přívalové vlně. Přitom při průchodu bleskového proudu zasaženým objektem se projevují účinky: elektrické, mechanické, magnetické, dynamické a tepelné.

Je třeba připomenout, že zařízení pro ochranu před bleskem nemůže zabránit úderu blesku, avšak systémy ochran před bleskem navržené a instalované podle platných norem, mohou podstatně snížit riziko poškození způsobené bleskem na budovách, které jsou těmito systémy chráněny.

Tento článek pojednává o nových normativních dokumentech, které řeší ochranu před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem.

Problematikou ochrany před bleskem v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) se zabývá technická komise IEC TC 81, která v posledním období v oblasti ochrany před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem připravila soubor IEC 61312, který se pod všeobecným názvem: „Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem„ skládá z následujících částí:

Část 1: Všeobecné principy (vydána jako mezinárodní norma IEC 61312-1:1995)

Část 2: Stínění konstrukcí, propojování uvnitř konstrukcí a uzemňování (vydána jako technická specifikace*) IEC TS 61312-2:1999)

Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD) (vydána jako technická specifikace IEC TS 61312-3:2000)

Část 4: Ochrana zařízení v existujících soustavách (vydána jako technická zpráva*) IEC TR 61312-4:1998)

Uvedený soubor IEC 61312 se zavádí do soustavy ČSN následovně:

 • IEC 61312-1:1995 dosud nezavedena (její zavedení se připravuje);

 • IEC TS 61312-2:1999 zavedena v ČSN P IEC/TS 61312-2 (34 1393) Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování (vydání - březen 2004);

IEC TS 61312-3:2000 zavedena v ČSN IEC 61312-3 (34 1393) Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD) (vydání – duben 2003);

IEC TR 61312-4:1998 zavedena v ČSN 34 1393-4 Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 4: Ochrana zařízení ve stávajících stavbách (vydání – březen 2004).

ČSN IEC 61312-3 (34 1393) Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD) byla vydána již v roce 2003 (nejedná se o novou normu). Tato norma (technická specifikace) obsahuje požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD – Surge Protective Devices) normalizované v ČSN EN 61643-11 „Ochrany před přepětím zapojené v distribučních sítích nízkého napětí – Část 11: Požadavky na provedení a metodiku zkoušek„.

Norma uvádí instrukce pro určení namáhání jednotlivých SPD (přitom vychází z odpovídajících primárních ohrožení bleskem) a pojednává také o základních otázkách koordinace energie SPD mezi sebou a mezi SPD a chráněným zařízením.

Nové normy

ČSN P IEC/TS 61312-2 (34 1393) Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování (vydání - březen 2004)

Tato norma je českou verzí technické specifikace IEC/TS 61312-2:1999 a obsahuje metody pro vyhodnocení účinnosti stínicích opatření proti elektromagnetickým impulsům vyvolaným bleskem (LEMP) u uzavřených stavebních objektů, budov a konstrukčních celků obsahujících sdělovací zařízení (jako jsou elektronické systémy) v případě přímých nebo blízkých úderů blesku. Obsahuje též pravidla pro pospojování uvnitř staveb a metody uzemňování ve vztahu k elektromagnetickým impulsům vyvolaným bleskem.

Pozn.: Již z označení vyplývá, že se jedná o českou předběžnou normu, která přejímá technickou specifikaci IEC/TS 61312-2 a je určena k ověření. To znamená, že je možné k obsahu normy zasílat připomínky na Český normalizační institut.

Tato Část 2 doplňuje Část 1 výše uvedeného souboru a soustřeďuje se na problematiku uzemnění, stínění a požadavky na pospojování. Obsahuje řadu obrázků, které umožňují snadné pochopení a využití normy.

Norma je rozdělena do následujících kapitol:

 • Všeobecně
 • Zdroj elektromagnetického rušení a rušené zařízení
 • Mřížové prostorové stínění
 • Zemnicí soustava

Dále obsahuje: přílohu A (popis uzemnění a pospojování), přílohu B (Výpočet indukovaných napětí a proudů do smyček tvořených instalacemi), přílohu C (výpočet magnetického pole uvnitř mřížového magnetického stínění) a Bibliografii (seznam použité literatury).

ČSN 34 1393-4 Ochrana před elektromagnetickým impulsem vyvolaným bleskem – Část 4: Ochrana zařízení ve stávajících stavbách (vydání – březen 2004)

Tato norma je českou verzí technické zprávy IEC TR 61312-4:1998 (v dané případě se jedná o technickou zprávu typu 2 – viz úvod) a obsahuje pravidla ochrany zařízení informačních technologií (ITE) proti účinkům elektromagnetického impulsu způsobeného bleskem (LEMP) v existujících stavbách a uvádí metody vhodné i pro nové stavby.

Pozn.: Vzhledem k stále rozsáhlejšímu používání složitých elektronických zařízení v existujících stavbách je nutné věnovat zvláštní pozornost ochraně proti blesku a jiným elektromagnetickým rušením, přičemž se (v existujících stavbách) musí vhodná opatření proti účinkům blesku brát v úvahu stav stavby (její konstrukční prvky, stávající elektrické silové rozvody a stávající zařízení informační technologie).

Tato Část 4 doplňuje Část 1 výše uvedeného souboru a obsahuje řadu obrázků, které umožňují snadné pochopení a využití normy.

Norma je rozdělena do následujících kapitol:

 • Všeobecně
 • Dotazník
 • Ochranná opatření ovlivněná vnějším hromosvodem stavby
 • Ochranná opatření ovlivněná instalací kabelů
 • Ochranná opatření ovlivněná elektrickými silovými instalacemi a spoji mezi zařízeními informační technologie
 • Ochranná opatření v případě, že jsou instalovány antény nebo jiné venkovní prvky
 • Ochranná opatření u datových/telefonních/ostatních spojů mezi stavbami

Dále obsahuje bibliografii (seznam použité literatury).

(pokračování)


*) Hlavním úkolem technických komisí IEC je připravit mezinárodní normy. Za mimořádných okolností mohou technické komise navrhnout:

vydání technické specifikace v případě, že:

 • nemůže být dosaženo požadované podpory pro vydání mezinárodní normy, nehledě na opakovanou snahu, nebo

 • je předmět normy ještě v technickém vývoji nebo když je z jakýchkoli jiných důvodů možnost budoucího, ale ne okamžitého, odsouhlasení jako mezinárodní normy.

vydání technické zprávy jednoho z následujících typů:

 • typ 1, když nemůže být dosaženo požadované podpory pro vydání mezinárodní normy, nehledě na opakovanou snahu;

 • typ 2, když je předmět normy ještě v technickém vývoji nebo když je z jakýchkoli jiných důvodů možnost budoucího, ale ne okamžitého, odsouhlasení jako mezinárodní normy;

 • typ 3, když technická komise shromáždí údaje různého druhu, které se normálně vydávají jako mezinárodní norma, např. „stav techniky„.