časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (39)

číslo 8-9/2004

standardizace

Nové normy ČSN (39)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Jak již bylo v časopisu ELEKTRO 5/2004 uvedeno, v roce 2003 byly v CENELEC schváleny evropské normy EN 60664-1:2003, EN 60664-3:2003 a následně EN 60664-5:2003, které přejímají odpovídající mezinárodní normy ze souboru IEC 60664. Soubor IEC 60664 pod všeobecným názvem „Koordinace izolace zařízení nízkého napětí„ se skládá z těchto částí:

Část 1 – Zásady, požadavky a zkoušky
Zavedena v ČSN EN 60664-1 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1 – Zásady, požadavky a zkoušky (vydání – duben 2004) – viz informace v ELEKTRO 5/2004.

Část 2 – Pravidla pro použití
Zpracování této části se v IEC teprve připravuje (předpokládané vydání jako ČSN EN 60664-2 v roce 2006).

Část 3 – Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění
Zavedena v ČSN EN 60664-3 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění (vydání – leden 2004) – viz informace v ELEKTRO 5/2004.

Část 4 – Zřetel na namáhání napětím o vysokém kmitočtu
V současné době probíhá paralelní hlasování IEC–CENELEC ke konečnému návrhu IEC 60664-4 Ed. 2 (prEN 60664-4:2004) – (předpokládané vydání jako ČSN EN 60664--4 v roce 2005).

Část 5 – Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm
Zavedena v ČSN EN 60664-5 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm (vydání – červenec 2004).

Bližší informace je předmětem tohoto článku.

Předmluva

Pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení již při jejich navrhování hraje významnou roli správné využití souboru norem pro koordinaci izolace.

Pozn.: Koordinace izolace zahrnuje výběr vlastností elektrické izolace zařízení s ohledem na jeho použití a ve vztahu k jeho okolí. Koordinace izolace může být dosaženo pouze tehdy, jestliže se při návrhu zařízení uvažují taková namáhání, kterým bude zařízení během předpokládané doby života pravděpodobně vystaveno.

Evropské normy v oblasti koordinace izolace připravuje v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) technická komise TC 28A a mezinárodní normy připravuje v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) technická komise TC 28 a subkomise SC 28A (nově technická komise TC 109).

Pozn.: Uvedené komise připravily i soubor IEC 60071/EN 60071 Koordinace izolace, který je zaveden do národní normalizační soustavy takto:

 • ČSN EN 60071-1 (33 0419) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla (idt EN 60071-1:1995, idt IEC 71-1:1993),

 • ČSN EN 60071-2 (33 0419) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití (idt EN 60071-2:1997, idt IEC 71-2:1996).

Je však třeba dodat, že zvláštní podmínky vyskytující se u drážních zařízení vedly technickou komisi CENELEC TC 9X Elektrická a elektronická drážní zařízení k vydání souboru evropských norem EN 50124 Drážní zařízení – Koordinace izolace, který je zaveden do národní normalizační soustavy takto:

 • ČSN EN 50124-1:2002 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (idt EN 50124-1:2001).
  Pozn.: U této normy byla vydána změna EN 50124-1/A1, která je zavedena v ČSN EN 50124-1/A1 (vydání – září 2004) – bližší informace je předmětem tohoto článku.

 • ČSN EN 50124-2:2002 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím (idt EN 50124-2:2001).

Tento článek je věnován ČSN EN 60664-5 a změně ČSN EN 50124/A1 (pozn.: O dalších výše uvedených normách již byla podána informace v předcházejících vydáních časopisu ELEKTRO).

Nové ČSN (změna ČSN)

ČSN EN 60664-5 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm (má třídicí znak 33 0420 a byla vydána v červenci 2004)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60664-5:2003, je identická s mezinárodní normou IEC 60664-5:2003 a zabývá se koordinací izolace elektrických zařízení nízkého napětí.

Norma stanovuje dimenzování vzdušné vzdálenosti rovné nebo menší než 2 mm na deskách s plošnými spoji a rovnocenných konstrukcích, kde se vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty shodují a procházejí podél povrchu pevné izolace (jako jsou dráhy popsané v článku 4.2 Části 1 souboru ČSN EN 60664). Dimenzování podle této normy je přesnější, než je uvedeno v Části 1.

Nová norma stanovuje hladiny vlhkosti s ohledem na účinky vlhkosti na povrchové cesty a je založena na těchto kritériích dimenzování:

 • minimální vzdušné vzdálenosti nezávislé na mikroprostředí (tabulka 2 této normy),

 • minimální povrchové cesty pro stupně znečištění 1, 2, 3 pro zabránění poruše při vzniku vodivých cest (tabulka 4 této normy),

 • minimální povrchové cesty zabraňující přeskoku na povrchu izolace (tabulka 5 této normy).

Vlastní norma je rozdělena do těchto čtyř kapitol:

 • Všeobecně (rozsah platnosti, normativní odkazy, definice).

 • Hlavní zásady dimenzování vzdušných vzdáleností a povrchových cest (napětí a jmenovitá napětí, kmitočet, doba namáhání napětím, znečištění, informace dodávané se zařízením, izolační materiál).

 • Požadavky a postupy při dimenzování (dimenzování vzdušných vzdáleností, dimenzování povrchových cest, požadavky na konstrukci pevné izolace).

 • Zkoušky a měření (zkoušky, měření povrchových cest a vzdušných vzdáleností).

Dále obsahuje přílohy: A (Základní údaje o výdržných charakteristikách izolačních vzdáleností), B (Jmenovitá napětí napájecích sítí pro rozdílné způsoby řízení přepětí), C (Metody měření částečných výbojů), D (Doplňující informace o metodách měření částečných výbojů), E (Porovnání povrchových cest stanovených v tabulce 4 a vzdušných vzdáleností v tabulce A.1), F (Dimenzování pro udržení minimálního izolačního odporu), G (Zkouška adsorpce vody, Diagramy dimenzování), I (Zkouška výdržným napětím povrchové cesty za vlhka) a ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).

Navíc obsahuje sedm obrázků, sedm tabulek s důležitými informacemi a podklady pro využívání této normy a bibliografii uvádějící použitou literaturu.

ČSN EN 50124-1/ZMĚNA A1 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (třídicí znak 33 3501 a bude vydána v září 2004)

Změna ČSN EN 50124-1/A1 je českou verzí změny EN 50124-1/A1:2003 a doplňuje ČSN EN 50124-1:2002 takto:

 • v kapitole Národní předmluva doplňuje další citované normy a upozornění na národní poznámku,
 • v příloze F doplňuje bibliografii o další dokumenty,
 • do normy doplňuje novou informativní přílohu G.

Informativní příloha G Návod na použití doplňuje základní normu důležitými informacemi potřebnými pro využívání normy. Je rozdělena do těchto kapitol:

 • G.1 Úvod.
 • G.2 Určení minimálních vzdušných vzdáleností.
 • G.3 Příklady.
 • G.4Zkoušky.

(pokračování)