Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Nové normy ČSN (39)

číslo 8-9/2004

standardizace

Nové normy ČSN (39)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Jak již bylo v časopisu ELEKTRO 5/2004 uvedeno, v roce 2003 byly v CENELEC schváleny evropské normy EN 60664-1:2003, EN 60664-3:2003 a následně EN 60664-5:2003, které přejímají odpovídající mezinárodní normy ze souboru IEC 60664. Soubor IEC 60664 pod všeobecným názvem „Koordinace izolace zařízení nízkého napětí„ se skládá z těchto částí:

Část 1 – Zásady, požadavky a zkoušky
Zavedena v ČSN EN 60664-1 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1 – Zásady, požadavky a zkoušky (vydání – duben 2004) – viz informace v ELEKTRO 5/2004.

Část 2 – Pravidla pro použití
Zpracování této části se v IEC teprve připravuje (předpokládané vydání jako ČSN EN 60664-2 v roce 2006).

Část 3 – Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění
Zavedena v ČSN EN 60664-3 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění (vydání – leden 2004) – viz informace v ELEKTRO 5/2004.

Část 4 – Zřetel na namáhání napětím o vysokém kmitočtu
V současné době probíhá paralelní hlasování IEC–CENELEC ke konečnému návrhu IEC 60664-4 Ed. 2 (prEN 60664-4:2004) – (předpokládané vydání jako ČSN EN 60664--4 v roce 2005).

Část 5 – Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm
Zavedena v ČSN EN 60664-5 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm (vydání – červenec 2004).

Bližší informace je předmětem tohoto článku.

Předmluva

Pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení již při jejich navrhování hraje významnou roli správné využití souboru norem pro koordinaci izolace.

Pozn.: Koordinace izolace zahrnuje výběr vlastností elektrické izolace zařízení s ohledem na jeho použití a ve vztahu k jeho okolí. Koordinace izolace může být dosaženo pouze tehdy, jestliže se při návrhu zařízení uvažují taková namáhání, kterým bude zařízení během předpokládané doby života pravděpodobně vystaveno.

Evropské normy v oblasti koordinace izolace připravuje v CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) technická komise TC 28A a mezinárodní normy připravuje v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) technická komise TC 28 a subkomise SC 28A (nově technická komise TC 109).

Pozn.: Uvedené komise připravily i soubor IEC 60071/EN 60071 Koordinace izolace, který je zaveden do národní normalizační soustavy takto:

 • ČSN EN 60071-1 (33 0419) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla (idt EN 60071-1:1995, idt IEC 71-1:1993),

 • ČSN EN 60071-2 (33 0419) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití (idt EN 60071-2:1997, idt IEC 71-2:1996).

Je však třeba dodat, že zvláštní podmínky vyskytující se u drážních zařízení vedly technickou komisi CENELEC TC 9X Elektrická a elektronická drážní zařízení k vydání souboru evropských norem EN 50124 Drážní zařízení – Koordinace izolace, který je zaveden do národní normalizační soustavy takto:

 • ČSN EN 50124-1:2002 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (idt EN 50124-1:2001).
  Pozn.: U této normy byla vydána změna EN 50124-1/A1, která je zavedena v ČSN EN 50124-1/A1 (vydání – září 2004) – bližší informace je předmětem tohoto článku.

 • ČSN EN 50124-2:2002 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím (idt EN 50124-2:2001).

Tento článek je věnován ČSN EN 60664-5 a změně ČSN EN 50124/A1 (pozn.: O dalších výše uvedených normách již byla podána informace v předcházejících vydáních časopisu ELEKTRO).

Nové ČSN (změna ČSN)

ČSN EN 60664-5 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm (má třídicí znak 33 0420 a byla vydána v červenci 2004)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60664-5:2003, je identická s mezinárodní normou IEC 60664-5:2003 a zabývá se koordinací izolace elektrických zařízení nízkého napětí.

Norma stanovuje dimenzování vzdušné vzdálenosti rovné nebo menší než 2 mm na deskách s plošnými spoji a rovnocenných konstrukcích, kde se vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty shodují a procházejí podél povrchu pevné izolace (jako jsou dráhy popsané v článku 4.2 Části 1 souboru ČSN EN 60664). Dimenzování podle této normy je přesnější, než je uvedeno v Části 1.

Nová norma stanovuje hladiny vlhkosti s ohledem na účinky vlhkosti na povrchové cesty a je založena na těchto kritériích dimenzování:

 • minimální vzdušné vzdálenosti nezávislé na mikroprostředí (tabulka 2 této normy),

 • minimální povrchové cesty pro stupně znečištění 1, 2, 3 pro zabránění poruše při vzniku vodivých cest (tabulka 4 této normy),

 • minimální povrchové cesty zabraňující přeskoku na povrchu izolace (tabulka 5 této normy).

Vlastní norma je rozdělena do těchto čtyř kapitol:

 • Všeobecně (rozsah platnosti, normativní odkazy, definice).

 • Hlavní zásady dimenzování vzdušných vzdáleností a povrchových cest (napětí a jmenovitá napětí, kmitočet, doba namáhání napětím, znečištění, informace dodávané se zařízením, izolační materiál).

 • Požadavky a postupy při dimenzování (dimenzování vzdušných vzdáleností, dimenzování povrchových cest, požadavky na konstrukci pevné izolace).

 • Zkoušky a měření (zkoušky, měření povrchových cest a vzdušných vzdáleností).

Dále obsahuje přílohy: A (Základní údaje o výdržných charakteristikách izolačních vzdáleností), B (Jmenovitá napětí napájecích sítí pro rozdílné způsoby řízení přepětí), C (Metody měření částečných výbojů), D (Doplňující informace o metodách měření částečných výbojů), E (Porovnání povrchových cest stanovených v tabulce 4 a vzdušných vzdáleností v tabulce A.1), F (Dimenzování pro udržení minimálního izolačního odporu), G (Zkouška adsorpce vody, Diagramy dimenzování), I (Zkouška výdržným napětím povrchové cesty za vlhka) a ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).

Navíc obsahuje sedm obrázků, sedm tabulek s důležitými informacemi a podklady pro využívání této normy a bibliografii uvádějící použitou literaturu.

ČSN EN 50124-1/ZMĚNA A1 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (třídicí znak 33 3501 a bude vydána v září 2004)

Změna ČSN EN 50124-1/A1 je českou verzí změny EN 50124-1/A1:2003 a doplňuje ČSN EN 50124-1:2002 takto:

 • v kapitole Národní předmluva doplňuje další citované normy a upozornění na národní poznámku,
 • v příloze F doplňuje bibliografii o další dokumenty,
 • do normy doplňuje novou informativní přílohu G.

Informativní příloha G Návod na použití doplňuje základní normu důležitými informacemi potřebnými pro využívání normy. Je rozdělena do těchto kapitol:

 • G.1 Úvod.
 • G.2 Určení minimálních vzdušných vzdáleností.
 • G.3 Příklady.
 • G.4Zkoušky.

(pokračování)