Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Více aktualit

Nové normy ČSN (35)

číslo 4/2004

standardizace

Nové normy ČSN (35)

Ing. Vincent Csirik,
ČSNI

Úvod

Soubor norem ČSN 33 2000 „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ (od roku 2003 Elektrické instalace budov – změna názvu) je rozdělena do sedmi částí (viz ČSN 33 2000-1:2003):

 • Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
 • Část 2: Definice.
 • Část 3: Stanovení základních charakteristik.
 • Část 4: Bezpečnost.
 • Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • Část 6: Revize.
 • Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Předmětem tohoto článku je část 6 tohoto souboru, ve které byla vydána velmi důležitá norma ČSN 33 2000-6-61 ed. 2.

Předmluva

Původně se očekávalo, že v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) bude dokončena také IEC 60364-6-62 (řešící problematiku pravidelné revize – obdoba ČSN 33 1500) a následně převzata CENELEC (Elektrotechnický výbor pro normalizaci v elektrotechnice) jako HD 384.6.62.

Z dosavadního stavu projednávání této problematiky v IEC a CENELEC však lze usuzovat, že uvedený původní záměr se mění v novou koncepci, tj. vytvoření IEC 60364-6, která bude obsahovat tyto dvě kapitoly (v jedné normě):

 • Kapitolu 61, která se bude zabývat výchozími revizemi a bude zaměřena na nové instalace, změny a doplnění již existujících funkčních instalací.

 • Kapitolu 62, která se bude zabývat pravidelnými revizemi a bude zaměřena na zjišťování, zda instalace a její přístrojové vybavení jsou ve stavu, který je z hlediska její další funkce vyhovující.

V současné době je však nutné vycházet ze situace, že existuje harmonizační dokument HD 384.6.61 S2:2003 (schválený v CENELEC v roce 2003), který přejímá IEC 60364-6-61:1986, včetně jejích změn A1:1993 a A2:1997, a do soustavy ČSN byl převzat jako ČSN 33 2000-6-61 ed. 2.

Nová norma a změny norem

ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize (vydání – duben 2004)
Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.6.61 S2:2003, který přejímá IEC 60364-6-61:1986, včetně jejích změn A1:1993 a A3:1997, modifikovaně. Modifikace se týkají především vypuštění příloh B (ohledně ověřování chráničů) a D (měření impedance smyčky). V normě je využit širší rozsah platnosti, jak je umožněno v IEC 60364-1 i v HD 384.1 S2. Modifikace IEC 60364-6-61:1977+A1:1997 se týkají rozsahu platnosti, odvolávek a poznámek, které upřesňují vazbu na související HD, popř. tak, aby norma vyhovovala národním zvyklostem a navazovala na národní normy ohledně témat, která IEC zatím neřeší.

Údaje, jež jsou do normy v poznámkách doplněny navíc k originálnímu znění harmonizačního dokumentu, jsou označeny písmenem „N„ za slovem poznámka. Přitom je zachována návaznost na znění HD 384.6.61 S2::2003. Tyto údaje nejsou v rozporu s uvedeným HD, pouze jej doplňují.

Norma samotná je podkladem, který v souvislosti s konkrétními podmínkami uvádění do provozu a provozování elektrických instalací zmiňuje způsob plnění příslušných právních předpisů. Norma platí pro revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, které mají koordinované charakteristiky určené k plnění jednoho nebo několika daných úkolů.

Nová norma, která s účinností od 2005-10-01 nahradí ČSN 33 2000-6-61:1994 (souběžná platnost), obsahuje národní doplňky, jež usnadňují orientaci v normě. Norma je mimo jiné doplněna informativními přílohami: F – Pravidelné revize a NK – Příklady postupu ověřování proudových chráničů.

ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 kromě jiného uvádí:

 • Každá instalace musí být, je-li to v praxi možné, během své výstavby a/nebo po dokončení, před jejím uvedením do provozu revidována (revize se provádí též po dokončení oprav, jestliže nestačí prověření kontrolou podle článku 2.7 ČSN 33 1500::1990; tato norma též uvádí, kdy lze elektrická zařízení (instalace) provozovat bez provedené výchozí revize).

 • Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro vykonávání revizí kvalifikovány.

 • Po dokončení revize podle 61.1.1 a 61.1.4 musí být zpracována zpráva o revizi.

 • Tam, kde se instalace rozšiřuje nebo mění, je nutné ověřit, že toto rozšíření nebo tato změna vyhovuje HD 384 (ČSN 33 2000) a není na úkor bezpečnosti již existující instalace.

 • Musí být uskutečněna taková opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a instalovaných zařízení.

„Poznámka N1„: Za to, že protipožární přepážky a další opatření na ochranu před šířením ohně jsou řádně provedeny, zodpovídá dodavatelská firma, která montáž zajišťovala. Osoba dělající výchozí revizi se přesvědčí, zda k zamýšlenému uvedení do provozu bylo vydáno potvrzení této firmy, zda tato opatření jsou vyřešena v souladu s příslušnými předpisy (např. s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a technickými normami).

Pozn.: Související směrnice jsou uvedeny pouze v předmluvě a odvolávky na ně jsou v poznámkách pod čarou. Zmíněné odvolávky usnadňují orientaci v návaznostech mezi danou normou a souvisejícími směrnicemi.

Zvláštní význam má informativní příloha F, v níž je uvedena problematika pravidelné revize a která obsahuje tyto články: Všeobecně: lhůty pravidelných revizí, rozsah pravidelných revizí, zpráva.

Pozn.: Lhůty pravidelných revizí upřesňuje příloha 2 ČSN 33 1500.

Je však třeba dodat, že příloha F této normy nenahrazuje ČSN 33 1500. Vydání ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 však vyvolalo současné vydání změny Z3 ČSN 33 1500, která zabezpečí provázanost těchto norem.

Z termínů a jejich definic, které norma obsahuje, je účelné uvést tyto:

 • revize: všechna opatření, kterými se zjišťuje shoda hotové elektrické instalace s harmonizačními dokumenty souboru HD 384 (soubor 33 2000); revize zahrnuje prohlídku a zkoušení,

 • prohlídka: přezkoumání elektrické instalace s využitím všech smyslů a veškerého důvtipu, aby se zjistilo, zda je tato instalace řádně provedena,

 • zkoušení: provedení důkazů (měření), s jejichž pomocí je ověřena účinnost ochranných opatření v elektrické instalaci. Zahrnuje při použití vhodných měřicích přístrojů zjištění těch hodnot, které nemohly být určeny prohlídkou.

Norma obsahuje tyto kapitoly:

 • Všeobecně.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Prohlídka.
 • Zkoušení.

Navíc jsou její součástí tyto přílohy (pozn.: jak již bylo uvedeno, přílohy B a D byly vypuštěny):

 • Příloha A Metoda měření izolačního odporu nebo izolační impedance podlah a stěn vůči zemi nebo ochranným vodičům.

 • Příloha C Měření odporu zemniče.

 • Příloha E Pokyny k uplatnění pravidel stanovených v kapitole 61: Výchozí revize.

 • Příloha F Pravidelné revize.

 • Příloha NK Příklad postupu ověřování proudových chráničů.

 • Příloha ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušné evropské publikace.

ČSN 33 1500/Změna Z3 Elektrotechnické předpisy – revize elektrických zařízení (vydání – duben 2004)
Tato změna Z3 ČSN 33 1500 zabezpečí provázanost ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a ČSN 33 1500. Upozorňuje na to, že elektrické instalace se revidují podle ČSN 33 2000-6-61 (pozn.: změnou Z2 ČSN 33 1500 se již změnilo to, že pro měření i pro měřicí přístroje k tomu používané platí pravidla daná souborem mezinárodních a evropských norem u nás zavedených jako soubor ČSN EN 61557).

Kapitola 5 byla nahrazena novým zněním a byly aktualizovány související (citované) normy a související právní předpisy.

Norma byla doplněna o informativní přílohu 2, která obsahuje lhůty pravidelných revizí elektrických instalací určené podle ČSN 33 1500 s doplněním vyskytujících se vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.

ČSN 33 2000-6-61/Změna Z3 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 6: Revize – Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi (vydání – duben 2004)
Změna Z3 ČSN 33 2000-6-61:1994 pouze upozorňuje na souběžnou platnost s novou ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 do 2005-10-01.

(pokračování)