časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (35)

číslo 4/2004

standardizace

Nové normy ČSN (35)

Ing. Vincent Csirik,
ČSNI

Úvod

Soubor norem ČSN 33 2000 „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ (od roku 2003 Elektrické instalace budov – změna názvu) je rozdělena do sedmi částí (viz ČSN 33 2000-1:2003):

 • Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
 • Část 2: Definice.
 • Část 3: Stanovení základních charakteristik.
 • Část 4: Bezpečnost.
 • Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • Část 6: Revize.
 • Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Předmětem tohoto článku je část 6 tohoto souboru, ve které byla vydána velmi důležitá norma ČSN 33 2000-6-61 ed. 2.

Předmluva

Původně se očekávalo, že v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) bude dokončena také IEC 60364-6-62 (řešící problematiku pravidelné revize – obdoba ČSN 33 1500) a následně převzata CENELEC (Elektrotechnický výbor pro normalizaci v elektrotechnice) jako HD 384.6.62.

Z dosavadního stavu projednávání této problematiky v IEC a CENELEC však lze usuzovat, že uvedený původní záměr se mění v novou koncepci, tj. vytvoření IEC 60364-6, která bude obsahovat tyto dvě kapitoly (v jedné normě):

 • Kapitolu 61, která se bude zabývat výchozími revizemi a bude zaměřena na nové instalace, změny a doplnění již existujících funkčních instalací.

 • Kapitolu 62, která se bude zabývat pravidelnými revizemi a bude zaměřena na zjišťování, zda instalace a její přístrojové vybavení jsou ve stavu, který je z hlediska její další funkce vyhovující.

V současné době je však nutné vycházet ze situace, že existuje harmonizační dokument HD 384.6.61 S2:2003 (schválený v CENELEC v roce 2003), který přejímá IEC 60364-6-61:1986, včetně jejích změn A1:1993 a A2:1997, a do soustavy ČSN byl převzat jako ČSN 33 2000-6-61 ed. 2.

Nová norma a změny norem

ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize (vydání – duben 2004)
Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.6.61 S2:2003, který přejímá IEC 60364-6-61:1986, včetně jejích změn A1:1993 a A3:1997, modifikovaně. Modifikace se týkají především vypuštění příloh B (ohledně ověřování chráničů) a D (měření impedance smyčky). V normě je využit širší rozsah platnosti, jak je umožněno v IEC 60364-1 i v HD 384.1 S2. Modifikace IEC 60364-6-61:1977+A1:1997 se týkají rozsahu platnosti, odvolávek a poznámek, které upřesňují vazbu na související HD, popř. tak, aby norma vyhovovala národním zvyklostem a navazovala na národní normy ohledně témat, která IEC zatím neřeší.

Údaje, jež jsou do normy v poznámkách doplněny navíc k originálnímu znění harmonizačního dokumentu, jsou označeny písmenem „N„ za slovem poznámka. Přitom je zachována návaznost na znění HD 384.6.61 S2::2003. Tyto údaje nejsou v rozporu s uvedeným HD, pouze jej doplňují.

Norma samotná je podkladem, který v souvislosti s konkrétními podmínkami uvádění do provozu a provozování elektrických instalací zmiňuje způsob plnění příslušných právních předpisů. Norma platí pro revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, které mají koordinované charakteristiky určené k plnění jednoho nebo několika daných úkolů.

Nová norma, která s účinností od 2005-10-01 nahradí ČSN 33 2000-6-61:1994 (souběžná platnost), obsahuje národní doplňky, jež usnadňují orientaci v normě. Norma je mimo jiné doplněna informativními přílohami: F – Pravidelné revize a NK – Příklady postupu ověřování proudových chráničů.

ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 kromě jiného uvádí:

 • Každá instalace musí být, je-li to v praxi možné, během své výstavby a/nebo po dokončení, před jejím uvedením do provozu revidována (revize se provádí též po dokončení oprav, jestliže nestačí prověření kontrolou podle článku 2.7 ČSN 33 1500::1990; tato norma též uvádí, kdy lze elektrická zařízení (instalace) provozovat bez provedené výchozí revize).

 • Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro vykonávání revizí kvalifikovány.

 • Po dokončení revize podle 61.1.1 a 61.1.4 musí být zpracována zpráva o revizi.

 • Tam, kde se instalace rozšiřuje nebo mění, je nutné ověřit, že toto rozšíření nebo tato změna vyhovuje HD 384 (ČSN 33 2000) a není na úkor bezpečnosti již existující instalace.

 • Musí být uskutečněna taková opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a instalovaných zařízení.

„Poznámka N1„: Za to, že protipožární přepážky a další opatření na ochranu před šířením ohně jsou řádně provedeny, zodpovídá dodavatelská firma, která montáž zajišťovala. Osoba dělající výchozí revizi se přesvědčí, zda k zamýšlenému uvedení do provozu bylo vydáno potvrzení této firmy, zda tato opatření jsou vyřešena v souladu s příslušnými předpisy (např. s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), a technickými normami).

Pozn.: Související směrnice jsou uvedeny pouze v předmluvě a odvolávky na ně jsou v poznámkách pod čarou. Zmíněné odvolávky usnadňují orientaci v návaznostech mezi danou normou a souvisejícími směrnicemi.

Zvláštní význam má informativní příloha F, v níž je uvedena problematika pravidelné revize a která obsahuje tyto články: Všeobecně: lhůty pravidelných revizí, rozsah pravidelných revizí, zpráva.

Pozn.: Lhůty pravidelných revizí upřesňuje příloha 2 ČSN 33 1500.

Je však třeba dodat, že příloha F této normy nenahrazuje ČSN 33 1500. Vydání ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 však vyvolalo současné vydání změny Z3 ČSN 33 1500, která zabezpečí provázanost těchto norem.

Z termínů a jejich definic, které norma obsahuje, je účelné uvést tyto:

 • revize: všechna opatření, kterými se zjišťuje shoda hotové elektrické instalace s harmonizačními dokumenty souboru HD 384 (soubor 33 2000); revize zahrnuje prohlídku a zkoušení,

 • prohlídka: přezkoumání elektrické instalace s využitím všech smyslů a veškerého důvtipu, aby se zjistilo, zda je tato instalace řádně provedena,

 • zkoušení: provedení důkazů (měření), s jejichž pomocí je ověřena účinnost ochranných opatření v elektrické instalaci. Zahrnuje při použití vhodných měřicích přístrojů zjištění těch hodnot, které nemohly být určeny prohlídkou.

Norma obsahuje tyto kapitoly:

 • Všeobecně.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Prohlídka.
 • Zkoušení.

Navíc jsou její součástí tyto přílohy (pozn.: jak již bylo uvedeno, přílohy B a D byly vypuštěny):

 • Příloha A Metoda měření izolačního odporu nebo izolační impedance podlah a stěn vůči zemi nebo ochranným vodičům.

 • Příloha C Měření odporu zemniče.

 • Příloha E Pokyny k uplatnění pravidel stanovených v kapitole 61: Výchozí revize.

 • Příloha F Pravidelné revize.

 • Příloha NK Příklad postupu ověřování proudových chráničů.

 • Příloha ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušné evropské publikace.

ČSN 33 1500/Změna Z3 Elektrotechnické předpisy – revize elektrických zařízení (vydání – duben 2004)
Tato změna Z3 ČSN 33 1500 zabezpečí provázanost ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a ČSN 33 1500. Upozorňuje na to, že elektrické instalace se revidují podle ČSN 33 2000-6-61 (pozn.: změnou Z2 ČSN 33 1500 se již změnilo to, že pro měření i pro měřicí přístroje k tomu používané platí pravidla daná souborem mezinárodních a evropských norem u nás zavedených jako soubor ČSN EN 61557).

Kapitola 5 byla nahrazena novým zněním a byly aktualizovány související (citované) normy a související právní předpisy.

Norma byla doplněna o informativní přílohu 2, která obsahuje lhůty pravidelných revizí elektrických instalací určené podle ČSN 33 1500 s doplněním vyskytujících se vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.

ČSN 33 2000-6-61/Změna Z3 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 6: Revize – Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi (vydání – duben 2004)
Změna Z3 ČSN 33 2000-6-61:1994 pouze upozorňuje na souběžnou platnost s novou ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 do 2005-10-01.

(pokračování)