časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (35)

|

číslo 5/2004

standardizace

Nové normy ČSN (35)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

S ohledem na důležitost uplatňování elektrotechnických předpisových norem byla v dubnu 1995 založena Technická normalizační komise TNK 22 Elektrotechnické předpisy (oborem působnosti je normalizace v oblasti zásad bezpečnosti v elektrotechnice, bezpečnosti elektrických předmětů a zařízení, ochrany před úrazem elektrickým proudem, před požárem, před bleskem a ostatním nebezpečím spojeným s užitím elektrické energie). Rozsah působnosti TNK 22 vymezuje i elektrotechnické normy ohledně „pravidel pro elektrotechniku„ (dříve elektrotechnické předpisy) a je odvozen od mezinárodní spolupráce v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice). TNK 22 zahrnuje tyto technické komise (TC) a subkomise (SC, SR):

 • IEC TC 16 (CENELEC SR 16) Základní a bezpečnostní principy pro styk člověk-stroj, značení a identifikace,
 • IEC SC 28A (IEC TC 109) (CENELEC SC 28A) Koordinace izolace,
 • IEC TC 64 (CENELEC TC 64, SC 64A, SC 64B) Elektrické instalace v budovách,
 • IEC TC 44 (CENELEC TC 44) Bezpečnost strojního zařízení. Elektrotechnická hlediska,
 • IEC TC 70 Stupně ochrany krytem,
 • IEC TC 74 (CENELEC TC 74) Bezpečnost a energetická účinnost zařízení pro informační a telekomunikační techniku,
 • CENELEC BTTF 62-3 Provoz elektrických zařízení,
 • CENELEC BTTF 95-1 Kontrola elektrických zařízení (instalací) v bytech,
 • CENELEC TC 218 Kvalifikace smluvních partnerů pro elektrická zařízení.

Předkládaný článek je věnován oblasti koordinace izolace (IEC TC 28, SC 28A a IEC TC 109). Zde byly vydány dvě důležité normy a následně zavedeny do národní normalizační soustavy ČSN.

Předmluva

Pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení již při jejich navrhování hraje významnou roli správné využití souboru norem pro koordinaci izolace.

Koordinace izolace zahrnuje výběr vlastností elektrické izolace zařízení s ohledem na jeho použití a ve vztahu k jeho okolí. Koordinace izolace může být dosaženo pouze tehdy, jestliže se při návrhu zařízení uvažují taková namáhání, kterým bude zařízení během předpokládané doby života pravděpodobně vystaveno.

Pod pojmem koordinace izolace (z hlediska napětí) se rozumí např. stanovení veškerého napěťového namáhání zařízení a odpovídající požadované elektrické pevnosti spočívající na přijatelných izolačních hladinách v provozu nebo přijatelných rezervách v ochraně.

Evropské normy v oblasti koordinace izolace (viz výše) připravuje v CENELEC technická komise TC 28A a mezinárodní normy připravuje v IEC technická komise TC 28 a subkomise SC 28A (nově technická komise TC 109).

V posledním období v oblasti koordinace izolace byly vydány tyto normy:

 • ČSN EN 60664-1 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky,

 • ČSN EN 60664-3 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění.

Nové ČSN

ČSN EN 60664-1 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (má třídicí znak 33 0420 a byla vydána v dubnu 2004)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60664-1:2003, je identická s mezinárodní normou IEC 664-1:1992 (včetně jejich změn A1:2000 a A2:2002) a zabývá se koordinací izolace elektrických zařízení nízkého napětí.

Norma platí pro zařízení pro použití do 2 000 m nad hladinou moře, se střídavým napětím do 1 000 V se jmenovitým kmitočtem do 30 kHz nebo se stejnosměrným napětím do 1 500 V a stanovuje požadavky pro vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevnou izolaci s ohledem na kritéria jejich provedení.

Nová norma nahrazuje ČSN 33 0420-1 Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky z ledna 1998. Ta však platí až do 2006-04-01 souběžně s novou normou.

Nahrazovaná norma byla revidována pro zajištění rozlišené koordinace pro hlavní rozvody nízkého napětí, ostatní instalační systémy a vnitřní obvody zařízení. V nové normě jsou zdůrazňovány pravděpodobnostní aspekty přepětí a jsou v ní zahrnuty požadavky pro pevnou izolaci.

ČSN EN 60664-1 je základní normou připravovaného souboru norem ČSN EN 60664 se společným názvem „Koordinace izolace zařízení nízkého napětí“. Soubor po dokončení bude mít tyto části:

 • Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (vydání ČSN – duben 2004).

 • Část 2-1: Pravidla pro použití – Pracovní formulář dimenzování a příklady dimenzování.

 • Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění (vydání ČSN – leden 2004).

 • Část 4: Zřetel na namáhání napětím o vysokém kmitočtu.

 • Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm (předpokládané vydání ČSN – červenec 2004).

Vlastní norma obsahuje tyto čtyři oddíly:

 1. Všeobecně.
 2. Základy koordinace izolace.
 3. Požadavky a zásady dimenzování.
 4. Zkoušky a měření.

Dále obsahuje přílohy: A (Základní údaje o výdržných charakteristikách vzdušných vzdáleností), B (Jmenovitá napětí napájecích sítí pro různé způsoby řízení přepětí, C (Metody měření částečných výbojů), D (Doplňující informace o metodách měření částečných výbojů), E (Porovnání povrchových cest stanovených v tabulce 4 a vzdušných vzdáleností v tabulce A.1) a ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).

Pozn.: Současně s touto normou byla vydána změna Z1 k ČSN 33 0420-1:1998, která informuje o souběžné platnosti s ČSN EN 60664-1:2004.

ČSN EN 60664-3 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění (má třídicí znak 33 0420 a byla vydána v lednu 2004)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60664-3:2003, je identická s mezinárodní normou IEC 60664-3:2003. Její zásady jsou použitelné na pracovní, základní, přídavnou a zesílenou izolaci.

Nová norma nahrazuje ČSN IEC 664-3 Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí – Část 3: Použití ochranných vrstev pro koordinace izolace sestavených desek s plošnými spoji z března 2000, která však platí až do 2006-04-01 souběžně s novou normou.

Změny proti předchozí normě spočívají především v rozšíření rozsahu platnosti nové normy. Ta nyní zahrnuje také zalévání a zalisování a podobné postupy poskytující ochranu proti znečištění. Norma platí pro všechny druhy desek s plošnými spoji s ochrannými vrstvami včetně povrchů vnitřních vrstev vícevrstvých desek, podložek a podobně chráněných zařízení.

ČSN EN 60664-3 platí pro zařízení chráněná proti znečištění použitím ochranné vrstvy, zaléváním nebo lisováním. Zabývá se podmínkami, při kterých mohou být použity zmenšené vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty v pevných zařízeních, jako jsou desky s tištěnými spoji nebo svorky komponent. Ochrany proti znečištění může být dosaženo jakýmkoliv druhem zapouzdření, jako je použití ochranných vrstev, zalití nebo zalisování. Ochrana může být použita na jedné nebo obou stranách zařízení. Uvedená norma stanovuje izolační vlastnosti ochranných materiálů.

Pozn.: Mezi jakýmikoliv dvěma nechráněnými vodivými částmi se využijí požadavky na vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty podle IEC 60664-1 nebo IEC 60664-5.

Vlastní norma je rozdělena do těchto pěti kapitol:

 1. Rozsah platnosti.
 2. Normativní odkazy.
 3. Definice.
 4. Konstrukční požadavky.
 5. Zkoušky.

Dále obsahuje přílohy: A (Pořadí zkoušek), B (Rozhodnutí technických komisí), C (Deska s plošným propojením pro zkoušky ochranné vrstvy) a ZA (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).

Pozn.: Současně s touto normou byla vydána změna Z1 k ČSN IEC 664-3:2000, informující o souběžné platnosti s ČSN EN 60664-3:2004.

(pokračování)