časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2020 vyšlo
tiskem 3. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; Průmyslové automatizační prvky

Trh, obchod, podnikání
Digitální transformace

Nové normy ČSN (34)

|

číslo 3/2004

standardizace

Nové normy ČSN (34)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

V minulém čísle časopisu Elektro jsem se zmínil o novém produktu ČSNI, kterým je Technická normalizační informace (TNI). Tento produkt se označuje zkratkou TNI a šestimístným číslem podle zásad shodných s tříděním technických norem (ČSN). TNI jsou technické normalizační dokumenty informativního charakteru a obsahují:

 • technické požadavky, které ještě nemají předpoklad pro zpracování na úrovni norem (kde z různých důvodů existuje perspektivní, nikoliv však okamžitá možnost vydání normy), nebo

 • jsou do nich převzaty některé osvědčené údaje ze zrušených ČSN, jejichž zachování a využití (po případné aktualizaci) je účelné, popř.

 • jsou do nich převzaty některé jiné normativní dokumenty, které nelze vydat jako ČSN.

Zpracování TNI organizuje a zajišťuje na smluvním základě ČSNI, který TNI schvaluje a vydává, a to podle potřeby buď jako samostatné dokumenty, nebo jako tematické soubory.

Doba platnosti se stanovuje na tři roky a je možné ji prodloužit. Před uplynutím tří let od jejího vydání se TNI prověří z hlediska aktuálnosti její existence. Přitom se podle výsledku této prověrky její platnost buď o další tři roky prodlouží, nebo se TNI zruší.

TNI se vydávají v nezbytných věcně a ekonomicky odůvodněných případech, a to pouze v oblastech spadajících do působnosti konkrétní technické normalizační komise (TNK). Je tomu tak proto, že kladné vyjádření věcně příslušné TNK je nutnou podmínkou vydání TNI.

TNI 33 1345

Při této příležitosti je třeba připomenout, že v červenci 2003 byla v oblasti elektrotechniky vydána TNI 33 1345 Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení – Komentář k ČSN EN 50191:2001, která obsahuje porovnání jednotlivých ustanovení ČSN EN 50191:2001(33 1345) a zrušené ČSN 33 1345:1992. Uvádí:

 • informativní doplňující nebo upřesňující ustanovení převzatá ze zrušené ČSN 33 1345:1992, která lze použít u těch článků platné ČSN EN 50191:2001 (33 1345), v nichž je odvolání na národní legislativu,

 • nebezpečné zóny v závislosti na zkušebních napětích proti zemi,

 • vodorovné vzdálenosti mezi přepážkami a nebezpečnou zónou v závislosti na výšce přepážky a na vzdálenosti nebezpečného místa od země,

 • minimální vzdálenosti mezi otvory v přepážce a nebezpečnou zónou v závislosti na šířce otvoru.

Pozn.: ČSN EN 50191:2001 (33 1345) nahradila od 2002-10-01 zrušenou ČSN 33 1345:1992 Elektrotechnické předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech. ČSN EN 50191:2001, na rozdíl od zrušené ČSN 33 1345:2002, obsahuje v některých článcích místo konkrétního popisu způsobu zabezpečení ochrany pouze odkaz na národní legislativu, přičemž odpovídající národní legislativa v ČR dosud nebyla vypracována.

Nová ČSN

Soubor norem ČSN 33 2000 „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ (od roku 2003 Elektrické instalace budov – změna názvu) je rozdělen do sedmi částí (viz ČSN 33 2000-1:2003 tabulka NKA2):

 • Část 1: Rozsah platnosti, účel, základní hlediska.
 • Část 2: Definice.
 • Část 3: Stanovení základních charakteristik.
 • Část 4: Bezpečnost.
 • Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • Část 6: Revize.
 • Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Předmětem tohoto článku je část 7 tohoto souboru, ve které byla vydána velmi důležitá ČSN 33 2000-7-711 (část 7 se dělí – na rozdíl od ostatních částí – na oddíly).

V současné době platí tyto ČSN pro část 7:

 • ČSN 33 2000-7-701:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory,

 • ČSN 33 2000-7-702:1996 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 702: Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán (platí do 2005-06-01 – souběžná platnost),

 • ČSN 33 2000-7-702:2003 ed. 2 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže

 • ČSN 33 2000-7-703:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny,

 • ČSN 33 2000-7-704:2001 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 704: Elektrická zařízení na staveništích a demolicích,

 • ČSN 33 2000-7-705:1995 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 705: Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních,

 • ČSN 33 2000-7-706:1996 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 706: Omezené vodivé prostory,

 • ČSN 33 2000-7-707:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat,

 • ČSN 33 2000-7-708:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 708: Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech,

 • ČSN 33 2000-7-711:2004 Elektrické instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky,

 • ČSN 33 2000-7-714:2001 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení,

 • ČSN 33 2000-7-753:2003 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění,

 • ČSN 33 2000-7-711 Elektrické instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky (vydání únor 2004).

ČSN 33 2000-7-11 obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.7.711 S1:2003, který modifikuje IEC 60364-7-711:1998 (společné modifikace s IEC jsou v normě označeny svislou postranní čarou na levé straně textu).

Norma platí pro provizorní elektrické instalace na výstavách, přehlídkách a stáncích*) (včetně mobilních výstavních skříní a jiného vybavení) pro ochranu uživatelů (pozn.: norma se nevztahuje na elektrické instalace budov, ve kterých se konají nebo nacházejí výstavy, přehlídky nebo stánky).

ČSN 33 2000-7-711 obsahuje požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem, ochranu před tepelnými vlivy, ochranu proti požáru, požadavky na výběr elektrického zařízení; uvádí (mimo jiné) tyto požadavky:

 • samočinné odpojení napájecích kabelů, kterými je zajištěno napájení provizorních rozvodů musí být zajištěno na jejich počátku proudovými chrániči, jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud není větší než 300 mA,

 • všechny zásuvkové obvody do 32 A a všechny konečné obvody, kromě obvodů určených pro nouzové osvětlení, musí být chráněny proudovým chráničem se jmenovitým reziduálním vybavovacím poruchovým proudem nepřevyšujícím 30 mA,

 • provizorní elektrické instalace výstav, přehlídek a stánků musí být revidovány na místě, v souladu s IEC 60364-6-61 po každém smontování.

Norma navíc obsahuje národní přílohu NA. Podle ní v místech, kde budou držena zvířata, musí být zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem u neživých částí nepřekročením smluvního mezního napětí UL. Efektivní hodnota střídavého napětí UL = 25 V, u stejnosměrného nepřerušovaného napětí UL = 60 V.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti, předmět a základní principy.
 • Definice.
 • Stanovení všeobecných charakteristik.
 • Bezpečnost.
 • Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • Revize

Dále obsahuje tři přílohy: ZA (normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich odpovídajícími evropskými publikacemi), ZB (zvláštní národní podmínky) a Národní přílohu NA (doplňuje normu o další ustanovení).

(pokračování)


*) Výstava – událost pořádaná pro předvádění prodeje zboží apod., která se může konat na jakémkoliv vhodném místě, v místnostech, budovách nebo v provizorních stavbách.
Přehlídka – přehlídka nebo představení na jakémkoliv vhodném místě, v místnostech, budovách nebo v provizorních stavbách.
Stánek – místo nebo provizorní stavba využívané k předvádění, marketingu, prodeji, zábavě apod.