časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (33)

|

číslo 2/2004

standardizace

Nové normy ČSN (33)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

V předcházejících dvou číslech časopisu ELEKTRO byla uvedena informace o vydání nových norem ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, které zavádějí soubor evropských norem EN 50110:1996 „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ do národní normalizační soustavy ČSN. Vzhledem k tomu, že zavedením souboru evropských norem EN 50110 vznikla v oblasti „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ zcela nová situace, věnujeme se v časopisu ELEKTRO těmto otázkám ve třech samostatných příspěvcích:

 • „Nové normy ČSN (31)„ (úvodní informace k dané problematice – ELEKTRO 12/2003),
 • „Nové normy (32)„ (podrobná informace o nových normách ČSN EN 50 110-1 a ČSN EN 50110-2 nahrazujících soubor norem ČSN 34 3100 až 91 – ELEKTRO 1/2004),
 • „Nové normy (33)„ (podrobná informace o změnách norem souboru ČSN 34 3100 až 91, které vyplynuly ze zavedení evropských norem EN 50110-1 a 2 do soustavy ČSN – ELEKTRO 2/2004) (dnešní příspěvek).

Tento článek pojednává o změnách norem souboru ČSN 34 3100 až 91, které vyplynuly ze zavedení evropských norem EN 50110-1 a 2 do soustavy ČSN. Zároveň je třetím a závěrečným článkem o zmiňované problematice.

Nové normy – změny ČSN

Předmluva
Změny dále uvedených norem, které vyplynuly ze zavedení souboru norem EN 50110, představují pouze úpravy základních norem tak, aby nebyly v rozporu se zavedenou evropskou normou. To znamená, že změny byly provedeny v těch článcích norem, kde by docházelo k duplicitě, nebo kde články nové normy mají přísnější požadavky než normy stávající. Články nahrazovaných norem, které již byly zastaralé a neměly svoje opodstatnění, byly vypuštěny. Současně byly aktualizovány citované normy a související ČSN.

Jednotlivé změny doplnily text základní normy (souboru ČSN 34 3100 až 91) tak, aby byla vyznačena návaznost na ČSN EN 50110-1 a upřesněna informace o souběžné platnosti s novou normou do 2005-12-31.

Vyskytují se určité námitky, že požadavek „Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a činnost nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s normou ČSN EN 50110-1 a touto normou„, který je uveden ve změně ČSN 34 3100/Z9, je obtížně splnitelný. Je pravda, že lepší by bylo místo tučně vyznačeného textu použít následující text: „s normou ČSN EN 50110-1 a/nebo touto normou„ a docílit tak možnosti většího výběru (pozn.: možnost vydání opravy se projednává). Je třeba si však uvědomit tyto skutečnosti:

 • Nastala změna v postavení českých technických norem v soustavě normativních dokumentů. Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění mají české technické normy dobrovolný charakter a jsou určeny především pro rozpracování požadavků technických předpisů (např. zákonů, vyhlášek, nařízení vlády apod.).

 • Pro zajištění bezpečnosti je třeba dále vypracovat místní provozní předpisy. Pro vypracování těchto předpisů slouží všechny druhy normativních dokumentů (technické předpisy, české technické normy, normy organizací apod.).

 • Je třeba urychleně přejít na využívání ČSN EN 50110-1, na kterou jsou odvolávky v již vydaných ČSN zavádějících evropské normy (např. ČSN EN 50191 a ČSN 60950-1). To znamená, že pro nová řešení je nutné využívat ČSN EN 50110-1 a 2, které lze doplnit ustanoveními ze souboru norem ČSN 34 3100 až 91 (popř. ustanoveními z jiných normativních dokumentů). Zmíněná ustanovení však nesmí být s evropskými normami v rozporu (údaje z ČSN EN 50110-1 pouze doplňují novými údaji, které daná evropská norma neobsahuje).

 • Se vstupem ČR do EU souvisí i uvedení legislativy ČR do souladu s legislativou EU.

Nejrozsáhlejší je změna ČSN 34 3100/Z9 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. To vyplývá ze skutečnosti, že ČSN 34 3100 je kmenovou (základní) normou pro soubor norem ČSN 34 3100 až 12 a ČSN 34 3191 a stanovuje základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů i napětí a v jejich blízkosti. Ostatní normy tohoto souboru obsahují doplňující předpisy (nyní pravidla pro elektrotechniku) pro obsluhu a práci na jednotlivých částech zařízení a na zvláštních elektrických zařízeních a také pro činnost nebo pobyt v jejich blízkosti.

Současně s vydáním ČSN EN 50110-1 a 2 (34 3100) (vydání – listopad 2003) byly vydány tyto změny norem souboru ČSN 34 3100 až 91:

 • ČSN 34 3100:1967/Z9 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních (vydání – listopad 2003).

 • ČSN 34 3101:1987/Z2 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach (vydání – listopad 2003).

 • ČSN 34 3102:1967/Z2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích (vydání – listopad 2003).

 • ČSN 34 3103:1967/Z2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozváděčích (vydání – listopad 2003).

 • ČSN 34 3104:1967/Z1 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách (vydání – listopad 2003).

 • ČSN 34 3106:1967/Z2 Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vo filme, v rozhlase a televízii (vydání – listopad 2003).

 • ČSN 34 3107:1970/Z1 Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrolýzach tavenín a roztokov (vydání – listopad 2003).

 • ČSN 34 3108:1968/Z3 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými (vydání – listopad 2003).

 • ČSN 34 3109:1997/Z1 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách (vydání – listopad 2003).

 • ČSN 34 3110:1968/Z1 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v pojízdných prostředcích (vydání – listopad 2003).

 • ČSN 34 3191:1985/Z1 Bezpečnostnětechnická ustanovení pro obsluhu a práci na průmyslových vf elektrotepelných zařízeních (vydání – listopad 2003).

 • ČSN 33 1335/Z3 Elektrotechnické předpisy – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na těsně zapouzdřených rozváděčích s izolací SF6 pro jmenovitá napětí 52 kV a vyšší (vydání – listopad 2003).

Pozn. 1: ČSN 34 3105 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech„ (z již uvedeného souboru) byla revidována a nahrazena novou normou ČSN 33 1345 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech„ (vydání – říjen 1992). Nové označení normy vyplynulo z celkové koncepce postupného převedení předpisových norem do třídy 33. Tato norma však byla nahrazena ČSN EN 50191 (33 1345) „Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení“ (vydání – prosinec 2001).

Pozn. 2: U ČSN 34 3112:1970 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů“ nebyla změna vydána (není v rozporu s ČSN EN 50110-1). Její zrušení bude vyhlášeno ve Věstníku ÚNMZ 12/2005. To znamená k datu, kdy přestane platit základní norma tohoto souboru (ČSN 34 3100).

Závěr

Je třeba připomenout, že EN 50110-1:1996, která je zavedena do soustavy ČSN jako ČSN EN 50110-1:2003, má být v Evropě prvním rozhodným krokem k postupnému zavedení jednotné úrovně bezpečnosti při obsluze, pracovní činnosti na elektrických zařízeních nebo s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Norma uznává nynější rozdílné národní požadavky na bezpečnost. Jejím cílem je postupně zavést společnou úroveň bezpečnosti. Souběžná platnost nahrazovaného souboru norem ČSN 34 3100 až 91 do 2005-12-31 s touto normou má v praxi umožnit plynulý přechod na novou soustavu normativních dokumentů.

Omezení doby platnosti soubor norem ČSN 34 3100 až 91 vyplývá ze skutečnosti, že tento soubor sice řeší danou problematiku podrobně a představuje vzájemně propracovaný celek technických předpisů na úseku bezpečnosti práce, která platí pro všechna elektrická zařízení od elektrárny až po divadla, světelné reklamy apod., avšak jednotlivé normy uvedeného souboru jsou zastaralé (jsou poplatné době jejich vzniku 1967–1997), obsahují požadavky, které již do dobrovolných norem nepatří, a informace, jež se postupně staly neaktuálními (nastaly změny organizace činnosti provozovatelů, např. distribučních soustav, změny základních legislativních předpisů, jako jsou: energetický zákon, zákon o technických požadavcích na výrobky a příslušná NV). V některých případech nahrazují vyhlášky orgánu dozoru nad bezpečností práce a jsou i podkladem pro zkoušky elektrotechniků (např. podle vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice).

Uskutečnit celkovou revizi norem souboru ČSN 34 3100 až 91 by bylo v současné době velmi obtížné, neboť není dokončena novelizace zákonů a vyhlášek v dané oblasti (a to především ČÚBP – např. vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice) a revize norem souboru ČSN 34 3100 až 12 podléhá notifikaci*) (čistá ČSN). Při revizi by musela být změněna i stavba, obsah a struktura těchto norem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a s MPN 1:1999. Ustanovení obsahující povinnosti by musela být převedena do technických předpisů (především ČÚBP). Ve skutečnosti by to znamenalo, že revidované normy by již neobsahovaly údaje, které v současné době jsou důvodem jejich existence.

ČSNI si je však vědoma nutnosti informovat technickou veřejnost o tom, jak postupovat při využívání ČSN 50110-1 a 2 spolu se souborem norem ČSN 34 3100 až 91 i po absenci tohoto souboru. Z uvedených důvodů byla na jednáních TNK 22 Elektrotechnické předpisy a TNK 126 Elektrotechnika v dopravě projednána možnost vydání jiného normativního dokumentu než ČSN. Předpokládá se, že v průběhu tohoto roku (2004) bude vydána (Českým normalizačním institutem) technická normalizační informace TNI 34 3100 Práce a obsluha na elektrických zařízeních (Komentář k ČSN EN 50110-1 a 2). V současné době již byl vytvořen zpracovatelský tým, který pracuje pod vedením Ing. Krameriuse (zpracovatel ČSN EN 50110-1, 2 a změn norem souboru ČSN 34 3100 až 91).

Pozn.: Pro informaci uvádíme, že např. k ČSN EN 50191 byla v roce 2003 vydána TNI 33 1345 Zřizování a provoz zkušebních zařízení – Komentář k ČSN EN 50191:2001.

Je třeba poznamenat, že sebelepší pravidla a postupy nemají význam, jestliže všechny osoby pracující na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou s nimi a všemi zákonnými požadavky plně seznámeny a neřídí se těmito pravidly.

(pokračování)


*) Česká republika je od roku 1997 plnoprávným členem CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice). Z plnoprávného členství vyplývá i povinnost notifikace. O této problematice již byla podána informace např. v ELEKTRO 04/2003.