časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (32)

číslo 1/2004

standardizace

Nové normy ČSN (32)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

V předcházejícím čísle časopisu ELEKTRO byla úvodní informace o vydání nových norem ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, které zavádějí soubor evropských norem EN 50110:1996 „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ do národní normalizační soustavy ČSN. Vzhledem k tomu, že zavedením souboru evropských norem EN 50110 vznikla v oblasti „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ zcela nová situace, v časopisu ELEKTRO se věnujeme těmto otázkám ve třech samostatných příspěvcích:

 • „Nové normy ČSN (31)„ (úvodní informace k dané problematice – ELEKTRO 12/2003),

 • „Nové normy (32)„ (podrobná informace o nových normách ČSN EN 50 110-1 a ČSN EN 50110-2, nahrazujících soubor norem ČSN 34 3100 až 91 – ELEKTRO 1/2004 – tento příspěvek),

 • „Nové normy (33)„ (podrobná informace o změnách norem souboru ČSN 34 3100 až 91, které vyplynuly ze zavedení evropských norem EN 50110-1 a 2 do soustavy ČSN – bude publikován v ELEKTRO 2/2004).

Tento článek pojednává o nových normách ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, které nahrazují soubor norem ČSN 34 3100 až 91.


Nové normy

ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (vydání – listopad 2003)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50110-1:1996 a s účinností od 2005-12-31 ruší ČSN 34 3100:1967, ČSN 34 3101:1987, ČSN 34 3102:1967, ČSN 34 3103:1967, ČSN 34 3104:1967, ČSN 34 3106:1967, ČSN 34 3107:1970, ČSN 34 3108:1968, ČSN 34 3109:1997, ČSN 34 3110:1968, ČSN 34 3191:1985 a ČSN 33 1335:1989, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Pozn.: ČSN EN 50110-1 je převzata překladem z anglického originálu evropské normy EN 50110-1 a řeší danou problematiku obecně (nahrazované normy tvořily ucelený soubor, který řešil otázku obsluhy a práci na elektrickém zařízení i pro specifické účely).

Tato norma platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Uvedená zařízení jsou provozována s úrovní napětí od malého až po vysoké (pozn.: termín vysoké napětí zahrnuje vysoké, velmi vysoké a zvlášť vysoké napětí) a stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich a/nebo v jejich blízkosti.

Zmíněné požadavky se týkají obsluhy, práce a údržby. Je vhodná pro všechny práce na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, jako jsou např. stavební práce v blízkosti venkovních vedení nebo úložných kabelů.

Pozn.: Tato norma má být v Evropě prvním rozhodným krokem k postupnému zavedení jednotné úrovně bezpečnosti při obsluze, pracovní činnosti na elektrických zařízeních nebo s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Norma uznává nynější rozdílné národní požadavky na bezpečnost a jejím cílem je postupně zavést společnou úroveň bezpečnosti.

Je třeba dodat, že ČSN EN 50 110-1 se stává základní normou v otázce bezpečnosti obsluhy a práce na elektrických zařízeních. Avšak ve svých článcích pojednává o základních bezpečnostních požadavcích a dále tyto požadavky nerozpracovává, jak jsme tomu zvyklí u našich národních norem. Sjednocení takové normy pro všechny členské státy CENELEC je velký problém, a to především proto, že v jednotlivých členských státech CENELEC jsou různé zvyklosti při vykonávání obsluhy, údržby a revizí elektrických zařízení a v tomto směru i odlišná legislativa.

Pro používání normy jsou v kapitole 3 uvedeny termíny a definice. Pro další termíny, které jsou v normě používány, ale nejsou v definicích uvedeny, se používá mezinárodní elektrotechnický slovník (např. IEC 50(151) (ČSN IEC 50(151), IEC 50(601) (ČSN 33 0050-601), IEC 50(604) (ČSN 33 0050-604), IEC 50(826) (ČSN 33 0050-826)).

Kapitola 4 obsahuje zásady pro bezpečnou obsluhu a práci. Stanovuje postupy a obecné požadavky, které vedou k zajištění bezpečnosti. Mimo jiné uvádí:

 • Před započetím práce na elektrickém zařízením nebo v jeho blízkosti musí být provedena analýza elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána obsluha nebo pracovní činnost, aby byla zajištěna bezpečnost.

 • Odpovědnost za bezpečnost osob zapojených do pracovní činnosti a těch, které jsou nebo mohou být zúčastněny na této činnosti, musí být v souladu s národní legislativou.

 • Veškeré osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti musí být školeny z bezpečnostních předpisů a místních pracovních předpisů určených pro jejich práci. Pokud je práce dlouhodobá nebo složitá, musí být tato školení opakována. Vyžaduje se, aby osoby postupovaly ve smyslu těchto předpisů a pokynů.

 • Práci, při které jsou potřebné technické znalosti nebo dovednosti z hlediska ochrany před elektrickým nebezpečím nebo zraněním způsobeným elektřinou, nesmí provádět nikdo jiný kromě osob, které takové znalosti a dovednosti mají, nebo osob pod takovou kontrolou, kterou tato práce vyžaduje.

Norma uvádí tato kritéria pro vyhodnocení kvalifikace osob:
 • elektrotechnické vzdělání,

 • zkušenosti s prací na elektrických zařízeních,

 • znalost zařízení, na kterém se pracuje, a praktické zkušenosti z této práce,

 • znalost o náhodných poruchách, které se mohou vyskytnout v průběhu práce,

 • schopnost posouzení situace, zda je možné bezpečně pokračovat v práci.

Pro činnost na elektrickém zařízení norma používá tři kvalifikační stupně.

 1. osoba seznámená (ordinary person),
 2. osoba poučená (instructed person),
 3. osoba znalá (skilled person).

Pozn.: Je třeba dodat, že Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. zná kromě uvedených i pracovníky (osoby) znalé s vyšší kvalifikací.

Dalšími oblastmi, které jsou v EN 50110-1 řešeny, je organizace práce, dorozumívání, vymezení pracoviště, nářadí a výstroj, měření, zkoušení a revize, dokumentace. Zabývá se též požadavky, které musí být splněny při vykonávání údržby a oprav, dále druhy údržbové práce a kdo a za jakých podmínek může tyto práce vykonávat. Všechny uvedené oblasti, jak již bylo zmíněno, obsahují požadavky, které musí být splněny, ale nejsou podrobně rozpracovány podle zvyklostí, které se uplatňují u soustavy čistých ČSN.

Je třeba dodat, že z hlediska bezpečnosti klade ČSN EN 50110-1 větší nároky na provozovatele zařízení, kteří musí splnit požadavky normy v plném rozsahu, přičemž tam, kde v současné době byly některé postupy zpracovány, musí po jejich zrušení toto zajistit provozovatel.

Pozn.: Osoby, které jsou určeny k práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti, musí být vyškoleny tak, aby byly schopny poskytnout první pomoc při zranění způsobeném elektrickým proudem a/nebo při popáleninách. Doporučuje se, aby postup poskytování první pomoci na plakátech nebo panelech byl umístěn na pracovišti, nebo v podobě letáků, popř. brožurek o bezpečnosti vydán zaměstnancům.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Základní principy.
 • Běžné provozní postupy.
 • Pracovní postupy.
 • Postupy při údržbě.

Dále obsahuje: Přílohy A, B, C a dva obrázky.

Příloha A obsahuje návod pro stanovení vzdušných vzdáleností u pracovních postupů (pro práce pod napětím, pro práce na elektrickém zařízení v blízkosti zařízení pod napětím) a udává elektrické vzdálenosti a ergonomickou vzdálenost.

Příloha B uvádí dodatečné informace pro bezpečnou práci. Jsou zde příklady provádění práce pod napětím, ochrana před požárem – hašení a pracovní místo s nebezpečím exploze.

V příloze C je seznam literatury.

Na obrázku 1 jsou vzdušné vzdálenosti a zóny pro pracovní postupy, na obrázku 2 ohraničení ochranného prostoru použitím izolované ochranné části.

ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky) (vydání – listopad 2003)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50110-2:1996 a doplňuje základní normu ČSN EN 50110-1 o národní dodatky (jestliže existují). Citace zákonů, předpisů a norem jsou uvedeny v originále (v jazyce příslušného členského státu) a obecné části v češtině.

Tato část 2 obsahuje národní dodatky (jestliže existují) a několik normativních příloh (jednu pro každý stát). Specifikuje další návrhy bezpečnostních požadavků nebo připojuje národní doplňky k těmto minimálním požadavkům.

V normě jsou obsaženy národní dodatky pro Rakousko, Belgii, Švýcarsko, Německo, Dánsko, Španělsko, Finsko, Francii, Velkou Británii, Řecko, Irsko, Island, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Švédsko a pro ČR Národní příloha NA.

Do této přílohy jsou zahrnuty tyto zákony, vyhlášky (platné v současné době):

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),

 • Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o odborné způsobilosti v elektrotechnice,

 • Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Změna: Vyhláška č. 553/1990 Sb.,

 • Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních,

 • Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

Dále jsou zde zahrnuty tyto normy:

ČSN 33 1310, ČSN 33 1326, ČSN 33 1335, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 34 3100, ČSN 34 3101, ČSN 34 3102, ČSN 34 3103, ČSN 34 3104, ČSN 34 3106, ČSN 34 3107, ČSN 34 3108, ČSN 34 3110, ČSN 34 3191, ČSN 34 3205, ČSN 34 3270 a ČSN 34 3278.

Národní komitéty musí oznámit CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) změny ve svých národních dodatcích (např. v této normě jsou již zapracovány opravy z dubna 1997 a z února 2001, které obsahují změny údajů pro Finsko, Německo, Irsko, Nizozemsko a Švédsko).

Závěr

Požadavky uváděné v ČSN EN 50110-1 jsou v podstatě shodné s požadavky v ČSN 34 3100, ale nejsou tak podrobně rozpracovány. To je ponecháno v evropské normě na národních dodatcích. V daném případě se postupuje podle ČSN EN 50 110-2, která obsahuje několik normativních příloh (jednu pro každý stát), specifikuje další návrhy bezpečnostních požadavků nebo připojuje národní dodatky k těmto minimálním požadavkům.

Jak vyplývá z předmluvy ČSN EN 50110-1, mnoho národních předpisů, norem a mezinárodních pravidel týkajících se této oblasti nebylo (při tvorbě souboru evropských norem EN 50110-1) použito a za základ byly vzaty již užívané zvyklosti.

Soubor evropských norem EN 50110 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ je v souladu s legislativou EU, tzn. že i ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 jsou v souladu s legislativou EU.

Je třeba poznamenat, že sebelepší pravidla a postupy nemají význam, jestliže všechny osoby pracující na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou s nimi a se všemi zákonnými požadavky plně seznámeny a těmito pravidly se neřídí.

(pokračování)