časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (31)

číslo 12/2003

standardizace

Nové normy ČSN (31)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Tento příspěvek je úvodní informací o vydání nových norem ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, které zavádějí soubor evropských norem EN 50110:1996 „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ do národní normalizační soustavy ČSN. Vzhledem k tomu, že zavedením souboru evropských norem EN 50110 vznikla v oblasti „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ zcela nová situace, v časopisu ELEKTRO se budeme dané problematice věnovat ve třech samostatných příspěvcích: Nové normy ČSN (pokračování č. 31) (dnešní úvodní informace k dané problematice), Nové normy (pokračování č. 32) (podrobná informace o nových normách ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, nahrazujících soubor norem ČSN 34 3100 až 91), a Nové normy (pokračování č. 33) (podrobná informace o změnách norem souboru ČSN 34 3100 až 91), které vyplynuly ze zavedení evropských norem EN 50110-1 a 2 do soustavy ČSN).

V souvislosti s komplikovaným projednáváním návrhů norem ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 v rámci normalizačního řízení a z důvodu nesouhlasu MPSV ČR s vydáním byly návrhy norem ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„, ČSN EN 50110-2 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)„ a návrhy změn ČSN 34 3100/Z9, ČSN 34 3101/Z2, ČSN 34 3102/Z2, ČSN 34 3103/Z2, ČSN 34 3104/Z1, ČSN 34 3106/Z2, ČSN 34 3107/Z1, ČSN 34 3108/Z3, ČSN 34 3109/Z1, ČSN 34 3110/Z1, ČSN 34 3191/Z1 a ČSN 33 1335/Z3, jež vyplynuly ze zavedení souboru norem EN 50110, schváleny v roce 2002 pouze jako pracovní materiály a nebyly vydány tiskem.

Teprve na základě změny stanoviska MPSV ČR (jeho souhlas s vydáním) bylo možné uvedené návrhy norem i změn norem vydat v listopadu 2003 tiskem. Podrobná informace o problematice zavedení souboru evropských norem EN 50110 bude uvedena v Elektrotechnické ročence 2004 v článku „Nové normy ČSN pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních„.

Je třeba připomenout, že dosud existovaly pro oblast „obsluha a práce na elektrických zařízeních„ tyto ČSN:

 • ČSN 34 3100:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

 • ČSN 34 3101:1987 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach.

 • ČSN 34 3102:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích.

 • ČSN 34 3103:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozváděčích.

 • ČSN 34 3104:1967 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách.

 • ČSN 34 3106:1967 Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vo filme, v rozhlase a televízii.

 • ČSN 34 3107:1970 Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrolýzach tavenin a roztokov.

 • ČSN 34 3108:1968 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.

 • ČSN 34 3109:1997 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách.

 • ČSN 34 3110:1968 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v pojízdných prostředcích.

 • ČSN 34 3112:1970 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů.

 • ČSN 34 3191:1985 Bezpečnostně technická ustanovení pro obsluhu a práci na průmyslových vf elektrotepelných zařízeních.

Pozn.: ČSN 34 3105 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech„ (z výše uvedeného souboru) byla revidována a nahrazena novou normou ČSN 33 1345 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech„ (vydání říjen 1992). Nové označení normy vyplynulo z celkové koncepce postupného převedení předpisových norem do třídy 33. Tato norma však byla nahrazena ČSN EN 50191 (33 1345) „Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení“ (vydání prosinec 2001).

ČSN 34 3100 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních„ je kmenovou (základní) normou pro soubor norem ČSN 34 3100 až 12 a ČSN 34 3191. ČSN 34 3100 stanoví základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů a napětí a v jejich blízkosti. Ostatní normy tohoto souboru obsahují doplňující předpisy (nyní pravidla pro elektrotechniku) pro obsluhu a práci na jednotlivých částech zařízení a na zvláštních elektrických zařízeních a také pro činnost nebo pobyt v jejich blízkosti.

Soubor evropských norem EN 50110 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ je v souladu s legislativou EU. Soubor tvoří dvě normy: EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ a EN 50110-2 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních„ (národní dodatky), které byly do soustavy ČSN zavedeny jako ČSN EN 50110-1 a ČSN 50110-2.

S přihlédnutím k důležitosti uvedených norem byly návrhy ČSN EN 50110-1 a ČSN 50110-2 (a návrhy změn ČSN 34 3100 až 91) projednány se všemi účastníky normalizačního řízení včetně příslušných technických normalizačních komisí: TNK 22 Elektrotechnické předpisy, TNK 97 Elektroenergetika a TNK 126 Elektrotechnika v dopravě. Přitom na základě požadavku ČSNI byly kromě přihlášených účastníků připomínkového řízení zařazeny i další.

Na doporučení ČSNI byl zpracovatelem (MEDIT Olomouc) vytvořen zpracovatelský tým ve složení:

 • Ing. Jaroslav Bárta, Energoprojekt Praha,
 • doc. Ing. Eva Konečná, CSc., Technická univerzita Liberec,
 • Ing. Bohuslav Kramérius, Ing. Antonín Kubela, ČD, s. o., DDC, o. z.,
 • Technická ústředna dopravní cesty Praha,
 • Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o. Praha,
 • Ing. Antonín Lisý, Elektrotechnický svaz český,
 • Václav Macháček, Středočeská energetická a. s. Praha,
 • Ing. Vladimír Turnovec, ČÚBP Praha (v průběhu zpracování úkolů rezignoval na člena týmu).

Nové normy

ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (vydání – listopad 2003)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50110-1:1996 a nahrazuje ČSN 34 3100 z 1967-02-09, ČSN 34 3101 z 1987-02-02, ČSN 34 3102 z 1967-02-09, ČSN 34 3103 z 1967-02-09, ČSN 34 3104 z 1967-02-09, ČSN 34 3106 z 1967-02-09, ČSN 34 3107 z 1970-04-17, ČSN 34 3108 z 1968-05-02, ČSN 34 3109 z prosince 1997, ČSN 34 3110 z 1968-05-02, ČSN 34 3191 z 1985-09-04 a ČSN 33 1335 z 1989-04-14, které do 2005-12-31 platí souběžně s danou normou.

Norma platí pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti. Platí pro zařízení, která jsou provozována ve všech napěťových hladinách, od malého, přes nízké, vysoké až po velmi vysoké a zvlášť vysoké napětí. Dále norma ve svém znění stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich anebo v jejich blízkosti (pozn.: požadavky se týkají jak obsluhy, tak práce a údržby).

ČSN EN 50110-1 se stává základní normou v otázce bezpečnosti obsluhy a práce na elektrických zařízeních. Tato norma však pojednává ve svých článcích o základních bezpečnostních požadavcích a dále tyto požadavky nerozpracovává, jak jsme tomu zvyklí u našich národních norem. Sjednocení takové normy pro všechny členské státy CENELEC je velkým problémem, a to hlavně z toho důvodu, že v jednotlivých členských státech CENELEC jsou různé zvyklosti při provádění obsluhy, údržby a revizí elektrických zařízení a v tomto směru i odlišná legislativa (další informace v článku Nové normy ČSN (32) – viz úvod).

ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky (vydání – listopad 2003)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50110-2:1996 a doplňuje základní normu ČSN EN 50110-1 o národní dodatky. Citace zákonů, předpisů a norem jsou uvedeny v originále (v jazyce příslušného členského státu) a v obecné části v češtině.

Tato část 2 uvádí národní dodatky a obsahuje několik normativních příloh (jednu pro každý stát). Specifikuje další návrhy bezpečnostních požadavků nebo připojuje národní doplňky k těmto minimálním požadavkům. Do národní přílohy NA jsou pro Českou republiku zahrnuty zákony, vyhlášky a normy, které souvisejí se základní normou (další informace v článku Nové normy ČSN (32) – viz úvod).

Změny norem souboru ČSN 34 3100 až ČSN 34 3191

Změny norem ČSN 34 3100/Z9, ČSN 34 3101/Z2, ČSN 34 3102/Z2, ČSN 34 3103/Z2, ČSN 34 3104/Z1, ČSN 34 3106/Z2, ČSN 34 3107/Z1, ČSN 34 3108/Z3, ČSN 34 3109/Z1, ČSN 34 3110/Z1, ČSN 34 3191/Z1 a ČSN 33 1335/Z3, které vyplynuly ze zavedení souboru norem EN 50110, představují pouze úpravy základních norem tak, aby nebyly v rozporu se zavedenou evropskou normou.

To znamená, že změny uvedených norem byly provedeny u těch článků, kde by docházelo k duplicitě nebo kde články nové normy mají přísnější požadavky než normy stávající. Články nahrazovaných norem, které byly již zastaralé a neměly svoje opodstatnění, byly vypuštěny.

Současně byly aktualizovány citované normy a související ČSN. Jednotlivé změny doplnily text základní normy (souboru ČSN 34 3100 až 34 3191) tak, aby byla vyznačena návaznost na ČSN EN 50110-1 a upřesněna informace o souběžné platnosti s novou normou (další informace v článku Nové normy ČSN (33) – viz úvod).

Závěr

Závěrem je třeba zdůraznit, že zavedením souboru evropských norem EN 50110 vznikla v oblasti „práce a obsluha na elektrických zařízeních„ zcela nová situace. ČSN EN 50110-1 obsahuje pouze minimální požadavky na bezpečnost, na kterých se členové CENELEC dohodli, a předpokládá, že podrobnější předpisy budou vytvořeny podle potřeby v národní legislativě nebo v předpisech místního významu, popř. v normách organizací. Souběžná platnost souboru norem ČSN 34 3100 až 34 3191 s novou normou umožní uživatelům technických norem postupný přechod na využívání nové normy a zároveň v období souběžné platnosti přepracovat místní provozní předpisy.

Obecně lze konstatovat, že problematika nahrazování předpisových norem v uvedené oblasti je velmi komplikovaná, neboť tvorba těchto norem probíhala v období, kdy závaznost technických norem byla stanovena zákonem. Do předpisových norem byla zařazována ustanovení obsahující povinnosti, které do dobrovolných technických norem podle zákona č. 22/1997 Sb. v současném znění již nepatří. V jednotlivých organizacích (především v oblasti energetiky a v oblasti dopravy) jsou místní provozní předpisy vypracovány s využitím již uvedených předpisových norem. Tato otázka bude řešena postupně, a to zejména v rámci zavádění evropských norem.

(pokračování)