časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (30)

číslo 11/2003

standardizace

Nové normy ČSN (30)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Jmenovitá napětí, proudy a kmitočty patří mezi základní parametry elektrických sítí i jednotlivých zařízení. V současné době platí tyto normy v dané oblasti:

ČSN 33 0128 „Elektrotechnické předpisy – Jmenovité kmitočty od 01 do 10 000 Hz a jejich dovolené odchylky„ (vydání – leden 1984);

ČSN EN 60059 (33 0125) „Normalizované hodnoty proudů IEC„ (vydání – prosinec 2000) (idt EN 60059:1999, idt IEC 60059:1999).

Pro jmenovitá napětí platila ČSN IEC 38 (33 0120) „Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC„ od dubna 1993 až do srpna 2001, kdy byla nahrazena dvěma normami.

Pozn:. Nutnost vydání dvou ČSN pro jmenovitá napětí vyplynula z těchto skutečností:

 • V Mezinárodní elektrotechnické komisi (IEC) byla v roce 1983 vydána IEC 38:1983 „Normalizovaná napětí IEC„, která byla základem i pro ČSN IEC 38:1993 (platí pro sítě i pro zařízení). K IEC 38:1983 byly vydány dvě změny: IEC 38:1993/A1:1994 a IEC 38:1993/A2:1997.

 • V CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) byl v roce 1989 vydán harmonizační dokument HD 472 S1:1989, který řeší pouze jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn. K tomuto HD byla vydána změna HD 472 S1:1989/A1:1995.

 • Česká republika je od listopadu 1997 plnoprávným členem CENELEC. Z tohoto členství (mimo jiné) vyplývá, že ČR je povinna zavádět do soustavy ČSN všechny evropské normy (EN) a harmonizační dokumenty (HD) a současně zrušit národní normy, které jsou s normami CENELEC v rozporu.

 • IEC 38:1983 a její změny obsahují některá ustanovení, která jsou s HD 472 S1:1989 v rozporu.

ČSN 33 0120 „Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC„ (vydání – srpen 2001), která obsahuje upravené znění mezinárodní normy IEC 38:1983 včetně jejích změn IEC 38:1983/A1:1994 a IEC 38:1983/A2:1997 tak, aby nová norma nebyla v rozporu s harmonizačním dokumentem HD 472 S1:1989 ani s jeho změnou HD 472 S1:1989/A1:1995.

ČSN 33 0121 „Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn„ (vydání – srpen 2001) (idt HD 472 Sl:1989 + A1:1995).

Pozn.: Tato norma uvádí (jak je již uvedeno v názvu normy) pouze jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn. Má však zvláštní význam, neboť se na tento harmonizační dokument odvolává řada evropských norem EN a harmonizačních dokumentů HD.

ČSN 33 0121 stejně jako ČSN 33 0120 obsahuje údaje o možném rozsahu odchylek napětí, z něhož vyplývá:

 • z jmenovitých napětí stávajících sítí 220/380 V a 240/415 V se musí postupně přecházet na hodnotu 230/400 V,

 • přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2003,

 • během přechodného období mají v první fázi dodavatelé elektrické energie v zemích se sítí 220/380 V přejít na napětí 230/400 V +6 %, –10 % a v zemích se sítí 240/415 V na napětí 230/400 V +10 %, –6 %,

 • na konci přechodného období má být dosaženo odchylky 230/400 V ±10 %.

Vzhledem k tomu, že přechodné období (jak vyplývá ze současného stavu přechodu na nové napětí) není možné dodržet, bylo v CENELEC rozhodnuto o prodloužení přechodného období až do roku 2008. Za tím účelem byla vydána oprava (Corrigendum) k HD 472 S1:1989, která byla zavedena do soustavy ČSN (viz dále).

Pozn. 1: Pro napětí sítí trakčních soustav (za normálních provozních podmínek) platí ČSN EN 50163 (33 3500) „Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav„ (vydání – duben 1998) (idt EN 50163:1995).

Pozn. 2: Pro charakteristiky napětí v místech připojení odběratelů z veřejných distribučních sítí nízkého a vysokého napětí (za normálních provozních podmínek) platí ČSN EN 50160 (33 0122) „Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě“ (vydání – červen 2000) (idt EN 50160).

Nové normy

ČSN 33 0121/OPRAVA 1 „Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn„ (vydání – září 2003)

Tato oprava je identickým převzetím opravy harmonizačního dokumentu HD 472 S1:1989/Cor.:2002-02 a opravuje v ČSN 33 0121 údaje o přechodném období takto: „Přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2008 včetně“.

Např. pro ČR to znamená, že do konce roku 2008 je možné používat napětí 230/380 V +6 %, –10 % místo napětí 230/380 V +10 %, –10 %.

ČSN 33 2000-4-41/ZMĚNA Z2 „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem„ (vydání – srpen 2003)

Tato změna je identickým převzetím změny harmonizačního dokumentu HD 384.4.41:1996/A1:2002, která přejímá změnu mezinárodní normy IEC 60364-4-41:1992/A2:1999 modifikovaně.

Změnou se nahrazuje článek 411.1.5.2 (týkající se obvodů PELV) novým zněním, vypouští se článek 413.1.4.3 (týkající se zóny vlivu hlavního pospojování) a upřesňuje se text článku 413.1.4.3.

Především vypuštění článku 413.1.4.3 (týkající se zóny vlivu hlavního pospojování) přináší s sebou odstranění nejasností, které vznikaly tím, že nikde není uveden rozsah zóny vlivu hlavního pospojování ani způsob, kterým mohou být její hranice určeny, a v podstatě ani termín „zóna vlivu hlavního pospojování“ není nikde definován.

ČSN EN 60950-1 (36 9060) „Zařízení informační technologie – Bezpečnost –Část 1: Všeobecné požadavky„ (vydání – duben 2003)

Norma je českou verzí evropské normy EN 60950-1:2001, která přejímá mezinárodní normu IEC 60950-1:2001 modifikovaně.

Tato norma platí pro zařízení informační technologie, která jsou napájena ze sítě nebo z baterií, včetně elektrických kancelářských a zařízení pro podobné účely se jmenovitým napětím maximálně do 600 V. Od 2006-07-01 ruší ČSN EN 60950 (36 9060) „Bezpečnost zařízení informační technologie„ z července 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 60950-1 obsahuje základní požadavky na bezpečnost zařízení informační technologie a stanovuje požadavky určené ke snížení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění operátora nebo neznalé osoby, která může přijít do styku se zařízením, a kde je to výslovně uvedeno, osoby provádějící údržbu.

Účelem normy, s ohledem na již instalované zařízení, je taková rizika snížit, bez ohledu na to, zda jsou tvořena systémem navzájem propojených jednotek, nebo nezávislými jednotkami, pokud je zařízení nainstalováno, provozováno a udržováno způsobem předepsaným výrobcem.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Principy bezpečnosti.
 • Všeobecně.
 • Ochrana před nebezpečími.
 • Vodiče, spoje a napájení.
 • Fyzikální požadavky.
 • Elektrické požadavky a napodobení abnormálních podmínek.
 • Připojení k telekomunikačním sítím.
 • Připojení ke kabelovým distribučním systémům.

Dále obsahuje 27 příloh, 39 tabulek a 58 obrázků. Norma je velmi obsáhlá (250 stran) a danou problematiku řeší komplexně.

Patří do soustavy základních elektrotechnických norem ČSN, které tvoří pravidla pro elektrotechniku.

(pokračování)