Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2017 vyšlo
tiskem 6. 12. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2018. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Meranie točivých strojov s použitím metódy SFRA
Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna

Aktuality

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby Elektřinu, která by českým domácnostem vystačila na téměř 12 měsíců, vyrobila od začátku…

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do…

ŠKODA AUTO bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem ŠKODA AUTO bude vozy s čistě elektrickým pohonem vyrábět v závodě v Mladé Boleslavi. Již…

Největší českou techniku povede i nadále stávající rektor Petr Štěpánek Akademický senát VUT v Brně na dnešním zasedání zvolil kandidáta na funkci rektora pro…

44. Krajský aktiv revizních techniků v Brně Moravský svaz elektrotechniků Vás zve 21. listopadu na 44. KART v Brně.

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Více aktualit

Nové normy ČSN (30)

číslo 11/2003

standardizace

Nové normy ČSN (30)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Jmenovitá napětí, proudy a kmitočty patří mezi základní parametry elektrických sítí i jednotlivých zařízení. V současné době platí tyto normy v dané oblasti:

ČSN 33 0128 „Elektrotechnické předpisy – Jmenovité kmitočty od 01 do 10 000 Hz a jejich dovolené odchylky„ (vydání – leden 1984);

ČSN EN 60059 (33 0125) „Normalizované hodnoty proudů IEC„ (vydání – prosinec 2000) (idt EN 60059:1999, idt IEC 60059:1999).

Pro jmenovitá napětí platila ČSN IEC 38 (33 0120) „Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC„ od dubna 1993 až do srpna 2001, kdy byla nahrazena dvěma normami.

Pozn:. Nutnost vydání dvou ČSN pro jmenovitá napětí vyplynula z těchto skutečností:

 • V Mezinárodní elektrotechnické komisi (IEC) byla v roce 1983 vydána IEC 38:1983 „Normalizovaná napětí IEC„, která byla základem i pro ČSN IEC 38:1993 (platí pro sítě i pro zařízení). K IEC 38:1983 byly vydány dvě změny: IEC 38:1993/A1:1994 a IEC 38:1993/A2:1997.

 • V CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) byl v roce 1989 vydán harmonizační dokument HD 472 S1:1989, který řeší pouze jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn. K tomuto HD byla vydána změna HD 472 S1:1989/A1:1995.

 • Česká republika je od listopadu 1997 plnoprávným členem CENELEC. Z tohoto členství (mimo jiné) vyplývá, že ČR je povinna zavádět do soustavy ČSN všechny evropské normy (EN) a harmonizační dokumenty (HD) a současně zrušit národní normy, které jsou s normami CENELEC v rozporu.

 • IEC 38:1983 a její změny obsahují některá ustanovení, která jsou s HD 472 S1:1989 v rozporu.

ČSN 33 0120 „Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC„ (vydání – srpen 2001), která obsahuje upravené znění mezinárodní normy IEC 38:1983 včetně jejích změn IEC 38:1983/A1:1994 a IEC 38:1983/A2:1997 tak, aby nová norma nebyla v rozporu s harmonizačním dokumentem HD 472 S1:1989 ani s jeho změnou HD 472 S1:1989/A1:1995.

ČSN 33 0121 „Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn„ (vydání – srpen 2001) (idt HD 472 Sl:1989 + A1:1995).

Pozn.: Tato norma uvádí (jak je již uvedeno v názvu normy) pouze jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn. Má však zvláštní význam, neboť se na tento harmonizační dokument odvolává řada evropských norem EN a harmonizačních dokumentů HD.

ČSN 33 0121 stejně jako ČSN 33 0120 obsahuje údaje o možném rozsahu odchylek napětí, z něhož vyplývá:

 • z jmenovitých napětí stávajících sítí 220/380 V a 240/415 V se musí postupně přecházet na hodnotu 230/400 V,

 • přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2003,

 • během přechodného období mají v první fázi dodavatelé elektrické energie v zemích se sítí 220/380 V přejít na napětí 230/400 V +6 %, –10 % a v zemích se sítí 240/415 V na napětí 230/400 V +10 %, –6 %,

 • na konci přechodného období má být dosaženo odchylky 230/400 V ±10 %.

Vzhledem k tomu, že přechodné období (jak vyplývá ze současného stavu přechodu na nové napětí) není možné dodržet, bylo v CENELEC rozhodnuto o prodloužení přechodného období až do roku 2008. Za tím účelem byla vydána oprava (Corrigendum) k HD 472 S1:1989, která byla zavedena do soustavy ČSN (viz dále).

Pozn. 1: Pro napětí sítí trakčních soustav (za normálních provozních podmínek) platí ČSN EN 50163 (33 3500) „Drážní zařízení – Napájecí napětí trakčních soustav„ (vydání – duben 1998) (idt EN 50163:1995).

Pozn. 2: Pro charakteristiky napětí v místech připojení odběratelů z veřejných distribučních sítí nízkého a vysokého napětí (za normálních provozních podmínek) platí ČSN EN 50160 (33 0122) „Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě“ (vydání – červen 2000) (idt EN 50160).

Nové normy

ČSN 33 0121/OPRAVA 1 „Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn„ (vydání – září 2003)

Tato oprava je identickým převzetím opravy harmonizačního dokumentu HD 472 S1:1989/Cor.:2002-02 a opravuje v ČSN 33 0121 údaje o přechodném období takto: „Přechodné období má být co nejkratší a nemá překročit rok 2008 včetně“.

Např. pro ČR to znamená, že do konce roku 2008 je možné používat napětí 230/380 V +6 %, –10 % místo napětí 230/380 V +10 %, –10 %.

ČSN 33 2000-4-41/ZMĚNA Z2 „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem„ (vydání – srpen 2003)

Tato změna je identickým převzetím změny harmonizačního dokumentu HD 384.4.41:1996/A1:2002, která přejímá změnu mezinárodní normy IEC 60364-4-41:1992/A2:1999 modifikovaně.

Změnou se nahrazuje článek 411.1.5.2 (týkající se obvodů PELV) novým zněním, vypouští se článek 413.1.4.3 (týkající se zóny vlivu hlavního pospojování) a upřesňuje se text článku 413.1.4.3.

Především vypuštění článku 413.1.4.3 (týkající se zóny vlivu hlavního pospojování) přináší s sebou odstranění nejasností, které vznikaly tím, že nikde není uveden rozsah zóny vlivu hlavního pospojování ani způsob, kterým mohou být její hranice určeny, a v podstatě ani termín „zóna vlivu hlavního pospojování“ není nikde definován.

ČSN EN 60950-1 (36 9060) „Zařízení informační technologie – Bezpečnost –Část 1: Všeobecné požadavky„ (vydání – duben 2003)

Norma je českou verzí evropské normy EN 60950-1:2001, která přejímá mezinárodní normu IEC 60950-1:2001 modifikovaně.

Tato norma platí pro zařízení informační technologie, která jsou napájena ze sítě nebo z baterií, včetně elektrických kancelářských a zařízení pro podobné účely se jmenovitým napětím maximálně do 600 V. Od 2006-07-01 ruší ČSN EN 60950 (36 9060) „Bezpečnost zařízení informační technologie„ z července 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN 60950-1 obsahuje základní požadavky na bezpečnost zařízení informační technologie a stanovuje požadavky určené ke snížení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění operátora nebo neznalé osoby, která může přijít do styku se zařízením, a kde je to výslovně uvedeno, osoby provádějící údržbu.

Účelem normy, s ohledem na již instalované zařízení, je taková rizika snížit, bez ohledu na to, zda jsou tvořena systémem navzájem propojených jednotek, nebo nezávislými jednotkami, pokud je zařízení nainstalováno, provozováno a udržováno způsobem předepsaným výrobcem.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Principy bezpečnosti.
 • Všeobecně.
 • Ochrana před nebezpečími.
 • Vodiče, spoje a napájení.
 • Fyzikální požadavky.
 • Elektrické požadavky a napodobení abnormálních podmínek.
 • Připojení k telekomunikačním sítím.
 • Připojení ke kabelovým distribučním systémům.

Dále obsahuje 27 příloh, 39 tabulek a 58 obrázků. Norma je velmi obsáhlá (250 stran) a danou problematiku řeší komplexně.

Patří do soustavy základních elektrotechnických norem ČSN, které tvoří pravidla pro elektrotechniku.

(pokračování)