časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (26)

číslo 6/2003

standardizace

Nové normy ČSN (26)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Vzhledem k tomu, že v časopise ELEKTRO č. 1, 2 a 3 byla uvedena informace, co se rozumí pod pojmem „Základní elektrotechnické normy„, „Pravidla pro elektrotechniku„(dříve předpisové normy), zde pouze připomínám změnu názvu u těchto norem a změnu názvu souboru norem ČSN 33 2000:

V souvislosti s novými skutečnostmi, které vyplývají z nového postavení ČSN (dobrovolný charakter apod.), se název souboru elektrotechnických předpisových norem ČSN 33 2000 „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ bude postupně měnit a bude se používat překlad názvu, který je uveden na harmonizačním dokumentu (HD) nebo na evropské normě EN. Podle právníků je název „Elektrotechnické předpisy„ u ČSN, které mají dobrovolný charakter zavádějící a je v rozporu s evropským i naším pojetím předpisů. Tato změna se již projevila u ČSN vydávaných v roce 2003 (např. ČSN 33 2000-1 „Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska„, ČSN 33 2000-4-43 „Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům„ a ČSN 33 2000-5-523 „Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech„. V daném případě se jedná o nahrazení skupinového názvu „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ novým skupinovým názvem, který je přeložen z originálu harmonizačního dokumentu (HD), tj. „Elektrické instalace budov Změna názvu u stávajících ČSN bude postupně provedena v rámci jejich revize (např. ČSN 33 1610 „Elektrotechnické předpisy – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání„ bude mít po revizi název: Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání). Název „Pravidla pro elektrotechniku„, pro tuto skupinu norem, se bude uvádět pouze v seznamu českých technických norem (pro označení celé skupiny) a na samotných normách uveden nebude.

V dubnu byla vydána důležitá norma ČSN 33 2000-5-523, která přímo souvisí s ČSN 33 2000-4-43, neboť obě normy řeší otázku dimenzování. O ČSN 33 2000-4-43 byla podána informace v časopisu Elektro č. 3, proto tento článek je věnován výhradně ČSN 33 2000-5-523 a změnám, které z vydání této normy vyplynuly.

Nové normy

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 (druhé vydání) „Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech„ (vydání duben 2003)

Norma nahradí od 2004-09-01 ČSN 33 2000-5-523 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení – Oddíl 523: Dovolené proudy z února 1994 (souběžná platnost).

ČSN 33 2000-5-523:1994 PŘÍLOHA NL, která doplňovala základní normu ČSN 33 2000-5-523:1994, byla zrušena dnem vydání ČSN 33 2000-5-523 ed. 2. Uvedená příloha byla již technicky zastaralá a její revize nebyla možná. Byla vzata na vědomí i ta skutečnost, že pro vypočet dovolených proudů byl vydán soubor norem ČSN IEC 60287 (34 7420) Elektrické kabely – Výpočet dovolených proudů.

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.5.523 S2:2002, který modifikuje IEC 60364-5-523:1999. Společné modifikace se týkají článku „523.8 Způsoby uložení“, který spolu s tabulkami 52-B1 až 52-E5 byl přesunut do informativní přílohy ZB (mají informativní charakter). Druhé vydání této normy nebylo na rozdíl od předcházejícího vydání doplněno národními doplňky (je to v souladu se záměrem zařazovat národní doplňky u nových norem souboru 33 2000 jen v případě nutnosti).

Požadavky této normy jsou určeny k tomu, aby zajistily dostatečně dlouhou dobu života vodičů a izolace vystaveným tepelným účinkům proudů vedených po dlouhá časová období normálního provozu.

Druhé vydání ČSN 33 2000-5-523 ed. 2:

 • doplňuje přehled způsobů uložení kabelů v souladu se způsoby uložení podle ČSN 33 2000-5-52 obecně platné pro kladení elektrických vedení;

 • doplňuje některé způsoby uložení vodičů a kabelů, jako např. na dřevěné stěně, v úložných elektroinstalačních kanálech, trubkách, lištách, ve stavebních dutinách, přímo ve zdivu apod.;

 • uvádí hodnoty dovolených proudových zatížitelností do souladu s novými poznatky, stejně jako hodnoty přepočítacích součinitelů pro různé způsoby krátkodobého a přerušovaného zatížení, pro uložení kabelů v tvárnicích, tvárnicových blocích;

 • neuvádí přepočítací součinitele zatížitelnosti pro holá lana AlFe, neboť dovolené proudy pro tyto a další způsoby uložení je možno vypočítat podle souboru norem ČSN IEC 60287 (34 7420) Elektrické kabely – Výpočet dovolených proudů;

 • neobsahuje národní doplňky, které s ohledem na současný stav normalizace v této oblasti a vydání souboru norem ČSN IEC 60287 (34 7420) se ukázaly být nadbytečnými.

Na mezinárodním poli došlo ke zpřesnění metod výpočtu zatížitelnosti vodičů a kabelů podle vlastnosti izolačních materiálů a podmínek, ve kterých jsou tyto vodiče uloženy a za kterých jsou zatěžovány. Daná skutečnost se promítla i do této normy a to zpřesněním řady hodnot z dosud platné ČSN 33 2000-5-523:1994, což umožňuje hospodárnější využívání kabelů a vodičů.

Norma v příloze C uvádí, jakým způsobem se na zatížitelnosti uplatňují vyšší harmonické proudy a současně uvádí i příklady uplatnění přepočítacích součinitelů na harmonické proudy. Tato otázka je velmi důležitá, jsou-li např. vedeními napájeny polovodičové usměrňovače (uplatňuje-li se pulsní řízení) apod. Může se stát, že se bude vyžadovat větší průřez středního vodiče než průřez fázových vodičů.

Norma je rozdělena do následujících kapitol:

 • Předmluva
 • Všeobecně
 • Okolní teplota
 • Tepelný odpor půdy
 • Seskupení obsahující více než jeden obvod
 • Počet zatížených vodičů
 • Paralelní vodiče
 • Změny podmínek uložení na trase

Dále obsahuje následující přílohy:
Příloha A: Příklad jednoho způsobu zjednodušení tabulek oddílu 523;
Příloha B: Vzorec pro stanovení dovolených proudů tabulek oddílu 523;
Příloha C: Účinky harmonických proudů na vyvážené trojfázové sítě;
Příloha ZA: Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich odpovídajícími evropskými publikacemi;
Příloha ZB: Způsoby instalace a dovolené proudy a Literaturu.

ČSN 33 2000-5-523/ZMĚNA Z2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení – Oddíl 523: Dovolené proudy (vydání duben 2003)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-5-523:1994 a ČSN 33 2000-5-523:2003 ed. 2.

Závěr

Podle změny ČSN 33 2000-5-523/Z2 je sice možné využívat ČSN 33 2000-5-523:1994 až do 2004-09-01, ale pouze spolu se změnou ČSN 33 2000-5-523/ZMĚNA Z1 ze září 2001, která obsahuje normativní přílohu NM s následujícím textem:

„Zpráva CENELEC REPORT – R 64.001:1991 upravuje hodnoty v tabulkách 52-B1, 52-C1 až 52-C12, 52-X1, 52-X3, 52-D1, 52-E1, 52-E4, 52-E5 a příloze B. Místo uvedených tabulek je nutné využívat údaje z výše uvedené zprávy.

Uvedený REPORT-R 64.001 je dostupný v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.„

Pozn.: REPORT-R 64.001 není přeložen (je k dispozici anglický originál).