Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Nové normy ČSN (26)

číslo 6/2003

standardizace

Nové normy ČSN (26)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Vzhledem k tomu, že v časopise ELEKTRO č. 1, 2 a 3 byla uvedena informace, co se rozumí pod pojmem „Základní elektrotechnické normy„, „Pravidla pro elektrotechniku„(dříve předpisové normy), zde pouze připomínám změnu názvu u těchto norem a změnu názvu souboru norem ČSN 33 2000:

V souvislosti s novými skutečnostmi, které vyplývají z nového postavení ČSN (dobrovolný charakter apod.), se název souboru elektrotechnických předpisových norem ČSN 33 2000 „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ bude postupně měnit a bude se používat překlad názvu, který je uveden na harmonizačním dokumentu (HD) nebo na evropské normě EN. Podle právníků je název „Elektrotechnické předpisy„ u ČSN, které mají dobrovolný charakter zavádějící a je v rozporu s evropským i naším pojetím předpisů. Tato změna se již projevila u ČSN vydávaných v roce 2003 (např. ČSN 33 2000-1 „Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska„, ČSN 33 2000-4-43 „Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům„ a ČSN 33 2000-5-523 „Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech„. V daném případě se jedná o nahrazení skupinového názvu „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ novým skupinovým názvem, který je přeložen z originálu harmonizačního dokumentu (HD), tj. „Elektrické instalace budov Změna názvu u stávajících ČSN bude postupně provedena v rámci jejich revize (např. ČSN 33 1610 „Elektrotechnické předpisy – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání„ bude mít po revizi název: Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání). Název „Pravidla pro elektrotechniku„, pro tuto skupinu norem, se bude uvádět pouze v seznamu českých technických norem (pro označení celé skupiny) a na samotných normách uveden nebude.

V dubnu byla vydána důležitá norma ČSN 33 2000-5-523, která přímo souvisí s ČSN 33 2000-4-43, neboť obě normy řeší otázku dimenzování. O ČSN 33 2000-4-43 byla podána informace v časopisu Elektro č. 3, proto tento článek je věnován výhradně ČSN 33 2000-5-523 a změnám, které z vydání této normy vyplynuly.

Nové normy

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 (druhé vydání) „Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech„ (vydání duben 2003)

Norma nahradí od 2004-09-01 ČSN 33 2000-5-523 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení – Oddíl 523: Dovolené proudy z února 1994 (souběžná platnost).

ČSN 33 2000-5-523:1994 PŘÍLOHA NL, která doplňovala základní normu ČSN 33 2000-5-523:1994, byla zrušena dnem vydání ČSN 33 2000-5-523 ed. 2. Uvedená příloha byla již technicky zastaralá a její revize nebyla možná. Byla vzata na vědomí i ta skutečnost, že pro vypočet dovolených proudů byl vydán soubor norem ČSN IEC 60287 (34 7420) Elektrické kabely – Výpočet dovolených proudů.

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.5.523 S2:2002, který modifikuje IEC 60364-5-523:1999. Společné modifikace se týkají článku „523.8 Způsoby uložení“, který spolu s tabulkami 52-B1 až 52-E5 byl přesunut do informativní přílohy ZB (mají informativní charakter). Druhé vydání této normy nebylo na rozdíl od předcházejícího vydání doplněno národními doplňky (je to v souladu se záměrem zařazovat národní doplňky u nových norem souboru 33 2000 jen v případě nutnosti).

Požadavky této normy jsou určeny k tomu, aby zajistily dostatečně dlouhou dobu života vodičů a izolace vystaveným tepelným účinkům proudů vedených po dlouhá časová období normálního provozu.

Druhé vydání ČSN 33 2000-5-523 ed. 2:

 • doplňuje přehled způsobů uložení kabelů v souladu se způsoby uložení podle ČSN 33 2000-5-52 obecně platné pro kladení elektrických vedení;

 • doplňuje některé způsoby uložení vodičů a kabelů, jako např. na dřevěné stěně, v úložných elektroinstalačních kanálech, trubkách, lištách, ve stavebních dutinách, přímo ve zdivu apod.;

 • uvádí hodnoty dovolených proudových zatížitelností do souladu s novými poznatky, stejně jako hodnoty přepočítacích součinitelů pro různé způsoby krátkodobého a přerušovaného zatížení, pro uložení kabelů v tvárnicích, tvárnicových blocích;

 • neuvádí přepočítací součinitele zatížitelnosti pro holá lana AlFe, neboť dovolené proudy pro tyto a další způsoby uložení je možno vypočítat podle souboru norem ČSN IEC 60287 (34 7420) Elektrické kabely – Výpočet dovolených proudů;

 • neobsahuje národní doplňky, které s ohledem na současný stav normalizace v této oblasti a vydání souboru norem ČSN IEC 60287 (34 7420) se ukázaly být nadbytečnými.

Na mezinárodním poli došlo ke zpřesnění metod výpočtu zatížitelnosti vodičů a kabelů podle vlastnosti izolačních materiálů a podmínek, ve kterých jsou tyto vodiče uloženy a za kterých jsou zatěžovány. Daná skutečnost se promítla i do této normy a to zpřesněním řady hodnot z dosud platné ČSN 33 2000-5-523:1994, což umožňuje hospodárnější využívání kabelů a vodičů.

Norma v příloze C uvádí, jakým způsobem se na zatížitelnosti uplatňují vyšší harmonické proudy a současně uvádí i příklady uplatnění přepočítacích součinitelů na harmonické proudy. Tato otázka je velmi důležitá, jsou-li např. vedeními napájeny polovodičové usměrňovače (uplatňuje-li se pulsní řízení) apod. Může se stát, že se bude vyžadovat větší průřez středního vodiče než průřez fázových vodičů.

Norma je rozdělena do následujících kapitol:

 • Předmluva
 • Všeobecně
 • Okolní teplota
 • Tepelný odpor půdy
 • Seskupení obsahující více než jeden obvod
 • Počet zatížených vodičů
 • Paralelní vodiče
 • Změny podmínek uložení na trase

Dále obsahuje následující přílohy:
Příloha A: Příklad jednoho způsobu zjednodušení tabulek oddílu 523;
Příloha B: Vzorec pro stanovení dovolených proudů tabulek oddílu 523;
Příloha C: Účinky harmonických proudů na vyvážené trojfázové sítě;
Příloha ZA: Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich odpovídajícími evropskými publikacemi;
Příloha ZB: Způsoby instalace a dovolené proudy a Literaturu.

ČSN 33 2000-5-523/ZMĚNA Z2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení – Oddíl 523: Dovolené proudy (vydání duben 2003)

Tato změna obsahuje pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 33 2000-5-523:1994 a ČSN 33 2000-5-523:2003 ed. 2.

Závěr

Podle změny ČSN 33 2000-5-523/Z2 je sice možné využívat ČSN 33 2000-5-523:1994 až do 2004-09-01, ale pouze spolu se změnou ČSN 33 2000-5-523/ZMĚNA Z1 ze září 2001, která obsahuje normativní přílohu NM s následujícím textem:

„Zpráva CENELEC REPORT – R 64.001:1991 upravuje hodnoty v tabulkách 52-B1, 52-C1 až 52-C12, 52-X1, 52-X3, 52-D1, 52-E1, 52-E4, 52-E5 a příloze B. Místo uvedených tabulek je nutné využívat údaje z výše uvedené zprávy.

Uvedený REPORT-R 64.001 je dostupný v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.„

Pozn.: REPORT-R 64.001 není přeložen (je k dispozici anglický originál).