Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Nové normy ČSN (25)

číslo 5/2003

standardizace

Nové normy ČSN (25)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Jak již bylo v minulém čísle časopisu ELEKTRO uvedeno, byly v roce 2002 v CENELEC schváleny nové evropské normy EN 60077-1:2002, EN 60077-2:2002 a EN 60077-3:2002, přejímající odpovídající mezinárodní normy ze souboru IEC 60077, který se skládá z následujících částí pod všeobecným názvem „Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel“:

 • Část 1 – Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla.
 • Část 2 – Elektrotechnické součástky – Všeobecná pravidla.
 • Část 3 – Elektrotechnické součástky – Pravidla pro vypínače DC.
 • Část 4 – Elektrotechnické součástky – Pravidla pro vypínače AC (připravuje se).
 • Část 5 – Elektrotechnické součástky – Pravidla pro pojistky vysokého napětí (připravuje se).

První tři části těchto evropských norem byly zavedeny do národní soustavy jako ČSN EN 60077-1, ČSN EN 60077-2 a ČSN EN 60077-3 a ruší s účinností od 2005-03-01 ČSN 34 1510:1971 v plném rozsahu. Současně s vydáním těchto norem byly vydány následující změny norem (které vyplývají ze zavedení uvedených evropských norem): ČSN 34 1510:1971/ZMĚNA Z6, ČSN EN 61373:2002/ZMĚNA Z1 (33 3565) a ČSN IEC 50(811):2002/OPRAVA 1 (33 0050).

O těchto změnách byly podány informace v předcházejícím článku časopisu Elektro. Informace o nových evropských normách jsou předmětem tohoto příspěvku.

Nové normy

ČSN EN 60077-1 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla (vydání – březen 2003)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60077-1:2002, která je převzetím mezinárodní normy IEC 60077-1:1999 modifikovaně. Společné modifikace jsou vyznačeny postranní čarou na levé straně textu. Forma a struktura IEC 60077-1 byly upraveny tak, aby byly vzaty v úvahu již existující evropské normy týkající se souvisejících zařízení a předpisů.

Norma stanoví všeobecné provozní podmínky a požadavky na všechna elektrická zařízení instalovaná ve výkonových obvodech, pomocných obvodech a řídicích obvodech atd. drážních vozidel a má harmonizovat, pokud je to možné, všechna pravidla a požadavky všeobecného charakteru, která lze použít pro elektrická zařízení drážních vozidel (důvodem je dosažení jednotnosti požadavků a zkoušek v odpovídajícím rozsahu zařízení, aby nebylo nutné zkoušení podle různých norem).

Pozn.: Některá z těchto pravidel mohou být použita po dohodě mezi uživatelem a výrobcem pro elektrická zařízení instalovaná na jiných vozidlech, jako jsou důlní lokomotivy, trolejbusy atd.

Na rozdíl od nahrazované ČSN 34 1510:1971, která platí i pro elektrická silniční vozidla, Část 1 obsahuje základní použité termíny a definice, podstatně hlouběji se zabývá jednotlivými druhy jmenovitých napětí (pracovním, izolačním, výdržným síťového kmitočtu, impulsním a napětím pro zařízení) a informacemi o zařízení uváděnými výrobcem. Provozní podmínky, včetně stupňů znečištění a kategorií přepětí, uvádí tato norma odkazem na příslušné ČSN EN, podstatně rozsáhlejší jsou konstrukční požadavky a požadavky na funkční charakteristiku a vlastnosti, např. na oteplení, včetně stanovení dovolených oteplení izolačních materiálů, svorek a přístupných částí. Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti jsou řešeny odkazem na ČSN EN 50124-1. Tato Část 1 se rovněž velmi podrobně zabývá jednotlivými zkouškami, zejména jsou doplněny zkoušky oteplení a přepracovány dielektrické zkoušky a další elektrické i mechanické zkoušky.

Přestože tato evropská norma stanoví všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla pro elektrická zařízení drážních vozidel, další zvláštní podrobnosti pro určité druhy trakčních zařízení mohou být uvedeny v jiných evropských normách. Zmíněné další podrobnosti jsou uvedeny zejména v normách výrobků (v dalších částech souboru ČSN EN 60077).

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Třídění.
 • Charakteristiky kategorie užití.
 • Informace o výrobku.
 • Normální provozní podmínky.
 • Konstrukční požadavky a požadavky na funkční charakteristiku.
 • Zkoušky.

Dále obsahuje přílohu A a přílohu ZA.

ČSN EN 60077-2:2003 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 2: Elektrotechnické součástky – Všeobecná pravidla (vydání – březen 2003)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60077-2:2002, která je převzetím mezinárodní normy IEC 60077-2:1999 modifikovaně. Společné modifikace jsou vyznačeny postranní čarou na levé straně textu. Forma a struktura IEC 60077-2 byly upraveny tak, aby byly vzaty v úvahu již existující evropské normy týkající se souvisejících zařízení a předpisů (obdobně jako u Části 1).

Pozn.: Elektrotechnické součásti jsou zejména spínací a řídicí přístroje, bez ohledu na způsob jejich řízení, zahrnující také relé, elektromagnetické spínací součástky, rezistory, pojistky atd.

Tato norma výrobku je Částí 2 souboru norem EN 60077 Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel a stanoví:

 • charakteristiky součástek,

 • konstrukční požadavky a požadavky na funkční charakteristiku, které musí součástky splňovat,

 • zkoušky, které mají potvrdit, zda součástky odpovídají těmto charakteristikám za těchto provozních podmínek, a metody, které mají být použity pro tyto zkoušky,

 • informace, které mají být vyznačeny na přístroji nebo přiloženy k přístroji.

Kromě pravidel uvedených v EN 60077-1 uvádí tato evropská norma všeobecná pravidla pro všechny elektrotechnické součástky instalované v trakčních obvodech, pomocných obvodech a řídicích obvodech atd. drážních vozidel a má přizpůsobit všeobecná pravidla uvedená v EN 60077-1 všem elektrotechnickým součástkám pro drážní vozidla, aby se u příslušných součástek dosáhlo jednotnosti požadavků a zkoušek.

Norma je v dané oblasti podrobnější než ČSN 34 1510:1971, protože obsahuje potřebné definice zejména z oboru spínacích a řídicích přístrojů a stanoví charakteristiky těchto přístrojů a dalších součástek; jejich provozní podmínky, zkoušky určené pro ověření splnění těchto charakteristik za daných pracovních podmínek, včetně zkušebních metod, a informace udávané na součástce nebo spolu se součástkou.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Třídění.
 • Charakteristiky.
 • Informace o výrobku.
 • Normální provozní podmínky.
 • Konstrukční požadavky a požadavky na funkční charakteristiku.
 • Zkoušky.

Dále obsahuje přílohu A, přílohu B a přílohu ZA.

ČSN EN 600773:2003 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 3: Elektrotechnické součástky – Pravidla pro vypínače DC (vydání – březen 2003)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 600773:2002, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 60077-3:2001.

Tato Část IEC 60077 spolu s IEC 600772 stanoví:

 • charakteristiky vypínačů;
 • provozní podmínky, jimž musí vypínače odpovídat se zřetelem na:
  – činnost a chování v normálním provozu,
  – činnost a chování v případě zkratu,
  – dielektrické vlastnosti;
 • zkoušky pro potvrzení shody součástek s charakteristikami v provozních podmínkách a metody, které mají být použity pro tyto zkoušky;
 • informace, které mají být vyznačeny na vypínači nebo uvedeny s vypínačem.

Dílčí sestavy elektronických součástek, které jsou částí vypínačů, mají odpovídat příslušné normě pro elektronická zařízení (IEC 60571).

Tato Část 3 vychází zejména z ustanovení ČSN EN 609472:1998 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn – Část 2: Jističe. Co do rozsahu je tato norma podstatně podrobnější, něž jsou obdobná ustanovení v nahrazované ČSN 34 1510:1971.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti a předmět normy.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Třídění.
 • Charakteristiky.
 • Informace o výrobku.
 • Normální provozní podmínky.
 • Konstrukční a funkční požadavky.
 • Zkoušky.

Dále obsahuje přílohu A, přílohu B a přílohu ZA.

(pokračování)