Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2016 vyšlo v tištěné podobě 27. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici 27. října 2016

Téma: 22. mezinárodní veletrh ELO SYS 2016; Elektroenergetika; OZE; Záložní zdroje

Hlavní článek
Řízení elektrizační soustavy s využitím systému Smart Grid

Aktuality

Nová kniha profesora Kulhánka z FEL ČVUT v Praze dovede čtenáře z kuchyně do vesmíru V rámci přednáškového programu Fyzikální čtvrtky vystoupí 27. října od 16.15 hodin na…

ABB jmenovala Vítězslava Lukáše do funkce ředitele obchodní jednotky ABB Robotika ABB, přední společnost v oboru energetiky a automatizace, jmenovala s účinností od 1.…

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense Soutěž, jež každoročně oslavuje českou vědu a vysoké školství, oficiálně spustila další,…

Lappácké inovace pro snímače a akční členy Rok 2016 přináší ze strany společnosti LAPP KABEL s.r.o. celou řadu inovací, které se…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Měla by se posílit výstavba jaderných bloků, jádro by mělo v mixu tvořit až 50 procent Pokud ztratíme soběstačnost v energetice tak, jako v potravinářském průmyslu, nemůžeme…

Více aktualit

Nové normy ČSN (25)

číslo 5/2003

standardizace

Nové normy ČSN (25)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

Jak již bylo v minulém čísle časopisu ELEKTRO uvedeno, byly v roce 2002 v CENELEC schváleny nové evropské normy EN 60077-1:2002, EN 60077-2:2002 a EN 60077-3:2002, přejímající odpovídající mezinárodní normy ze souboru IEC 60077, který se skládá z následujících částí pod všeobecným názvem „Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel“:

 • Část 1 – Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla.
 • Část 2 – Elektrotechnické součástky – Všeobecná pravidla.
 • Část 3 – Elektrotechnické součástky – Pravidla pro vypínače DC.
 • Část 4 – Elektrotechnické součástky – Pravidla pro vypínače AC (připravuje se).
 • Část 5 – Elektrotechnické součástky – Pravidla pro pojistky vysokého napětí (připravuje se).

První tři části těchto evropských norem byly zavedeny do národní soustavy jako ČSN EN 60077-1, ČSN EN 60077-2 a ČSN EN 60077-3 a ruší s účinností od 2005-03-01 ČSN 34 1510:1971 v plném rozsahu. Současně s vydáním těchto norem byly vydány následující změny norem (které vyplývají ze zavedení uvedených evropských norem): ČSN 34 1510:1971/ZMĚNA Z6, ČSN EN 61373:2002/ZMĚNA Z1 (33 3565) a ČSN IEC 50(811):2002/OPRAVA 1 (33 0050).

O těchto změnách byly podány informace v předcházejícím článku časopisu Elektro. Informace o nových evropských normách jsou předmětem tohoto příspěvku.

Nové normy

ČSN EN 60077-1 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla (vydání – březen 2003)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60077-1:2002, která je převzetím mezinárodní normy IEC 60077-1:1999 modifikovaně. Společné modifikace jsou vyznačeny postranní čarou na levé straně textu. Forma a struktura IEC 60077-1 byly upraveny tak, aby byly vzaty v úvahu již existující evropské normy týkající se souvisejících zařízení a předpisů.

Norma stanoví všeobecné provozní podmínky a požadavky na všechna elektrická zařízení instalovaná ve výkonových obvodech, pomocných obvodech a řídicích obvodech atd. drážních vozidel a má harmonizovat, pokud je to možné, všechna pravidla a požadavky všeobecného charakteru, která lze použít pro elektrická zařízení drážních vozidel (důvodem je dosažení jednotnosti požadavků a zkoušek v odpovídajícím rozsahu zařízení, aby nebylo nutné zkoušení podle různých norem).

Pozn.: Některá z těchto pravidel mohou být použita po dohodě mezi uživatelem a výrobcem pro elektrická zařízení instalovaná na jiných vozidlech, jako jsou důlní lokomotivy, trolejbusy atd.

Na rozdíl od nahrazované ČSN 34 1510:1971, která platí i pro elektrická silniční vozidla, Část 1 obsahuje základní použité termíny a definice, podstatně hlouběji se zabývá jednotlivými druhy jmenovitých napětí (pracovním, izolačním, výdržným síťového kmitočtu, impulsním a napětím pro zařízení) a informacemi o zařízení uváděnými výrobcem. Provozní podmínky, včetně stupňů znečištění a kategorií přepětí, uvádí tato norma odkazem na příslušné ČSN EN, podstatně rozsáhlejší jsou konstrukční požadavky a požadavky na funkční charakteristiku a vlastnosti, např. na oteplení, včetně stanovení dovolených oteplení izolačních materiálů, svorek a přístupných částí. Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti jsou řešeny odkazem na ČSN EN 50124-1. Tato Část 1 se rovněž velmi podrobně zabývá jednotlivými zkouškami, zejména jsou doplněny zkoušky oteplení a přepracovány dielektrické zkoušky a další elektrické i mechanické zkoušky.

Přestože tato evropská norma stanoví všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla pro elektrická zařízení drážních vozidel, další zvláštní podrobnosti pro určité druhy trakčních zařízení mohou být uvedeny v jiných evropských normách. Zmíněné další podrobnosti jsou uvedeny zejména v normách výrobků (v dalších částech souboru ČSN EN 60077).

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Třídění.
 • Charakteristiky kategorie užití.
 • Informace o výrobku.
 • Normální provozní podmínky.
 • Konstrukční požadavky a požadavky na funkční charakteristiku.
 • Zkoušky.

Dále obsahuje přílohu A a přílohu ZA.

ČSN EN 60077-2:2003 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 2: Elektrotechnické součástky – Všeobecná pravidla (vydání – březen 2003)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60077-2:2002, která je převzetím mezinárodní normy IEC 60077-2:1999 modifikovaně. Společné modifikace jsou vyznačeny postranní čarou na levé straně textu. Forma a struktura IEC 60077-2 byly upraveny tak, aby byly vzaty v úvahu již existující evropské normy týkající se souvisejících zařízení a předpisů (obdobně jako u Části 1).

Pozn.: Elektrotechnické součásti jsou zejména spínací a řídicí přístroje, bez ohledu na způsob jejich řízení, zahrnující také relé, elektromagnetické spínací součástky, rezistory, pojistky atd.

Tato norma výrobku je Částí 2 souboru norem EN 60077 Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel a stanoví:

 • charakteristiky součástek,

 • konstrukční požadavky a požadavky na funkční charakteristiku, které musí součástky splňovat,

 • zkoušky, které mají potvrdit, zda součástky odpovídají těmto charakteristikám za těchto provozních podmínek, a metody, které mají být použity pro tyto zkoušky,

 • informace, které mají být vyznačeny na přístroji nebo přiloženy k přístroji.

Kromě pravidel uvedených v EN 60077-1 uvádí tato evropská norma všeobecná pravidla pro všechny elektrotechnické součástky instalované v trakčních obvodech, pomocných obvodech a řídicích obvodech atd. drážních vozidel a má přizpůsobit všeobecná pravidla uvedená v EN 60077-1 všem elektrotechnickým součástkám pro drážní vozidla, aby se u příslušných součástek dosáhlo jednotnosti požadavků a zkoušek.

Norma je v dané oblasti podrobnější než ČSN 34 1510:1971, protože obsahuje potřebné definice zejména z oboru spínacích a řídicích přístrojů a stanoví charakteristiky těchto přístrojů a dalších součástek; jejich provozní podmínky, zkoušky určené pro ověření splnění těchto charakteristik za daných pracovních podmínek, včetně zkušebních metod, a informace udávané na součástce nebo spolu se součástkou.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Třídění.
 • Charakteristiky.
 • Informace o výrobku.
 • Normální provozní podmínky.
 • Konstrukční požadavky a požadavky na funkční charakteristiku.
 • Zkoušky.

Dále obsahuje přílohu A, přílohu B a přílohu ZA.

ČSN EN 600773:2003 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 3: Elektrotechnické součástky – Pravidla pro vypínače DC (vydání – březen 2003)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 600773:2002, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 60077-3:2001.

Tato Část IEC 60077 spolu s IEC 600772 stanoví:

 • charakteristiky vypínačů;
 • provozní podmínky, jimž musí vypínače odpovídat se zřetelem na:
  – činnost a chování v normálním provozu,
  – činnost a chování v případě zkratu,
  – dielektrické vlastnosti;
 • zkoušky pro potvrzení shody součástek s charakteristikami v provozních podmínkách a metody, které mají být použity pro tyto zkoušky;
 • informace, které mají být vyznačeny na vypínači nebo uvedeny s vypínačem.

Dílčí sestavy elektronických součástek, které jsou částí vypínačů, mají odpovídat příslušné normě pro elektronická zařízení (IEC 60571).

Tato Část 3 vychází zejména z ustanovení ČSN EN 609472:1998 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nn – Část 2: Jističe. Co do rozsahu je tato norma podstatně podrobnější, něž jsou obdobná ustanovení v nahrazované ČSN 34 1510:1971.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti a předmět normy.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Třídění.
 • Charakteristiky.
 • Informace o výrobku.
 • Normální provozní podmínky.
 • Konstrukční a funkční požadavky.
 • Zkoušky.

Dále obsahuje přílohu A, přílohu B a přílohu ZA.

(pokračování)