Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2017 vyšlo
tiskem 12. 4. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 5. 2017. 

Téma: Elektroinstalace; Inteligentní budovy; Stavební veletrhy Brno 2017

Hlavní článek
Návrh aplikace pro monitorování technologických procesů v administrativní budově

Aktuality

Vadné adaptéry Tesla poškozují rychlodobíjecí stanice V uplynulých dnech na rychlodobíjecích stanicích ČEZ zaznamenal už několikátý případ…

Jaký byl Veletrh Dřevostavby a Moderní vytápění 2017? Souběh veletrhů DŘEVOSTAVBY a MODERNÍ VYTÁPĚNÍ je určen všem, kteří řeší stavbu,…

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl 4.0 s…

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Více aktualit

Nové normy ČSN (24)

číslo 4/2003

standardizace

Nové normy ČSN (24)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

V oblasti elektrotechniky v dopravě dochází v posledním období k nebývalému růstu tvorby evropských norem EN. Tyto evropské normy, které se zavádějí do soustavy ČSN převážně překladem, nahrazují národní normy ČSN zcela nebo zčásti (podle jejich rozsahu platnosti). Při zavádění evropské normy se současně provede i změna nebo zrušení dotčené národní normy. Je pravidlem, že nahrazovaná národní norma ČSN zůstává na určitou dobu v platnosti souběžně s ČSN zavádějící evropskou normu na stejný předmět normalizace. Jsou případy, kdy jedna evropská norma nahrazuje celý soubor národních norem ČSN, a případy, kdy jednu národní normu ČSN zcela nenahradí ani několik evropských norem EN. Tato skutečnost nastala v dubnu 2002 v případě ČSN 34 1510 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel„ z 1971-12-22, která platí obecně pro daná zařízení (pozn.: o této skutečnosti byly podány informace v časopisu ELEKTRO v čísle 3 a 4/2002).

Obsáhlou změnou ČSN 34 1510/ZMĚNA Z5, která byla vydána v dubnu 2002, byly v ČSN 34 1510:1971 provedeny změny vyplývající z vydání ČSN EN 50124-1:2002 (33 3501), ČSN EN 50124-2:2002 (33 3501), ČSN EN 50125-1:2002 (33 3504), ČSN EN 50215:2001 (34 1565), ČSN EN 50153:2002 (33 3503), ČSN EN 50155:1998 (33 3555), ČSN EN 50207:2001 (33 3550) a ČSN EN 61373:2002 (33 3565). Současně byly zapracovány předchozí změny a 11.75, b 6.87, c 12.90, 4 5.98 a byly provedeny technické a redakční úpravy normy tak, aby odpovídala platným normám a mohla zůstat v platnosti.

V roce 2002 byly v CENELEC schváleny nové evropské normy EN 60077-1:2002, EN 60077-2:2002 a EN 60077-3:2002, přejímající odpovídající mezinárodní normy ze souboru IEC 60077, který sestává z těchto částí pod všeobecným názvem „Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel„:

  • Část 1 – Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla.
  • Část 2 – Elektrotechnické součástky – Všeobecná pravidla.
  • Část 3 – Elektrotechnické součástky – Pravidla pro vypínače DC.
  • Část 4 – Elektrotechnické součástky – Pravidla pro vypínače AC (připravuje se).
  • Část 5 – Elektrotechnické součástky – Pravidla pro pojistky vysokého napětí (připravuje se).

Tyto evropské normy se v současné době zavádějí do národní soustavy jako ČSN EN 60077-1, ČSN EN 60077-2 a ČSN EN 60077-3 a s účinností od 2005-03-01 ruší ČSN 34 1510:1971 v plném rozsahu. To znamená, že ČSN 34 1510:1971 bude do 2005-03-01 souběžně platit s uvedenými evropskými normami.

Při obecném srovnání lze konstatovat, že obsah ČSN 34 1510:1971 (který po vydání změny Z5 v této normě zůstal) vcelku odpovídá celému souboru ČSN EN 60077, jenž kromě Části 1, Části 2 a Části 3, které jsou vydávány v současné době, bude obsahovat ještě Část 4 a Část 5, které se připravují. ČSN 34 1510:1971 obsahuje kromě obecných požadavků i požadavky na provedení jednotlivých druhů elektrických zařízení jak kolejových, tak silničních elektrických vozidel, kdežto soubor ČSN EN 60077 je rozdělen tak, že obecná ustanovení obsahuje Část 1 a požadavky na jednotlivé druhy elektrických zařízení jsou uvedeny v dalších částech souboru ČSN EN 60077.

Nové normy

ČSN EN 60077-1 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla (vydání – březen 2003)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60077-1:2002, která je převzetím mezinárodní normy IEC 60077-1:1999 modifikovaně. Forma a struktura IEC 60077-1 byly upraveny tak, aby byly vzaty v úvahu již existující evropské normy týkající se souvisejících zařízení a předpisů.

Norma stanoví všeobecné provozní podmínky a požadavky na všechna elektrická zařízení instalovaná ve výkonových obvodech, pomocných obvodech a řídicích obvodech atd. drážních vozidel.

ČSN EN 60077-2:2003 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 2: Elektrotechnické součástky – Všeobecná pravidla (vydání – březen 2003)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60077-2:2002, která je převzetím mezinárodní normy IEC 60077-2:1999 modifikovaně. Forma a struktura IEC 60077-2 byly upraveny tak, aby byly vzaty v úvahu již existující evropské normy týkající se souvisejících zařízení a předpisů (obdobně jako u Části 1).

Kromě pravidel uvedených v ČSN EN 60077-1:2003 uvádí tato norma všeobecná pravidla pro všechny elektrotechnické součástky instalované v trakčních obvodech, pomocných obvodech a řídicích obvodech atd. drážních vozidel.

ČSN EN 600773:2003 (34 1510) Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – Část 3: Elektrotechnické součástky – Pravidla pro vypínače DC (vydání – březen 2003)
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 600773:2002, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 60077-3:2001.

Norma stanoví pravidla pro vypínače, jejichž hlavní kontakty mají být připojeny ke stejnosměrným výkonovým obvodům a/nebo k pomocným obvodům. Jmenovité napětí těchto obvodů je maximálně DC 3 000 V. Na všeobecné požadavky platí ČSN EN 60077-2.

Současně s vydáním ČSN EN 60077-1, ČSN EN 60077-2 a ČSN EN 60077-3 bylo třeba vydat i tyto změny (opravu) stávajících norem:

ČSN 34 1510:1971/ZMĚNA Z6 Elektrotechnické předpisy – Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel (vydání – březen 2003)

Tato změna uvádí pouze informaci o souběžné platnosti ČSN 34 1510 s nově zaváděnými evropskými normami ČSN EN 60077-1 z března 2003, ČSN EN 60077-2 z března 2003 a ČSN EN 60077-3 z března 2003 do 2005-03-01.

ČSN EN 61373:2002/ZMĚNA Z1 (33 3565) Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi (vydání – březen 2003)

Tato změna doplňuje ČSN EN 61373:2002 o národní přílohu NA, která uvádí problematiku otřesuvzdornosti (dříve uváděnou v ČSN 34 1510). Změnou je zabezpečeno, aby otázka otřesuvzdornosti pro zařízení drážních vozidel byla řešena i po zrušení ČSN 34 1510, tj. po 2005-03-01.

ČSN IEC 50(811):2002/OPRAVA 1 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrická trakce (vydání – březen 2003)

Tato oprava uvádí upřesňující informace pro termíny č. 811-25-01, 02, 17 a dále 811- -26-09, 811-27-08 a 811-36-04, 05, 08 až 16, ve kterých se termín „trolejový„ nahrazuje termínem „trakční“.

Tato oprava vyplynula ze zavedení již zmíněných evropských norem do národní soustavy jako ČSN EN 60077-1, ČSN EN 60077-2 a ČSN EN 60077-3 a diferenciovaného využívání termínů „trolejový„ a „trakční“, tak aby lépe odpovídaly danému použití v přejímaných evropských normách.

Závěr

ČSN 34 1510 „Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel„z 1971-12-22 byla až do roku 2002 (do vydání ČSN EN 50124--1:2002 (33 3501), ČSN EN 50124-2:2002 (33 3501), ČSN EN 50125-1:2002 (33 3504), ČSN EN 50153:2002 (33 3503) a ČSN EN 61373:2002 (33 3565)) téměř jedinou českou technickou normou řešící uvedenou problematiku komplexně. V roce 2005 tato norma pozbude platnosti a zůstane po ní pouze třídicí znak „34 1510„ u souboru norem ČSN EN 60077, který zmíněnou normu nahrazuje. O souboru norem ČSN EN 60077 budou podrobnější informace uvedeny v příštím čísle časopisu ELEKTRO.

(pokračování)