Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2018 vyšlo
tiskem 27. 6. 2018. V elektronické verzi na webu od 27. 7. 2018. 

Téma: Kabely, vodiče, kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu
Smart Cities (3. část – 1. díl)

Aktuality

Energetici v Dukovanech spustili čtvrtý blok, elektřinu vyrábí všechny bloky V Jaderné elektrárně Dukovany energetici spustili čtvrtý výrobní blok. Ukončili tak…

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Výběrové řízení na dodavatele pro krytí ztrát pokračuje pátým aukčním kolem Páté aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové…

Sympozium o fyzice plazmatu – trendy jaderné fúze i aplikace netermálního plazmatu v medicíně Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze pořádá ve spolupráci…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

Chcete zlepšit výkon průmyslové sítě a digitalizovat vaši výrobu? Přihlaste se na odborný seminář společnosti Siemens na téma Řešení z oblasti průmyslové…

Více aktualit

Nové normy ČSN (23)

číslo 3/2003

standardizace

Nové normy ČSN (23)

Ing.Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

V minulém čísle časopisu ELEKTRO bylo uvedeno, co se rozumělo pod pojmem „předpisové normy„. To však pro posouzení, zda se jedná o danou elektrotechnickou normu, nestačí a je třeba zvolit další kritérium. S ohledem na důležitost uplatňování těchto elektrotechnických norem byla v dubnu 1995 založena Technická normalizační komise TNK 22 Elektrotechnické předpisy (oborem působnosti je normalizace v oblasti zásad bezpečnosti v elektrotechnice, bezpečnosti elektrických předmětů a zařízení, ochrany před úrazem elektrickým proudem, před požárem, před bleskem a ostatním nebezpečím spojeným s užitím elektrické energie). Rozsah působnosti TNK 22 vymezuje i elektrotechnické normy v dané oblasti a je odvozen od mezinárodní spolupráce v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice). Zahrnuje tyto technické komise (TC) a subkomise (SC, SR):

 • IEC TC 16 (CENELEC SR 16) Základní a bezpečnostní principy pro styk člověk-stroj, značení a identifikace,
 • IEC SC 28A (IEC TC 109) (CENELEC SC 28A) Koordinace izolace,
 • IEC TC 64 (CENELEC TC 64, SC 64A, SC 64B) Elektrické instalace v budovách,
 • IEC TC 44 (CENELEC TC 44) Bezpečnost strojního zařízení. Elektrotechnická hlediska,
 • IEC TC 70 Stupně ochrany krytem,
 • IEC TC 74 (CENELEC TC 74) Bezpečnost a energetická účinnost zařízení pro informační a telekomunikační techniku,
 • CENELEC BTTF 62-3 Provoz elektrických zařízení,
 • CENELEC BTTF 95-1 Kontrola elektrických zařízení (instalací) v bytech,
 • CENELEC TC 218 Kvalifikace smluvních partnerů pro elektrická zařízení.

Například soubor elektrotechnických předpisových norem ČSN 33 2000 „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ („Elektrické instalace budov„)1), který je převzetím souboru HD 384 a souboru IEC 364 a tvoří jádro základních elektrotechnických norem pro elektrická zařízení a elektrické instalace, se připravuje v IEC TC 64 (CENELEC TC 64, SC 64A, SC 64B) Elektrické instalace v budovách. Je však třeba dodat, že ostatní již zmíněné technické komise a subkomise CENELEC připravují především evropské normy EN (tj. ne HD), které zavádíme do soustavy národní normalizace identicky jako ČSN EN.

Nové normy ČSN

ČSN 33 2000-4-43 (druhé vydání) Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům (vydání březen 2003)

Tato norma řeší jištění holých nebo izolovaných vodičů a kabelů v elektrické instalaci budov. Jsou v ní stanovena pravidla pro navrhování a stavbu elektrických zařízení tak, aby byla zajištěna opatření pro ochranu proti nadproudům, jejich bezpečná a správná funkce při užití k tomu účelu, ke kterému jsou určena. Je zde i stanoven postup určení nejvyšší dovolené teploty při proudovém přetížení a při zkratu. Norma vymezuje i podmínky pro jištění vedení pouze před zkratem pojistkami a jističi.

Obsahuje harmonizační dokument HD 384.4.43 S2:2001, který je převzetím mezinárodní normy IEC 60364-4-43:1977+A1:1997 s modifikacemi. Toto druhé vydání nahrazuje ČSN 33 2000-4-43:1994 dnem nabytí platnosti, tzn. že nebude označena „ed. 2„ (označení ed. 2 se aplikuje pouze v případě souběžné platnosti nové a nahrazované ČSN; v daném případě se nahrazovaná norma ruší vydáním nové normy).

Změny oproti předchozí normě vyplynuly z úprav v harmonizačním dokumentu HD 384.4.43 S2:2001. Týkají se především oddílu 432 Povaha jisticích prvků a 434 Ochrana proti zkratovým proudům. Do normy byla doplněna příloha NK přiřazení jisticího prvku při přetížení vedení, která byla upravena podle nových poznatků a platných norem. V upraveném textu normy byly doplněny a upřesněny některé poznámky. Národní doplňky, které vycházely z již neplatných norem, byly v tomto návrhu vypuštěny a byl optimalizován jejich rozsah. Dále k údajům převzatým z HD 384.4.43 S2:2001 jsou zejména v oddílu 433 doplněny národní poznámky, které vysvětlují, za jakých podmínek platí metodika přiřazení jisticích prvků k vodičům a kabelům chráněným jimi proti proudovým přetížením, jak je použita v článku 433.2 normy. Toto přiřazení, převzaté z harmonizačního dokumentu, totiž neplatí obecně, ale je podmíněno jednak použitím stanovených jisticích prvků, jednak použitím vodičů a kabelů s běžnými izolacemi (PVC, EPR, popř. i pryž apod.) při teplotě okolí do 30 °C. Pro jiné druhy izolací a použití vodičů a kabelů při jiných teplotách okolí, než předpokládá harmonizační dokument, se uplatňuje obecný postup. Jeho princip je uveden ve vysvětlujících poznámkách k článku 433.2 a podrobněji je vysvětlen v informativní příloze NK.

Norma platí pro jištění holých i izolovaných vodičů a kabelů v silnoproudém elektrickém rozvodu do 1 kV. Všeobecné zásady platí i pro jištění vodičů a kabelů pro napětí vyšší než 1 kV.

Pracovní vodiče podle této normy musí být chráněny proti přetížením (oddíl 433) a proti zkratovým proudům (oddíl 434) jedním nebo více prvky pro samočinné přerušení napájení, kromě případů, kdy nadproudy jsou omezeny v souladu s oddílem 436. Mimo to musí být ochrana proti přetížením a zkratovým proudům koordinována podle oddílu 435.

Rozdělení této normy do kapitol není standardní a je takovéto:

 • Úvodní údaje z HD 384.4.43 S2:2001.
 • Kapitola 43 Ochrana proti nadproudům.
 • Příloha I Odůvodnění modifikace CENELEC.
 • Příloha II Vysvětlivky.
 • Příloha III Definice.
 • Příloha IV Kapitola 53: Výběr a stavba

Dále obsahuje přílohy ZA, ZB, NK

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení (vydání březen 2003)

Norma obsahuje základní termíny z oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem. Uvádí, že ochrana musí být splněna jak za normálních – bezporuchových podmínek provozu zařízení, tak i za podmínek jedné poruchy. Stanoví prostředky, kterými se uvedených ochran docílí, a kombinace těch prostředků, které pro dosažení základní ochrany i ochrany při poruše přicházejí v úvahu. Uvádí též, jak je třeba kombinovat provedení elektrického zařízení podle jeho zařazení do tříd ochran (0, I, II a III) s ochrannými opatřeními v síti, a stanoví podmínky provozu a údržby zařízení podle toho, komu jsou tato zařízení určena (laikům, osobám poučeným nebo znalým).

Norma je českou verzí evropské normy EN 61140:2002, která je identická s IEC 61140:2001, a od 2004-12-01 ruší ČSN EN 61140::2001, která do uvedeného data platí souběžně s tímto druhým vydáním.

Toto druhé vydání ČSN EN 61140:2003 nově uvádí požadavky na ochranu u zařízení vn; doplněny jsou požadavky na ochranné prostředky – řízení potenciálu, indikace a odpojení v sítích a zařízeních vn – a doplněn je oddíl týkající se dotykových proudů.

Konkrétní odchylky oproti ČSN EN 61140:2001:

 • kapitola 3 – namísto termínů ochranné uzemnění a pracovní uzemnění jsou doplněny termíny krokové napětí, řízení potenciálu, zóna nebezpečí, unikající proud, nepřenosné zařízení, proud ochranným vodičem, systém, (elektrická) instalace;
 • doplněny jsou čl. 5.1.7 a 5.2.8 Řízení potenciálu, v čl. 5.2.2 o ochranném pospojování je doplněno ustanovení o vysokonapěťové instalaci (obdobně v čl. 5.2.2.8), doplněn čl. 5.2.4 Indikace a odpojení ve vn instalacích a sítích; v ostatních článcích jsou doplněny poznámky týkající se uplatnění jednotlivých opatření v sítích nn a vn;
 • doplněna je příloha B s maximálními hodnotami střídavých proudů v ochranných vodičích a příloha C – český rejstřík definic.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 • Ochranné prostředky.
 • Ochranná opatření.
 • Koordinace elektrických zařízení a ochranných prostředků v elektrické instalaci.
 • Zvláštní podmínky provozu a údržby.

Dále obsahuje přílohy A, B, C, ZA a ZB.

(pokračování)