časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (23)

|

číslo 3/2003

standardizace

Nové normy ČSN (23)

Ing.Vincent Csirik, ČSNI

Úvod

V minulém čísle časopisu ELEKTRO bylo uvedeno, co se rozumělo pod pojmem „předpisové normy„. To však pro posouzení, zda se jedná o danou elektrotechnickou normu, nestačí a je třeba zvolit další kritérium. S ohledem na důležitost uplatňování těchto elektrotechnických norem byla v dubnu 1995 založena Technická normalizační komise TNK 22 Elektrotechnické předpisy (oborem působnosti je normalizace v oblasti zásad bezpečnosti v elektrotechnice, bezpečnosti elektrických předmětů a zařízení, ochrany před úrazem elektrickým proudem, před požárem, před bleskem a ostatním nebezpečím spojeným s užitím elektrické energie). Rozsah působnosti TNK 22 vymezuje i elektrotechnické normy v dané oblasti a je odvozen od mezinárodní spolupráce v IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) a CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice). Zahrnuje tyto technické komise (TC) a subkomise (SC, SR):

 • IEC TC 16 (CENELEC SR 16) Základní a bezpečnostní principy pro styk člověk-stroj, značení a identifikace,
 • IEC SC 28A (IEC TC 109) (CENELEC SC 28A) Koordinace izolace,
 • IEC TC 64 (CENELEC TC 64, SC 64A, SC 64B) Elektrické instalace v budovách,
 • IEC TC 44 (CENELEC TC 44) Bezpečnost strojního zařízení. Elektrotechnická hlediska,
 • IEC TC 70 Stupně ochrany krytem,
 • IEC TC 74 (CENELEC TC 74) Bezpečnost a energetická účinnost zařízení pro informační a telekomunikační techniku,
 • CENELEC BTTF 62-3 Provoz elektrických zařízení,
 • CENELEC BTTF 95-1 Kontrola elektrických zařízení (instalací) v bytech,
 • CENELEC TC 218 Kvalifikace smluvních partnerů pro elektrická zařízení.

Například soubor elektrotechnických předpisových norem ČSN 33 2000 „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“ („Elektrické instalace budov„)1), který je převzetím souboru HD 384 a souboru IEC 364 a tvoří jádro základních elektrotechnických norem pro elektrická zařízení a elektrické instalace, se připravuje v IEC TC 64 (CENELEC TC 64, SC 64A, SC 64B) Elektrické instalace v budovách. Je však třeba dodat, že ostatní již zmíněné technické komise a subkomise CENELEC připravují především evropské normy EN (tj. ne HD), které zavádíme do soustavy národní normalizace identicky jako ČSN EN.

Nové normy ČSN

ČSN 33 2000-4-43 (druhé vydání) Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům (vydání březen 2003)

Tato norma řeší jištění holých nebo izolovaných vodičů a kabelů v elektrické instalaci budov. Jsou v ní stanovena pravidla pro navrhování a stavbu elektrických zařízení tak, aby byla zajištěna opatření pro ochranu proti nadproudům, jejich bezpečná a správná funkce při užití k tomu účelu, ke kterému jsou určena. Je zde i stanoven postup určení nejvyšší dovolené teploty při proudovém přetížení a při zkratu. Norma vymezuje i podmínky pro jištění vedení pouze před zkratem pojistkami a jističi.

Obsahuje harmonizační dokument HD 384.4.43 S2:2001, který je převzetím mezinárodní normy IEC 60364-4-43:1977+A1:1997 s modifikacemi. Toto druhé vydání nahrazuje ČSN 33 2000-4-43:1994 dnem nabytí platnosti, tzn. že nebude označena „ed. 2„ (označení ed. 2 se aplikuje pouze v případě souběžné platnosti nové a nahrazované ČSN; v daném případě se nahrazovaná norma ruší vydáním nové normy).

Změny oproti předchozí normě vyplynuly z úprav v harmonizačním dokumentu HD 384.4.43 S2:2001. Týkají se především oddílu 432 Povaha jisticích prvků a 434 Ochrana proti zkratovým proudům. Do normy byla doplněna příloha NK přiřazení jisticího prvku při přetížení vedení, která byla upravena podle nových poznatků a platných norem. V upraveném textu normy byly doplněny a upřesněny některé poznámky. Národní doplňky, které vycházely z již neplatných norem, byly v tomto návrhu vypuštěny a byl optimalizován jejich rozsah. Dále k údajům převzatým z HD 384.4.43 S2:2001 jsou zejména v oddílu 433 doplněny národní poznámky, které vysvětlují, za jakých podmínek platí metodika přiřazení jisticích prvků k vodičům a kabelům chráněným jimi proti proudovým přetížením, jak je použita v článku 433.2 normy. Toto přiřazení, převzaté z harmonizačního dokumentu, totiž neplatí obecně, ale je podmíněno jednak použitím stanovených jisticích prvků, jednak použitím vodičů a kabelů s běžnými izolacemi (PVC, EPR, popř. i pryž apod.) při teplotě okolí do 30 °C. Pro jiné druhy izolací a použití vodičů a kabelů při jiných teplotách okolí, než předpokládá harmonizační dokument, se uplatňuje obecný postup. Jeho princip je uveden ve vysvětlujících poznámkách k článku 433.2 a podrobněji je vysvětlen v informativní příloze NK.

Norma platí pro jištění holých i izolovaných vodičů a kabelů v silnoproudém elektrickém rozvodu do 1 kV. Všeobecné zásady platí i pro jištění vodičů a kabelů pro napětí vyšší než 1 kV.

Pracovní vodiče podle této normy musí být chráněny proti přetížením (oddíl 433) a proti zkratovým proudům (oddíl 434) jedním nebo více prvky pro samočinné přerušení napájení, kromě případů, kdy nadproudy jsou omezeny v souladu s oddílem 436. Mimo to musí být ochrana proti přetížením a zkratovým proudům koordinována podle oddílu 435.

Rozdělení této normy do kapitol není standardní a je takovéto:

 • Úvodní údaje z HD 384.4.43 S2:2001.
 • Kapitola 43 Ochrana proti nadproudům.
 • Příloha I Odůvodnění modifikace CENELEC.
 • Příloha II Vysvětlivky.
 • Příloha III Definice.
 • Příloha IV Kapitola 53: Výběr a stavba

Dále obsahuje přílohy ZA, ZB, NK

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení (vydání březen 2003)

Norma obsahuje základní termíny z oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem. Uvádí, že ochrana musí být splněna jak za normálních – bezporuchových podmínek provozu zařízení, tak i za podmínek jedné poruchy. Stanoví prostředky, kterými se uvedených ochran docílí, a kombinace těch prostředků, které pro dosažení základní ochrany i ochrany při poruše přicházejí v úvahu. Uvádí též, jak je třeba kombinovat provedení elektrického zařízení podle jeho zařazení do tříd ochran (0, I, II a III) s ochrannými opatřeními v síti, a stanoví podmínky provozu a údržby zařízení podle toho, komu jsou tato zařízení určena (laikům, osobám poučeným nebo znalým).

Norma je českou verzí evropské normy EN 61140:2002, která je identická s IEC 61140:2001, a od 2004-12-01 ruší ČSN EN 61140::2001, která do uvedeného data platí souběžně s tímto druhým vydáním.

Toto druhé vydání ČSN EN 61140:2003 nově uvádí požadavky na ochranu u zařízení vn; doplněny jsou požadavky na ochranné prostředky – řízení potenciálu, indikace a odpojení v sítích a zařízeních vn – a doplněn je oddíl týkající se dotykových proudů.

Konkrétní odchylky oproti ČSN EN 61140:2001:

 • kapitola 3 – namísto termínů ochranné uzemnění a pracovní uzemnění jsou doplněny termíny krokové napětí, řízení potenciálu, zóna nebezpečí, unikající proud, nepřenosné zařízení, proud ochranným vodičem, systém, (elektrická) instalace;
 • doplněny jsou čl. 5.1.7 a 5.2.8 Řízení potenciálu, v čl. 5.2.2 o ochranném pospojování je doplněno ustanovení o vysokonapěťové instalaci (obdobně v čl. 5.2.2.8), doplněn čl. 5.2.4 Indikace a odpojení ve vn instalacích a sítích; v ostatních článcích jsou doplněny poznámky týkající se uplatnění jednotlivých opatření v sítích nn a vn;
 • doplněna je příloha B s maximálními hodnotami střídavých proudů v ochranných vodičích a příloha C – český rejstřík definic.

Norma je rozdělena do těchto kapitol:

 • Rozsah platnosti.
 • Normativní odkazy.
 • Definice.
 • Základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 • Ochranné prostředky.
 • Ochranná opatření.
 • Koordinace elektrických zařízení a ochranných prostředků v elektrické instalaci.
 • Zvláštní podmínky provozu a údržby.

Dále obsahuje přílohy A, B, C, ZA a ZB.

(pokračování)