časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (224)

Ing. Vincent Csirik | dříve ÚNMZ |

Úvod

V červnu 2021 byla vydána ČSN 34 7409 ed. 2 Systém značení kabelů a vodičů. V dubnu 2021 byla vydána ČSN EN 50678 Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě.

Tento článek je věnován nové normě ČSN 34 7409 ed. 2. Krátce je připomenuta i nová norma ČSN EN 50678.

 

Předmluva

Poznámka: V případě ČSN 34 7409 ed. 2 se jedná o zavedení harmonizačního dokumentu HD 361 S4.

Harmonizační dokument (harmonization document) HD – normativní dokument přijatý CENELEC, s povinností zavést jej na národní úrovni alespoň formou zveřejnění čísla a názvu HD a zrušit konfliktní národní normy; po splnění těchto povinností je na volbě člena, zda ponechá v platnosti národní normu upravující problematiku v rámci předmětu HD za předpokladu, že je ekvivalentní, pokud jde o technický obsah, nebo ji zruší a vydá novou normou zavádějící HD; číslo, název a datum každé takové národní normy se musí oznámit Řídicímu centru CEN-CENELEC.

Poznámka:

Harmonizační dokumenty HD se zavádějí do národní normalizační soustavy zapracováním do ČSN. Jsou povoleny národní doplňky, ale nesmějí být v rozporu s ustanoveními přejímaného harmonizačního dokumentu. Na údaje, které byly do HD doplněny (text, poznámky, přílohy), se upozorňuje v předmluvě dané normy např. v článcích: „Vysvětlivky k textu převzaté normy“, „Upozornění na poznámky, které byly do HD (IEC) doplněny“, „Upozornění na přílohy, které byly do HD (IEC) doplněny“ apod.

(viz MPN1:2011 ZPRACOVÁNÍ, STAVBA, ČLENĚNÍ A ÚPRAVA ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM.)

 

Nové normy a změna normy

ČSN 34 7409 ed. 2 Systém značení kabelů a vodičů (vydání červen 2021).

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 361 S4:2020.

Daná norma podrobně popisuje systém označení pro harmonizované silové kabely a šňůry podle EN 50525 soubor (ČSN EN 50525 (soubor) Elektrické kabely – Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V), EN 50214 (ČSN EN 50214 Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm), EN 50618 (ČSN EN 50618 Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy) a EN 50620 (ČSN EN 50620 Elektrické kabely – Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla).

Jedná se o harmonizovanou normu (viz. Databáze harmonizovaných norem).

Poznámka: Pro neharmonizované kabely mohou národní komise používat jakékoli označení, které není v rozporu s tímto HD, ale doporučuje se řídit Tabulkami 2 a 4 této normy.

Uvedená norma byla doplněna o odstavec Vysvětlivky k textu této normy s následujícím textem:

„V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích Informace o citovaných dokumentech a Souvisící ČSN nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).“

 

Změny proti předchozí normě

–     toto druhé vydání obsahuje změnu HD 361 S3:1999/A1:2006 k HD 361 S3:1999, která uznala ukončení systému RTN a rozšiřuje typy kabelů tak, aby zahrnovaly EN 50618 a EN 50620,

–     začleňuje se původní zvýšená horní mez napětí do 1 000 / 1 000 V,

–     používání systému pro Uznané národní typy kabelů nebo šňůr bylo komisí CLC/TC 20 zrušeno.

 

Tato norma mj. uvádí

Značení kabelu se musí skládat ze tří částí udávajících základní charakteristiky kabelu:

–     Část 1 – Vztah k normám (podle tabulky 2 normy), Jmenovité napětí (podle tabulky 3 normy),

–     Část 2 – Konstrukce kabelu, zpravidla v radiálním pořadí a začínají materiálem izolace (podle tabulek 4–7 normy), za pomlčkou pak materiálem a typem jádra (jader), (podle tabulek 8–9 normy)

–     Část 3 – Počet a průřez jader (podle tabulky 10 normy)

 

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

     Rozsah platnosti

     Citované dokumenty

     Termíny a definice

     Obecné požadavky

     Základní prvky značení

     První část značení

     Druhá část značení

     Třetí část značení

     Přehled kódových značek

 

ČSN 34 7409/ZMĚNA Z2 Systém značení kabelů a vodičů (vydání červen 2021)

Uvedená změna normy pouze informuje o souběžné platnosti ČSN 34 7409 ed. 2:2021 a ČSN 34 7409:1999 (do 31. srpna 2023).

ČSN EN 50678 Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě(vydání duben 2021) (základní informace).

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50678:2020. Účelem této normy je poskytnout obecný zkušební postup pro ověření základních ochranných opatření u elektrických spotřebičů nebo přístrojů po jejich opravě, a tak zajistit bezpečnost osob, které tato opravená zařízení používají.

Daná norma vymezuje požadavky pro nastavení jednotného postupu pro ověřování účinnosti ochranných opatření pro elektrické spotřebiče nebo přístroje po tom, co byly opraveny.

Poznámka:

Tento postup je použitelný pro elektrické spotřebiče nebo přístroje se jmenovitým napětím nad 25 V AC a 60 V DC až do 1 000 V AC a 1 500 V DC a s proudy až do 63 A, které jsou připojené ke koncovým obvodům. Může se jednat buď o zařízení připojitelná zásuvkovým spojením typu A, nebo trvale připojená.

Tento dokument předpokládá, že uvažované elektrické spotřebiče nebo přístroje odpovídají příslušné výrobkové normě, byly uvedeny na trh, byly užívány, porouchaly se a byly potom opraveny.

 

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

     Rozsah platnosti

     Citované dokumenty

     Termíny a definice

     Požadavky

     Zkoušky

     Dokumentace a vyhodnocení zkoušky

     Zkušební zařízení

 

Dále obsahuje tyto přílohy:

A     Obecný návod a odůvodnění

B    Schematické znázornění zkušebního postupu

C    Požadavky na zkoušení elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely z EN 60335 (soubor) *) podle jejich rozsahu platnosti

D     Zvláštní národní podmínky

 

Poznámka: V červnu 2021 byla k této normě vydána oprava: ČSN EN 50678/OPRAVA 1 Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě.

Oprava se týká vzorce uvedeného v článku 5.3 (náhrada novým vzorcem) a obrázku 3e uvedeného v článku 5.5 (náhrada novým obrázkem).


*) Soubor evropských norem EN 60335 je zaveden jako soubor norem ČSN EN 60335 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely.

(pokračování)

Nové normy ČSN (223)