časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nové normy ČSN (22)

číslo 2/2003

Standardizace

Nové normy ČSN (22)

Ing. Vincent Csirik, ČSNI

V časopise ELEKTRO (č. 12, str. 48) bylo uvedeno, že informace o nových elektrotechnických normách budou zaměřeny na „elektrotechnické předpisové normy„ a na jejich dopad na technické normy, které s nimi těsně souvisí. Co se rozumí pod pojmem „předpisové normy„, vyplývá z dalšího textu.

Předmětem technických norem jsou i předpisovaná opatření, která se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jsou součástí tématu normalizačního úkolu. Lze konstatovat, že normou jsou aplikovány i obecné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek. Normou se tak z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravují pracovní postupy nebo zacházení s výrobky, pro které nebyl vydán jiný právní předpis nebo není účelné jej vydávat. Tyto normalizované bezpečnostní předpisy jsou zpravidla součástí předpisových norem, ale mohou být součástí i předmětových nebo všeobecných norem.

Tyto normy v oblasti elektrotechniky jsou zpravidla zařazovány do třídy 33 (ČSN 33 .... nebo třídicí znak 33 ....), s ohledem na již vžitá označení však mohou být zařazeny i do jiných tříd (např. předpisové normy pro dopravu jsou v převážné míře ve třídě 34). Soubor elektrotechnických předpisových norem ČSN 33 2000 „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“1), který je převzetím souboru HD 384 a souboru IEC 364, tvoří jádro základních předpisových norem pro elektrická zařízení a elektrické instalace.

Nové normy ČSN

ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska (vydání leden 2003)

V této normě jsou stanovena pravidla pro navrhování a stavbu elektrických zařízení tak, aby byla zajištěna jejich bezpečná a správná funkce při užití k tomu účelu, k němuž jsou určena. Kapitola 13 této normy obsahuje základní ustanovení, nejsou v ní zahrnuty podrobné technické požadavky, jež se mohou s technickým pokrokem měnit.

ČSN 33 2000-1 obsahuje HD 384.1 S2:2001, který je převzetím mezinárodní normy IEC 60364-1:1992 s modifikacemi. Normativní odkazy jsou součástí normativní přílohy ZA. Společné modifikace jsou v textu označeny svislou postranní čarou. Modifikace se týkají především článku 11.3, upřesnění poznámek a vypuštění přílohy A. Modifikace IEC 60364-1:1992 se týkají rozsahu platnosti, odvolávek a poznámek, které upřesňují vazbu na související HD. Oproti IEC 60364-1:1992 neobsahuje přílohu A, která byla HD 384.1 S2:1998 zrušena a nahrazena přílohou ZA. Obsahuje navíc národní přílohu NK, která vysvětluje strukturu celého souboru.

Norma nahrazuje ČSN 33 2000-1 z července 1995. Změny proti předchozí normě se týkají zejména kapitoly 11, kde v 11.1, 11.2 a 11.3 bylo upřesněno, pro která zařízení tato norma platí a na která se nevztahuje. Dále se týkají oddílu 133 Výběr elektrických zařízení, kde v článku 133.1 kromě požadavku, aby zařízení vyhovovalo evropským normám, je ustanovení pro případ, kdy evropské normy neexistují. V upraveném textu normy byly doplněny a upřesněny některé poznámky. Jak již bylo uvedeno, změnil se i název normy. Národní doplňky 11N6 „Výjimky„ byly převedeny do předmluvy a upraveny takto:

  • Pro soubor ČSN 33 2000 (zavádějící soubor IEC 364 a soubor HD 384) platí toto: „Elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny (odpovídající i nadále předpisům, podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí, jinak je nutno zařízení upravit podle nových předpisů a norem. Za stejných podmínek je možné podle příslušných dříve platných předpisů a norem dokončit projekčně a realizačně rozpracované akce do 18 měsíců po nabytí účinnosti příslušné normy řady ČSN 33 2000, pokud v rámci smluvních vztahů nebude stanovena lhůta kratší.„

  • Do normy byla doplněna národní příloha NK (informativní), která obsahuje názvy strukturních prvků a systém číslování.

  • Rozsah platnosti byl rozšířen podle HD (např. pro elektrická zařízení v loděnicích, zábavních a rekreačních objektech).

  • Norma se vztahuje na elektrické prvky a předměty pouze z hlediska jejich výběru a použití pro daný elektrický obvod. To platí i pro sestavy celků odpovídajících příslušným normám.

V normě se mimo jiné uvádí:

  • Každá součást elektrického zařízení, která je v něm použita, musí vyhovovat příslušným evropským normám nebo harmonizačním dokumentům nebo národním normám, ve kterých je zaveden HD. Pokud evropské normy nebo harmonizační dokumenty neexistují, musí odpovídat národním normám. Ve všech ostatních případech musí být poskytnuty odpovídající odkazy na IEC nebo na odpovídající zahraniční normy.

  • Pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedena řemeslně (dobré řemeslné úrovně) pracovníky s odpovídající kvalifikací.

  • Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu, i po každé změně nebo rozšíření prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s normou.

Požadavky na dokumentaci jsou uvedeny v národním doplňku: „Ke každému novému elektrickému zařízení musí být dodána dodavatelem v potřebném rozsahu dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revize zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí zařízení a další rozšiřování zařízení. Do dokumentace musí být zaznamenávány všechny změny elektrických zařízení proti původní dokumentaci, které na zařízení vznikly před uvedením do trvalého provozu nebo v době provozu.„

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání (vydání září 2002)

Tato norma se zabývá nesamočinným místním nebo dálkovým ovládáním odpojovacích a spínacích přístrojů, kterými se zabraňuje nebezpečí, jež vyplývá z použití elektrické instalace nebo elektrického napájení zařízení a strojů.

Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.4.46 S2:2001, který je převzetím mezinárodní normy IEC 364-4-46:1981 s modifikacemi, a s účinností od 2003-04-01 ruší ČSN 33 2000-4-46 z června 1995, jež do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Tato norma navazuje na část 4 ČSN 33 2000. Nemění zásady uvedené v ČSN 33 2000-4-46 z června 1995 (kterou od 2003--04-01 nahradí), ale je rozšířena o přílohy ZA (Vysvětlení funkcí nouzového ovládání) a ZB (Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace).

Norma je částí souboru norem ČSN 33 2000, tzn. že odvolávky na články, které nejsou v této normě a u nichž není uvedeno číslo normy, jsou články jednotlivých částí, kapitol nebo oddílů tohoto souboru.

Jako většina norem uvedeného souboru i tato norma obsahuje národní doplňky. Údaje, které jsou do normy doplněny, jsou označeny písmenem „N„ v čísle článku. Národní příloha je označena písmenem „K„ za písmenem „N„ a národní poznámky jsou označeny písmenem „N„ za slovem poznámka.

Společné modifikace z HD jsou v textu normy označeny svislou postranní čarou.

Norma (obdobně jako nahrazovaná norma) obsahuje národní přílohu „NK„, která uvádí připojení spotřebičů zásuvkami při ochraně v síti TN-C a TN-S. Tato příloha pouze doplňuje text harmonizačního dokumentu o nové údaje, jež jsou potřebné pro využívání dané normy.

Je změněn i článek 461.2, který uvádí: „V sítích TN-C a v části TN-C sítí TN-C-S nesmí být vodič PEN odpojován nebo spínán.„

V sítích TN-C-S a TN-S nemusí být střední vodič odpojován nebo spínán, jestliže provozovatel napájecí sítě deklaruje, že vodič PEN nebo vodič N napájení je spolehlivě spojen s uzemněním přes vhodnou nízkou rezistanci.

V příloze ZA jsou uvedeny pojmy jako nouzové ovládání, nouzové zastavení, nouzový rozběh, nouzové vypnutí a nouzové zapnutí.

(pokračování)


1) Na základě nových skutečností, které vyplývají z nového postavení ČSN (dobrovolný charakter apod.), bude tento název postupně měněn a bude používán překlad názvu, jenž je uveden na harmonizačním dokumentu (HD) nebo na evropské normě EN. Podle právníků je název „Elektrotechnické předpisy“ u ČSN, které mají dobrovolný charakter, zavádějící a je v rozporu s evropským i naším pojetím předpisů. Tato změna se projeví již u ČSN vydávaných v roce 2003 (např. ČSN 33 2000-1 „Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska“).