časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (219)

Ing. Vincent Csirik | dříve ÚNMZ |

Úvod

V prosinci 2020 byla vydána ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)*) – Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A

Tento článek je věnován nové normě ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3.

 

Předmluva

ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3 doplňuje soubor norem ČSN EN 61000-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-X: Zkušební a měřicí technika (třídící znak 33 3432).

Poznámka:

Pod třídícím znakem 33 3432 (po vydání ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3) platí pro soubor norem ČSN EN 61000, 56 produktů (norem).

Mezinárodní norma IEC 61000, kterou CENELEC přejímá jako EN 61000 a která se do národní normalizační soustavy ČSN přejímá jako ČSN EN 61000 (ČSN EN IEC 61000) se vydává v oddělených částech podle následující struktury:

Část 1:  Obecně

Obecné úvahy (úvod, základní principy)

Definice, terminologie

Část 2:  Prostředí

Popis prostředí

Třídění prostředí

Kompatibilní úrovně

Část 3:  Meze

Meze emise

Meze odolnosti (pokud nespadají pod zodpovědnost komisí výrobku)

Část 4:  Zkušební a měřicí technika

Měřicí technika

Zkušební technika

Část 5:  Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů

Směrnice pro instalaci

Metody a prostředky zmírňování vlivů

Část 6:  Kmenové normy

Část 9:  Různé

Každá část je dále rozdělena do několika částí, které jsou vydávány jako mezinárodní normy, technické specifikace nebo jako technické zprávy, z nichž některé již byly vydány jako oddíly. Ostatní budou vydávány s číslem části následovaným pomlčkou a druhým číslem vyznačujícím další dělení (např.: IEC 61000-6-1).

Poznámka:

Seznam všech částí souboru IEC 61000 se společným názvem Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je možné nalézt na webových stránkách IEC.

 

Nová norma a změna normy

ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A. (vydání prosinec 2020).

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 61000-4-11:2020, která je identickým převzetí mezinárodní normy IEC 61000-4-11:2020.

Uvedená norma s účinností od 3. března 2023 nahrazuje ČSN EN 61000-4-11 ed. 2 (33 3432) z března 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou (souběžná platnost).

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma je technickou revizí nahrazované normy. V porovnání s předchozím vydáním obsahuje tyto důležité technické změny:

   doba náběhu napětí a doba poklesu napětí jsou nyní definovány v kapitole 3 Termíny a definice,

   původ výskytu krátkodobých poklesů a krátkých přerušení napětí je nyní uveden v kapitole 4 Obecně.

Tato norma definuje metody zkoušky odolnosti a rozsah doporučených zkušebních úrovní krátkodobých poklesů napětí, krátkých přerušení a pomalých změn napětí, pro elektrická a elektronická zařízení připojovaná do rozvodných sítí nízkého napětí.

Daná norma platí pro elektrická a elektronická zařízení připojovaná do střídavých sítí 50 Hz nebo 60 Hz, jejichž vstupní fázový proud není větší než 16 A.

Předmětem normy je vytvoření referenčního doporučení pro vyhodnocování odolnosti elektrických a elektronických zařízení vystavených krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí.

 

ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3 mj. uvádí:

   elektrické a elektronické zařízení může být ovlivňováno krátkodobými poklesy napětí, krátkými přerušeními a pomalými změnami napětí rozvodné sítě,

   poklesy napětí a krátká přerušení napětí jsou způsobena poruchami v síti nebo v instalacích náhlými změnami velkých zatížení,

   v této normě jsou specifikovány různé typy zkoušek pro simulování účinků náhlých změn napětí,

   Jako základ pro stanovení zkušebních úrovní napětí se v této normě používá jmenovité napětí zařízení (UT),

-     Zkušební metoda uvedená v této normě popisuje konzistentní metodu ohodnocení odolnosti zařízení nebo systému proti definovanému jevu.

 

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

   Rozsah platnosti

–   Citované dokumenty

   Termíny a definice

   Obecně

   Zkušební úrovně

–   Zkušební zařízení

   Zkušební sestava

–   Postupy zkoušky

   Vyhodnocení výsledků zkoušky

   Protokol o zkoušce

 

Dále obsahuje tyto přílohy:

A Podrobnosti zkušebního obvodu

B Třídy elektromagnetického prostředí

C Přístrojové vybavení pro zkoušku

D Odůvodnění specifikace generátoru týkající se napětí, doby náběhu, doby poklesu a schopnosti generování vrcholového zapínacího proudu

ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými normami

 

ČSN EN 61000-4-11 ed. 2/ZMĚNA Z1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-11: Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – Zkoušky odolnosti (vydání prosinec 2020)

Uvedená změna normy pouze informuje o souběžné platnosti ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3:2020 a ČSN EN 61000-4-11 ed. 2:2005 (do 3. března 2023).

 

*) Elektromagnetická kompatibilita EMC (electromagnetic kompatibility EMC) – schopnost zařízení nebo systému fungovat vyhovujícím způsobem ve svém elektromagnetickém prostředí bez vytváření nepřípustného elektromagnetického rušení pro cokoliv v tomto prostředí (viz ČSN IEC 50(161) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita).

(pokračování)