časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (218)

Ing. Vincent Csirik | dříve ÚNMZ |

Úvod

V minulém čísle časopisu ELEKTRO byla podána informace o nové normě ČSN EN IEC 61439-7 Rozváděče nízkého napětí – Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla. ČSN EN IEC 61439-7 doplňuje soubor norem ČSN EN 61439 Rozváděče nn.

 

Tento článek je věnován obecné informaci o souboru norem ČSN EN 61439 Rozváděče nn. Pro soubor ČSN EN 61439 (ČSN EN IEC) platí po vydání ČSN EN IEC 61439-7 následující normy:

 

ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61439-1:2011, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 61439-1:2011.

Účelem dané normy je uvést do souladu, pokud je to proveditelné, všechna ustanovení a požadavky všeobecného charakteru, platná pro rozváděče nízkého napětí (ROZVÁDĚČE), aby se dosáhlo jednotnosti požadavků a ověřování pro ROZVÁDĚČE a aby se vyloučila potřeba ověřování podle jiných norem. Všechny požadavky různých norem pro ROZVÁDĚČE, které je možné považovat za všeobecné, byly tedy shromážděny v této základní normě spolu se specifickými aspekty, které mají velkou důležitost a použití, např. oteplení, dielektrické vlastnosti atd.

Pro každý typ rozváděče nízkého napětí jsou nutné pouze dvě hlavní normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování:

–   tato základní norma, uváděná jako „část 1“ ve specifických normách zahrnujících různé typy rozváděčů nízkého napětí,

–   specifická norma pro ROZVÁDĚČE, dále také uváděná jako příslušná norma pro ROZVÁDĚČE.

Aby všeobecné ustanovení platilo pro specifickou normu pro ROZVÁDĚČE, má být na ně uveden jasný odkaz citováním čísla příslušné kapitoly nebo článku této normy, po němž následuje „část 1“, např. „9.1.3 části 1“.

Tato norma platí pro ROZVÁDĚČE nízkého napětí pouze tehdy, vyžaduje-li to příslušná norma pro ROZVÁDĚČE, takto:

–   ROZVÁDĚČE, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V u střídavého proudu, nebo 1 500 V u stejnosměrného proudu,

–   stabilní nebo mobilní ROZVÁDĚČE kryté nebo nekryté,

–   ROZVÁDĚČE určené pro používání v souvislosti s výrobou, přenosem, rozvodem a přeměnou elektrické energie, a pro řízení elektrických spotřebičů,

–   ROZVÁDĚČE navržené pro používání ve zvláštních provozních podmínkách, např. na lodích a v kolejových vozidlech, pokud jsou splněny ostatní příslušné specifické požadavky,

–   ROZVÁDĚČE navržené pro elektrická zařízení strojů, pokud jsou splněny ostatní příslušné specifické požadavky.

Tato norma platí pro všechny ROZVÁDĚČE, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově, nebo jsou plně normalizovány a vyráběny ve velkém množství.

Výroba a/nebo montáž mohou být prováděny jinak než původním výrobcem.

 

ČSN EN 61439-2 ed. 2:2012 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61439-2:2011, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 61439-2:2011.

Tato norma se má používat společně s ČSN EN 61439-1 ed. 2. Všeobecná ustanovení, která jsou předmětem IEC 61439-1, platí pro tuto normu pouze tehdy, pokud jsou výslovně citována.

Kde je v této normě uvedeno „doplnění“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, má být příslušný text v části 1 podle toho upraven.

V této normě jsou definovány specifické požadavky na výkonové rozváděče (ROZVÁDĚČE PSC).

Tato norma platí pro všechny ROZVÁDĚČE, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově, nebo jsou plně normalizovány a vyráběny ve velkém množství.

Výrobu a/nebo montáž mohou být prováděny jinak než původním výrobcem.

 

ČSN EN 61439-3:2012 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61439-3:2012, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 61439-3:2012.

ČSN EN 61439-3:2012 se musí používat společně s ČSN EN 61439-1 ed. 2. Ustanovení všeobecných pravidel, o nichž pojednává ČSN EN 61439-1 ed. 2, platí pro tuto normu, kde je to výslovně uvedeno.

Tato norma definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky (DBO).

DBO mají mj. tato kritéria:

–   mají být provozovány laiky (např. spínání, výměna pojistkových tavných vložek), např. při používání v domácnosti,

–   výstupní obvody zahrnují ochranná zařízení, která mají být provozována laiky,

–   jmenovité napětí proti zemi není větší než 300 V AC,

–   jmenovitý proud (Inc) výstupních obvodů není větší než 125 A a jmenovitý proud (InA) DBO není větší než 250 A,

–   jsou určené pro rozvod elektrické energie,

–   jsou kryté, stabilní,

–   jsou určené pro vnitřní nebo venkovní použití.

DBO mohou také zahrnovat řídicí a/nebo signalizační zařízení spojená s rozvodem elektrické energie.

Tato norma platí pro všechny DBO, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově, nebo jsou plně normalizované a vyráběné hromadně.

DBO mohou být smontovány mimo závod původního výrobce.

 

ČSN EN 61439-4:2013 Rozváděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61439-4:2013, která je identickým převzetím IEC 61439-4:2012.

Daná norma platí pro:

–   ROZVÁDĚČE, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V u střídavého proudu, nebo 1 500 V u stejnosměrného proudu,

–   ROZVÁDĚČE, jejichž jmenovité primární napětí a jmenovité sekundární napětí transformátorů vestavěných do ACS jsou ve výše uvedených mezích,

–   ROZVÁDĚČE určené pro používání na staveništích, jak vnitřních, tak venkovních, tj. dočasných pracovištích, na které veřejnost nemá většinou přístup a kde se provádějí stavební práce, instalace, opravy, přestavby nebo demolice nemovitostí (budov), nebo stavebně inženýrské (veřejné) práce, nebo výkopy, nebo jakékoliv jiné podobné činnosti,

–   přemístitelné (dočasně pevně zabudované) nebo pohyblivé ROZVÁDĚČE se skříní.

Tato norma se má používat společně s ČSN EN 61439-1 ed. 2.

Ustanovení všeobecných pravidel, o nichž pojednává IEC 61439-1 (dále Část 1), platí pro tuto normu, kde je to výslovně uvedeno.

 

ČSN EN 61439-5 ed. 2:2015 Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61439-5:2015, která je identickým převzetím IEC 61439-5:2014.

ČSN EN 61439-5 ed. 2se má používat spolu s ČSN EN 61439-1 ed. 2. Ustanovení všeobecných pravidel, která jsou předmětem ČSN EN 61439-1 ed. 2, platí pro tuto normu pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno. Pokud tato norma uvádí „doplněk“, „modifikace“ nebo „nahrazení“, je třeba příslušný text v části 1 podle toho upravit.

Tato norma uvádí specifické požadavky na distribuční rozváděče pro veřejné elektrické sítě (PENDA).

Daná norma má stanovit definice a specifikovat provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a zkoušky pro PENDA. Parametry sítě mohou vyžadovat zkoušky při vyšších výkonnostních úrovních.

ČSN EN 61439-5 ed. 2 platí pro všechny PENDA, ať jsou navrženy, vyrobeny jednorázově, nebo plně normalizovány a vyráběny ve velkém množství.

 

Pro využívání normy jsou zvlášť důležité následující definice:

PENDA Distribuční ROZVÁDĚČ pro veřejné distribuční elektrické sítě (kabelová rozvodná skříň)

ROZVÁDĚČ, obvykle určený pro instalování ve veřejné distribuční elektrické síti, který při používání dostává elektrickou energii z jednoho nebo více napájecích zdrojů a rozvádí tuto energii jedním nebo více kabely do jiného zařízení.

Poznámka 1:

PENDA je instalován, provozován a udržován výhradně osobami znalými.

Poznámka 2:

Některé formy PENDA byly dříve známy jako kabelová rozvodná skříň (CDC).

PENDA-O Venkovní distribuční ROZVÁDĚČ pro veřejné distribuční elektrické sítě

skříňový distribuční ROZVÁDĚČ pro veřejné distribuční elektrické sítě, který je vhodný pro venkovní instalaci na místech, která mohou nebo nemusí být přístupná veřejnosti.

PENDA-I Vnitřní distribuční ROZVÁDĚČ pro veřejné distribuční elektrické sítě

distribuční ROZVÁDĚČ pro veřejné distribuční elektrické sítě vhodný pro vnitřní instalaci, obvykle bez krytu, který však zahrnuje všechny konstrukční části nutné pro upevnění přípojnic, funkční jednotky a jiná pomocná zařízení nutná pro sestavení ROZVÁDĚČE.

 

ČSN EN 61439-6:2013 Rozváděče nízkého napětí – Část 6: Přípojnicové rozvody

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61439-6:2012, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 61439-6:2012.

Tato norma se má používat společně s ČSN EN 61439-1 ed. 2.

V ČSN EN 61439-6 jsou uvedeny definice a stanoveny provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a požadavky na ověření pro BTS nízkého napětí následovně:

–   BTS, jejichž jmenovité napětí je maximálně 1 000 V v případě střídavého proudu nebo 1 500 V v případě stejnosměrného proudu,

–   BTS určené pro používání ve spojení s výrobou, přenosem, rozvodem a přeměnou elektrické energie a pro řízení spotřebičů elektrické energie,

–   BTS navržené pro používání za speciálních provozních podmínek, např. na lodích, v kolejových vozidlech a pro používání v domácnosti (při ovládání laiky), za předpokladu, že jsou splněny příslušné specifické požadavky,

–   BTS navržené pro elektrická zařízení strojů. Doplňující požadavky pro BTS tvořící součást stroje jsou uvedeny v souboru IEC 60204 (v souboru ČSN EN 60204).

ČSN EN 61439-6 platí pro všechny BTS, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově nebo jsou plně normalizovány a vyráběny hromadně.

Výrobu a/nebo montáž může provádět výrobce jiný než původní výrobce (viz 3.10.1 a 3.10.2 části 1).

 

ČSN EN 61439-7:2020 Rozváděče nízkého napětí – Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 61439-7:2020, která je převzetím mezinárodní normy IEC 61439-7:2018.

Uvedená norma doplňuje požadavky ČSN EN 61439-1 ed. 2 o speciální požadavky pro rozváděče nízkého napětí používané v marinách a podobných místech (označují se AMHS), na místech pro kempování a podobných místech (označují se ACCS), na tržištích a dalších podobných venkovních veřejných místech (označují se AMPS) a u nabíjecích stanic pro elektromobily (označují se AEVCS).

Daná norma definuje konkrétní požadavky pro rozváděče takto:

–   rozváděče, jejichž jmenovité napětí nepřekročí 1 000 V v případě AC nebo 1 500 V v případě DC,

–   rozváděče určené pro použití ve spojení s výrobou, přenosem, distribucí a přeměnou elektrické energie a pro řízení spotřebičů,

–   rozváděče obsluhované laiky (např. zasunutím elektrického zařízení do zásuvky a jeho vytažením ze zásuvky),

–   rozváděče určené k instalování a používání na tržištích, v marinách, na místech pro kempování a jiných podobných venkovních veřejných místech,

–   rozváděče určené pro nabíjecí stanice pro elektrická vozidla (AEVCS) pro režimy nabíjení 3 a 4.

Daná norma platí pro všechny ROZVÁDĚČE, ať už jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jako jednotlivá provedení nebo plně standardizované a vyráběné ve velkém množství.

 

ČSN IEC/TR 61439-0:2015 Rozváděče nízkého napětí – Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů

Tato norma obsahuje dokument informativního charakteru, přijatý v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1, jako technická zpráva (TR) s označením IEC/TR 61439-0:2013.

V souboru norem ČSN EN 61439 pro rozváděče nízkého napětí jsou podrobnosti týkající se systému a aplikace, které specifikuje uživatel, aby umožnil výrobci vyrobit rozváděč, který odpovídá potřebám a očekáváním uživatele.

Tato norma, určuje z hlediska uživatele ty funkce a charakteristiky, které mají být definovány při specifikování rozváděčů. Uvádí:

–   vysvětlení charakteristik rozváděče a alternativy v rámci souboru ČSN EN 61439,

–   pokyny, jak zvolit vhodnou alternativu a definovat charakteristiky tak, aby splňovaly specifické potřeby aplikace za použití funkčního přístupu,

–   rady pro specifikaci rozváděčů.

Odkazy v této normě na charakteristiky rozhraní rozváděče a požadavky, kterým mají vyhovět, předpokládají, že rozváděč je navržen, vyroben a ověřen v souladu s příslušnou normou souboru ČSN EN 61439.

Cílem této normy je poskytnout uživateli pokyny týkající se specifikace, která má být dodána, aby bylo dosaženo požadovaného návrhu rozváděče.