časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (213)

ing. Vincent Csirik, dříve ÚNMZ |

Úvod

V roce 2019 byla schválena evropská norma EN IEC 62962. Tato evropská norma, která úzce souvisí se souborem ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí, byla do soustavy ČSN zavedena jako ČSN EN IEC 62962 Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE)*) (červen 2020).

Tento článek je věnován nové normě ČSN EN IEC 62962.

Předmluva

Optimalizace používání elektrické energie může být usnadněna pomocí vhodných úvah o konstrukci a instalaci. Elektrická instalace může zajistit požadovanou úroveň služeb a bezpečnosti při nejnižší spotřebě elektrické energie. To je považováno konstruktéry (projektanty) za obecný požadavek pro postupy návrhu zajišťujícího nejlepší využití elektrické energie.

Optimalizace využití elektřiny je založena na managementu energetické účinnosti, která je založena na základě ceny elektřiny, spotřebě elektřiny a přizpůsobení se v reálném čase, jak je popsáno v ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 8-1: Funkční aspekty – Energetická účinnost.

Nová norma

ČSN EN IEC 62962 Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE) (červen 2020)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 62962:2019, která je identickým převzetím mezinárodní normy IEC 62962:2019.

Účelem této normy je stanovení požadavků na zařízení, která mají být použita v systémech energetické účinnosti. Norma pokrývá zařízení pro odlehčení sítě (LSE).

Byly dodrženy pokyny vztahující se k bezpečnosti LSE uvedené v Pokynu IEC 110.

Tato norma se vztahuje na zařízení pro odlehčení sítě pro domácnosti a podobné použití. Funkce pro odlehčení sítě je používána v systému energetického managementu včetně výroby a skladování. Odlehčení sítě může být použito například pro účely energetické účinnosti podle IEC 60364-8-1:2019 (ČSN 33 2000-8-1 ed. 2).

Uvedená norma se vztahuje na LSE provozované za normálních podmínek:
– AC obvody se jmenovitou frekvencí 50 Hz, 60 Hz nebo s oběma frekvencemi, se jmenovitým napětím nepřevyšujícím 440 V (mezi fázemi), jmenovitým proudem nepřesahujícím 125 A a jmenovitou zkratovou kapacitou nepřevyšující 25 000 A; nebo
– DC obvodů**).

Účelem LSE je řízení energie dodávané jedné nebo více zátěží, obvodu nebo smyčky:
– jsou-li dosaženy stanovené podmínky času a proudu;
– je-li přijat příkaz nebo informace z vnějšího systému.

LSE má sloužit jako:
– samostatné zařízení mající všechny potřebné prostředky schopné řídit zatížení (např. funkce managementu elektrické energie je do takového zařízení vestavěna); nebo
– jednotka vestavěná do složitějšího zařízení nebo nezávislé zařízení, které je částí systému managementu hospodaření s elektrickou energií (EEMS); nebo
– sestava nezávislého zařízení tvořící LSE (např. LSE s vnějšími proudovými senzory); nebo
– jako kombinace výše uvedených bodů.

ČSN EN IEC 62962 mj. uvádí:
– Tato norma obsahuje všechny požadavky nezbytné k zajištění shody s provozními charakteristikami vyžadovanými typovými zkouškami pro LSE založené na samostatném zařízení nebo založené na sestavě samostatných zařízení.
– Tyto podmínky platí pro normalizované podmínky teploty a prostředí, jak je uvedeno v 5.1 této normy. Jsou použitelné pro LSE se stupněm ochrany IP 20 určené pro použití v prostředí se stupněm znečištění 2. Pro LSE se stupněm ochrany vyšším než IP 20 podle ČSN EN 60529, pro použití v místech s převládajícími náročnými podmínkami prostředí (např. nadměrná vlhkost, teplo nebo chlad nebo ukládání prachu) a v nebezpečných lokalitách (např. kde může dojít k výbuchu), může být vyžadována zvláštní konstrukce.
– Zařízení pro odlehčení sítě (LSE) musí být schopno zohlednit:
   – měření proudu nebo výkonu v rámci jednoho nebo více obvodů nebo smyček;
   – jeden nebo více vstupů (např. měření proudových zátěží/výkonu, cena energie, uživatelské vstupy apod.).
– K udržování proudu nebo výkonu v smyčce (nebo smyčkách) v předem stanovených hodnotách pomocí připojení/odpojením neprioritních zátěží.
– LSE musí přepínat zatížení po směru toku proudu podle definovaných kritérií proudu v čase (výkonu) jak je stanoveno v kapitole 6 této normy.
– Minimální implementace LSE zahrnuje proudový (napěťový nebo výkonový) snímač nebo měřicí jednotku, řídicí jednotku a spínací jednotku, přičemž je vše zabudované do samostatného zařízení nebo do samostatných jednotek (jiné jednotky jsou volitelné) jako část systému managementu hospodaření s elektrickou energií (EEMS).
– Není-li stanoveno jinak, jsou LSE určeny k instalaci v nadmořské výšce nepřesahující 2 000 m.
– Pro instalace ve vyšších nadmořských výškách je nezbytné vzít do úvahy snížení dielektrické pevnosti a chladicího účinku vzduchu. Zařízení určené k takovému použití musí být navrženo speciálně pro toto užívání nebo musí být používáno podle dohody mezi výrobcem a uživatelem. Takovou dohodu smí nahradit informace výrobce uvedené v jejich technické dokumentaci.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
• Rozsah platnosti
• Citované dokumenty
• Termíny a definice
• Obecné požadavky
• Obecné poznámky ke zkouškám
• Hodnocení
• Klasifikace
• Značení a informace
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem
• Svorky pro vnější měděné vodiče
• Požadavky na konstrukci
• Mechanizmus a provozní prostředky
• Odolnost proti stárnutí a vlhkosti
• Izolační odpor a dielektrická pevnost
• Zvýšení teploty
• Spínací a vypínací schopnost
• Normální provoz
• Mechanická odolnost
• Odolnost vůči teplu
• Šrouby, proudová zatížitelnost a připojení
• Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a vzdálenosti skrz těsnicí hmotu
• Odolnost izolačního materiálu proti abnormálnímu teplu a ohni
• Odolnost proti korozi
• Požadavky EMC
• Koordinace se zkratovými zařízeními
• Zkoušky za abnormálních podmínek
• Komponenty

Dále obsahuje tyto přílohy:
A Zkušební sledy a počet vzorků
B Vztah mezi ISO aAWG měděnými vodiči
C Stanovení vzdušných vzdáleností a povrchových cest
D Uspořádání pro detekování emisí ionizovaných plynů při zkouškách zkratem
ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace

Poznámka: Jde o rozsáhlou normu, která má 118 stran a obsahuje 42 obrázků a 38 tabulek.

(pokračování)


*) Zařízení pro odlehčení sítě (load-shedding equipment)
LSE – zařízení schopné reagovat na sledovaný proud nebo výkon nebo na alternativní sledované parametry za účelem ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ vybraných zátěží při splnění určitých podmínek. Tyto podmínky smí zahrnovat, ale nejsou omezeny na:
– celkový proud zatížení (výkon) nad stanovenou hodnotu;
– cenu a/nebo dostupnost energie;
– uživatelské priority;
– klimatické podmínky.
**) LSE pro DC obvody se zvažují.